Rozmównik 1

 0    147 Datenblatt    mm88
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
A Pan/Pani?
Lernen beginnen
And what about you?
A nie mówiłem?
Lernen beginnen
Didn't I tell you?
Nic a nic
Lernen beginnen
Not a bit/not at all
Proszę to wysłać na ten adres.
Lernen beginnen
Send it to this address.
Więcej informacji znajduje się pod tym adresem.
Lernen beginnen
You can find more info at this address.
Jesteś w samą porę, akurat zaczęliśmy.
Lernen beginnen
You are on time, we've just started.
Akurat teraz go nie ma.
Lernen beginnen
He isn't here right now.
Przyjechał akurat kiedy wyjeżdżałem.
Lernen beginnen
He came just when I was leaving.
albo..., albo
Lernen beginnen
either... or
teraz albo nigdy
Lernen beginnen
now or never
Napiję się kawy albo herbaty.
Lernen beginnen
I'll have either coffee or tea.
Ale z drugiej strony...
Lernen beginnen
But on the other hand...
To smutne, ale prawdziwe.
Lernen beginnen
It's sad, yet true.
Przepraszam, że przeszkadzam, ale...
Lernen beginnen
I'm sorry to bother you, but...
nie tylko..., ale i
Lernen beginnen
not only, ... but also
ani ja, ani ty
Lernen beginnen
neither me nor you
ani trochę
Lernen beginnen
not a bit
ani jeden
Lernen beginnen
not a single one
ani razu
Lernen beginnen
not a single time
Ani mi się waż!
Lernen beginnen
Don't you dare!
Ani mi się śni!
Lernen beginnen
No way!/No chance!
artykuły biurowe
Lernen beginnen
stationery
Został skazany z artykułu 24 kodeksu karnego.
Lernen beginnen
He was sentenced under Article 24 of the Panel Code.
aż za dużo
Lernen beginnen
more than enough
aż do/po
Lernen beginnen
as far as/up to
Doczytałem aż dotąd.
Lernen beginnen
I read it up to this point.
Nie mogę się doczekać, aż cię zobaczę.
Lernen beginnen
I am looking forward to seeing you.
Poczekam, aż przyjdzie.
Lernen beginnen
I'll wait till he comes.
Bałem się o ciebie.
Lernen beginnen
I was worried about you.
Nie bój się.
Lernen beginnen
Don't be afraid.
Czego się boisz?
Lernen beginnen
What are you afraid of?
Boi się ciemności.
Lernen beginnen
He is afraid of the dark.
Nie ma się czego bać.
Lernen beginnen
There is nothing to worry about. There is no need to worry.
Bardzo przepraszamy.
Lernen beginnen
We do apologize.
Jest mi bardzo przykro.
Lernen beginnen
I am very sorry.
Bardzo się spieszę.
Lernen beginnen
I'm really in a hurry.
Bardzo to lubię.
Lernen beginnen
I really enjoy it.
Nie bardzo rozumiem.
Lernen beginnen
I don't quite understand.
To bardzo miło z państwa strony.
Lernen beginnen
That is very nice of you.
Nie za bardzo mi to pomogło.
Lernen beginnen
That didn't help me much.
Już mnie to nie bawi.
Lernen beginnen
I am tired/sick of it.
Bawcie się dobrze!
Lernen beginnen
Have fun!/Enjoy yourselves!
Dobrze się bawisz?
Lernen beginnen
Are you having fun? Are you enjoying yourself?
Świetnie się bawiliśmy.
Lernen beginnen
We had a great time.
Zrobił to bez wahania.
Lernen beginnen
He did it without hesitation.
Bez względu na...
Lernen beginnen
Rgardless of...
Jestem bez grosza.
Lernen beginnen
I'm broke.
Bez pracy nie ma kołaczy.
Lernen beginnen
No pain, no gain.
To jest bez sensu.
Lernen beginnen
It's pointless.
Wyszła bez słowa.
Lernen beginnen
She left without a word.
Nie ma dnia bez jego skarg.
Lernen beginnen
Not a single day passes without his complaining.
Bez wątpienia.
Lernen beginnen
No doubt about that.
Bez obrazy, ale...
Lernen beginnen
No offence, but...
Jest bezrobotny.
Lernen beginnen
He's out of job/unemployed/jobless.
Co słychać? -Bez zmian.
Lernen beginnen
How are things? -Same old, same old.
Bez przesady!
Lernen beginnen
Let's not exaggerate!
Sytuacja jest beznadziejna.
Lernen beginnen
The situation is hopeless.
Czy jest jakieś bezpośrednie połączenie do...?
Lernen beginnen
Is there any direst connection to...?
Był cały ubrany na biało.
Lernen beginnen
He was all dressed in white.
Z biegiem czasu
Lernen beginnen
As time goes by
blady
Lernen beginnen
pale
Nie mam bladego pojęcia.
Lernen beginnen
I don't have a clue.
Gdzie jest najbliższy szpital?
Lernen beginnen
Where is the nearest hospital?
bliski współpracownik
Lernen beginnen
close associate
Jesteśmy blisko spokrewnieni.
Lernen beginnen
We are close relatives.
To jest całkiem blisko.
Lernen beginnen
It's not far away.
blisko
Lernen beginnen
in close proximity
Czy jest tu gdzieś blisko apteka?
Lernen beginnen
Is there a pharmacy near here?
Współpracujemy blisko z...
Lernen beginnen
We co-operate closely with...
Przyjrzyj się temu z bliska.
Lernen beginnen
Take a close look.
widok z bliska
Lernen beginnen
close-up view
W którym miejscu popełniłem błąd?
Lernen beginnen
Where did I go wrong?
Gdzieś popełniono błąd.
Lernen beginnen
Something has gone wrong.
To bardzo częsty błąd.
Lernen beginnen
This is a very common error.
Naprawię swój błąd.
Lernen beginnen
I'll correct my mistake.
Przyznał się do błędu.
Lernen beginnen
He admitted his mistake.
Człowiek uczy się na błędach.
Lernen beginnen
Once bitten, twice shy.
błąd w obliczeniach
Lernen beginnen
miscalculation
Proszę zjechać na bok.
Lernen beginnen
Pull over.
Patrzył w bok.
Lernen beginnen
He was looking aside.
Dlaczego nie bierzesz pod uwagę...
Lernen beginnen
Why don't you take into consideration...
Mało brakowało!
Lernen beginnen
That was close!
Nikt Ci nie broni tego robić.
Lernen beginnen
You are free to do it.
Broniła się
Lernen beginnen
She defended herself
Nawet się nie bronił.
Lernen beginnen
He didn't even resist.
To brzmi dobrze.
Lernen beginnen
That sounds good.
But ci się rozwiązał.
Lernen beginnen
Your shoe is undone.
Proszę założyć/ściągnąć buty.
Lernen beginnen
Put on/take off your shoes.
Ja bym tego nie robił.
Lernen beginnen
I wouldn't do that.
Odradzałbym to.
Lernen beginnen
I wouldn't recommend that.
Krążą pogłoski, że...
Lernen beginnen
There are rumours that...
przez cały rok
Lernen beginnen
all year long
na całym świecie
Lernen beginnen
all around the world
Jestem cały mokry
Lernen beginnen
I'm soaking wet
Cała przyjemność po mojej stronie
Lernen beginnen
You're welcome. My pleasure
Wyszedł z tego cało
Lernen beginnen
He escaped unharmed
Celem naszej podróży jest...
Lernen beginnen
Our destination is...
Do celu dotrzemy za...
Lernen beginnen
We'll reach our destination in...
Moim celem było znaleźć...
Lernen beginnen
My objective/goal was to find...
Jaki jest cel waszej wizyty?
Lernen beginnen
What is the purpose of your visit?
To się mija z celem
Lernen beginnen
It's pointless
w rozsądnych, przystępnych cenach
Lernen beginnen
at reasonable, affordable prices
Wszystko jest wliczone w cenę
Lernen beginnen
It's all inclusive
Napoje nie są wliczone w cenę
Lernen beginnen
Drinks are extra
Cena nie gra roli
Lernen beginnen
Price is no object
Zrobimy to za wszelką cenę
Lernen beginnen
We'll do it at any cost
Jak chcesz
Lernen beginnen
As you wish
Czy chcecie żebym to zrobił?
Lernen beginnen
Do you want me to do it?
Chcesz mi powiedzieć, że...?
Lernen beginnen
Are you telling me that...?
Chcesz się założyć?
Lernen beginnen
Do you want to bet?
Chcę tylko...
Lernen beginnen
All I ask is...
Samochód nie chce odpalić
Lernen beginnen
The car won't start
Drzwi nie chciały się zamknąć
Lernen beginnen
The door refused to close
Chcielibyśmy przeprosić
Lernen beginnen
We would like to apologize
Chce pozostać anonimowy
Lernen beginnen
He wishes to remain anonymus
Chciałbym wiedzieć, czy...
Lernen beginnen
I'd like to know if...
Nie chce mi się wychodzić na dwór
Lernen beginnen
I don't feel like going out
Chce mi się spać
Lernen beginnen
I feel sleepy
mimo najlepszych chęci
Lernen beginnen
no matter how hard you try
chętnie!
Lernen beginnen
with pleasure!
Najchętniej poszedłbym spać
Lernen beginnen
I feel like going to sleep
Chodźmy na dwór
Lernen beginnen
Let's go outside
Zwykle chodzę pieszo
Lernen beginnen
I usually go on foot
Chodzi na kurs angielskiego
Lernen beginnen
She attends English course
Jeśli o mnie chodzi
Lernen beginnen
As for me
Nie o to chodzi
Lernen beginnen
That is not the point
Chodzi o to, że
Lernen beginnen
The point is that
O co chodzi?
Lernen beginnen
What is it?
choroba lokomocyjna
Lernen beginnen
travel sickness
To jest chronione prawem autorskim
Lernen beginnen
It is copyrighted
Był tu przed chwilą
Lernen beginnen
He was here a while ago
Będę tam za chwilę
Lernen beginnen
I'll be there in a moment
Poczekaj chwilę
Lernen beginnen
Wait a second
Chwilę to potrwa
Lernen beginnen
It will take a while
w tej chwili
Lernen beginnen
at the moment
od tej chwili
Lernen beginnen
From now. From this moment on
właśnie w tej chwili
Lernen beginnen
at this very moment
od pierwszej chwili
Lernen beginnen
from the very first moment
zdrowy na ciele i umyśle
Lernen beginnen
sound in body and mind
spodnie są za ciasne w pasie
Lernen beginnen
the trousers are too tight in the waist
Ciągle uczę się nowych słów
Lernen beginnen
I keep learning new words
Na dworze jest ciągle ciepło
Lernen beginnen
It's still warm outside
Jest już ciemno
Lernen beginnen
It's dark outside
Cierpi na brak pewności siebie
Lernen beginnen
He suffers from lack of confidence
Straciłem cierpliwość
Lernen beginnen
I've lost my patience
Cieszę się, że cię widzę
Lernen beginnen
I'm glad to see you
Cieszy się z...
Lernen beginnen
He's glad

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.