Przydatne zwroty

 0    77 Datenblatt    pawelryn
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
ogólnie rzecz biorąc
Lernen beginnen
generally speaking
nie ma sensu mówić, rozmowa bez sensu
Lernen beginnen
it's no use talking
Podzielam twoje zdanie
Lernen beginnen
I share your point of view
O to właśnie chodzi.
Lernen beginnen
that is just the point
trzymać się tematu, nie zmieniać tematu
Lernen beginnen
keep to the point
o ile wiem, o ile mi wiadomo
Lernen beginnen
as far as I know
popierać, być za
Lernen beginnen
I am in favor of
bez Cienia Wątpliwości
Lernen beginnen
without the Shadow of Doubt
nie przesadzaj!
Lernen beginnen
do not exaggerate
No więc, po pierwsze
Lernen beginnen
well first of all
to szkoda
Lernen beginnen
that's too bad
zostaw mnie w spokoju!
Lernen beginnen
leave me alone
z czego się śmiejesz?
Lernen beginnen
what are you laughing at?
na wszelki wypadek
Lernen beginnen
just in case
podkochiwać się w kimś
Lernen beginnen
have a crush on somebody
Wpadam tylko, żeby powiedzieć
Lernen beginnen
I'm just dropping by to say
Nie wahaj się zapytać
Lernen beginnen
don't hesitate to ask
miło mi pana (panią) poznać
Lernen beginnen
pleased to meet you | nice to meet you
wzajemnie
Lernen beginnen
the same to you
czy odpowiada Ci godzina 4 popołudniu?
Lernen beginnen
is 4 p.m. fine with you?
cała przyjemność po mojej stronie
Lernen beginnen
the pleasure is mine
Życzę panu miłego pobytu
Lernen beginnen
I wish you a pleasant stay
na zdrowie (po kichnięciu)
Lernen beginnen
bless you
baw się dobrze!
Lernen beginnen
enjoy yourself
szybkiego powrotu do zdrowia
Lernen beginnen
get well soon
trzymaj się!
Lernen beginnen
take care
przekaż moje pozdrowienia...
Lernen beginnen
give my regards to...
będziemy w kontakcie!
Lernen beginnen
we'll be in touch
serdeczne zyczenia
Lernen beginnen
many happy returns
Życzę Ci szybkiego powrotu do zdrowia
Lernen beginnen
I wish you a speedy recovery
mam nadzieję na wieści od ciebie wkrótce
Lernen beginnen
hope to hear from you soon
Mam nadzieję, że masz się dobrze
Lernen beginnen
I hope you're doing well
Mówię głośno
Lernen beginnen
I talk out loud
milczeć jak grób
Lernen beginnen
be as silent as a grave
dać komuś kosza
Lernen beginnen
turn somebody down
daj mi znać, czy przyjedziesz
Lernen beginnen
let me know if you're coming
spełnienia marzeń
Lernen beginnen
may all your dreams and wishes come true
najlepsze życzenia z okazji (twoich urodzin)
Lernen beginnen
best wishes on (your birthday)
moje gratulacje z okazji
Lernen beginnen
my congratulations on the occasion of
boi się myśli marnowania czasu
Lernen beginnen
she dreads the thought of wasting time
Czy wstęp do zamku jest bezpłatny?
Lernen beginnen
Is the admission to the castle free?
ubiegać się o, starać się o
Lernen beginnen
apply for
Przełożyłem lekcję na inny dzień.
Lernen beginnen
I put my lesson off for another day.
Nie dogaduję się z moją matką.
Lernen beginnen
I don't get along with my mother.
To zależy od Ciebie.
Lernen beginnen
It's up to you.
Zdecyduj się.
Lernen beginnen
Make up your mind.
Ona wymyśliła tę historię.
Lernen beginnen
She made up this story.
pokłóciłem sie z moją dziewczyną zeszłej nocy.
Lernen beginnen
I fell out with my girlfriend last night.
Nie wiem, dlaczego nie pojawiła się na spotkaniu
Lernen beginnen
I don't know why she didn't turn up at the meeting
Dzisiejszy trening został odwołany z powodu złej pogody.
Lernen beginnen
Today's training was called off because of the bad weather.
dobrze się spisałeś
Lernen beginnen
You did fairly well
zdarza się
Lernen beginnen
That happens
nie mogę iść za Tobą
Lernen beginnen
I can't follow you.
Wszyscy tego chcemy.
Lernen beginnen
We're all for it.
Bardzo ci zazdroszczę.
Lernen beginnen
I envy you very much.
jaka ona jest? (charakter)
Lernen beginnen
What does she like?
Miłej podróży.
Lernen beginnen
Have a good trip.
Jak minął ci dzień?
Lernen beginnen
How was your day?
Brakuje mu odwagi.
Lernen beginnen
He lacks courage.
Jak się mają sprawy w pracy?
Lernen beginnen
How are things at work?
program Erasmus umożliwia studentom poznanie nowych kultur
Lernen beginnen
the Erasmus programme enables students to learn about new cultures
otrzymać zaliczenie
Lernen beginnen
Get a pass.
Zawsze chodzę na wykłady.
Lernen beginnen
I always attend lectures.
dostałem stypendium za wyniki w nauce.
Lernen beginnen
I've got a scholarship for academic performance.
Właśnie ukończyłem uniwersytet AGH
Lernen beginnen
I've just graduated from University AGH
zdać egzamin /nie zdać egzaminu
Lernen beginnen
pass an exam/fail an exam
Zakuwam do egzaminów z powodu zbliżającej się sesji.
Lernen beginnen
I've been cramming for exams due to the upcoming session.
Z czego słyną lasy deszczowe?
Lernen beginnen
What are the rainforest famous for?
mieszkanie w akademiku jest najlepszym sposobem na pełne życie studenckie (W pełni wykorzystanie go).
Lernen beginnen
Living in a hall of residence is the best way to live the student life to the fullest.
studenci spoza miasta
Lernen beginnen
out-of-town students
absolwent
Lernen beginnen
a graduate
Nie mieszkam w akademiku, ponieważ przywiązuję dużą wagę do ciszy i spokoju.
Lernen beginnen
I don't live in a hall of residence because I attach much importance to peace and quiet.
przedmioty humanistyczne zawsze były zmorą mojego życia.
Lernen beginnen
The Humanities have always been a bane of my life.
studia informatyczne cieszą się dużą popularnością
Lernen beginnen
studying of Information Technology enjoys great popularity
Adaptacja Hobbita zyskała światowe uznanie
Lernen beginnen
The adaptation of Hobbit gained worldwide recognition
kiedy prowadziłem samochód, nagle mężczyzna jadący rowerem upadł przede mną
Lernen beginnen
when I was driving the car, all of a sudden the man riding a bike fell down in front of me
mówienie po angielsku jest dla mnie niewygodne i zastraszające
Lernen beginnen
speaking English is awkward and intimidiating for me
intimidiating - onieśmielające, zastraszające
awkward - niezręczny, niewygodny

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.