public surveillance

 0    269 Datenblatt    bober93
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
masowa inwigilacja
Lernen beginnen
mass surveillance
prawne granice inwigilacji
Lernen beginnen
Legal boundaries of surveillance
uchylać sie przed/być nieosiagalnym dla inwigilacji prze
Lernen beginnen
to evade surveillance by the authorities
zgodne z prawem wnioski o udostępnienie nadzoru
Lernen beginnen
lawful surveillance requests
szpiegować
Lernen beginnen
to spy on sb
wada w zabezpieczeniu
Lernen beginnen
a security flaw
zdobyć dostęp do
Lernen beginnen
to gain access to
przechwycić zakodowane /zaszyfrowane dane
Lernen beginnen
to intercept encrypted data
przestarzałe technologie kodowania / szyfrowania
Lernen beginnen
outdated encryption technology
być narażonym na
Lernen beginnen
to be vulnerable to
luki w zabezpieczeniu
Lernen beginnen
security vulnerabilities
zastosować aktualizacje oprogramowania w celu rozwiazania problemu
Lernen beginnen
to patch a problem
podsłuch
Lernen beginnen
wiretapping
manualny/ ręczny
Lernen beginnen
Manual
dotrzeć fo kogoś (o słowach)
Lernen beginnen
to sink in
dopiero po pewnym czasie dotarło do mnie co powiedział
Lernen beginnen
it took a while for his words to sink in
prześladowca
Lernen beginnen
stalker
założyć podsłuch komuś/ w czymś
Lernen beginnen
to wire sb / sth
przyjazny wobec podsłuchu
Lernen beginnen
wiretap friendly
być skompromitowanym prze
Lernen beginnen
to be compromised by
z tych samych powodów: tym samym
Lernen beginnen
by the same token
ukryte wejście/ potajemny/ zakulisowy
Lernen beginnen
backdoor
pokrzyżować np. plany
Lernen beginnen
to thwart
kodowanie Narzędzia komunikacji
Lernen beginnen
encrypted Communication Tools
informator
Lernen beginnen
whistleblower
zdrajca
Lernen beginnen
a traitor
ujawniać poufne (dokumenty)
Lernen beginnen
to reveal classified (documents)
bez zgody społeczeństwa
Lernen beginnen
without the public's consent
pierwsza poprawka do konstytucji Stanów zjednoczonych
Lernen beginnen
First Amendment to the US Constitution
prasa antagonistyczna
Lernen beginnen
adversarial press
prowadzić ożywioną debate
Lernen beginnen
o have a robust debate
zakładanie podsłuchu bez nakazu sądu
Lernen beginnen
warrantless wiretapping
rząd mógł zmusić firmy amerykańskie do czegoś
Lernen beginnen
the government could compel corporate US to sth
nakaz
Lernen beginnen
a warrant
zaprzeczyli że współpracowali z NSA
Lernen beginnen
denied collaborating with the NSA
agencja Bezpieczeństwa Narodowego
Lernen beginnen
National Security Agency (NSA)
pochodzenie danych
Lernen beginnen
the provenance of the data
sednem sprawy jest
Lernen beginnen
the bottom line is
w sposób legalny choć pod przymusem
Lernen beginnen
in a compelled but lawful manner
do czegoś takiego nigdy nie dojdzie
Lernen beginnen
such things will never come to pass
odstraszyć/ powstrzymc kryminalistów
Lernen beginnen
deter criminals
być oskarżonym o popełnienie przestępstwa
Lernen beginnen
to be accused of committing a crime
odstraszenie, działanie odstraszające
Lernen beginnen
deterrence
nieistostny wpływ na niektóre obszary
Lernen beginnen
negligible impact in some areas
alarmowac ratowników
Lernen beginnen
to alert lifeguards
stawić czoło/ uporać się z przestępczością
Lernen beginnen
tackle crime
czynnie zapewniać kogoś o czymś
Lernen beginnen
to actively assure sb of
być wypełnionym po brzegi czymś
Lernen beginnen
to be packed with sth
być zaskoczonym Czymś
Lernen beginnen
to be taken aback by sth
czuć się upoważniony
Lernen beginnen
to feel empowered
pokrzepienie/ zapewnienie
Lernen beginnen
reassurance
zawartość
Lernen beginnen
content
pierwsza poprawka do konstytucji Stanów Zjednoczonych gwarantuje
Lernen beginnen
the First Amendment to the US Constitution guarantees
utrzymuje że
Lernen beginnen
it alleges that...
dostępny, przystepnydla kazdego
Lernen beginnen
accessible to sb
w zwiazku z czymś
Lernen beginnen
with respect to
ujawnienie
Lernen beginnen
disclosure
nadużywany
Lernen beginnen
overused
szyfrowanie /kodowanie
Lernen beginnen
Encryption
wartość domyślna, standardowa
Lernen beginnen
default
przechwycony, przejety
Lernen beginnen
intercepted
domniemana zbrodnia
Lernen beginnen
alleged crimes
okrucieństwa II w.św
Lernen beginnen
World War II atrocities
cieszyć się zmierzchem ich życia
Lernen beginnen
enjoy the twilight of their lives
stanąć przed sądem/stawić czoło sprawiedliwości
Lernen beginnen
face justice
unikać sprawiedliwości
Lernen beginnen
evade justice
uznać za niezdolnego do stanięcia przed sądem
Lernen beginnen
deemed not fit to stand trial
uznać za winnego i skazać
Lernen beginnen
found guilty and sentenced
nie udało się wszczął/otworzyć sprawy przeciwko (komuś)
Lernen beginnen
proved unable to open a case against sb
być postawionym przed sądem
Lernen beginnen
be put on trial
złożyć skargę/reklamacje przeciwko komus
Lernen beginnen
lodge a complaint against sth
cierpieć na brak zaangażowania
Lernen beginnen
suffer from a lack of dedication
płotka
Lernen beginnen
small fry
zostać pociągniętym do odpowiedzialności
Lernen beginnen
be brought to account
nie stanowi dowodu
Lernen beginnen
not constitute evidence
sprzeczność w zeznaniach
Lernen beginnen
inconsistencies in the claims
spotkać się z ostrą krytyką
Lernen beginnen
come in for tough criticism
odstąpić od zasady praworządności/rządów prawa
Lernen beginnen
waver from the principles of the rule of law
stracić całą wiarygodność
Lernen beginnen
lose all credibility
wstąpić do UE
Lernen beginnen
join the EU
stabilność gospodarcza
Lernen beginnen
economic stability
zbierać się cztery razy w roku
Lernen beginnen
convene four times a year
rozwiązywać kryzysy polityczne
Lernen beginnen
resolve political crises
kryzys / kryzysy
Lernen beginnen
crisis / crises
rozwiązywać spory pomiędzy państwami członkowskimi
Lernen beginnen
sort out disputes between Member States
różnice zdań w kontrowersyjnych kwestiach
Lernen beginnen
disagreements over controversial issues
ratyfikować dokumenty / traktat
Lernen beginnen
ratify documents / a treaty
organ wykonawczy
Lernen beginnen
executive arm
być zobowiązanym reprezentować interesy Unii jako całość
Lernen beginnen
be bound to represent the interests of the EU as a whole
być/zostać mianowanym przez
Lernen beginnen
be appointed by
absolutorium
Lernen beginnen
vote of approval
mieć zastosownie do
Lernen beginnen
apply to
marszałek np. sejmu
Lernen beginnen
speaker
zajmować sie danym obszarem polityki
Lernen beginnen
address the policy area
sprawować funkcje wykonawczą
Lernen beginnen
exercise executive functions
być prawnie zobligowanym do
Lernen beginnen
be legally obliged to
działania antykorupcyjne
Lernen beginnen
anti-fraud actions
stosować prawo/traktat
Lernen beginnen
apply law /a treaty
przyjąć euro
Lernen beginnen
adopt the euro
wejść w życie
Lernen beginnen
enter into force
założyć (organizacje)
Lernen beginnen
found
założyciel
Lernen beginnen
founder
założenie
Lernen beginnen
foundation
wspólna instytucja
Lernen beginnen
joint institution
rozszerzenie Unii
Lernen beginnen
EU enlargement
traktat fuzyjne
Lernen beginnen
Merger Treaty
jednolity akt europejski
Lernen beginnen
Single European Act
rada europejska
Lernen beginnen
European Council
komisja europejska
Lernen beginnen
European Commission
parlament europejski
Lernen beginnen
european parliament
europejski bank centralny
Lernen beginnen
European Central Bank
trybunał sprawiedliwości unii europejskiej
Lernen beginnen
Court of Justice of the European Union
europejski trybunał obrachunkowy
Lernen beginnen
European Court of Auditors
rada unii europejskiej
Lernen beginnen
Council of the European Union
reprezentant (jakiejś idei), idealny przykład (czegoś)
Lernen beginnen
poster child
przeciwstawiać się, ignorować, postępować wbrew
Lernen beginnen
to defy
przeforsować coś
Lernen beginnen
to push sth. through
osłabić
Lernen beginnen
to weaken
tolerować/ znosić
Lernen beginnen
to put up with
linia frontu/walki
Lernen beginnen
FRONTLINE
być gospodarzem, gościć
Lernen beginnen
to host
szczyt
Lernen beginnen
a summit
wynikać z
Lernen beginnen
to stem from
być u władzy
Lernen beginnen
to be in power
odsunąć
Lernen beginnen
to sideline
mianować / wyznaczyć (kogoś) na stanowisko
Lernen beginnen
to appoint sb to a post
dążyć do czegoś
Lernen beginnen
to pursue sth
najazd, nalot, atak
Lernen beginnen
a raid
oddziały NATO
Lernen beginnen
NATO affiliated
przepchnąć, przeforsować
Lernen beginnen
to ram sth through
służby specjalne
Lernen beginnen
the security services
trybunał konstytucyjny
Lernen beginnen
the Constitutional Court
służba cywilna
Lernen beginnen
Civil Service
media publiczne
Lernen beginnen
public broadcasting
ignorować coś
Lernen beginnen
to turn a blind eye to sth
prowokacyjny język
Lernen beginnen
incendiary language
przestrzeganie prawa, praworządność
Lernen beginnen
rule of law
traktat
Lernen beginnen
treaty
być zawieszonym (w obowiązkach)
Lernen beginnen
to be suspended
odnosić odwrotny skutek, obracać się przeciwko komuś
Lernen beginnen
to backfire
odpowiednik
Lernen beginnen
counterpart
oblężona forteca
Lernen beginnen
besieged fortress
referendum w sprawie
Lernen beginnen
referendum on
nieugięty
Lernen beginnen
unbending
ustępować, dawać za wygraną
Lernen beginnen
to concede ground
odrzucić żądania
Lernen beginnen
to reject claims
stanowisko, postawa
Lernen beginnen
stance
odrzucony
Lernen beginnen
dismissed
nastawienie, sposób myślenia
Lernen beginnen
mindset
nieunikniony, nieuchrronny
Lernen beginnen
inevitable
rozpaść się
Lernen beginnen
to fall apart
lekceważący
Lernen beginnen
dismissive
gmach
Lernen beginnen
edifice
sprzeczność
Lernen beginnen
contradiction
zasiłek dla bezrobotnych
Lernen beginnen
dole
liczba
Lernen beginnen
figure
rozwiązać (np. problem)
Lernen beginnen
to resolve
wspólna waluta
Lernen beginnen
single currency
promować, posuwać do przodu
Lernen beginnen
to further
być skazanym na
Lernen beginnen
to be doomed to
dofinansowanie, subwencja
Lernen beginnen
bailout
wstrząs, wrzenie, zamieszanie
Lernen beginnen
upheaval
nieposłuszeństwo obywatelskie
Lernen beginnen
civil disobedience
trudna sytuacja ekonomiczna, bieda (również: program oszczędnościowy wprowadzony przez rządy w czasach kryzysu)
Lernen beginnen
austerity
dziedzictwo
Lernen beginnen
heritage
różnorodność kulturowa
Lernen beginnen
cultural diversity
naruszający równowagę
Lernen beginnen
unsustainable
napływ
Lernen beginnen
influx
suwerenny
Lernen beginnen
sovereign
rozczarowanie/ rozczarował
Lernen beginnen
disillusion
bunt, powstanie
Lernen beginnen
rebellion
zgromadzenie ludzi / wiec
Lernen beginnen
rally
rzeź, masakra
Lernen beginnen
carnage
dokładny, precyzyjny
Lernen beginnen
accurate
w krótkim czasie
Lernen beginnen
at short notice
pogarda, lekceważenie
Lernen beginnen
disdain
zaangażować, zaabsorbować
Lernen beginnen
engagge
fałszywe zarzuty
Lernen beginnen
false allegations
wrażenie
Lernen beginnen
impression
w kadrze
Lernen beginnen
in frame
utrzymywać coś w polu widzenia
Lernen beginnen
keep sth visible
wystąpienie w środkach publicznego przekazu
Lernen beginnen
media appearance
oceniać kogoś na podstawie pozytywnych cech charakteru
Lernen beginnen
rate sb on positive personality traits
uśmieszek
Lernen beginnen
smirk
długość życia
Lernen beginnen
span of life
podświadomy
Lernen beginnen
subconscious
uległy
Lernen beginnen
submissive
w centrum uwagi mediów
Lernen beginnen
to be in the public eye
budować porozumienie
Lernen beginnen
to build/establish rapport
prowadzić badania
Lernen beginnen
to conduct studies
przekazywać przesłanie, wiadomość
Lernen beginnen
to convey message
odejść od norm
Lernen beginnen
to depart from norms
opracować eksperyment
Lernen beginnen
to devise an experiment
okazywać przewagę
Lernen beginnen
to display dominance
okazywać uległość
Lernen beginnen
to display submissiveness
wyruszyć w podróż
Lernen beginnen
to embark on a journey
zyskać przewagę
Lernen beginnen
to get the upper hand
mieć znaczący wpływ na
Lernen beginnen
to have a significant impact on
nadwyrężać, oslabiać zdolność do oceny
Lernen beginnen
to impair judgement
odzyskać spokój
Lernen beginnen
to regain composure
ujawnić odporność
Lernen beginnen
to reveal resilience to sth
zdobyć wynik
Lernen beginnen
to score on test
wiele mówiący/ dający do myślenia
Lernen beginnen
to speak volumes
hamować, tłumić kontrolę
Lernen beginnen
to suppress control
wygrać ze znaczną przewagą
Lernen beginnen
to win by a landslide
dać wynik
Lernen beginnen
to yield result
punkt zwrotny
Lernen beginnen
turning point
przyznać, potwierdzić
Lernen beginnen
acknowledge
starzejące się społeczeństwo
Lernen beginnen
aging population
osoba starająca się o azyl
Lernen beginnen
asylum seekier
autorytarny reżim
Lernen beginnen
authoritarian regime
posiłkować się czymś, skorzystać z czegoś
Lernen beginnen
avail oneself of
przyrost naturalny
Lernen beginnen
birth rate
patrole graniczne
Lernen beginnen
border patrols
krążyć, być w obiegu
Lernen beginnen
circulate
kraj obywatelski
Lernen beginnen
country of citizenship
liczba ofiar śmiertelnych
Lernen beginnen
death toll
przynależność wyznaniowa
Lernen beginnen
denominational affiliation
potomek
Lernen beginnen
descendant
wprost odmówić
Lernen beginnen
downright refuse
narodowość
Lernen beginnen
ethnicity
wyciągnąć z
Lernen beginnen
extract from
ze strach przed
Lernen beginnen
for fear of
adres stałego pobytu
Lernen beginnen
habitual residence
poradzić sobie z wyzwaniem
Lernen beginnen
handle the challenge
dziedziczny
Lernen beginnen
hereditary
kraj przyjmujący
Lernen beginnen
hosting country
narzucać coś komuś
Lernen beginnen
impose sth on sb
w środku, pomiędzy
Lernen beginnen
in the midst of
napływ
Lernen beginnen
influx
zapomnieć, pozostawić za sobą
Lernen beginnen
leave sth behind
błędne mniemanie
Lernen beginnen
misconception
żargon
Lernen beginnen
parlance
postrzeganie
Lernen beginnen
perception
kłaść nacisk na
Lernen beginnen
put pressure on
odmówić odejścia ze stanowiska
Lernen beginnen
refuse to step down
schronienie
Lernen beginnen
sanctuary
starać się o azyl
Lernen beginnen
seek asylum
haniebny
Lernen beginnen
shameful
kurczyć się
Lernen beginnen
shrink - shrank - shrunk
poddawać / podporządkować kogoś czemuś
Lernen beginnen
subject sb to sth
podejmować kroki
Lernen beginnen
take action
przyjąć uchodźców
Lernen beginnen
take in refugees
obalić
Lernen beginnen
topple
źle wyposażony, z niedoborami
Lernen beginnen
undersupplied
znaczna większość
Lernen beginnen
vast majority
istotny element
Lernen beginnen
vital part
wyrzucić na brzeg
Lernen beginnen
wash ashore
uzasadnione podstawy
Lernen beginnen
well-founded grounds
ksenofobiczny tchórz
Lernen beginnen
xenophobic coward
odpowiedzialność
Lernen beginnen
accountability
zwracać się, zajmować się problemem
Lernen beginnen
address something
poinformować
Lernen beginnen
brief
obciążenie
Lernen beginnen
burden
wysłannik
Lernen beginnen
envoy
bolesny, potworny
Lernen beginnen
excruciating
wygnanie (c)
Lernen beginnen
exile
lekceważyć
Lernen beginnen
flout
bezkarność
Lernen beginnen
impunity
zgodnie z
Lernen beginnen
in accordance with
zadawać (np. ból)
Lernen beginnen
inflict
nieszczęście
Lernen beginnen
misery
sierota, osierocić
Lernen beginnen
orphan
prośba, apel
Lernen beginnen
plea
głód
Lernen beginnen
starvation
nalegać, ponaglać
Lernen beginnen
urge
absolutny, całkowity
Lernen beginnen
utter
strefa wojny, niebezpieczna okolica
Lernen beginnen
war zone
wstrzymywać, zatajać
Lernen beginnen
withhold

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.