Plan Kont - Rachunkowość

 0    123 Datenblatt    michalcelej
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage język polski Antworten język polski
Zespół 0
Lernen beginnen
Zespół 0 auf Polnisch
Aktywa trwałe
010
Lernen beginnen
Środki trwałe, Aktywne, Bilansowe
020
Lernen beginnen
Wartości niematerialne i prawne, Aktywne, Bilansowe
030
Lernen beginnen
Długoterminowe aktywa finansowe, Aktywne, Bilansowe
040
Lernen beginnen
Nieruchomości inwestycyjne i prawa, Aktywne, Bilansowe
070
Lernen beginnen
Umorzenie środków trwałych, Korygujące
075
Lernen beginnen
Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych, Korygujące
077
Lernen beginnen
Odpisy aktualizujące nieruchomości inwestycyjne i prawa, Korygujące
078
Lernen beginnen
Odpisy aktualizujące środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, Korygujące
079
Lernen beginnen
Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów finansowych, Korygujące
080
Lernen beginnen
Środki trwałe w budowie, Aktywne, Bilansowe
091
Lernen beginnen
Środki trwałe w likwidacji, Aktywne, Pozabilansowe
092
Lernen beginnen
Środki trwałe dzierżawione, Aktywne, Pozabilansowe
093
Lernen beginnen
Środki trwałe obce, Aktywne, Pozabilansowe
Zespół 1
Lernen beginnen
Środki pieniężne, rachunki bankowe oraz krótkoterminowe aktywa finansowe
100
Lernen beginnen
Kasa, Aktywne, Bilansowe
130
Lernen beginnen
Rachunek bieżący, Aktywne, Bilansowe
135
Lernen beginnen
Inne środki pieniężne, Aktywne, Bilansowe
138
Lernen beginnen
Kredyty bankowe długoterminowe, Pasywne, Bilansowe
139
Lernen beginnen
Kredyty bankowe krótkoterminowe, Pasywne, Bilansowe
140
Lernen beginnen
Krótkoterminowe aktywa finansowe, Aktywne, Bilansowe
141
Lernen beginnen
Odpisy aktualizujące wartość krótkoterminowych aktywów finansowych, Korygujące
144
Lernen beginnen
Weksle obce, Aktywne, Bilansowe
145
Lernen beginnen
Środki pieniężne w drodze, Aktywne, Bilansowe
149
Lernen beginnen
Rachunek środków funduszy specjalnych, Aktywne, Bilansowe
Zespół 2
Lernen beginnen
Rozrachunki i rozliczenia
200
Lernen beginnen
Rozrachunki z odbiorcami, Aktywne, Rozrachunkowe
201
Lernen beginnen
Rozrachunki z dostawcami, Pasywne, Rozrachunkowe
214
Lernen beginnen
Zobowiązania wekslowe, Pasywne, Bilansowe
220
Lernen beginnen
Rozrachunki publicznoprawne, Aktywno-pasywne, Rozrachunkowe
220-1
Lernen beginnen
Rozrachunki z ZUS, Aktywno-pasywne, Rozrachunkowe
220-2
Lernen beginnen
Rozrachunki z US, Aktywno-pasywne, Rozrachunkowe
221
Lernen beginnen
Rozrachunki z tytułu podatku VAT, Aktywno-pasywne, Rozrachunkowe
221-1
Lernen beginnen
Rozliczenie należnego VAT, Pasywne, Rozrachunkowe
221-2
Lernen beginnen
Rozliczenie naliczonego VAT, Aktywne, Rozrachunkowe
223
Lernen beginnen
Podatek VAT do rozliczenia, Aktywno-pasywne, Rozrachunkowe
225
Lernen beginnen
Inne rozrachunki publicznoprawne, Aktywno-pasywne, Rozrachunkowe
230
Lernen beginnen
Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń, Aktywno-pasywne, Bilansowe
231
Lernen beginnen
Należności z tytułu niedoborów i szkód, Aktywne, Bilansowe
234
Lernen beginnen
Pozostałe rozrachunki z pracownikami, Aktywno-pasywne, Rozrachunkowe
240
Lernen beginnen
Pozostałe rozrachunki, Aktywno-pasywne, Rozrachunkowe
242
Lernen beginnen
Rozliczenie niedoborów i szkód, Aktywno-pasywne, Rozrachunkowe
243
Lernen beginnen
Rozliczenie nadwyżek, Aktywno-pasywne, Rozrachunkowe
244
Lernen beginnen
Należności dochodzone na drodze sądowej, Aktywne, Bilansowe
250
Lernen beginnen
Należne wpłaty na poczet kapitału, Aktywno-pasywne, Rozrachunkowe
290
Lernen beginnen
Odpisy aktualizujące rozrachunki, Korygujące
291
Lernen beginnen
Zobowiązania warunkowe, Pasywne, Pozabilansowe
Zespół 3
Lernen beginnen
Materiały i towary
300
Lernen beginnen
Rozliczenie zakupu aktywów trwałych, Aktywno-pasywne, Rozrachunkowe
301
Lernen beginnen
Rozliczenie zakupów materiałów, Aktywno-pasywne, Rozrachunkowe
302
Lernen beginnen
Rozliczenie zakupu usług, Aktywno-pasywne, Rozrachunkowe
303
Lernen beginnen
Rozliczenie zakupu towarów, Aktywno-pasywne, Rozrachunkowe
310
Lernen beginnen
Materiały, Aktywne, Bilansowe
330
Lernen beginnen
Towary w hurcie, Aktywne, Bilansowe
335
Lernen beginnen
Towary w detalu, Aktywne, Bilansowe
341
Lernen beginnen
Odchylenia od cen ewidencyjnych materiałów, Korygujące
342
Lernen beginnen
Odchylenia od cen ewidencyjnych towarów w hurcie, Korygujące
343
Lernen beginnen
Odchylenia od cen ewidencyjnych towarów z tytułu marży w detalu, Korygujące
344
Lernen beginnen
Odchylenia od cen ewidencyjnych towarów z tytułu VAT w detalu, Korygujące
345
Lernen beginnen
Odchylenia aktualizujące wartości zapasów materiałów i towarów, Korygujące
390
Lernen beginnen
Zapasy obce, Aktywne, Pozabilansowe
Zespół 4
Lernen beginnen
Koszty według rodzajów i ich rozliczenie
400
Lernen beginnen
Amortyzacja, Kosztowe, Wynikowe
401
Lernen beginnen
Zużycie materiałów i energii, Kosztowe, Wynikowe
402
Lernen beginnen
Usługi obce, Kosztowe, Wynikowe
403
Lernen beginnen
Podatki i opłaty, Kosztowe, Wynikowe
404
Lernen beginnen
Wynagrodzenia, Kosztowe, Wynikowe
405
Lernen beginnen
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, Kosztowe, Wynikowe
406
Lernen beginnen
Podróże służbowe, Kosztowe, Wynikowe
409
Lernen beginnen
Pozostałe koszty, Kosztowe, Wynikowe
490
Lernen beginnen
Rozliczenie kosztów, Kosztowe, Wynikowe
Zespół 5
Lernen beginnen
Koszty według typów działalności i ich rozliczenie
500
Lernen beginnen
Koszty działalności podstawowej, Kosztowe, Wynikowe
520
Lernen beginnen
Koszty wydziałowe, Kosztowe, Wynikowe
522
Lernen beginnen
Koszty zakupu, Kosztowe, Wynikowe
527
Lernen beginnen
Koszty sprzedaży, Kosztowe, Wynikowe
528
Lernen beginnen
Koszty handlowe, Kosztowe, Wynikowe
530
Lernen beginnen
Koszty działalności pomocniczej, Kosztowe, Wynikowe
550
Lernen beginnen
Koszty zarządu, Kosztowe, Wynikowe
580
Lernen beginnen
Rozliczenie kosztów działalności, Kosztowe, Wynikowe
Zespół 6
Lernen beginnen
Produkty i rozliczenia międzyokresowe
601
Lernen beginnen
Wyroby gotowe, Aktywne, Bilansowe
602
Lernen beginnen
Półfabrykaty, Aktywne, Bilansowe
603
Lernen beginnen
Produkcja niezakończona, Aktywne, Bilansowe
621
Lernen beginnen
Odchylenia od cen ewidencyjnych wyrobów gotowych, Korygujące
622
Lernen beginnen
Odchylenia od cen ewidencyjnych półfabrykatów, Korygujące
623
Lernen beginnen
Odchylenia aktualizujące wartości wyrobów gotowych, Korygujące
640
Lernen beginnen
Rozliczenia międzyokresowe kosztów zakupu czynne, Aktywno-pasywne, Bilansowe
641
Lernen beginnen
Rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne, Aktywno-pasywne, Bilansowe
642
Lernen beginnen
Rozliczenia międzyokresowe, Aktywno-pasywne, Bilansowe
Zespół 7
Lernen beginnen
Przychody i koszty związane z ich osiąganiem
701
Lernen beginnen
Przychody netto ze sprzedaży wyrobów gotowych, Przychodowe, Wynikowe
702
Lernen beginnen
Przychody netto ze sprzedaży usług, Przychodowe, Wynikowe
711
Lernen beginnen
Koszty sprzedanych wyrobów gotowych, Kosztowe, Wynikowe
712
Lernen beginnen
Koszty sprzedanych usług, Kosztowe, Wynikowe
730
Lernen beginnen
Przychody netto ze sprzedanych towarów, Przychodowe, Wynikowe
731
Lernen beginnen
Wartość sprzedanych towarów w cenie zakupu/nabycia, Kosztowe, Wynikowe
740
Lernen beginnen
Przychody netto ze sprzedanych materiałów, Przychodowe, Wynikowe
741
Lernen beginnen
Wartość sprzedanych materiałów w cenie zakupu/nabycia, Kosztowe, Wynikowe
750
Lernen beginnen
Przychody finansowe, Przychodowe, Wynikowe
751
Lernen beginnen
Koszty finansowe, Kosztowe, Wynikowe
760
Lernen beginnen
Pozostałe przychody operacyjne, Przychodowe, Wynikowe
761
Lernen beginnen
Pozostałe koszty operacyjne, Kosztowe, Wynikowe
770
Lernen beginnen
Zyski nadzwyczajne, Przychodowe, Wynikowe
771
Lernen beginnen
Straty nadzwyczajne, Kosztowe, Wynikowe
Zespół 8
Lernen beginnen
Kapitały (fundusz) własne, fundusze specjalne, rezerwy i wynik finansowy
801
Lernen beginnen
Kapitał akcyjny (udziałowy, właściciela)/Fundusz założycielski (udziałowy), Pasywne, Bilansowe
802
Lernen beginnen
Kapitał zapasowy/Fundusz przedsiębiorstwa, Pasywne, Bilansowe
803
Lernen beginnen
Kapitał rezerwowy, Pasywne, Bilansowe
804
Lernen beginnen
Kapitał/Fundusz z aktualizacji wyceny, Pasywne, Bilansowe
820
Lernen beginnen
Rozliczenie wyniku finansowego, Pasywne, Bilansowe
840
Lernen beginnen
Rezerwy, Pasywne, Bilansowe
845
Lernen beginnen
Rozliczenia międzyokresowe przychodów, Pasywne, Bilansowe
851
Lernen beginnen
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, Pasywne, Bilansowe
852
Lernen beginnen
Inne fundusze specjalne, Pasywne, Bilansowe
860
Lernen beginnen
Wynik finansowy, Pasywne, Bilansowe
870
Lernen beginnen
Podatek dochodowy, Kosztowe, Wynikowe
871
Lernen beginnen
Inne obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego, Kosztowe, Wynikowe
Konto aktywne
Lernen beginnen
Aktywa to kontrolowane zasoby majątkowe, które spowodują w przyszłości wpływ do jednostki korzyści ekonomicznej. Wzrost - DT, Spadek - CT
Konto pasywne
Lernen beginnen
Pasywa to źródła pochodzenia majątku. Wzrost - CT, Spadek - DT
Konto aktywno-pasywne
Lernen beginnen
Jest połączeniem konta aktywnego i pasywnego. Wzrost aktywów - DT, Spadek aktywów - CT, Wzrost pasywów - CT, Spadek pasywów - DT
Konto kosztowe
Lernen beginnen
Służy do ewidencji poniesionych kosztów działalności gospodarczej. Poniesione koszty - DT, Zmniejszenie kosztów - CT
Konto przychodowe
Lernen beginnen
Służy do ewidencji przychodów działalności gospodarczej. Przychody - CT, Zmniejszenie przychodów - DT

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.