Oxford matura trainer - 3

 0    91 Datenblatt    superjusta
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
przedsiębiorczość
Lernen beginnen
business studies
przedmioty humanistyczne
Lernen beginnen
humanities
fizyka
Lernen beginnen
physics
przedmioty ścisłe
Lernen beginnen
science
wiedza o społeczeństwie
Lernen beginnen
social studies
program nauczania przedmiotu
Lernen beginnen
syllabus
przeprowadzać eksperymenty
Lernen beginnen
carry out experiments
wykonywać ćwiczenia z gramatyki i słownictwa
Lernen beginnen
do grammar and vocabulary exercises
badać owady pod mikroskopem
Lernen beginnen
examine insects under the microscope
wciągająca lekcja
Lernen beginnen
engaging lesson
przydatna lekcja
Lernen beginnen
useful lesson
zapamiętywać daty
Lernen beginnen
memorise dates
czytać mapy
Lernen beginnen
read maps
szkicować
Lernen beginnen
sketch
studiować prawa człowieka i politykę
Lernen beginnen
study human rights and politics
używać substancji chemicznych
Lernen beginnen
use chemical solutions
bufet, stołówka
Lernen beginnen
cafeteria
siedzieć w ławce
Lernen beginnen
sit at your desk
gabinet dyrektora
Lernen beginnen
head teacher's office
pokój nauczycielski
Lernen beginnen
staffroom
nieobecność
Lernen beginnen
absence
apel
Lernen beginnen
assembly
uczęszczać na lekcję
Lernen beginnen
attend a class
uczęszczać na kurs
Lernen beginnen
attend a course
obecność
Lernen beginnen
attendance
być obecnym
Lernen beginnen
be present
znęcać się nad kimś
Lernen beginnen
bully sb
prześladowanie, znęcanie się
Lernen beginnen
bullying
przygotować projekt
Lernen beginnen
do project work
przestać chodzić do szkoły
Lernen beginnen
drop out of school
przestać chodzić na kurs
Lernen beginnen
drop out of a course
ściągać na egzaminie
Lernen beginnen
cheat in an exam
zdać dobrze egzamin
Lernen beginnen
do well an exam
zdać źle egzamin
Lernen beginnen
do badly in an exam
egzamin wstępny
Lernen beginnen
entrance exam
nie zdać egzaminu
Lernen beginnen
fall an exam
egzamin próbny
Lernen beginnen
mock exam
zdać egzamin
Lernen beginnen
pass an exam
przygotowywać się do egzaminu
Lernen beginnen
prepare for an exam
ponownie przystąpić do egzaminu
Lernen beginnen
retake an exam
podchodzić do egzaminu/mieć egzamin
Lernen beginnen
take an exam
dopasować się, dostosować się
Lernen beginnen
fit in
dostać się na uczelnię
Lernen beginnen
get into university
przedstawiać prezentację
Lernen beginnen
give a presentation
ocena
Lernen beginnen
grade
dostawać ocenę
Lernen beginnen
get a mark
stawiać ocenę
Lernen beginnen
give a mark
absolwent
Lernen beginnen
graduate
absolwent szkoły / uniwersytetu
Lernen beginnen
graduate from a school / university
zadawać pracę domową
Lernen beginnen
set homework
nauczyć się czegoś na pamięć
Lernen beginnen
learn sth by heart
ukończyć szkołę
Lernen beginnen
leave school
wywiadówka
Lernen beginnen
parents evening
dziennik
Lernen beginnen
register
powtarzać materiał
Lernen beginnen
revise
świadectwo szkolne
Lernen beginnen
school certificate
opuszczać lekcję
Lernen beginnen
skip a class
semestr
Lernen beginnen
term
chór
Lernen beginnen
choir
robić kurs żeglarski
Lernen beginnen
do a sailing course
chodzić na kurs językowy
Lernen beginnen
do / take a language course
klub teatralny
Lernen beginnen
drama club
szkoła wyższa, kolegium
Lernen beginnen
college
szkoła z internatem
Lernen beginnen
boarding school
brytyjska państwowa szkoła średnia
Lernen beginnen
comprehensive school
brytyjska państwowa szkoła śreenia z egzaminami wstępnymi (dla młodzieży 11-18 lat)
Lernen beginnen
grammar school
szkoła językowa
Lernen beginnen
language school
szkoła mieszana
Lernen beginnen
mixed school
koedukacyjne szkoły
Lernen beginnen
coeducational school
szkoła średnia
Lernen beginnen
secondary school
szkoła zawodowa
Lernen beginnen
vocational school
zrobić dyplom z czegoś
Lernen beginnen
do a degree in sth
robić powtórkę/powtarzać
Lernen beginnen
do revision
zrobić sobie przerwę
Lernen beginnen
take a break
wziąć rok przerwy
Lernen beginnen
take a gap year
podchodzić do testu
Lernen beginnen
take a test
zdobyć stopień naukowy
Lernen beginnen
get a degree
dyplom
Lernen beginnen
diploma
odczuwać tęsknotę za domem
Lernen beginnen
feel homesick
odczuwać stres
Lernen beginnen
feel stressed
poprawić swoje umiejętności językowe
Lernen beginnen
improve your language skills
wykład
Lernen beginnen
lecture
płacić czesne
Lernen beginnen
pay tuition fees
stypendium naukowe
Lernen beginnen
scholarship
brać udział w wydarzeniach społecznych
Lernen beginnen
take part in social events
wykształcenie wyższe
Lernen beginnen
university education
studentka
Lernen beginnen
university student
pożyczyć coś od kogoś
Lernen beginnen
borrow sth from sb
pożyczać coś komuś
Lernen beginnen
lend sb sth
praktyka
Lernen beginnen
practice
ćwiczyć
Lernen beginnen
practise

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.