Popularne wyrażenia

 0    208 Datenblatt    matmadziaa
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
też mi coś!
Lernen beginnen
big deal!
łatwo przyszło, łatwo poszło
Lernen beginnen
easy come, easy go
masz ogień? (zapałki, zapalniczkę)
Lernen beginnen
do you have a light?
ciągle, w kółko
Lernen beginnen
again and again
nic ci nie jest?
Lernen beginnen
are you all right?
niezgodnie z prawem
Lernen beginnen
against the law
przyznać się do porażki
Lernen beginnen
to admit defeat
czy będzie przeszkadzało, jeśli otworzę okno?
Lernen beginnen
do you mind if I open the window?
nie wiedzieć, co robić
Lernen beginnen
be at a loss what to do
być osobą publiczną, być w centrum zainteresowania
Lernen beginnen
be in the public eye
przyjść komuś z pomocą, stanąć w czyjejś obronie
Lernen beginnen
come to somebody's defence
o ile się orientuję
Lernen beginnen
from what I can gather
dzień po dniu
Lernen beginnen
day by day
metodą prób i błędów
Lernen beginnen
by trial and error
przejść do sedna sprawy
Lernen beginnen
come to the point
wypowiedzieć komuś wojnę
Lernen beginnen
declare war on somebody
być zagrzebanym w pracy
Lernen beginnen
be up to one's ears in work
tkwić w czymś po uszy
Lernen beginnen
be up to one's ears in something
kiedykolwiek
Lernen beginnen
at any time
codzienne życie
Lernen beginnen
daily life
w tym samym czasie, jednocześnie
Lernen beginnen
at the same time
nie mieć sobie równych
Lernen beginnen
be second to none
bez związku z tematem, nie na temat
Lernen beginnen
beside the point
współczuć komuś
Lernen beginnen
feel pity/sympathy for somebody
wyrazy współczucia
Lernen beginnen
expressions of sympathy
być przygnębionym
Lernen beginnen
feel low
wyrazić opinię
Lernen beginnen
express an opinion
mieć ochotę coś zrobić
Lernen beginnen
feel like doing something
doświadczenie pokazuje, że...
Lernen beginnen
experience shows that...
czuć się jak głupiec
Lernen beginnen
feel like a fool
co drugi dzień
Lernen beginnen
every other day
czuć się niezręcznie
Lernen beginnen
feel awkward
za każdym razem
Lernen beginnen
every time
czuć się na siłach, aby coś zrobić
Lernen beginnen
feel fit enough to do something
wymiana poglądów
Lernen beginnen
exchange of views
nie krępować się, czuć się swobodnie
Lernen beginnen
feel free
co jakiś czas
Lernen beginnen
every now and then
czuć się jak u siebie w domu
Lernen beginnen
feel at home
za pomocą czegoś
Lernen beginnen
by means of something
mimo że, chociaż
Lernen beginnen
even though
najprawdopodobniej, pewnie
Lernen beginnen
as likely as not
do dna! zdrowie! (przy toastach)
Lernen beginnen
bottoms up!
ubierać się na czarno
Lernen beginnen
dress in black
żywić się czymś
Lernen beginnen
feed on something
żądać odszkodowania
Lernen beginnen
claim damages
klasyczny przykład
Lernen beginnen
classic example
czyste sumienie
Lernen beginnen
clear conscience
zmieniać temat
Lernen beginnen
change the subject
wykapany ojciec/matka
Lernen beginnen
chip of the old block
tani w eksploatacji
Lernen beginnen
cheap to run
zmieniać właściciela
Lernen beginnen
change hands
zwolnić/wyrzucić kogoś z pracy
Lernen beginnen
fire somebody
kto pierwszy, ten lepszy
Lernen beginnen
first come, first served
pobić rekord
Lernen beginnen
break the record
znajdować przyjemność w robieniu czegoś
Lernen beginnen
find pleasure in doing something
paść na kolana
Lernen beginnen
fall to one's knees
dowiedzieć się o czymś
Lernen beginnen
find out about something
nie spełnić oczekiwań
Lernen beginnen
fall short of expectations
wychowywać dzieci
Lernen beginnen
bring up children
zmienić zdanie, rozmyślić się
Lernen beginnen
change one's mind
zmienić się nie do poznania
Lernen beginnen
change beyond recognition
wzbudzić czyjeś zainteresowanie
Lernen beginnen
catch somebody's interest
z zawodu
Lernen beginnen
by profession
w tej chwili
Lernen beginnen
at the moment
u progu czegoś
Lernen beginnen
at the point of something
wybuchnąć śmiechem
Lernen beginnen
burst into laughter
w każdej chwili
Lernen beginnen
at any moment
u progu śmierci
Lernen beginnen
at death's door
na widok czegoś
Lernen beginnen
at the sight of something
gdyby nie ty
Lernen beginnen
but for you
zasługiwać na uznanie
Lernen beginnen
deserve credit
jeszcze raz od początku
Lernen beginnen
all over again
z reguły
Lernen beginnen
as a general rule
w rezultacie
Lernen beginnen
as a result
najróżniejsze rzeczy
Lernen beginnen
all sorts of things
na szlachetny cel
Lernen beginnen
for a good cause
z wielu powodów
Lernen beginnen
for a number of reasons
przez jakiś czas
Lernen beginnen
for a time
wszystko w swoim czasie, po kolei
Lernen beginnen
first things first
utkwić wzrok w...
Lernen beginnen
fix one's eyes on...
rzucić się w wir pracy
Lernen beginnen
fling oneself into work
wpaść w gniew
Lernen beginnen
fly off the handle
podążać za kimś wzrokiem
Lernen beginnen
follow somebody with one's eyes
dla odmiany
Lernen beginnen
for a change
iść za czyimś przykładem
Lernen beginnen
follow somebody's example
dolewać oliwy do ognia
Lernen beginnen
add fuel to the flames
dojść do władzy
Lernen beginnen
come to power
naginać przepisy
Lernen beginnen
bend the rules
blisko, o rzut kamiennej
Lernen beginnen
a stone's throw (away)
łatwizna, 'bułka z masłem'
Lernen beginnen
piece of cake
zmiana na lepsze
Lernen beginnen
a change for the better
zmiana na gorsze
Lernen beginnen
a change for the worse
kropla w morzu
Lernen beginnen
a drop in the bucket
dużo czegoś
Lernen beginnen
a great deal of something
kiepska wymówka
Lernen beginnen
a lame excuse
sprawa życia i śmierci
Lernen beginnen
a matter of life and death
wyścig z czasem
Lernen beginnen
a race against time
i tak dalej
Lernen beginnen
and so on
zarabiać na utrzymanie
Lernen beginnen
earn one's living
nie wiesz przypadkiem...
Lernen beginnen
do you happen to know...
napisać parę słów do kogoś
Lernen beginnen
drop somebody a line
zrobić co tylko możliwe, aby
Lernen beginnen
do whatever possible to...
pozyskać poparcie
Lernen beginnen
drum up support
rozumiesz mnie?
Lernen beginnen
do you follow me?
zerwać z nałogiem
Lernen beginnen
break the habit
złagodzić ból
Lernen beginnen
ease the pain
urozmaicać coś
Lernen beginnen
add variety to something
wszystko się może zdarzyć
Lernen beginnen
anything can happen
na oko
Lernen beginnen
at a guess
na czyjąś prośbę
Lernen beginnen
at somebody's request
w późniejszym etapie
Lernen beginnen
at a later stage
kosztem czegoś
Lernen beginnen
at the cost of something
być ogarniętym czymś (np. strachem)
Lernen beginnen
be seized with something
jak zwykle
Lernen beginnen
as usual
przynieść komuś wstyd
Lernen beginnen
bring shame on somebody
losowo, na chybił trafił
Lernen beginnen
at random
zaprosić kogoś do siebie na obiad
Lernen beginnen
ask somebody over for dinner
bezzwłocznie, natychmiast
Lernen beginnen
at short notice
powiadomić kogoś
Lernen beginnen
break the news to somebody
być sklasyfikowanym na trzecim miejscu
Lernen beginnen
be ranked third
zmywać naczynia
Lernen beginnen
do/wash the dishes
tak szybko, jak to możliwe
Lernen beginnen
as soon as possible
przynajmniej
Lernen beginnen
at least
w zależności od okoliczności
Lernen beginnen
as the case may be
w nocy
Lernen beginnen
at night
harować, ciężko pracować
Lernen beginnen
break one's back
być bez pracy
Lernen beginnen
be out of work
póki żyję
Lernen beginnen
as long as I live
umrzeć śmiercią naturalną
Lernen beginnen
die a natural death
czy to naprawdę ma znaczenie?
Lernen beginnen
does it really matter?
równe szanse
Lernen beginnen
even odds
strach przed nieznanym
Lernen beginnen
fear of the unknown
zapiąć pasy bezpieczeństwa
Lernen beginnen
fasten one's seatbelts
zakończyć się remisem (w sporcie)
Lernen beginnen
end in a tie
sprawy rodzinne
Lernen beginnen
family matters
tak czy owak
Lernen beginnen
either way
na użytek własny
Lernen beginnen
for personal use
z sobie tylko znanych powodów
Lernen beginnen
for reasons best known to oneself
na sprzedaż
Lernen beginnen
for sale
na miłość boską
Lernen beginnen
for God's sake
godzinami, nieustannie
Lernen beginnen
for hours on end
po pierwsze
Lernen beginnen
for one thing
praktycznie, ze względów praktycznych
Lernen beginnen
for all practical purposes
wyrządzić komuś krzywdę
Lernen beginnen
do harm to somebody
być na prowadzeniu, prowadzić
Lernen beginnen
be in the lead
promieniować uśmiechem
Lernen beginnen
be all smiles
być w swoim żywiole
Lernen beginnen
be in one's element
zacofany kraj
Lernen beginnen
backward country
bardzo starać się coś zrobić
Lernen beginnen
bend over backwards to do something
od czasu do czasu
Lernen beginnen
from time to time
od tej chwili
Lernen beginnen
from that moment forward
od teraz
Lernen beginnen
from now on
pogodzić się z tym/z faktem, że...
Lernen beginnen
accept the fact that...
niepowtarzalna okazja
Lernen beginnen
a window of opportunity
przyjąć ofertę
Lernen beginnen
accept an offer
osiągnąć cel
Lernen beginnen
achieve the goal
zgodnie ze zwyczajem
Lernen beginnen
according to the custom
jeśli o to chodzi
Lernen beginnen
for that matter
chwilowo, na razie
Lernen beginnen
for the moment
w przeważającej części
Lernen beginnen
for the most part
wypadki chodzą po ludziach
Lernen beginnen
accidents will happen
przemocą, siłą
Lernen beginnen
by force
objęty ubezpieczeniem
Lernen beginnen
covered by insurance
ujrzeć światło dzienne, wyjść na jaw
Lernen beginnen
come to light
słowo honoru!
Lernen beginnen
cross my heart!
z natury (np. agresywny)
Lernen beginnen
by nature
pokryć koszt czegoś
Lernen beginnen
cover the cost of something
podjąć (ostateczną) decyzję
Lernen beginnen
come to a decision
dojść do porozumienia
Lernen beginnen
come to an agreement
przez pomyłkę
Lernen beginnen
by mistake
siła charakteru
Lernen beginnen
force of character
wolność słowa
Lernen beginnen
freedom of speech
łatwo dostępny
Lernen beginnen
freely available
śmiertelnie kogoś przestraszyć
Lernen beginnen
frighten somebody to death
nie ma mowy! zapomnij!
Lernen beginnen
no way! forget it!
bezpłatny
Lernen beginnen
free of charge
wolność wyboru
Lernen beginnen
freedom of choice
na potrzeby dyskusji, hipotetycznie
Lernen beginnen
for the sake of argument
na razie
Lernen beginnen
for the time being
ze wszystkich stron
Lernen beginnen
from all sides
od początku do końca
Lernen beginnen
from beginning to end
od stóp do głów
Lernen beginnen
from head to toe
na zawsze
Lernen beginnen
forever
na przykład
Lernen beginnen
for example
zupełnie sam
Lernen beginnen
all alone
sztuka dla sztuki
Lernen beginnen
art for art's sake
ogólnie rzecz biorąc, w sumie
Lernen beginnen
all in all
drobiazgi
Lernen beginnen
bits and pieces
rozumiesz, o co mi chodzi?
Lernen beginnen
do you know/see what I mean?
czy to ci coś mówi?
Lernen beginnen
does this mean anything to you?
różnica zdań
Lernen beginnen
difference of opinion
łatwiej powiedzieć niż zrobić
Lernen beginnen
easier said than done
uważać za konieczne, aby...
Lernen beginnen
find it necessary to...
biegiem
Lernen beginnen
at a run
ze stałą prędkością
Lernen beginnen
at a steady pace
wybuchnąć płaczem
Lernen beginnen
burst into tears
w każdym razie
Lernen beginnen
anyway, at any rate
ryzykując coś
Lernen beginnen
at the risk of something
przy najbliższej okazji
Lernen beginnen
at the earliest opportunity
za wszelką cenę
Lernen beginnen
at all costs
na łasce czegoś
Lernen beginnen
at the mercy of something
sprawa/kwestia gustu
Lernen beginnen
a question of taste
pracować do późna w nocy
Lernen beginnen
burn the midnight oil
na pierwszy rzut oka
Lernen beginnen
at first glance
pod koniec roku
Lernen beginnen
at the end of the year
z maksymalną prędkością
Lernen beginnen
at full speed
jeszcze raz tyle
Lernen beginnen
as many again
być przeciwieństwem kogoś
Lernen beginnen
be the opposite of someone

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.