Poznawcza 1

 0    40 Datenblatt    Botwinnik
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage język polski Antworten język polski
Mianem funkcji wykonawczych (zarządczych określa się)
Lernen beginnen
Odpowiedzi B i C są poprawne.
Zgodnie z założeniami paradygmatu przetwarzania informacji
Lernen beginnen
Procesy poznawcze można wyjaśnić w kategoriach reprezentacji poznawczych i operacji...
Zadanie „A nie B”
Lernen beginnen
Pokazuje, że w pierwszych 9 miesiącach życia dzieci nie potrafią zahamować dominującego czegośtam
Utworzenie zarysu 2,5D (dwu i półwymiarowego) w teorii Marra
Lernen beginnen
pozwala na spostrzeganie obiektu z przyjęciem allocentrycznej ramy odniesienia
Tworzenie reprezantacji kategorialnych umożliwia
Lernen beginnen
wszystkie powyższe odpowiedzi śa poprawne
Według Gibsona (teorii percepcji bezpośredniej) informacja zawarta w środowisku jest _________ ... terminach ___________. Dlatego mniejszą rolę przypisuje się jej przetwarzaniu
Lernen beginnen
Afordancją / Semantycznych
Rotacja mentalna w eksperymentach Sheparda i współpracowników
Lernen beginnen
została wykazana przez zależnośd czasu decyzji do kąta, o który obrócony został bodziec...
Wyjaśnienie funkcjonowania językowego w ramach teorii behawiorystycznej jest trudne (lub jak twierdzą niektórzy niemożliwe), m. in dlatego, że
Lernen beginnen
rozumiemy zdania których nigdy przedtem nie słyszeliśmy
Za jedno z przełomowych zdarzeo, traktowanych jako początek współczesnej psychologii poznawczej opartej na paradygmacie przetwarzania informacji uznaje się
Lernen beginnen
opublikowanie pracy na temat ograniczeo pamięci krótkotrwałej (Magical numer 7 +-2) przez Millera
W badaniu Posnera i Keeele’a dotyczących tworzenia prototypów percepcyjnych uczestnicy badania oglądali
Lernen beginnen
przekształcenia prototypów prostych wzorów (liter lub układów kropek)
Według teorii modeli umysłowych Philipa Johnson-Lairda łatwiej jest popełnid błąd w rozumowaniu sylogistycznym...
Lernen beginnen
można stworzyd wiele modeli umysłowych przesłanek
Znaczne spowolnienie wykonywania zadania przy jego nieznacznej modyfikacji
Lernen beginnen
może pojawid się w poznawczym stadium automatyzacji
Metoda addytywna pomiaru czasu reakcji S. Sternberga
Lernen beginnen
pozwala określid interakcje poszczególnych składników procesu
O intencjalności stanów umysł (lub reprezentacji umysłowych) mówimy
Lernen beginnen
gdy są „ukierunkowane” (są „o czymś” dotyczą) na elementy zewnętrznej rzeczywistości (lub inne stany umysłu)
Kontroli poznawczej nie podlegają
Lernen beginnen
procesy modułowe
Badania m. in Heider i Simmel (1944), Khulmeier i in (2003), Hamlin i in. (2007) Gergely’ego I in. (199?) ... percepcji ruchu pokazują, że
Lernen beginnen
ruch obiektu może dostarczad wystarczających wskazówek do spotrzeżenia i interpretacji intencji dzia... cechy obiektu
W eksperymencie Sperlinga zmiana długości przerwy pomiędzy prezentacją tablicy z literami tonem pozwala na
Lernen beginnen
ocenę czasu przechowywania w buforze sensorycznym
W eksperymentalnych badaniach procesów poznawczych jako wskaźniki zmiennych zależnych występują
Lernen beginnen
czas reakcji oraz rodzaj i liczba popełnionych błędów
Modele komputerowe procesów poznawczych pozwalają
Lernen beginnen
wszystkie powyższe odpowiedzi są prawidłowe
Które z poniższych stwierdzeń dotyczących charakterystyki wiedzy i procesów poznawczych eksperów jest...
Lernen beginnen
Eksperci mniej czasu niż nowicjusze poświęcają na jakościową analizę (tworzenie reprezentacji) problemu
Termin „myślenie produktywne” odnosi się do
Lernen beginnen
tworzenia nowych rozwiązań problemu lub nowej wiedzy
Przemieszczanie jako cecha języka ludzkiego polega na tym, że
Lernen beginnen
wyrażenia języka mogą odnosid się do rzeczy i zdarzeo odległych w czasie i przestrzeni
Różnicowanie fonemów
Lernen beginnen
ma chakakter kategorialny
Mając do wyboru dwa kupony ze skreśleniami _______ oraz ________, gdyż wydawałby im się bardziej ________ dla zdarzeń losowych.
Lernen beginnen
„2,5,14,25,29,41” / „2,4,6,8,10,12” / reprezentatywny
Nieciągłość koloru na granicy i niezależny ruch dwóch powierzchn
Lernen beginnen
spostrzegane równocześnie są dowodemm że osoba badana uległa złudzeniu percepcyjnemu
Zgodnie z postulatem ilości Grice’a, efektywna komunikacja wymaga podawania tych informacji, któ... konsekwencji
Lernen beginnen
efektywna komunikacja wymaga utworzenia przez nadawcę „naiwnej teorii umysłu”
Czy wiedza deklaratywna może zostad w proceduralną
Lernen beginnen
tak, m. in poprzez automatyzację
Rozpoznawanie obiektów może opierać się
Lernen beginnen
Wszystkie 3 odpowiedzi są poprawne.
Zjawisko utrzymywania pierwszej interpretacji boźdzca pomimo jego zmiany to
Lernen beginnen
Efekt histerezy
Niektórzy pacjenci z uszkodzeniami mózgu potrafią poprawnie posłużyć się przedmiotem, choć nie potrafią go nazwać ani określić do czego służy. Można to interpretować następująco
Lernen beginnen
zaburzona została deklaratywna reprezentacja przedmiotu
W teorii dwóch systemów wzorkowych Normana (sytem brzuszny i system grzbietowy) zasadniczy podział funkcji tych systemów dotyczy
Lernen beginnen
procesów lokalizacji przestrzennej i procesu analizy cech identyfikacji przedmiotu
Tworząc pojęcie obiektu człowiek
Lernen beginnen
uwzględnia związki przyczynowe między cechami obiektu
Efekt fiksacji funkcjonalnej polega na tym, że
Lernen beginnen
nawet prosty problem wymagający użycia narzędzia niezgodnie z jego standardową funkcją może stad się trudny.
Funkcjonalizm w naukach to pogląd, zgodnie z którym
Lernen beginnen
procesy poznawcze mogą być wyjaśniane przez analizę celów, których realizacji służą
Metoda eksperymentalna w psychologii poznawczej wymaga
Lernen beginnen
kontroli warunków badania głownego czynnika (zmiennej niezależnej)
Teorie rozpoznawania wzorca
Lernen beginnen
nie potrafią wyjaśnid efektów kontekstu w rozpoznawaniu
Reprezentacja poznawcza
Lernen beginnen
posiada właściwości semantyczne
Kategorie z poziomu podstawowego
Lernen beginnen
to kategorie, których egzemplarze są do siebie maksymalnie podobne i jednocześnie maksymalnie różnia się od egzemplarzy innych kategorii
Wspólna uwaga
Lernen beginnen
to dostrzeganie, na co ukierunkowana jest uwaga innego człowieka
Zjawisko umysłowego skalowania obrazu (zbliżanie oddalanie)
Lernen beginnen
polega na zależności czasu odpowiedzi na pytanie o właściwości obiektu od „skali obrazu” (np. pytanie o ogon królika siedzącego na grzbiecei słonia vs ogon którlika na którego grzbiecie siedzi mrówka)

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.