Nowy część pierwsza

 0    507 Datenblatt    wapno98
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
- inapt attempt
Lernen beginnen
nieudolne
- accomplice, aider
Lernen beginnen
- pomocnik
Agency agrement / contract of agency
Lernen beginnen
UMOWA AGENCYJNA
Claims on...
Lernen beginnen
Roszczenie z tytułu
- criminal facilitation / aiding
Lernen beginnen
- pomocnictwo
- directness, oral examination and openness to the public
Lernen beginnen
bezpośredności, ustości i jawności
- discretional evaluation of evidence
Lernen beginnen
swobodnej oceny dowodów
- presumption of innocence
Lernen beginnen
domniemania niewinności
- professionalism
Lernen beginnen
- profesjonalizmu
prosecuted by/on:
Lernen beginnen
ściganie z:
register of births and deaths
Lernen beginnen
księga urodzeń
- right to a defence
Lernen beginnen
- prawo do pełnej obrony
Shall be deemed
Lernen beginnen
Być uznanym. Być uznanym
- the principle of truth
Lernen beginnen
prawdy
(in) need
Lernen beginnen
(w) niedostatek
(inapt) attempt
Lernen beginnen
Usiłowanie (nieudolne)
(ordinary) Bequest / legacy
Lernen beginnen
zapis
(proof beyond reasonable doubt?)
Lernen beginnen
- in dubio pro reo
(to have) legal capacity to enter into marriage
Lernen beginnen
(Posiadać) zdolność prawną do zawarcia małżeństwa
/ Violations/Minor Offences (EU)
Lernen beginnen
Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia
2 (8)
Lernen beginnen
ART. 2 UST. 8
2D barcode
Lernen beginnen
kod mozaikowy
A.V.M. – avinculo matrimonium – from the bonds of marriage
Lernen beginnen
W spr. rozwiązania małżeństwa
Abandon the manner
Lernen beginnen
Odstąpić od sposobu
Absolutely
Lernen beginnen
bezwzględnie
Absolutely and forever
Lernen beginnen
Bez ograniczeń i bezwarunkowo
Academic title
Lernen beginnen
Tytuł akademicki
Academies of economics
Lernen beginnen
Akademie ekonomiczne
Academies of music, fine arts, theatre and cinematography
Lernen beginnen
Akademie muzyczne, sztuk pięknych, teatralne i filmowe
Academies of physical education
Lernen beginnen
Akademie wychowania fizycznego
Academies of theology
Lernen beginnen
Akademie teologiczne
Acceptance and rejection of inheritance
Lernen beginnen
Przyjęcie i odrzucenie spadku
Acceptance with the benefit of inventory
Lernen beginnen
Przyjęcie z dobrodziejstwem inwentarza
access/visitation/parenting time
Lernen beginnen
Prawo do widzeń plus informacje o dziecku
Accomplice, aider
Lernen beginnen
Pomocnik
accretion
Lernen beginnen
przyrost
Accused of / charge with / indicted for the
Lernen beginnen
Oskarżony
Accused of/charged with/indicted for the commission...
Lernen beginnen
Oskarżony o to, że...
ACCUSED OR SUSPECTED
Lernen beginnen
OSKARŻONE LUB PODEJRZANE
Acquainting the suspect with the material collected during the examination
Lernen beginnen
Zaznajomienie podejrzanego z materiałami śledztwa lub dochodzenia
Acquisition
Lernen beginnen
nabycie
Acquit the accused
Lernen beginnen
Uniewinnić oskarżonego
Acquits the accused
Lernen beginnen
Uniewinnia oskarżonego
Act
Lernen beginnen
Popełnione przez działanie
Act of a given kind
Lernen beginnen
Czynności danego rodzaju
act offence
Lernen beginnen
przestępstwopo pełnione przez dzałanie
Acting in the capacity of
Lernen beginnen
Działając w charakterze
action for division of matrimonial property
Lernen beginnen
podział majątku
Address All Communications to
Lernen beginnen
Kierować korespondencję do
Adjudicates as follows/gives the following judgment
Lernen beginnen
Orzeka
Administration of all the estate which by law devolves to and vests in the personal representative and was granted by the said court to...
Lernen beginnen
Zarząd całą masą spadkową, który z mocy prawa przechodzi na przedstawiciela osobistego i jest mu powierzony przez sąd.
Admissible
Lernen beginnen
Dopuszczający
Admission of service
Lernen beginnen
Potwierdzenie doręczenia pism procesowych
Admit one’s identity
Lernen beginnen
Potwierdzić swoją tożsamość
Admitted to the Degree of
Lernen beginnen
Otrzymał / nadano mu
adoptee
Lernen beginnen
Przysposabiany
Adoptee / adoptive child
Lernen beginnen
przysposabiany
Adoption Agency
Lernen beginnen
Ośrodek adopcyjny
Adoption Decree
Lernen beginnen
Postanowienie (orzeczenie) o przysposobieniu
Adoptive parent
Lernen beginnen
Przysposabiający
Adultery
Lernen beginnen
Niedochowanie wierności małżeńskiej
Advance payments
Lernen beginnen
zaliczka
Advising the accused on his right to make statements, refusal to make statements
Lernen beginnen
Pouczenie oskarżonego o prawie do składania wyjaśnień, odmowy
Affidavit
Lernen beginnen
Oświadczenie złożone pod przysięgą (pisemne)
affinity/qualification
Lernen beginnen
pokrewieństwo
after full disclosure each to the other
Lernen beginnen
uznany jako rozpatrzony/po pełnym ujawnieniu
Agent for service
Lernen beginnen
Pełnomocnik do doręczeń
Aggrieved / wronged / victim / injured
Lernen beginnen
Poszkodowany
Agricultural academy
Lernen beginnen
Akademia rolnicza
alimony
Lernen beginnen
na rzecz małżonka
Allocation of debts
Lernen beginnen
Przydzielenie spłaty zadłużenia jednej ze stron
Allocation of debts
Lernen beginnen
Przydzielenie spłaty zadłużenia jednej ze stron; postanowienie dotyczące spłaty zadłużenia
Allograph
Lernen beginnen
Testament sporządzany przez spadkodawcę w obecności świadka
Allograph
Lernen beginnen
Testament sporządzony przez spadkodawcę w obecności świadka
Allow the complaint
Lernen beginnen
Przychylić się do zażalenia
Allow/refuse extradition
Lernen beginnen
Zezwolić/odmówić wydania
Amended Divorce Petition
Lernen beginnen
Uzupełniony pozew rozwodowy
AN AUTHORITY OTHER THAN A COURT HAVING JURISDICTION IN CRIMINAL MATTERS
Lernen beginnen
ORGAN INNY NIŻ SĄD WŁAŚCIWY W SPRAWACH KARNYCH
An unworthy heir shall be excluded from succession
Lernen beginnen
Spadkobierca niegodny zostaje wyłączony od dziedziczenia
And now
Lernen beginnen
W dniu dzisiejszym
any gift in the will to the former spouse lapses
Lernen beginnen
darowizny wskazane w testamencie wygasają
Any number
Lernen beginnen
W dowolnej liczbie
ANY OF THE RIGHTS AND PROCEDURAL SAFEGUARDS
Lernen beginnen
JAKIEKOLWIEK PRAWA I GWARANCJE PROCEDURALNE
Appeals / appellate measures
Lernen beginnen
środki Odwoławcze
Appear
Lernen beginnen
Stawić się
Appearance
Lernen beginnen
Stawiennictwo
Appearer, appearing party
Lernen beginnen
Stawający
Append with
Lernen beginnen
Dołączać
Append with Attach / enclose
Lernen beginnen
dołączać
Application for penalty/motion to inflict/impose penalty
Lernen beginnen
Wniosek o ukaranie
Appoint
Lernen beginnen
Powołać
Appoint executor of the estate
Lernen beginnen
Powołał na wykonawcę testamentu
Appoint somebody executor
Lernen beginnen
Powierzać wykonanie testamentu
Appoint somebody to inherit
Lernen beginnen
Powoływać do spadku
Appoint the executor of the testament; appoint somebody executor
Lernen beginnen
Powołać wykonawcę
Appointed by the court (ex officio)
Lernen beginnen
Z urzędu
Appointed by the court / ex officio
Lernen beginnen
Z urzędu
Apprehended
Lernen beginnen
Zatrzymany
Arrest warrant
Lernen beginnen
Nakaz aresztowania
As a consequence of pregnancy
Lernen beginnen
W następstwie ciąży
As amended
Lernen beginnen
Z późn.zm.
As amended
Lernen beginnen
Z późniejszymi zmianami
AS AN EXCEPTION TO THE GENERAL RULES ESTABLISHED IN PARAGRAPH 1
Lernen beginnen
W DRODZE WYJĄTKU OD ZASAD OGÓLNYCH USTANOWIONYCH W UST. 1
AS REGARDS
Lernen beginnen
W ODNIESIENIU DO
Ascendants
Lernen beginnen
Wstępni
Ask for forgiveness of one’s negligence
Lernen beginnen
Prosić o wybaczenie swoich zaniedbań
ASK THE COURT TO DIVIDE THE JOINT PROPERTY
Lernen beginnen
BY SĄD USTALIŁ UDZIAŁY W MAJĄTKU WSPÓLNYM
Asking the accused if he admits to having committed the offence/pleads guilty of the act imputed to him
Lernen beginnen
Zapytanie, czy przyznaje się do popełnienia przestępstwa
aspirant
Lernen beginnen
Ensign
Aspire for admission to higher education institutions
Lernen beginnen
Ubiegać się o przyjęcie na studia w szkołach wyższych
Assertions, allegations
Lernen beginnen
Zarzuty
Assessors
Lernen beginnen
Oceniający/egzaminatorzy/eksperci
Assignment order
Lernen beginnen
Wyznaczenie sędziego
assignment order
Lernen beginnen
Zarządzenie o przydzieleniu sprawy sędziemu
Associate professor
Lernen beginnen
Docent
At no fault
Lernen beginnen
Bez winy
At the decease / death / time of death
Lernen beginnen
W chwili śmierci / z chwilą śmierci
AT THE REQUEST OF ONE OF THE SPOUSES
Lernen beginnen
NA WNIOSEK JEDNEGO Z MAŁŻONKÓW
AT THE REQUEST OF THE SPOUSES
Lernen beginnen
NA PODSTAWIE ZGODNEGO ŻĄDANIA MAŁŻONKÓW
attempt
Lernen beginnen
usiłowanie
Attempt (inapt attempt)
Lernen beginnen
Usiłowanie (nieudolne)
Attend an address
Lernen beginnen
Udać się pod adress
Attended the address
Lernen beginnen
Udać się pod adres
Attorney at law
Lernen beginnen
Adwokat
Attorney defending an action/attorney in fact/ legal representative
Lernen beginnen
Pełnomocnik do prowadzenia sprawy
Attorney in fact
Lernen beginnen
pełnomocnik
Attorney of record
Lernen beginnen
Pełnomocnik strony
Attorney of record
Lernen beginnen
Pełnomocnik wpisany do akt, prowadzący sprawę
Authorized and empowered
Lernen beginnen
Upoważniony
Authorized and empowered / competent officer / magistrate
Lernen beginnen
Upoważniony / uprawniony, właściwy urzędnik / sędzia pokoju
Autopsy
Lernen beginnen
Sekcja zwłok
Award
Lernen beginnen
Kwalifikacje
Award (an amount) / order to pay
Lernen beginnen
Zasądzić
AWARD THE ACCOMMODATION TO ONE OF THE SPOUSES
Lernen beginnen
PRZYZNANIE MIESZKANIA JEDNEMU Z MAŁŻONKÓW
awards
Lernen beginnen
oceny
Awards an amount
Lernen beginnen
Zasądza
Bachelor
Lernen beginnen
Licencjat / inżynier*
Bachelor of Arts
Lernen beginnen
Magister
Bail, financial guarantee
Lernen beginnen
Poręczenie majątkowe
Balance of the residuary estate
Lernen beginnen
Pozostała kwota
ban
Lernen beginnen
Zakaz
ban on driving a specified vehicle
Lernen beginnen
prowadzenia określonego pojazdu
Ban on driving a specified vehicle
Lernen beginnen
Zakaz prowadzenia określonego rodzaju pojazdu
ban on driving a specified vehicle
Lernen beginnen
zakaz prowadzenia okreslonego rodzaju pojazdu
ban on pursuing a particular profession (occupation)
Lernen beginnen
wykonywania zawodu
ban on pursuing a particular proffession
Lernen beginnen
zakaz wykonywania zawodu
Baptism/marriage certificate
Lernen beginnen
Świadectwo chrztu/ślubu
barcode
Lernen beginnen
kod kreskowy
Basic Vocational School
Lernen beginnen
Zasadnicza Szkoła Zawodowa
BE IN MATERIAL DIFFICULTY
Lernen beginnen
ZNAJDOWAĆ SIĘ W NIEDOSTATKU
Be it known
Lernen beginnen
Oświadcza się
Be lawfully married
Lernen beginnen
Zawrzeć związek małżeński zgodnie z prawem
BE REQUIRED TO OBSERVE CONFIDENTIALITY
Lernen beginnen
MIEĆ OBOWIĄZEK ZACHOWANIA POUFNOŚCI
Bear the name of
Lernen beginnen
Będzie nosiło imię
Bear the name of
Lernen beginnen
Nosić nazwisko
Bears the seal / stamp
Lernen beginnen
Opieczętowano
Become final and binding
Lernen beginnen
Uprawomocnić się
BEFORE INVESTIGATIVE AND JUDICIAL AUTHORITIES
Lernen beginnen
PRZED ORGANAMI ŚLEDCZYMI I SĄDOWYMI
BEFORE WHICH THE DISPUTE WAS BROUGHT
Lernen beginnen
PRZED KTÓRĄ ZAWISŁ SPÓR
Beneficiary
Lernen beginnen
Spadkobierca
Beneficiary / beneficial heir / voluntary heir
Lernen beginnen
Spadkobierca
Benevolent intervention in anothers affairs without a mandate
Lernen beginnen
Prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia
Bequeath
Lernen beginnen
Zapisuję (majątek ruchomy)
Bequeath
Lernen beginnen
(majątek ruchomy)
Birth Certificate
Lernen beginnen
Akt Urodzenia
Birth certification (entry)
Lernen beginnen
Akt urodzenia
Birth mother / natural mother / 1st mother
Lernen beginnen
Biologiczna matka
bleeding ink
Lernen beginnen
farba krwawiąca
Board of Teachers
Lernen beginnen
Rada Pedagogiczna
Board of Trustees
Lernen beginnen
Rada Powiernicza
Body, remains
Lernen beginnen
Zwłoki
Bologna process
Lernen beginnen
proces boloński
Book of / Register of
Lernen beginnen
Księga
book of marriages / register of marriages
Lernen beginnen
księga małżeńska
born as a child of
Lernen beginnen
Urodzony z (matki/ojca)
Born as a child of
Lernen beginnen
Urodzony z matki (z ojca)
BOTH CONDITIONS MUST OBTAIN
Lernen beginnen
OBIE PRZESŁANKI MUSZĄ WYSTĄPIĆ ŁĄCZNIE
by and between
Lernen beginnen
pomiędzy
BY OFFICIAL NOTIFICATION OR OTHERWISE
Lernen beginnen
ZA POMOCĄ OFICJALNEGO POWIADOMIENIA LUB W INNY SPOSÓB
BY SUBMITTING AN APPLICATION TO THE MANAGER OF THE REGISTRY OFFICE
Lernen beginnen
PRZEZ OŚWIADCZENIE WOLI ZŁOŻONE PRZED KIEROWNIKIEM URZĘDU STANU CYWILNEGO
By substitution
Lernen beginnen
Przez postawienie
By virtue of / under / pursuant to / in view of
Lernen beginnen
Zgodnie z / na mocy
By virtue of authority granted us by charter
Lernen beginnen
Na mocy (zgodnie z właściwością) uprawnień nadanych w drodze
Call to succession
Lernen beginnen
Powoływać do spadku
Calling of the case
Lernen beginnen
Wywołanie sprawy
camouflage document
Lernen beginnen
dokument kamuflażowy
CANCELLATION WITH RETROSPECTIVE EFFECT
Lernen beginnen
ZNIWECZENIE Z MOCĄ WSTECZNĄ
Capacity
Lernen beginnen
Zdolność do czynności prawnych
Capacity to make juridical acts
Lernen beginnen
Zdolność do czynności prawnych
Capacity to perform acts in law/legal transactions
Lernen beginnen
Zdolność do czynności prawnych
Capacity to sue and be sued
Lernen beginnen
Zdolność sądowa
Case no./Ref no.
Lernen beginnen
Sygn. Akt
caucasian
Lernen beginnen
rasa biała
Central Examination Board
Lernen beginnen
Centralna Komisja Egzaminacyjna
certificate
Lernen beginnen
zaświadczenie
Certificate expires... / loses its validity after...
Lernen beginnen
Zaświadczenie traci moc po upływie
Certificate expires... /loses its validity after...
Lernen beginnen
Zaświadczenie traci moc po upływie
Certificate of Completed Doctoral Studies
Lernen beginnen
Świadectwo ukończenia studio doktoranckich
Certificate of completion of a Post-Lyceal School
Lernen beginnen
Świadectwo ukończenia szkoły policealnej
Certificate of making decree nisi absolute
Lernen beginnen
Zaświadczenie o wydaniu wyroku prawomocnego
certificate of proclamation of banns
Lernen beginnen
zaświadczenie o wygłoszeniu zapowiedzi
Certificate of succession
Lernen beginnen
Akt poświadczenia dziedziczenia
Certification by counsel or pro se parties
Lernen beginnen
Poświadczenie pełnomocnika lub strony występującej przed sądem osobiście
Certified Copy of an entry of Birth
Lernen beginnen
wpis
Certified to be a true copy of an entry no... in the register...
Lernen beginnen
Poświadcza się zgodność powyższego odpisu z treścią aktu urodzenia nr... w księdze...
CHARGE
Lernen beginnen
ZARZUT
Charge / encumbrance / burden
Lernen beginnen
Obciążenie, obciążyć
Charges / allegations
Lernen beginnen
zarzuty
Charges/allegations
Lernen beginnen
Zarzuty
Chartered
Lernen beginnen
Działający na mocy statutu (przywileje nadane...)
Chattels
Lernen beginnen
ruchomości (mienie ruchome, majątek ruchomy)
Chattels (UK: chattels real)
Lernen beginnen
Prawa majątkowe na nieruchomości
Chattels personal
Lernen beginnen
Prawa na majątku osobistym
Chattels real
Lernen beginnen
Prawa majątkowe na nieruchomości
CHILDREN BORN IN WEDLOCK
Lernen beginnen
DZIECI POCHODZĄCE Z MAŁŻEŃSTWA
Citation
Lernen beginnen
Wezwanie
Cite somebody
Lernen beginnen
Wezwać kogoś
Civics
Lernen beginnen
Wychowanie Obywatelskie
Civil (marital) status (state)
Lernen beginnen
Stan cywilny
Civil partnership
Lernen beginnen
Związek partnerski
Civil partnerships
Lernen beginnen
Związek partnerski
Civil Registra / Head of the Civil registry Office* / Office of the Registrar General / Head of the C.R.O. / Superintendent Registrar
Lernen beginnen
Kierownik USC
Civil Registry Office
Lernen beginnen
Urząd Stanu Cywilnego
Civil Status Records
Lernen beginnen
Akta Stanu Cywilnego
Civil status records
Lernen beginnen
Akty stanu cywilnego
Civil status registers
Lernen beginnen
Księgi stanu cywilnego
Class action
Lernen beginnen
Pozew zbiorowy
Clerk of the circuit court
Lernen beginnen
Sekretarz urzędu/sądu
Closed to the public
Lernen beginnen
Z wyłączeniem jawności
Closing arguments/speeches
Lernen beginnen
Głosy stron
Closing the investigation
Lernen beginnen
Zamknięcie śledztwa lub dochodzenia
Code of Procedure for Violations
Lernen beginnen
Kodeks karno-skarbowy (z lac. poena – kara)
Code of Procedure for Violations
Lernen beginnen
Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia
Code of Transgressions
Lernen beginnen
Kodeks wykroczeń
Code of Transgressions / Violations / Minor Offences (EU)
Lernen beginnen
Kodeks wykroczeń
Codicil
Lernen beginnen
Kodycyl
Cognate subjects
Lernen beginnen
Przedmioty pokrewne
Collaterals
Lernen beginnen
Krewni w linii bocznej
Collation
Lernen beginnen
zaliczenie na schedę spadkową / zaliczenie darowizny
coloured fibres
Lernen beginnen
włókna barwne
Commission
Lernen beginnen
Wykonanie
Commission of the act
Lernen beginnen
Popełnienie czynu zabronionego
commission of the act
Lernen beginnen
popełnienie czynu zabronionego
Common disaster (clause)
Lernen beginnen
Wspólny wypadek
COMMUNICATION BETWEEN SUSPECTED OR ACCUSED PERSONS AND THEIR LEGAL COUNSEL
Lernen beginnen
KONTAKTY MIĘDZY PODEJRZANYMI LUB OSKARŻONYMI A ICH OBROŃCĄ
Community / marital property / estate
Lernen beginnen
majątek wspólny (w ramach wspólności majątkowej między małżonkami)
Commutable penalty
Lernen beginnen
Kara zamienialna
Competent officer
Lernen beginnen
Uprawniony (właściwy) urzędnik
Complete / unebrased / verbatim Copy
Lernen beginnen
Odpisy pełne / zupełne
Complete/abridged copy (extract from b/d/m registration)
Lernen beginnen
Odpis zupełny /skrócony
concerning a person
Lernen beginnen
co do osoby
Concerning a person (in personam)
Lernen beginnen
Co do osoby
concerning the case
Lernen beginnen
postępowanie w sprawie
Concerning the case (in rem)
Lernen beginnen
Postępowanie w sprawie
Conclusion of the judicial examination
Lernen beginnen
Zamknięcie przewodu sądowego
Conditionally discontinues the proceedings
Lernen beginnen
Warunkowo umarza postępowanie
Conditionally stay the enforcement of sentence
Lernen beginnen
Zawiesić wykonanie kary
Conditionally stay the enforcement of sentence
Lernen beginnen
Zawieszać wykonanie kary pozbawienia wolności
Conducting a criminal prosecution or execting a custodial sentence or detention order
Lernen beginnen
Przeprowadzenie sądowego postępowania karnego lub wykonania kary bądź środka zabezpieczającego
Confirmation of the acquisition of an estate and the protection of the heir
Lernen beginnen
Stwierdzenie nabycia spadku i ochrona spadkobiercy
Consequences
Lernen beginnen
Skutki
Consider a petition
Lernen beginnen
Rozpoznać wniosek
"Consider a petition
Lernen beginnen
"Zastanów petycję
"
Lernen beginnen
Rozpoznać wniosek
CONTRACT A NEW MARRIAGE
Lernen beginnen
ZAWRZEĆ NOWE MAŁŻEŃSTWO
Contracts concerning the inheritance
Lernen beginnen
Umowy dotyczące spadku
Contractual division of the estate
Lernen beginnen
Umowny dział spadku
Control activities
Lernen beginnen
Czynności kontrolne
Conviction
Lernen beginnen
Wyrok
co-offender, co-actor, secondary parties, co-perpetrator
Lernen beginnen
współprawca
Co-ownership of the inherited estate
Lernen beginnen
Wspólność majątku spadkowego
Co-perpetrator, co-offender, co-actor, secondary party
Lernen beginnen
Współsprawca
Coprise empowerment to carry out
Lernen beginnen
Obejmuje umocowanie do wykonania czynosci
copy
Lernen beginnen
odpis
Corresponding to the work performed
Lernen beginnen
Odpowiadające wykonanej pracy
Counter claim
Lernen beginnen
Powództwo / pozew wzajemne
Counterclaim
Lernen beginnen
Powództwo wzajemne, pozew wzajemny
counterfeit
Lernen beginnen
dokument podrobiony
counterfeit document (by a forger) / forgery* / pseudo document
Lernen beginnen
podrobiony (przez fałszerza) / przerobiony / fikcyjny
County
Lernen beginnen
Okręg/powiat
Course of study
Lernen beginnen
Prgm. nauki
Court finds
Lernen beginnen
stwierdza
COURT HEARINGS AND ANY NECESSARY INTERIM HEARINGS
Lernen beginnen
ROZPRAWY SĄDOWE I WSZELKIE NIEZBĘDNE POSIEDZENIA
Court of cassation
Lernen beginnen
Sąd kasacyjny
Court of Common Pleas
Lernen beginnen
Sąd do spraw pospolitych / powszechnych
Court official
Lernen beginnen
Referendarz
court proceedings
Lernen beginnen
postepowanie sądowe
Court proceedings
Lernen beginnen
Postępowanie sądowe
COVERING THE PROPERTY THEY ACQUIRE
Lernen beginnen
OBEJMUJĄCA ICH DOROBEK
Crime scene investigation
Lernen beginnen
Wizja lokalna
Criminal act
Lernen beginnen
Czyn przestępczy
Criminal Enforcement Code
Lernen beginnen
Kodeks karny wykonawczy
Criminal facilitation / aiding
Lernen beginnen
Pomocnictwo
Criminal facilitation/aiding
Lernen beginnen
Pomocnictwo
Criminal investigation
Lernen beginnen
Dochodzenie/śledztwo w sprawach karnych
Criminal Procedure Code
Lernen beginnen
Kodeks postepowania karnego
Criminal Procedure Code
Lernen beginnen
Kodeks postępowania karnego
Custodial sentence
Lernen beginnen
Kara pozbawienia wolności
Custody
Lernen beginnen
Władza rodzicielska
Custody / parental rights and responsibilities / parental authority / care and custody
Lernen beginnen
Władza rodzicielska
Customarily accepted
Lernen beginnen
Zwyczajowy przyjęty
Day rate
Lernen beginnen
Stawka dzienna
deceased
Lernen beginnen
Os. zmarła
deceased
Lernen beginnen
Osoba zmarła
Deceased, died
Lernen beginnen
Zmarły
Decide / adjudicate / give judgment
Lernen beginnen
Orzekać
DECIDE IN ANY GIVEN CASE
Lernen beginnen
DECYDOWAĆ W KAŻDEJ SPRAWIE
Decision / adjudication/ give judgment
Lernen beginnen
Orzeczenie
Decision / decree
Lernen beginnen
Orzeczenie rozwodowe
Decision concerning material evidence
Lernen beginnen
Decyzja w przedmiocie dowodów rzeczowych
Decision concluding the proceedings
Lernen beginnen
Orzeczenie kończące postępowanie
DECISION DEPRIVING ANY PERSON OF HIS LIBERTY
Lernen beginnen
DECYZJA O POZBAWIENIU DANEJ OSOBY WOLNOŚCI
Decision subject to review
Lernen beginnen
Orzeczenie podlegające zaskarżeniu
Decision to appoint an expert (witness)
Lernen beginnen
Postanowienie o powołaniu biegłego
Decision to discontinue the proceedings
Lernen beginnen
Decyzja o umorzeniu postępowania
Decision, Judicial Decision
Lernen beginnen
Postanowienie
Declaration of unworthiness
Lernen beginnen
uznanie za niegodnego
Declare one’s last will
Lernen beginnen
Oświadczać ostatnia wolę
Declare one’s last will
Lernen beginnen
Oświadczyć ostatnią wolę
Declare yourself to
Lernen beginnen
Oświadczyć gotowość
Declare, represent
Lernen beginnen
Oświadczać
Decree absolute /(and) final
Lernen beginnen
Kończącym sprawę i prawomocnym
deed poll
Lernen beginnen
jednostronny akt prawny
Deemed proper
Lernen beginnen
uznać za właściwy
Deemed served
Lernen beginnen
Ze skutkiem doręczenia
Defer
Lernen beginnen
Opóźnić
Defer / Deferment
Lernen beginnen
Opóźnić / opóźnienie
Deferment
Lernen beginnen
Opóźnienie
Degree
Lernen beginnen
Tytuł
degree of
Lernen beginnen
stopień
Degree of affinity / kinship / relationship / description / qualification
Lernen beginnen
Stopień pokrewieństwa
Deliberation
Lernen beginnen
Narada
delict
Lernen beginnen
czyn niedozwolony
delict
Lernen beginnen
delikt
Delict (tort)
Lernen beginnen
Delikt / czyn niedozwolony / błąd / przewinienie
Deny
Lernen beginnen
Oddalić (nie uwzględnić wniosku. Odrzucenie – tylko ze względów formalnych!)
deny
Lernen beginnen
Odrzucić ze względów formalnych
department
Lernen beginnen
ministerstwo
department
Lernen beginnen
wydział
dependent
Lernen beginnen
Pozostające na utrzymaniu
Deprivation of liberty / imprisonment
Lernen beginnen
Pozbawienie wolności
Deprivation of public rights
Lernen beginnen
Pozbawienie praw publicznych
Deprivation order
Lernen beginnen
Środek zabezpieczający
Deprive of legitim
Lernen beginnen
Pozbawiać zachowku
Deprive somebody of rights
Lernen beginnen
Całkowite pozbawienie praw
Dept. of Health, Education and Welfare
Lernen beginnen
Ministerstwo Zdrowia, Edukacji i Opieki Społecznej
deputy
Lernen beginnen
zastępca
Derogatory Clause
Lernen beginnen
Klauzula derogacyjna
Derogatory clause
Lernen beginnen
Klauzula derogacyjna (spadkodawca nie może odwołać testamentu)
Descendants
Lernen beginnen
Zstępni
Descendants / issue / posterity
Lernen beginnen
Zstępni
Desertion
Lernen beginnen
Porzucenie
Desire to adopt
Lernen beginnen
Wnoszę o przysposobienie
Details/particulars pertaining
Lernen beginnen
Dane dotyczące
Detection of crimes
Lernen beginnen
Wykrywanie przestępstw
Devise
Lernen beginnen
(nieruchomości)
Devise* and bequeath
Lernen beginnen
zapisuję
Devisee
Lernen beginnen
Spadkobierca
Devolution (of the estate)
Lernen beginnen
Przejście (spadku)
Diploma of Conferred Professional Title
Lernen beginnen
Dyplom uzyskania tytułu zawodowego
Diploma of Higher Education
Lernen beginnen
Dyplom Studiów Wyższych
Diploma supplement
Lernen beginnen
Suplement do dyplomu
Direct coercive measures
Lernen beginnen
Środki przymusu bezpośredniego
Directness, oral examination and openness to the public
Lernen beginnen
Zasada bezpośredniości, ustności i jawności
Discontinue
Lernen beginnen
Umorzyć
Discretional evaluation of evidence
Lernen beginnen
Swobodna ocena dowodów
Disinherit
Lernen beginnen
Wydziedziczać
Disinherit
Lernen beginnen
Wydziedziczyć
Dismiss
Lernen beginnen
Oddalić
Dismiss / overrule / revoke
Lernen beginnen
Uchylić
Dismiss, overrule, revoke
Lernen beginnen
Uchylić
Disposition in case of death
Lernen beginnen
Rozrządzenie na wypadek śmierci
Dissolution of marriage
Lernen beginnen
Rozwiązanie małżeństwa
Distribution (court) / division / partition of the estate (umowny) / division of the inheritance
Lernen beginnen
dział spadku
District Court
Lernen beginnen
Rejonowy
District Court Judge
Lernen beginnen
SSR
Division for penitentiary affairs and supervision of the enforcement of criminal judgments
Lernen beginnen
Wydział penitencjarny i nadzoru nad wykonaniem orzeczeń karnych
Division of the estate by court / distribution of estate
Lernen beginnen
Sądowy dział spadku
Division of the estate by the court; distribution of the estate
Lernen beginnen
Sądowy dział spadku
Divorce affects inheritance under a will
Lernen beginnen
Rozwód ma wpływ na dziedziczenie testamentowe
Divorce county court
Lernen beginnen
Okręgowy sąd orzekający w sprawach rozwodowych
DIVORCE DECREE
Lernen beginnen
ORZECZENIE ROZWIĄZUJĄCE MAŁŻEŃSTWO PRZEZ ROZWÓD
DIVORCE IS NOT CONDITIONAL UPON PREVIOUS SEPARATION
Lernen beginnen
WCZEŚNIEJSZA SEPARACJA NIE JEST WARUNKIEM ORZECZENIA ROZWODU
Divorce registry
Lernen beginnen
Sąd do spraw rozwodowych
DIVORCE RULING / DIVORCE DECISION
Lernen beginnen
WYROK ORZEKAJĄCY ROZWÓD
Do confer upon
Lernen beginnen
Nadaje się temu
Docet
Lernen beginnen
Wokanda
Dochodzenie jest prowadzone albo może być wszczęte
Lernen beginnen
Investigation is being carried or might be initiated
Dochodzenie lub ściganie
Lernen beginnen
Investigation or prosecution
Dochodzenie/śledztwo w sprawach karnych
Lernen beginnen
Criminal investigation
Docket
Lernen beginnen
Wokanda
Doctoral degree
Lernen beginnen
Doktorat
Doctoral studies
Lernen beginnen
Studia doktoranckie
Documents on file
Lernen beginnen
Akta sprawy
DOCUMENTS WHICH ARE NOT RELEVANT FOR THE PURPOSES OF
Lernen beginnen
DOKUMENTY KTÓRE NIE MAJĄ ZNACZENIA DO CELÓW
Does not decide/adjudicate about the guilt
Lernen beginnen
Nie orzeka o winie
DOES NOT PREJUDICE THE FAIRNESS OF THE PROCEEDINGS
Lernen beginnen
POZOSTAJE BEZ USZCZERBKU DLA RZETELNOŚCI POSTĘPOWANIA
dokument urzędowy
Lernen beginnen
public document
Domestic relations Division
Lernen beginnen
Wydział ds. Rodzinnych
Domestic relations division
Lernen beginnen
Wydział spraw rodzinnych
Domicile and jurisdiction
Lernen beginnen
Miejsce zamieszkania I jurysdykcja
Domiciled
Lernen beginnen
Podlegający jurysdykcji
Drafting the indicement
Lernen beginnen
sporządzanie aktu oskarżenia
Drafting the indictment
Lernen beginnen
Sporządzenie aktu oskarżenia
drawing unemployment compensation
Lernen beginnen
pobiera zasiłek dla bezrobotnych
Drawing up
Lernen beginnen
sporządzanie wyroku
Drawing up and pronouncing the judgment
Lernen beginnen
Sporządzenie i ogłoszenie wyroku
Drawn up documents
Lernen beginnen
Dokumenty sporządzone
Due dilligence
Lernen beginnen
Należyta staranności
duotone
Lernen beginnen
dwutonalny
Duty shall lie with
Lernen beginnen
Obowiązek ciąży
Early or conditional release
Lernen beginnen
Przedterminowe lub warunkowe zwolnienie
earnings
Lernen beginnen
Zarobki
Effects
Lernen beginnen
Dobra ruchome, majątek osobisty
EFFICIENT ACCESS TO TRANSLATION
Lernen beginnen
SKUTECZNY DOSTĘP DO TŁUMACZENIA
EFFICIENT AND EFFECTIVE PROCEEDINGS
Lernen beginnen
SPRAWNY I SKUTECZNY PRZEBIEG
Elective, facultative
Lernen beginnen
Nadobowiązkowe
Elementary school
Lernen beginnen
Szkoła podstawowa
embossing stamp
Lernen beginnen
pieczęć sucha
Empowered / authorised to...
Lernen beginnen
umocowany
Endow with the effects of the mandate
Lernen beginnen
Nadawać skutki zlecenia
Enforcement
Lernen beginnen
Wykonanie
Enforcement of final custodial sentences
Lernen beginnen
Wykonanie prawomocnie orzeczonych kar pozbawienia wolności
Enforcement of the sentence
Lernen beginnen
Wykonanie kary
Enforcement proceedings
Lernen beginnen
Postępowanie wykonawcze
Enforcement section
Lernen beginnen
Sekcja wykonawcza
Ensign
Lernen beginnen
aspirant
enter into records/ register
Lernen beginnen
Wpisać do akt/księgi
Enter into records/register
Lernen beginnen
Wpisać do akt/księgi
Enter the judgment order for adoption
Lernen beginnen
Wydanie postanowienia orzekającego o przysposobieniu
Entered into marriage / solemnized
Lernen beginnen
zawartego
Entity, institution
Lernen beginnen
Zakład
entrust
Lernen beginnen
powierzyć
ENTRUST THE EXERCISE OF PARENTAL RIGHTS
Lernen beginnen
POWIERZYĆ WYKONYWANIE WŁADZY RODZICIELSKIEJ
ENTRY INTO FORCE
Lernen beginnen
WEJŚCIE W ŻYCIE
ENUMERATED
Lernen beginnen
ENUMERATYWNIE WYMIENIONE
EQUAL SHARES IN THE JOINT PROPERTY
Lernen beginnen
RÓWNE UDZIAŁY W MAJĄTKU WSPÓLNYM
Equitable distribution of property
Lernen beginnen
Podział majątku wg pr. słuszności
ESSENTIAL DOCUMENTS
Lernen beginnen
ISTOTNE DOKUMENTY
Estate and effects
Lernen beginnen
Masa spadkowa
Estate and Effects
Lernen beginnen
rzeczy, prawa należące do spadku
estate/assets/property
Lernen beginnen
majątek
European Arrest Warrant
Lernen beginnen
Europejski Nakaz Aresztowania
European Higher Education Area
Lernen beginnen
Europejski Obszar Szkolnictwa Wyższego
European Investigation Order in criminal matters
Lernen beginnen
Europejski Nakaz Dochodzeniowy w sprawach karnych
Europejski Nakaz Aresztowania
Lernen beginnen
European Arrest Warrant
Europejski Nakaz Dochodzeniowy w sprawach karnych
Lernen beginnen
European Investigation Order in criminal matters
Evasion
Lernen beginnen
Unikanie
Evidence
Lernen beginnen
Dowód
Evidence submitted
Lernen beginnen
Dowody przedstawione...
Evidence submitted
Lernen beginnen
Przedstawione dowody
Evidentiary hearing
Lernen beginnen
Postępowanie dowodowe
Examination by confrontation of the parties
Lernen beginnen
Konfrontacja
Exams in compulsory subjects
Lernen beginnen
Egzamin z przedmiotów obowiązkowych
EXCLUSIVELY RESPONSIBLE FOR THE BREAKDOWN OF THE MARRIAGE
Lernen beginnen
WYŁĄCZNIE WINNY ROZKŁADU POŻYCIA
Exclusivity rights
Lernen beginnen
Prawo wyłączności
Execute a testament
Lernen beginnen
Nadać ważność testamentowi w drodze podpisania
Execute a testament
Lernen beginnen
Nadawać ważność testamentowi w drodze podpisania
Execution
Lernen beginnen
Nadanie ważności
Executor appointment clause
Lernen beginnen
Powołanie na wykonawcę
Executor of the testament
Lernen beginnen
Wykonawca testamentu
Exempt from stamp duty
Lernen beginnen
Nie podlega opłacie skarbowej
Exercise the right
Lernen beginnen
Wykonanie prawa
EXERCISE THE RIGHT OF DEFENSE
Lernen beginnen
WYKONYWAĆ PRAWO DO OBRONY
Expert witness
Lernen beginnen
Biegły
Expert witnesses’ opinion
Lernen beginnen
Orzeczenia biegłych
Explanatory proceedings
Lernen beginnen
Postępowanie wyjaśniające
extract
Lernen beginnen
wyciąg
Extraditable offences
Lernen beginnen
Przestępstwa stanowiące podstawę wydania
Extradition
Lernen beginnen
Wydanie
Facsimile of the copy
Lernen beginnen
Ksero odpisu
Faculty
Lernen beginnen
Grono profesorów
Faculty
Lernen beginnen
Wydział
Faculty of Humanities / Liberal Arts
Lernen beginnen
Wydział Nauk Humanistycznych
Failure to appear
Lernen beginnen
Niestawiennictwo
Failure to find the perpetrator/offender/transgressor
Lernen beginnen
Niewykrycie sprawcy przestępstwa
false document
Lernen beginnen
dokument fałszywy
False document:
Lernen beginnen
Dokument fałszywy:
falsification
Lernen beginnen
sfałszowanie
Family and Guardianship Code
Lernen beginnen
Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy
Family Division
Lernen beginnen
Wydział Sądu Rodzinnego
family name at birth/surname at birth
Lernen beginnen
panieńskie
Family name, name at birth
Lernen beginnen
Nazwisko rodowe
Family vault
Lernen beginnen
Grobowiec rodzinny
fantasy document
Lernen beginnen
dokument fantazyjny
Fear
Lernen beginnen
Obawa
Fear that the suspect would flee or go into hiding
Lernen beginnen
Obawa ucieczki lub ukrywania się podejrzanego
Fear that the suspect would wish to suborn other persons (induce witnesses to commit perjury/procure perjured testimony/obstruct justice)
Lernen beginnen
Obawa, że podejrzany będzie nakłaniał do składania fałszywych zeznań lub wyjaśnień
fellony/crime
Lernen beginnen
zbrodnia
felonious act
Lernen beginnen
czyb zbrodniczy
Felonious act
Lernen beginnen
Czyn zbrodniczy
Felony/crime/serious offence/crime
Lernen beginnen
Zbrodnia
File under the Adoption Act
Lernen beginnen
Wniesiony na podstawie Ustawy o przysposobieniu
Filed (in/with the court)
Lernen beginnen
Złożono w sądzie
Filed under ... the Adoption Act
Lernen beginnen
Wniesiony na podstawie Ustawy o przysposobieniu
Filed/appended to the files/entered into the files
Lernen beginnen
Dołączony do akt sprawy
Final grades/final assessment
Lernen beginnen
Wyniki klasyfikacji końcowej
Financial
Lernen beginnen
Poręczenie
financial guarantee
Lernen beginnen
poręczenie majątkowe
Finds the accused guilty
Lernen beginnen
Uznanie oskarżonego za winnego
Finds the accused guilty of
Lernen beginnen
Uznaje oskarżonego za winnego
Fine
Lernen beginnen
Grzywna
Fine (daily rates)
Lernen beginnen
Grzywna
fine line pattern
Lernen beginnen
wzór z cienkich kresek
First-cycle studies
Lernen beginnen
Studia pierwszego stopnia
Fiscal Penal Code
Lernen beginnen
Kodeks karno-skarbowy
fluorescent fibres
Lernen beginnen
włókna fluoryzujące

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.