popularne slowka (A)

 0    72 Datenblatt    rafazzo
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
umiejętność
On posiada umiejętność jasnego tłumaczenia rzeczy.
Lernen beginnen
ability
He’s got the ability to explain things clearly.
powyżej, nad
Nasze biuro jest nad zakładem fryzjerskim.
Lernen beginnen
above
Our office is above the hairdresser’s.
za granicą
Susan spędziła rok za granicą.
Lernen beginnen
abroad
Susan spent a year abroad.
nieobecność
Wiele się wydarzyło pod moją nieobecność.
Lernen beginnen
absence
A lot has happened in my absence.
nieobecny
Fred był nieobecny w szkole.
Lernen beginnen
absent
Fred was absent from school.
według, zgodnie z
Wszystko poszło zgodnie z planem.
Lernen beginnen
according
Everything went according to plan.
oskarżać
Lernen beginnen
accuse
oskarżać
Oskarżyła go o kłamstwo.
Lernen beginnen
accuse
She accused him of lying.
ból
Czuję ból w ramieniu.
Lernen beginnen
ache
I feel an ache in my arm.
osiągnąć
Lernen beginnen
achieve
osiągnąć
On osiągnął swoje cele.
Lernen beginnen
achieve
He’s achieved his objectives.
w poprzek, przez
Powoli przeszedłem przez ulicę.
Lernen beginnen
across
I walked slowly across the street.
faktycznie, w rzeczywistości
W rzeczywistości nie powiedział niczego ważnego.
Lernen beginnen
actually
He didn’t actually say anything important.
DODATKOWY
Będą potrzebowali dodatkowej pomocy.
Lernen beginnen
additional
They will need additional help.
PODZIWIAĆ
On podziwia swoją nauczycielkę francuskiego.
Lernen beginnen
Admire
He admires his French teacher.
przyznawać się
Przyznaję, że się myliłem.
Lernen beginnen
admit
I admit I was wrong.
posuwać się naprzód
Nastąpił szybki postęp w technice.
Lernen beginnen
advance
There have been rapid advances in technology.
zaleta, przewaga
Jakie są zalety tej metody?
Lernen beginnen
advantage
What are the advantages of this method?
przygoda
Mieli w Afryce niezapomnianą przygodę.
Lernen beginnen
adventure
They had an unforgettable adventure in Africa.
reklamować, ogłaszać
Wiele firm reklamuje swoje produkty w Internecie.
Lernen beginnen
advertise
A lot of companies advertise their products on the Internet.
reklama
Ich nowa reklama była kontrowersyjna.
Lernen beginnen
advertisement
Their new advertisement was controversial.
rada, porada
Czy możesz udzielić mi rady?
Lernen beginnen
advice
Can you give me some advice?
sprawa
Nie mieszaj się w ich sprawy.
Lernen beginnen
affair
Don’t interfere with their affairs.
oddziaływać, wpływać na coś, dotyczyć
Ten problem dotyczy wielu osób.
Lernen beginnen
affect
This problem affects a lot of people.
pozwolić sobie na coś
Nie możemy pozwolić sobie na nowy samochód. (Nie stać nas na nowy samochód.)
Lernen beginnen
afford
We can’t afford a new car.
przeciwko
Jesteśmy przeciwko badaniom na zwierzętach.
Lernen beginnen
against
We’re against animal testing.
zgadzać się
Czy ona zgodziła się z nimi pójść?
Lernen beginnen
agree
Did she agree to go with them?
zgoda, porozumienie
W końcu osiągnęliśmy porozumienie.
Lernen beginnen
agreement
We’ve finally reached an agreement.
podobny
Oni są bardzo podobni (do siebie).
Lernen beginnen
alike
They are very much alike.
wzdłuż
Co wieczór spacerowałem wzdłuż plaży.
Lernen beginnen
along
Every evening I walked along the beach.
już
Ona już wyszła.
Lernen beginnen
already
She’s already left.
chociaż
Moja córka poszła do szkoły, chociaż była chora.
Lernen beginnen
although
My daughter went to school although she was ill.
wśród
Wśród pasażerów jest troje/trójka dzieci.
Lernen beginnen
among
There are three children among the passengers.
bawić, rozbawić
Jego żart rozbawił wszystkich.
Lernen beginnen
amuse
His joke amused everybody.
ogłaszać
Ogłosili, że zamierzają się pobrać.
Lernen beginnen
announce
They announced they were going to get married.
zaniepokojony
Ona jest bardzo zaniepokojona o swoją przyszłość.
Lernen beginnen
anxious
She was very anxious about her future.
ktoś, ktokolwiek
Czy ktoś tu jest?
Lernen beginnen
anybody
Is anybody here?
w każdym razie; tak czy owak
Tak czy owak, nie będę mógł ci pomóc.
Lernen beginnen
anyhow
Anyhow, I won’t be able to help you.
gdzieś, gdziekolwiek
Widziałeś gdzieś Johna?
Lernen beginnen
anywhere
Have you seen John anywhere?
osobno
Nigdy nie zobaczysz ich osobno.
Lernen beginnen
apart
You can never see them apart.
przepraszać
Przeprosiła za spóźnienie.
Lernen beginnen
apologize
She apologised for being late.
wyznaczyć
Został wyznaczony do prowadzenia śledztwa.
Lernen beginnen
appointed
He was appointed to conduct the inquiry.
umówione spotkanie
Chciałbym umówić się na wizytę u doktora Jonesa.
Lernen beginnen
appointment
I’d like to make an appointment with Dr Jones.
właściwy, odpowiedni
Te buty nie są odpowiednie do pieszych wycieczek.
Lernen beginnen
appropriate
These shoes aren’t appropriate for hiking.
aprobować
Moi rodzice nie aprobują tego, że z nim chodzę.
Lernen beginnen
approve
My parents don’t approve of me going out with him.
obszar, powierzchnia
Jaka jest powierzchnia Polski?
Lernen beginnen
area
What’s the area of Poland?
kłócić się
Oni zawsze się kłócą.
Lernen beginnen
argue
They are always arguing.
powstawać; pojawiać się
Problem powstał z braku porozumienia.
Lernen beginnen
arise
The problem arose from a lack of communication.
ramię
Wziął ją w ramiona.
Lernen beginnen
arm
He put his arms around her shoulders.
dookoła, wokół
Kiedy on nie może zasnąć, chodzi wokół łóżka.
Lernen beginnen
around
When he can’t fall asleep, he walks around his bed.
organizować
Oni mogą to zorganizować za niewielką opłatą.
Lernen beginnen
arrange
They can arrange it for a small charge.
przygotowania
Muszę poczynić przygotowania do podróży.
Lernen beginnen
arrangement
I have to make arrangements for my journey.
aresztować
Policja aresztowała szefa gangu.
Lernen beginnen
arrest
The police arrested the gang boss.
przybycie, przyjazd, przylot
Przylot samolotu był opóźniony.
Lernen beginnen
arrival
The arrival of the plane was delayed.
przybywać
Na wesele przybyło wielu gości.
Lernen beginnen
arrive
Many guests arrived at the wedding.
sztuka
Nie rozumiem sztuki nowoczesnej.
Lernen beginnen
art
I don’t understand modern art.
artykuł
Przeczytałeś ten artykuł?
Lernen beginnen
article
Have you read this article?
sztuczny
To sztuczne jezioro.
Lernen beginnen
artificial
It’s an artificial lake.
zawstydzony
Powinieneś się wstydzić!
Lernen beginnen
ashamed
You should be ashamed of yourself!
zakładać
Zakładam, że ty też przyjdziesz.
Lernen beginnen
assume
I assume you’re coming too.
próba; próbować, usiłować
Jej ostatnia próba była udana.
Lernen beginnen
attempt
Her last attempt was successful.
uczęszczać, brać udział
W demonstracji wzięło udział ponad tysiąc osób.
Lernen beginnen
attend
Over a thousand people attended the demonstration.
uwaga
Mogę prosić o uwagę?
Lernen beginnen
attention
May I have your attention please?
przyciągać
Ta miejscowość wypoczynkowa przyciąga wielu turystów.
Lernen beginnen
attract
This resort attracts a lot of tourists.
widownia, publiczność
Publiczność zaczęła bić brawo.
Lernen beginnen
audience
The audience started clapping.
jesień
Niektórzy ludzie uważają, że jesień jest najpiękniejszą porą roku.
Lernen beginnen
autumn
Some people think autumn is the most beautiful season.
osiągalny, dostępny
Informacja jest dostępna za darmo w Internecie.
Lernen beginnen
available
The information is available for free on the Internet.
unikać
Spróbujmy uniknąć jazdy w godzinach szczytu.
Lernen beginnen
avoid
Let’s try to avoid rush hour traffic.
budzić się, uświadomić sobie; przebudzony
Niemowlęta często budzą się kilka razy w ciągu nocy.
Lernen beginnen
awake
Babies often awake several times at night.
nagroda; nagradzać
Jego film zdobył nagrodę.
Lernen beginnen
award
His film won an award.
świadomy
Nie byłem świadomy niebezpieczeństwa/zagrożenia.
Lernen beginnen
aware
I wasn’t aware of the danger.
z dala, daleko
Trzymaj się z dala ode mnie!
Lernen beginnen
away
Stay away from me!

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.