Oporność bakterii

 0    64 Datenblatt    pawelt
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage język polski Antworten język polski
Konsekwencje stosowania antybiotyków w rolnictwie (3)
Lernen beginnen
duża część bakterii zasiedlających mięso jest odporna na wiele antybiotyków, transfer oporności ze zwierząt na ludzi, transfer oporności z niepatogenów na patogeny
opornośći - definicja
Lernen beginnen
zdolność drobnoustroju do opierania się antybiotykowi
oporność - wskaźnik
Lernen beginnen
wzrost wartości MIC
tolerancja na lek - definicja
Lernen beginnen
bakteria nie ginie, ale nie rośnie, nie dzieli się. Bakteriostaza
Czynniki tolerancji na lek (2)
Lernen beginnen
stan fizjologinczy (głodzenie -> spowolnienie wzrostu -> większa tolerancja). miejsce infekcji - trudna dostępność w kościach czy na zastawkach
oporność krzyżowa - definicja
Lernen beginnen
oporność na 1 lek -> oporność na inne leki z danej grupy
oporność równoległa - definicja
Lernen beginnen
oporność na 1 lek -> oporność na leki o podobnych działaniu
Zależność od antybiotyku
Lernen beginnen
na skutek mutacj; np. szczep tbc z mutacją rybosomalnych podjednostek 8S i 12S -> antybiotyk konieczny do złożenia rybosomu
przetrwanie części populacji przy stosowaniu antybiotyku
Lernen beginnen
glikokaliks lub film bakteryjny - bakterie na zewnątrz chronią te w głębi kolonii
Jakie antybiotyki wiąże hemoglobina?
Lernen beginnen
tetracykliny i penicyliny
Niskie pH zmniejsza aktywność (3)
Lernen beginnen
aminoglikozydów, erytromycyny, klindamycyny
Niskie pH zwiększa aktywność
Lernen beginnen
chloroteteracykliny
Jakie leki dobrze penetrują komórki i zwalaczają patogeny wew kom(Salmonella, tbc, chlamydia)
Lernen beginnen
makrolidy, azalidy
Jakie lei słabo wnikają do komórek
Lernen beginnen
beta-laktamy i aminoglikozydy
transfer pionowy
Lernen beginnen
zachodzi na skutek podziałów
transfer pionowy - przykład oporności
Lernen beginnen
mutacja genu gyrazy -> oporność na chinolony
transfer horyzontalny
Lernen beginnen
zachodzi między bakteriami różnych gatunków/rodzajów
drogi transferu horyzontalnego (3)
Lernen beginnen
koniugacja, transdukcja (przez fagi), transformacja (DNA z podłoża)
geny oporności mogą być zlokalizowane...
Lernen beginnen
na chromosomach, plazmidach, transpozonach, integronach
oporność chromosomalna
Lernen beginnen
powstaje na skutek mutacji, istotna dla transferu pionowego
oporność chromosomalna - przykłady
Lernen beginnen
E. coli - eryC (na erytromycynę) linB (na linkomycynę). gen bla u S. aureus - penicylina
oporność plazmidowa
Lernen beginnen
najistotniejsza, ilość kopii plazmidu może definiować stopień odporności
oporność transpozonowa
Lernen beginnen
duża mutagenność, ważne źródło oporności wielolekowej
integrony
Lernen beginnen
są mobilne jak transpozony, naturalny system klonowania i ekspresji kaset genowych, występują w chromosomach, plazmidach i transpozonach.
Z jakim rodzajem oporności należy wiązać kasety z "bla" lub "oxa" w nazwie?
Lernen beginnen
z wytwarzaniem _b_eta-_la_ktamaz
Z jakim rodzajem oporności należy wiązać kasety z aa... w nazwie?
Lernen beginnen
na aminonoglikozydy i wytwarzanie adenylo- i acetylo- transferaz aminoglikozydowych (faktycznie aa)
Z jakim rodzajem oporności należy wiązać kasety z "clm" lub "cat" w nazwie?
Lernen beginnen
na chloramfenikol i wytarzaniem acetylotranzferazy chloramfenikolowej (ogólnie te kasety, która zaczynają się na c odpowiadają za oporność na chloramfenikol)
Z jakim rodzajem oporności należy wiązać kasety "sat"?
Lernen beginnen
na streptomycynę i wytarzanie acetylotransferazy streptomycyny (to już 3 acetylotransferaza...)
Z jakim rodzajem oporności należy wiązać kasety z "dfr" w nazwie?
Lernen beginnen
z odpornością na trimetoprim i zwiększenie stężenia/modyfikacja? reduktazy dihydrofolianowej (_d_ihydro_f_olate _r_eductase - nazwa kasety odpowiada jej działaniu)
Jakie mechanizmy oporności znasz (7)
Lernen beginnen
1. modyfikacja miejsca działania leku 2. inaktywacja enzymatyczna leku 3. hamowanie transportu dokomórkowego (zmiana w bud błony, pogrubienie mureiny) 4. wytwarzanie alternatywnego szlaku metabolicznego 5. zwiększenie stężenia hamowanego enzymu (dhf) 6. transport aktywny na zewnątrz 7. zmniejszenie aktywności enzymu aktywującego lek
Oporność ma chinolony - mechanizm (3)
Lernen beginnen
mutacje gyrazy, pompy MDR, mutacja genu poryny OmpF - zmniejszenie wnikania
Oporność na ansamycyny (rifampicyny)- mechanizm
Lernen beginnen
mutacja podjednostki beta polimerazy RNA rpo-beta => hamowanie wiązania
Oporność na aminoglikozydy - mechanizm (4)
Lernen beginnen
enzymatyczna modyfikacja, metylacja 16S rRNA, mutacja 16S rRNA, zmiana przepuszczalności osłon
Oporność na tetracykliny - mechanizm (3)
Lernen beginnen
enzymatyczna inaktywacja, uuwanie - pompy H+, ochrona rybosomu (białko Tet)
Oporność na makrolidy, linkozamidy, streptograminy - mechanizm (4)
Lernen beginnen
metylacja 23S rRNA, mutacje w genach białek podjednoski 50S rybosomu, inaktywacja enzymatyczna (esterazy, transferazy, fosforylazy, hydrolazy), aktywne usuwanie kasety ATP, transportery MFS - zależne od H+
Oporność na wankomycynę- mechanizm
Lernen beginnen
synteza zmienionych prekursorów mureiny
Oporność na b-laktamy (3)
Lernen beginnen
betalaktamazy, np. gen Amp, klasy A-D, modyfikacja (zmniejszenie światła) lub brak poryn w błonie zewnętrznej, zmiana powinowactwa PBP
Oporność na sulfonamidy (3)
Lernen beginnen
wytwarzanie zmodfikowanej syntazy dihydropterynianowej(DHPS), kodowanej przez gen plazmidowy, nadprodukcja PABA, nadprodukcja DHPS
Oporność na trimetoprim (2)
Lernen beginnen
nadprodukcja reduktazy dihydrofolianowej (DHFR), DHFR o zmniejszonym powinowactwie do trimetoprimu
Fenotyp: inaktywacja leku
Lernen beginnen
penicyliny, chloramfenikol
Fenotyp: usuwanie leku
Lernen beginnen
tetracykliny
Fenotyp: substytucja blokowanej cząsteczki
Lernen beginnen
sulfonamidy, trimetoprim
Fenotyp: zmiana powinowactwa białka
Lernen beginnen
chinolony, b-laktamy
Szczepy MDR (przykłady)
Lernen beginnen
Shigella, Salmonella, Campylobacter
Szczepy penicylino, tetracyklino i chinolono oporne
Lernen beginnen
N. gonorrhoeae
G+/G- a przechodzenie leków przez ścianę komórkową
Lernen beginnen
leki stosunkowo łatwo przechodza przez ścianę G+, natomiast w G- potrzebują systemu transportowego.
Zmiana przepuszczalności ściany a oporność na antybiotyki
Lernen beginnen
zwykle wywołuje oporność na całą grupę
Na jakie antybiotyki może być oporne: SA
Lernen beginnen
metycylina-> krzyżowo b-laktamy, aminoglikozydy, chinolony, glikopeptydy
Na jakie antybiotyki może być oporne: Heamophilus influenzae
Lernen beginnen
ampicylina, chloramfenikol, kotrimoksazol
Na jakie antybiotyki może być oporne: Streptococcus pneumoniae
Lernen beginnen
penicyliny, makrolidy
Na jakie antybiotyki może być oporne: Enterobacteriaceae
Lernen beginnen
penicyliny, cefalosporyny, aminoglikozydy, tetracykliny, chinolony
Na jakie antybiotyki może być oporne: Pseudomonas aeruginosa
Lernen beginnen
penicyliny, cefalosporyny, aminoglikozydy, chinolony, karbapenemy - szczepy MDR
MRSA - definicja (3)
Lernen beginnen
1. obecność genu mecA (koduje białko PBP2a) 2. MIC dla oksacykliny >2mg/l lub metycyliny >4mg/l. W efekcie peptydoglikan ma tę samą funkcję ale inną budowę(?! a nie chodzi tu o VISA?!)
MRSA - leczenie (9)
Lernen beginnen
wankomycyna, klindamycyna, kotrimoksazol, tetracykliny, lewofloksacyna, - nowe antybiotyki: linezolid, chinuprystyna-dalfoprystyna, daptomycyna, lizostafina (endopeptydaza - obecnie niestosawny), terapia kombinowana
VISA - definicja
Lernen beginnen
SA odporne na wankomycynę, wynik zmiany w biosyntezie peptydoglikanu, jego pogrubienie i zmniejszenie przenikalności oraz zmiana nici strukturalnej wiążącej wankomycynę
VISA - kryterium MIC
Lernen beginnen
>=32ug/ml
C. difficile - jakie antybiotyki mogą wywołać najłatwiej
Lernen beginnen
klindamycyna, aminopenicyliny (ew. +kwas klawulanowy), cefuroksym/cefotaksym, tetracykliny, rifampicyna
C. difficile - epidemiologia
Lernen beginnen
15-25% biegunek poantybiotykowych,
C. difficile - droga zakażenia
Lernen beginnen
p.o.
C. difficile - patogeneza
Lernen beginnen
zmiana flory bakteryjnej -> zasiedlenie przez C. difficile -> produkcja toksyn: A(enterotoksyna) i B (cytotoksyna) -> mediowanie stanu zapalnego,-> zwiększenie przepuszczalności ścian jelita -> wydzielanie płynów + krwotoki -> colitis -> rzekomobłoniaste zap. j. grubego, megacoln, perforacja
C. difficile -czynniki ryzyka
Lernen beginnen
atybiotyki j/w, inne leki: IPP, H2-blokery, NLPZ (z wyjątkiem ASA), środki przeczyszczające, narkotyki, leki stosowane w kolkach jelitowych (zwalniające perystaltykę), wiek >65lat, chemioterapia/IS
C. difficile - leczenie
Lernen beginnen
zaprzestanie podawania antybiotyku, nawodnienie, leki w ciężkim stanie (metronidazol -250mg 3-4x dzienne 10-14d!!! przy chorych nerkach i wątrobie /wankomycyna 125mg 4xdzienne 10-14dni!!! w niewydolności nerek)
C. difficile - profilaktyka (6)
Lernen beginnen
1. ostożnie przy podawaniu antybiotyków 2. antybiotyki o wąskim spektrum 3. unikanie antybiotyków związanych z infekcją c. difficile, 4. stosowanie antybiotyków rzadko wywołujących biegunki 5. izolacja zakażonych pacjentów 6. staranne mycie rąk
Antybiotyki rzadko wywołujące biegunki (5)
Lernen beginnen
makrolidy, aminoglikozydy, sulfonamidy, wankomycyna, tetracykliny

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.