Paweł 17th June 2016

 0    40 Datenblatt    engonskype
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
imprezowicz
Lernen beginnen
party animal
Czy miałeś kaca?
Lernen beginnen
Were you hungover?
Poszedłem spać.
Lernen beginnen
I went TO sleep / I went TO bed
Zjadłem obiad o 2.00.
Lernen beginnen
I had lunch at 2.00.
O której zjadłeś śniadanie?
Lernen beginnen
What time did you eat / have breakfast?
Zjadłem duże śniadanie o 7.00.
Lernen beginnen
I had A big breakfast at 7.00.
Trzech przyjaciół dołączyło do nas o północy.
Lernen beginnen
Three friends joined us at midnight.
Dziesięć ludzi przyszło na imprezę.
Lernen beginnen
Ten people came TO our party.
Jestem na przyjęciu.
Lernen beginnen
I'm AT the party.
Jestem w pracy.
Lernen beginnen
I'm at work.
Mója córka jest w szkole.
Lernen beginnen
My daughter is AT school.
Jesteśmy na spotkaniu.
Lernen beginnen
We are at the meeting.
Moja żona jest na weselu.
Lernen beginnen
My wife is at the wedding.
Czy jesteś na siłowni?
Lernen beginnen
Are you at the gym?
Twoja książka jest na stole.
Lernen beginnen
Your book is ON the table.
Mieszkamy na Utracie.
Lernen beginnen
We live on Utrata Street.
Twoje rzeczy są na podłodze.
Lernen beginnen
Your stuff is / things are on the floor.
Gdzie jest toaleta?
Lernen beginnen
Where's THE toilet? / Where's the loo?
film promujący ten projekt
Lernen beginnen
a film promoting the project
Ta książka została napisana przez mojego tatę.
Lernen beginnen
This book was written by my dad.
Nasz samochód został sprzedany przez naszego sąsiada.
Lernen beginnen
Our car was SOLD by our neighbour.
Ta wycieczka jest bardzo męcząca.
Lernen beginnen
This trip is very tiring.
muzyka klasyczka
Lernen beginnen
classical music
Moje dzieci są bardzo znudzone.
Lernen beginnen
My kids are very bored.
Czy ta bajka jest nudna?
Lernen beginnen
Is that cartoon boring?
Nie chcę skupiać się na innym języku.
Lernen beginnen
I don't want to focus ON another language.
bezrobotny
Lernen beginnen
unemployed
bezrobocie
Lernen beginnen
unemployment
kasować bilet
Lernen beginnen
to validate
drugiego dnia
Lernen beginnen
on the second day
w Wigilię
Lernen beginnen
ON Christmas Eve
On nie ma czasu tęsknić za mną.
Lernen beginnen
He doesn't have time to MISS me.
Tęsknię za domem.
Lernen beginnen
I'm homesick.
Mam chorobę lokomocyjną.
Lernen beginnen
I'm carsick.
Mam chorobę morską.
Lernen beginnen
I'm seasick.
Warto to zobaczyć.
Lernen beginnen
It's worth visiting.
wystawa
Lernen beginnen
exhibition
remis
Lernen beginnen
a draw / a tie
kibicować
Lernen beginnen
to support
kibic
Lernen beginnen
supporter / fan

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.