phrasal verbs

 0    44 Datenblatt    pppppppppp1996
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
be about to (the car is about to leave)
Lernen beginnen
coś zaraz się wydarzy
be down with(John is down with the flu)
Lernen beginnen
być chorym
be over (I will be over in five minutes)
Lernen beginnen
będe tam gdzie ty, być przed końcem
be through with(We're through with Bob, he's do selfish)
Lernen beginnen
mieć koniec jakiejś relacji
be up to(I don't think I'm up to driving so far) be capable
Lernen beginnen
być zdolnym do...
BREAK DOWN 1. the car break down so w missed ourflight 2. she broke down whe she was told her grandmother was dead. 3. negotiations broke down and war wad declered.
Lernen beginnen
1. przestać pracować(urządzenia mechaniczne) 2. stracić kontrole nad uczuciami 3. nieudane negocjacje
break off(Ann broke off her relationship with Tony)
Lernen beginnen
zakończyć relację, związek, umowę
break through(The soldiers broke through the enemy lines)
Lernen beginnen
awansować
break up
Lernen beginnen
zakończyć związek, relację
bring back
Lernen beginnen
przywołuje, przywraca wspomnienia np
bring down
Lernen beginnen
obniżać, doprowadzać do upadku, dołować
przełożyć na inny termin
Lernen beginnen
bring forward(the exam was brough forward by a week)
bring in
Lernen beginnen
1. wprowadzić(need to bring in fresh ideas) 2. przynosić, dawać (Tourism is a big industry, bringing in 3.7 billion pounds a year) 3. sprowadzić(It would be fatal to bring in an outsider)
bring on
Lernen beginnen
1doprowadzić (do czegoś) przykład: Standing in the pouring rain must have brought on this cold. 2sprowadzić (np złość, gniew) spowodować przykład: Nobody knew what brought on mother's anger
bring out
Lernen beginnen
1 ośmielać; dodawać odwagi przykład: He talks to them and brings them out. 2 wydobywać przykład: She happens to bring out the best of him. 3 podkreślać, uwydatniać przykład: Your new jacket brings out the color of your eyes
bring up
Lernen beginnen
1 wychowywać (dziecko) przykład: Her parents brought up Mary(Raise a kid) 2 wywołać temat; zainicjować dyskusję na (jakiś) temat; przykład: Please bring up that point at the meeting 3przynosić przykład: We asked room service to bring up a cup of tea
call for
Lernen beginnen
1. wzywać do czegoś przykład: The p calls for a reduction in... 2. zapowiadać coś; prognozować coś przykład: Forecasts called for temperatures in the Friday 3. wymagać, potrzebować przykład: She called for the police because she had a problem.
call in
Lernen beginnen
1wezwać; wzywać przykład: We called in the police 2 wzywać do zwrotu przykład: The university called in all books. 3 wpaść z krótką wizytą, wstąpić na krótko przykład: She called in last week to see us and say hi.
call off
Lernen beginnen
odwołać, cancel
call on sb
Lernen beginnen
odwiedzać kogoś z formalną wizytą 1. Our representativewill call on you next monday)
call out
Lernen beginnen
1. wzywać; wezwać przykład: The government called out the army to help put out the fires. 2. wywoływać do pomocy przykład: Calling out all the units, we need immediate back up!
call up
Lernen beginnen
1dzwonić (do kogoś) przykład: Many of my friends called me up to congratulate me 2powoływać; powołać (do wojska), wstąpić do armii przykład: I was extremely lucky not to be called up to fight
be carried away
Lernen beginnen
1stracić, tracić kontrolę; nie hamować się; dać się ponieść (nerwom) There's far too much food I'm afraid I got a bit carried away 2być bardzo podekscytowanym czymś We all were carried away by their dance
carry it off
Lernen beginnen
dopiąć swego (dokonać czegoś) (kat.: potoczny) przykład: This project requires planning and skill, but he can carry it off.
carry on(with)
Lernen beginnen
1źle się zachowywać He carries on at that pub every night. 2bredzić (mówić rzeczy niezgodne z prawdą, bezsensowne) przykład: They slept. Imagine carrying on like that! 3dalej! Carry on with your game.
carry out
Lernen beginnen
1przeprowadzać; wykonywać; wykonywać; dokonywać Now that we have the loan we can carry out our plan. 2spełniać Don't worry, I'm sure he won't carry out his threat 3wykonać np. rozkaz Your task is to obey my orders, carry out!
carry through
Lernen beginnen
zakończyć; doprowadzić do końca; zrealizować przykład: We will carry through with her plans.
come across
Lernen beginnen
1natknąć się (na coś); spotkać (coś); znaleźć (coś) I came across your name in the thelephone book. 2wydawać się; zdawać się; wyglądać na (np. zadowolonego, zdenerwowanego) You came across as being angry, not just disappointed
come across
Lernen beginnen
3. natknąć się, napotkać przykład: I came across the girl you told me about
come around
Lernen beginnen
1przyjść z wizytą; wpaść do kogoś przykład: Bil is coming round tonight - 2przekonać się (do kogoś, czegoś) (kat.: potoczny) przykład: When he reads the report, he'll come around. He'll believe us.
come by
Lernen beginnen
wytrzasnąć; zdobyć; znaleźć (coś) (dostać, wejść w posiadanie czegoś) (kat.: potoczny) przykład: How did you come by that vase? Where did you get it? Jobs were hard to come by.
come down with
Lernen beginnen
leżeć w łóżku z (jakąś chorobę) (zachorować) (kat.: potoczny) przykład: Brenda came down with the flu. She's very sick.
come forward
Lernen beginnen
1ujawniać się; wyjść z ukrycia przykład: Police refused to comment further on the arrests, but said inquiries were continuing and urged witnesses to come forward. 2zgłaszać się (na ochotnika) People won't come forward with evidence in court
come into
Lernen beginnen
1odziedziczyć; dostać w prezencie (kat.: potoczny) przykład: When her father died, she came into a lot of money.
come off
Lernen beginnen
1uciekać; wyswobadzać się przykład: The burglars came off suddenly. 2wyjść (udać się, jak w przykładzie: "Wszystko wyszło tak jak zaplanowaliśmy. Pełny sukces!") (kat.: potoczny) przykład: The band wanted to produce a CD, but it didn't come off.
come on
Lernen beginnen
1robić postępy 2 pojawiać się przykład: Before the Romans came on the scene, the Greeks knew little about the Celts. 3postępować; nadchodzić; zapadać przykład: The darkness came on and in two hours we couldn't see anything
come out
Lernen beginnen
1wychodzić na jaw przykład: All the facts came out after his death. 2być opublikowanym przykład: The book is coming out next month, but we are promoting it right now.
come over
Lernen beginnen
1podejść (kat.: potoczny) przykład: Come over here! I wanna tell you something. 2złożyć wizyte przykłąd: Come over for dinner tomorrow
come to
Lernen beginnen
1jeśli chodzi o (coś) (jak w przykładzie: "Jeśli chodzi o samochody - lubię... (kat.: potoczny) przykład: When it comes to dessert, I like raisin pie.
come up
Lernen beginnen
1być wspomnianym His name came up in the conversation 2pojawić się such an opportunity comes up once a lifetime
come up
Lernen beginnen
3napotykać (np. trudnosci) przykład: We came up against a few problems. 4podchodzić przykład: An old man came up and spoke to him. 5zbliżać się przykład: There's a royal wedding coming up.
come up
Lernen beginnen
6padać przykład: Your name came up last night. 7wydarzyć się; nastąpić; pojawić się (kat.: potoczny) przykład: In this job we never know what will come up. One customer wanted to buy an ostrich.
come up to
Lernen beginnen
podejść, zbliżyć się A man came up to me and asked for a money
come up with
Lernen beginnen
wymyślić; wymyślać; wynaleźć; znaleźć przykład: Leave it to the French to come up with the exception that proves the rule. Many companies come up with popular new services.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.