Procedury III

 0    33 Datenblatt    lazarius
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
injure
Lernen beginnen
szkodzić
tractor
Lernen beginnen
traktor
boundary
Lernen beginnen
granica wewnętrzna np. województwa
personnel
Lernen beginnen
kadra
incident
The recent incident prompted the authorities to change the law.
Lernen beginnen
incydent
Niedawne zajście skłoniło władze do zmiany prawa.
calculate
Lernen beginnen
obliczać
sanitary
Lernen beginnen
sanitarny
methodology
Lernen beginnen
metodologia
compliance
Lernen beginnen
spełnienie
site
Don't go near the construction site.
Lernen beginnen
teren
Nie podchodź do terenu budowy.
performance
Her overall performance exceeds standards.
Lernen beginnen
przedstawienie
Jej ogólna wydajność wykracza poza standardy.
full-time
At the moment I'm only working two days a week but I would like to work full-time.
Lernen beginnen
pełen etat
Chwilowo pracuję tylko w 2 dni w tygodniu, ale chciałbym mieć pełen etat.
headcount
Lernen beginnen
Zatrudnienie
within
I'll be there within half an hour.
Lernen beginnen
w ciągu
Będę tam w ciągu pół godziny.
accommodate
We had to accommodate more than 1000 guests.
Lernen beginnen
pomieścić
Musieliśmy pomieścić ponad 1000 gości.
employee
The company employs 1000 employees.
Lernen beginnen
zatrudniony (osoba zatrudniona)
Zakład zatrudnia 1000 osób.
facility
Lernen beginnen
obiekt
classified
Lernen beginnen
sklasyfikowany
premise
Lernen beginnen
przesłanka
regulate
Lernen beginnen
regulować
safety
On Monday there is a workshop on safety rules.
Lernen beginnen
bezpieczeństwo
W poniedziałek są warsztaty poświęcone bezpieczeństwu w pracy.
contractual
Lernen beginnen
umowny
restricted
Lernen beginnen
ograniczony
absence
Lernen beginnen
nieobecność
define
Lernen beginnen
definiować
unfit
Lernen beginnen
niezdolny
related
Lernen beginnen
spokrewniony
regular
Lernen beginnen
regularny
ensure
We need to ensure safety to the citizens.
Lernen beginnen
zagwarantować
Musimy zapewnić obywatelom bezpieczeństwo.
environment
Lernen beginnen
środowisko
discern
Lernen beginnen
rozeznać
indicate
These reports clearly indicate whether or not the targets have been reached.
Lernen beginnen
wskazać
Te sprawozdania jasno wskazują, czy cele zostały osiągnięte, czy nie.
report
We need this report for tomorrow.
Lernen beginnen
reportaż
Potrzebujemy tego sprawozdania na jutro.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.