Podstawowe czasowniki

 0    25 Datenblatt    bassiap
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
Mój mąż ciągle mnie okłamuje.
Lernen beginnen
My husband lies to me all the time.
Molly była pierwszą kobietą, która przebiegła dystans 100 metrów poniżej 10.0 sekund.
Lernen beginnen
Molly became the first woman to run the 100 meter dash in under 10.0 seconds.
Nigdy nie biorą pieniędzy od swoich rodziców.
Lernen beginnen
They never take any money from their parents.
Być albo nie być, oto jest pytanie.
Lernen beginnen
To be, or not to be, that is the question.
Czy pamiętasz gdy całowałeś się po raz pierwszy?
Lernen beginnen
Do you remember the first time you kissed?
Pójdźmy dzisiaj pieszo do pracy.
Lernen beginnen
Let's walk to work today
Próbuje przeciąć deskę na pół.
Lernen beginnen
I'm trying to cut this plank in half.
Jeśli chcesz otworzyć drzwi, musisz je pociągnąć lub pchnąć.
Lernen beginnen
You need to push or pull the door to open it.
Anna czeka na chłopaka ponad godzinę.
Lernen beginnen
Ann has been waiting for her boyfriend for over an hour.
Tomek czyta teraz gazetę.
Lernen beginnen
Tom is reading a newspaper now.
Chciałabym Ci wręczyć ten prezent jako wyraz mojej miłości.
Lernen beginnen
I'd like to give you this present as a sign of my love.
Ona zawsze dostaje to czego chce.
Lernen beginnen
She always gets what she wants.
Dzielę mieszkanie z czworgiem francuskich studentów.
Lernen beginnen
I'm sharing the flat with four French students.
Większość dzieci uwielbia bawić się na świeżym powietrzu.
Lernen beginnen
Most children love to play outdoors.
Rzadko kiedy chodzimy spać przed północą.
Lernen beginnen
We hardly ever go to bed before midnight.
Szacuje się, że w Wielkiej Brytanii zjada się rocznie 11 miliardów kanapek.
Lernen beginnen
In Britain, it is estimated that 11 bilion sandwiches are eaten each year.
Proszę żebyś nie kładł butów na stole.
Lernen beginnen
Don't put the shoes on the table, please.
Czy kochasz mnie?
Lernen beginnen
Do you love me?
Planuję zakup nowego akwarium dla ryb.
Lernen beginnen
I'm playing to buy a new fish aquarium.
Ptaki migrujące zaczeły odlatywać do domu.
Lernen beginnen
Migratory birds are already flying back home.
Bardzo podoba mi się to ćwiczenie.
Lernen beginnen
I like this exercise very much.
Listonosz nie miał dzisiaj dla nas żadnych listów.
Lernen beginnen
The postman didn't have any letters for us today.
Pamiętaj o tym, żeby nie naciskać czerwonego przycisku.
Lernen beginnen
Remember not to push the red button!
Próbuje nauczyć Ciebie czegoś.
Lernen beginnen
I'm trying to teach you something.
Musisz skręcić w lewo by dostać się do najbliższego bankomatu.
Lernen beginnen
You need to turn left to get to the nearest cash machine.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.