Prośby, polecenia i propozycje (Request, orders andsuggestions)

 0    54 Datenblatt    mpawelczak
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
Czy może mi Pani pomóc?
Lernen beginnen
Can you help me?
Mógłbym (dostać)...?
Lernen beginnen
Could I (get) ...?
Może mi Pani powiedzieć...?
Lernen beginnen
Can you tell me ...?
Mógłby coś Pan dla mnie zrobić?
Lernen beginnen
would you do me a favour?
Mógłby mi Pan doradzić?
Lernen beginnen
Could you advise me?
Może się Pani tym zająć?
Lernen beginnen
Could you arrange it?
Chciałbym...
Lernen beginnen
I'd like to...
Chciałbym Panią prosić...
Lernen beginnen
I'd like to ask you...
Byłby Pan tak miły i...?
Lernen beginnen
Would you be so kind and ...?
Czy byłoby możliwe...?
Lernen beginnen
Would it be possible (to)...?
Chciałbym rozmawiać z...
Lernen beginnen
I'd like to speak with
Chciałbym umówić się na spotkanie
Lernen beginnen
I'd like to make an appointment.
Czy moglibyśmy się spotkać?
Lernen beginnen
Could we meet?
Może Pani chwilę poczekać?
Lernen beginnen
Can you wait a minute?
Mogę to pożyczyć
Lernen beginnen
Can I borrow it?
Mogę się przyłączyć?
Lernen beginnen
Can I join you?
Przyjedzie Pan po mnie?
Lernen beginnen
Will you pick me up
Czy może mi Pani podać...?
Lernen beginnen
Would you pass me...?
Chciałbym wiedzieć czy...
Lernen beginnen
I wonder if...
Czy mogłaby Pani to (dla mnie) sprawdzić?
Lernen beginnen
Can you find out (for me)?
Przepraszam, potrzebuję
Lernen beginnen
Excuse me, I need...
Czy mogę Pani pomóc?
Lernen beginnen
Can I help you?
Szukam...
Lernen beginnen
I'm looking for...
Zaprowadzi mnie Pani tam?
Lernen beginnen
Can you show me there?
Najlepiej będzie...
Lernen beginnen
The best will be...
Czy chce Pani...?
Lernen beginnen
Would you like...?
A może (by tak)...?
Lernen beginnen
And what about...?
Moglibyśmy (pójść)...
Lernen beginnen
We might (go to)...
Przyłączy się Pani do nas?
Lernen beginnen
Will you join us?
Jeśli nie ma Pan nic przeciwko temu.
Lernen beginnen
If you don't mind.
Czy nie będzie Panu przeszkadzało, jeśli...?
Lernen beginnen
Do you mind if...?
Zgadza się Pan?
Lernen beginnen
Do you agree?
Interesuje to Pana?
Lernen beginnen
Are you interested in it?
Chciałby pan to zobaczyć?
Lernen beginnen
Would you like to see it?
Czy mam go zawołać/wezwać?
Lernen beginnen
Should I call him?
Jest Pan tego pewny?
Lernen beginnen
Do you know it for sure?
Dlaczego nie?
Lernen beginnen
Why not?
Jak Pani sobie życzy.
Lernen beginnen
As you wish.
Będzie Pan musiał...
Lernen beginnen
You will have to...
Proszę chwilę poczekać.
Lernen beginnen
Whait a moment please.
Proszę wejść!
Lernen beginnen
Come in!
proszę wejść.
Lernen beginnen
You can go in now.
Proszę się rozebrać.
Lernen beginnen
Take your coat/jacket off.
Proszę usiąść.
Lernen beginnen
Sit down., Take a seat.
Proszę się rozgościć
Lernen beginnen
Make yourself at home.
Oprowadzę Panią
Lernen beginnen
I will show you around.
Czego sobie Pani życzy>
Lernen beginnen
What can I offer you?
Czy życzy sobie Pani coś do picia?
Lernen beginnen
Would you like something to drink?
Proszę się częstować.
Lernen beginnen
Help yourself/ yourselves.
Czy chce Pani jeszcze?
Lernen beginnen
Would you like so more?
Proszę zostawić nas samych.
Lernen beginnen
Please leave us alone.
Proszę odejść!
Lernen beginnen
go away!
Wynoś się!
Lernen beginnen
Get out!
Spadaj! Zjeżdżaj
Lernen beginnen
Get lost! Beait it!

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.