Parents and children

 0    72 Datenblatt    annawiacek90
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
caring
She assisted her mother in caring for the baby
Lernen beginnen
Opiekowanie się
Pomagała swojej matce w opiece nad dzieckiem
parenting
Good parenting has many positive effects
Lernen beginnen
rodzicielstwo
Dobre rodzicielstwo ma wiele pozytywnych efektów
complex
He has a complex about his mother that makes him afraid to talk to women / Politics are too complex for me to understand, and I don't even know who to vote for
Lernen beginnen
złożony / kompleks
On ma kompleks na punkcie swojej matki który sprawia, że boi się rozmawiać z kobietami / Polityka jest dla mnie zbyt złożona do zrozumienia i nawet nie wiem na kogo głosować
training programme
Lernen beginnen
Program szkoleniowy
guidance
Jason has made a lot of improvement under the guidance of his new coach
Lernen beginnen
poradnictwo / porada
Jason zrobił duży postęp dzięki poradnictwu jego nowego trenera
to bring up a child
Lernen beginnen
wychowywać dziecko
parenting style
Lernen beginnen
styl rodzicielstwa / wychowania
martyr
According to the Christian religion, Jesus is a martyr who gave his life so everyone could go to heaven
Lernen beginnen
męczennik
Zgodnie z religia chrześcijańską Jezus jest męczennikiem, który oddał swe życie aby wszyscy mogli iść do nieba
autocrat
And it let his son, Henry VIII, become the most powerful and autocratic of all English rulers
Lernen beginnen
autokrata / despota
I to pozwoliło jego synowi Henrykowi VIII stac się najbardziej potężnym i autokratycznym ze wszystkich angielskich władców
coach
The only feedback I got back from my coach after the game was that I was too slow
Lernen beginnen
trener
Jedyny feedback jaki otrzymałem od swojego trenera po meczu było to że byłem zbyt wolny
for the sake of sb
Lernen beginnen
dla dobra kogoś
to impose duties
Lernen beginnen
narzucać obowiązki
to satisfy one's needs
Lernen beginnen
zaspokajać czyjeś potrzeby
to carry out certain goals
Lernen beginnen
realizować pewne cele
guilty
The driver of the bus that hit the two children has been found guilty of criminal negligence causing death
Lernen beginnen
winny
Kierowca autobusu który wjechał w dwoje dzieci został posądzony winnym kryminalnego zaniedbania które spowodowało śmierć
frustrated
The more frustrated I become, the less able I am to function in an efficient manner
Lernen beginnen
sfrustrowany / wściekły
Im bardziej sfrustrowany się stawałem tym trudniej jest mi zachowywać się odpowiednio
obligation
Divorced fathers are obligated to pay for child support
Lernen beginnen
obowiązek
Rozwiedzenie ojcowie są zobowiązani do płacenia na rzecz ich dzieci
to demand
My job is quite demanding at times, but I really enjoy it, nonetheless
Lernen beginnen
domagać się / rządać
Moja praca jest całkiem wymagająca momentami jednak lubie ja mimo wszystko
dedication
His success is due to his dedication to his job
Lernen beginnen
poświęcenie
Jego sukces jest wynikiem poswięcenia dla pracy
to be the hub of the universe
Lernen beginnen
byc najważniejszym na świecie
spoilt brat
Lernen beginnen
zepsuty bachor
show-off
He wanted to SHOW OFF his new sound system
Lernen beginnen
popisywanie się
On chciał popisac się swoim nowym systemem nagłaśniającym
pal
She writes to her pen pal in London twice a month
Lernen beginnen
kumpel
Ona pisze do swojego kumpla od pisania dwa razy w miesiącu
close relationship
Lernen beginnen
ścisły związek
equal
Add equal amounts of flour and milk for the pancake mixture
Lernen beginnen
równy
Dodaj równą ilość mąki i mleka do mieszanki ciasta naleśnikowego
rules
It's rule number one: protect humans at all cost
Lernen beginnen
Zasady / reguły
To jest zasada numer jeden: chronić człowieka za wszelką cenę
limits
The speed limit around schools and parks is generally 30 km/h
Lernen beginnen
Limity / ograniczenia
Limit prędkości w okolicach szkół i parków to zasadniczo 30km/h
orders
Lernen beginnen
Zlecenia / nakazy
bans
Tom is banned from entering this building / President Jefferson ordered a ban on trade with Europe
Lernen beginnen
Zakazy
Tom ma zakaz wchodzenia do tego budynku / Prezydent Jefferson zlecił zakaz handlu z Europą
to abuse
Abuse of medicine can be very dangerous
Lernen beginnen
nadużywać
Nadużywanie leków może byc bardzo niebezpieczne
trust
I can't trust Tom
Lernen beginnen
zaufanie
Nie moge ufać Tomowi
juvenile delinquent
Lernen beginnen
młodociany przestępca
drug addict
Lernen beginnen
narkoman
laissez-faire policy
Lernen beginnen
Polityka wolnej reki
despotic ruler
Lernen beginnen
despotyczny władca
complete power
Lernen beginnen
calkowita wladza
to obey
If you don't obey the rules, you will be asked to leave
Lernen beginnen
słuchać / przestrzegać / być posłusznym
Jeśli nie będziesz przestrzegał zasad zostaniesz poproszony o wyjście
strict discipline
Lernen beginnen
surowa dyscyplina
to act
Lernen beginnen
postepować / zachowywać się
obedient
The kids were obedient even though they didn't get what they wanted
Lernen beginnen
posłuszny
Dzieci były posłuszne nawet gdy nie dostały tego czego chciały
minor offences
Lernen beginnen
drobne przestępstwa
generation gap
Lernen beginnen
konflikt pokoleń
emotional bonds
Lernen beginnen
więzi emocjonalne
affection
If you don't care for Tom, don't toy with his affections / Everyone knows of his affection for that dog
Lernen beginnen
uczucie / sympatia
Jeśli nie zależy Ci na Tomie to nie baw się jego uczuciami / Wszyscy wiedzą o jego uczuciu do tego psa
tyranny
My mother divorced my father after enduring twenty years of tyranny.
Lernen beginnen
tyrania
Moja matka rozwiodła się z ojcem po wytrzymaniu 20 lat tyranii
to rebel
Lernen beginnen
buntować się
to confront
A soldier often has to confront danger
Lernen beginnen
stawiać czoło
Żołnierz często musi stawiać czoło niebezpieczeństwu
to run away from home
Lernen beginnen
uciec z domu
to commit crime
Lernen beginnen
popełniac przestępstwa
to establish
To be successful, you have to establish a good plan / I am going to establish a new world record for swimming / Disneyland was established in 1955
Lernen beginnen
ustalać / zakładać / ustanawiać / powoływać
Aby osiągnąć sukces musisz ustalić dobry plan / Zamierzam ustanowić nowy rekord w pływaniu / Disneyland został założony w roku 1955
appropriate penalties
Lernen beginnen
odpowiednie kary
to pull one's weight
Lernen beginnen
przykładać się
tough kids
Lernen beginnen
twarde / zahartowane dzieci
emotional problems
Lernen beginnen
problemy emocjonalne
teacher-guide
Lernen beginnen
Przewodnik-nauczycieli
to encourage
I encouraged Tom to learn French
Lernen beginnen
zachęcać / ośmielać / wspierać
Zachęciłem Toma do nauki francuskiego
to develop
Reading can develop your mind / He is planning to develop his business
Lernen beginnen
rozwijać się / powstawać / pojawiać
Czytanie może rozwinąć Twój umysł / On planuje rozwinąć swój biznes
respect
Tom doesn't respect Mary / Tom is one of the most respected men in the business world
Lernen beginnen
szacunek
Tom nie szanuje Mary / Tom jest jednym z najbardziej szanowanych mężczyzn w świecie biznesu
to praise
She praised him for his honesty / The teacher encouraged the students with praise
Lernen beginnen
chwalić
Pochwaliła go za szczerość / Nauczyciel zachęcił uczniów pochwałą
to rebuke
The nun did not hesitate to rebuke the misbehaving child
Lernen beginnen
ganić
Zakonnica nie zawahala się skarcić źle zachowujące sie dziecko
disappointed
Tom was utterly disappointed / His new movie is disappointing
Lernen beginnen
rozczarowany / zawiedziony
Tom był kompletnie rozczarowany / Jego nowy film jest rozczarowujący
to come up to one's expectations
Lernen beginnen
spełniać czyjeś oczekiwania
oracle
Lernen beginnen
wyrocznia
adults
My mother spent her entire adult life raising her four children
Lernen beginnen
dorośli
Moja matka spędziła całe dorosłe życie wychowując czwórkę dzieci
teenagers
Teenagers often wear strange clothes
Lernen beginnen
nastolatki
Nastolatki często dziwnie się ubierają
poor family relationship
Lernen beginnen
złe stosunki rodzinne
family quarrels
Lernen beginnen
kłótnie rodzinne
to dispute
They're having a dispute about money / We succeeded in settling the dispute
Lernen beginnen
walczyć na słowa
Spierają sie o pieniądze / Udało nam się rozwiązać spór
a source of conflicts
Lernen beginnen
źródło konfliktów
to shout at a child
Lernen beginnen
krzyczeć na dziecko
to spoil a child
Lernen beginnen
rozpieszczać dziecko
to neglect a child
Lernen beginnen
zaniedbywać dziecko

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.