Orzeczenie o ogłoszeniu upadłości

 0    21 Datenblatt    aniaswierszcz
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
Dział VI
Lernen beginnen
Section VI
Orzeczenie o ogłoszeniu upadłości
Lernen beginnen
Ruling on the Declaration of Bankruptcy
Uwzględniając wniosek o ogłoszenie upadłości
Lernen beginnen
In approving the petition on a declaration of bankruptcy
sąd wydaje postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Lernen beginnen
the court shall issue a ruling on the declaration of bankruptcy
wymnienia imię i nazwisko, nazwę albo firmę, miejsce zamieszkania albo siedzibę upadłego dłużnika
Lernen beginnen
states the name and surname, name of firm, place of residence or seat of the bankrupt debtor
określa sposób prowadzenia postępowania
Lernen beginnen
determines the means of conducting the proceedings
określa czy i w jakim zakresie upadły będzie sprawował zarząd swoim majatkiem...
Lernen beginnen
determines whether and to what extent the insolvent bankrupt will administer his estate...
jeżeli postępowanie będzie prowadzone z możliwością zawarcia układu...
Lernen beginnen
in the event the proceedings are to be conducted with thw possibility of conducting a reorganization...
wzywa wierzycieli upadłego
Lernen beginnen
summons the creditors
do zgłoszenia wierzytelności w wyznaczonym terminie...
Lernen beginnen
to submit their claims in an appointed term
ujawnić
Lernen beginnen
to disclose
księga wieczysta
Lernen beginnen
real-estate register
wyznaczony termin
Lernen beginnen
fixed term
sędzia komisarz
Lernen beginnen
judge-commissioner
nadzorca sądowy
Lernen beginnen
court supervisor
zarządca
Lernen beginnen
receiver
system rozrachunku papierów wartościowych
Lernen beginnen
securities settlement system
w rozumieniu ustawy, o której mowa w art...
Lernen beginnen
in the meaning of the Act as addressed...
jest skuteczne i wykonalne
Lernen beginnen
is effective and enforceable
chyba że przepis szczególny stanowi inaczej
Lernen beginnen
unless specific provisionstates otherwise
dzień wydania
Lernen beginnen
the date of its issuance...

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.