Question Quest

 0    35 Datenblatt    mateuszfilip80
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
Gdzie mieszkałaś?
Lernen beginnen
Where did you live?
Gdzie zamieszkasz?
Lernen beginnen
Where will you live?
Kiedy mieszkałaś w Krakowie?
Lernen beginnen
When did you live in Kraków?
Kiedy kupiłaś ten samochód?
Lernen beginnen
When did you buy this car?
Dlaczego kupiłaś tę książkę?
Lernen beginnen
Why did you buy this book?
Dlaczego przeczytasz tę książkę?
Lernen beginnen
Why will you read this book?
Kiedy ona skończy tę książkę?
Lernen beginnen
When will she finish this book?
Kiedy zdecydowała się jechać?
Lernen beginnen
When did she decide to go?
Kiedy ona zdecyduje co zrobić?
Lernen beginnen
When will she decide what to do?
Jak płacą za jedzenie?
Lernen beginnen
How do they pay for food?
Kupisz?
Lernen beginnen
Will you buy?
Kupiłeś?
Lernen beginnen
Did you buy?
Kupujesz?
Lernen beginnen
Do you buy?
Dasz?
Lernen beginnen
Will you give?
Dałeś?
Lernen beginnen
Did you give?
Dajesz?
Lernen beginnen
Do you give?
Przyjdziecie?
Lernen beginnen
Will you come?
Przyszli?
Lernen beginnen
Did they come?
Przychodzą tu często?
Lernen beginnen
Do they come here often?
Gdzie pracujesz?
Lernen beginnen
Where do you work?
Co robisz?
Lernen beginnen
What do you do?
Dlaczego śpiewasz?
Lernen beginnen
Why do you sing?
Kiedy wyjeżdżamy?
Lernen beginnen
When do we leave?
Gdzie graliście?
Lernen beginnen
Where did you play?
Jak wróciły?
Lernen beginnen
How did they come back?
Gdzie to widziałeś?
Lernen beginnen
Where did you see it?
Kiedy mu powiedziałeś?
Lernen beginnen
When did you tell him?
Dlaczego jutro jej to powiesz?
Lernen beginnen
Why will you tell her that tomoroow?
Dlaczego wczoraj nie miałeś zadania?
Lernen beginnen
Why didn't you have homework yesterday?
Gdzie dzisiaj pójdziemy?
Lernen beginnen
Where will we go today?
Co teraz zrobisz?
Lernen beginnen
What will you do now?
Ile im zapłaciłeś?
Lernen beginnen
How much did you pay them?
Dlaczego zjadłeś kamień?
Lernen beginnen
Why did you eat a stone?
Kogo uderzyła?
Lernen beginnen
Who did she hit?
Jak to zrobisz?
Lernen beginnen
How will you do it?

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.