play outside

 0    43 Datenblatt    marcelabulat
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
czy możesz spróbować zrobić to sam? (związać sznurówki)
Lernen beginnen
can you try to do them yourself?
Pozwól, że pokażę ci jeszcze raz
Lernen beginnen
Let me show you once again
Jak to się nazywa po angielsku?
Lernen beginnen
What's this called in English?
Jakie to się nazywa po polsku? (liczba mnoga)
Lernen beginnen
What are these called in Polish?
Jak to działa?
Lernen beginnen
How does it work?
Co się z tym robi?
Lernen beginnen
What do you do with this?
Nie wiem, co to znaczy.
Lernen beginnen
I don't know what it means.
Nie wiem, jak to zrobić.
Lernen beginnen
I don't know how to do this.
Nie wiem, co z tym zrobić
Lernen beginnen
I don't know what to do with this
Możesz spróbować zrobić to sam?
Lernen beginnen
Can you try to do it yourself?
Czy chcesz, żebym ci pokazał?
Lernen beginnen
Do you want me to show you?
To jakiś kwiat
Lernen beginnen
It's some kind of flower
Po angielsku to nazywa się kij
Lernen beginnen
In English it's called a stick
zjechać na pobocze
Lernen beginnen
pull over
Pachnie jak kupa.
Lernen beginnen
It smells like poo.
Dziecko dotknęło dżdżownicę gałązką.
Lernen beginnen
The child touched the worm with a twig.
Którędy do stacji?
Lernen beginnen
Which way is it to the station?
Wybierz dowolną książkę, którą chcesz.
Lernen beginnen
Choose whichever book you want.
Zobaczmy, jak wysoko możemy się huśtać
Lernen beginnen
let's see how high we can go on the swings
Czy miło spędziłeś czas?
Lernen beginnen
did you have a nice time?
Huśtałam się najwyżej (na huśtawce)
Lernen beginnen
I went the highest
dajcie spokój, musimy iść do domu
Lernen beginnen
come on, we need to take you home
wspinać się po drabinie
Lernen beginnen
climb up the ladder
zjedź ze zjeżdżalni
Lernen beginnen
go down the slide
idź w górę i w dół na huśtawce
Lernen beginnen
go up and down on the seesaw
idź w górę i w dół na huśtawce
Lernen beginnen
go up and down on the swing
bujać się na sprężynie
Lernen beginnen
bounce on the springy
zejdź z huśtawki
Lernen beginnen
get off the swing
musimy to przenieść
Lernen beginnen
we must move it
dzisiaj pada, więc Peppa i George nie mogą bawić się na zewnątrz
Lernen beginnen
it is raining today so Peppa and George cannot play outside
ok, biegnijcie wy dwoje
Lernen beginnen
ok, run along you two
jeśli skaczesz w błotnistych kałużach, musisz nosić kalosze
Lernen beginnen
if you jump in muddy puddles you must wear your boots
Leoś lubi opiekować się młodszym bratem Miko
Lernen beginnen
Leoś likes to look after his little brother Miko
mają dużo zabawy
Lernen beginnen
they are having a lot of fun
to tylko błoto
Lernen beginnen
it's only mud
chodźmy i pokażmy się tatusiowi
Lernen beginnen
Let's Go and show Daddy
Boże drogi!
Lernen beginnen
Goodness Me!
Zgadnij, co robiliśmy
Lernen beginnen
guess what we have been doing
niech pomyślę
Lernen beginnen
let me think
spójrz na bałagan, w którym jesteś
Lernen beginnen
look at the mess you are in
posprzątajmy szybko, zanim mama zobaczy bałagan
Lernen beginnen
let's clean up quickly before mommy sees the mess
czy wszyscy moglibyśmy zagrać w ogrodzie?
Lernen beginnen
could we all play in the garden
to jest przerażające
Lernen beginnen
tis scary

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.