PRINCE2 - Procesy i działania

 0    47 Datenblatt    jadzyn
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
Przygotowanie Projektu
Lernen beginnen
Starting up a project
Mianowanie Przewodniczącego i Kierownika Projektu
Lernen beginnen
Appointing the Executive and the Project Manager
Zgromadzenie dotychczasowych doświadczeń
Lernen beginnen
Capture previous lessons
Projektowanie i mianowanie zespołu zarządzania projektem
Lernen beginnen
Design and appoint the project management team
Przygotowanie zarysu Uzasadnienia Biznesowego
Lernen beginnen
Prepare the outline Business Case
Wybieranie formuły realizacji projektu i zestawianie Założeń Projektu
Lernen beginnen
Select the project approach and assemble the Project Brief
Planowanie etapu inicjowania
Lernen beginnen
Plan the initiation stage
Zarządzanie Strategiczne Projektem
Lernen beginnen
Directing a Project
Zezwalanie na zainicjowanie projektu
Lernen beginnen
Authorise initiation
Zezwalanie na realizację projektu
Lernen beginnen
Authorise the project
Zezwalanie na realizację Planu Etapu lub Planu Nadzwyczajnego
Lernen beginnen
Authorise a Stage or Exception Plan
Podejmowanie decyzji doraźnej
Lernen beginnen
Give ad hoc direction
Zezwalanie na zamknięcie projektu
Lernen beginnen
Authorise project closure
Inicjowanie Projektu
Lernen beginnen
Initiating a Project
Opracowanie Strategii Zarządzania Ryzykiem
Lernen beginnen
Prepare the Risk Management Strategy
Opracowanie Strategii Zarządzania Konfiguracją
Lernen beginnen
Prepare the Configuration Management Strategy
Opracowanie Strategii Zarządzania Jakością
Lernen beginnen
Prepare the Quality Management Strategy
Opracowanie Strategii Zarządzania Komunikacją
Lernen beginnen
Prepare the Communication Management Strategy
Ustanowienie mechanizmów sterowania projektem
Lernen beginnen
Set up the project controls
Sporządzanie Planu Projektu
Lernen beginnen
Create the Project Plan
Doprecyzowanie Uzasadnienia Biznesowego
Lernen beginnen
Refine the Business Case
Zestawianie Dokumentacji Inicjowania Projektu
Lernen beginnen
Assemble the Project Initiation Documentation
Sterowanie Etapem
Lernen beginnen
Controlling a Stage
Zezwalanie na wykonanie Grupy Zadań
Lernen beginnen
Authorise a Work Package
Przeglądanie stanu Grupy Zadań
Lernen beginnen
Review Work Package status
Odbieranie zakończonych Grup Zadań
Lernen beginnen
Receive completed Work Packages
Przeglądanie stanu etapu
Lernen beginnen
Review the stage status
Raportowanie okresowe
Lernen beginnen
Report highlights
Wychwytywanie i badanie zagadnień i ryzyk
Lernen beginnen
Capture and examine issues and risks
Przekazywanie zagadnień i ryzyk na wyższy szczebel
Lernen beginnen
Escalating issues and risks
Podejmowanie działań korygujących
Lernen beginnen
Take corrective action
Zarządzanie Dostarczaniem Produktów
Lernen beginnen
Managing Product Delivery
Przyjmowanie Grupy Zadań do wykonania
Lernen beginnen
Accept a Work Package
Wykonywanie Grupy Zadań
Lernen beginnen
Execute a Work Package
Oddawanie wykonanej Grupy Zadań
Lernen beginnen
Deliver a Work Package
Zarządzanie Końcem Etapu
Lernen beginnen
Managing a Stage Boundary
Planowanie następnego etapu
Lernen beginnen
Plan the next stage
Uaktualnianie Planu Projektu
Lernen beginnen
Update the Project Plan
Uaktualnianie Uzasadnienia Biznesowego
Lernen beginnen
Update the Business Case
Raportowanie zakończenia etapu
Lernen beginnen
Report stage end
Sporządzanie Planu Nadzwyczajnego
Lernen beginnen
Produce an Exception Plan
Zamykanie Projektu
Lernen beginnen
Closing a Project
Przygotowanie planowego zamknięcia
Lernen beginnen
Prepare planned closure
Przygotowanie przedwczesnego zamknięcia
Lernen beginnen
Prepare premature closure
Przekazanie produktów
Lernen beginnen
Hand over products
Ocenianie projektu
Lernen beginnen
Evaluate the project
Rekomendowanie zamknięcia projektu
Lernen beginnen
Recommend project closure

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.