rozwód poprawiony

 0    65 Datenblatt    wapno98
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
zaświadczenie o uprawomocnieniu się w sprawie rozwodowej
Lernen beginnen
certificate of making decree nisi absolute
Sąd Wysokiego Trybunału
Lernen beginnen
High Court of Justice
główny rejestr wydziału rodzinnego
Lernen beginnen
Principal Registry of the Family Division
postępowanie dotyczące małżeństwa
Lernen beginnen
matrimonial cause proceeding
rozpoznany na podstawie / na mocy
Lernen beginnen
treated by virtue
artykuł
Lernen beginnen
section
wytoczyć powództwo
Lernen beginnen
to bring proceedings
postępowanie w sprawie ustalenia podstaw udzielenia rozwodu lub unieważnienia małżeństwa
Lernen beginnen
matrimonial cause proceeding / matrimonial and Family Proceedings Act
toczący się
Lernen beginnen
pending
traktowana jak tocząca się przed sądem orzekającym w sprawach rozwodowych
Lernen beginnen
treated as pending in a divorce court
hrabstwo
Lernen beginnen
county
strony sprawy
Lernen beginnen
between
powód / powódka
Lernen beginnen
petitioner
w którym / na mocy którego orzeczono
Lernen beginnen
whereby it was decreed
zawrzeć małżeństwo
Lernen beginnen
to solemnize the marriage
W sprawie złożono wniosek o przesłuchanie Jana w charakterze świadka oczekując na orzeczenie sądu w tym zakresie
Lernen beginnen
In the case the request for a hearing John as a witness pending decision of the court in this regard
rozponać sprawę
Lernen beginnen
hear a case
w sprawie występuje nowe zagadnienie prawne
Lernen beginnen
the case raises new point of law
gdy właściwość sądu, przed którym sprawa zawisła
Lernen beginnen
"where the jurisdiction of the court hearing the case
prawo wspólnotowe
Lernen beginnen
community law
rowód wpływa na dziedziczenie testamentowe
Lernen beginnen
divorce affects inheritance under will
pouczenie
Lernen beginnen
notes
bez podania przyczyny
Lernen beginnen
no cause having been shown
uprawomocnić
Lernen beginnen
make absolute
rozwód wpływa na powołanie opiekuna
Lernen beginnen
divorce affects the appointment of a guardian
o ile przeciwny zamiar nie jest wyrażony w dokumencie powołania
Lernen beginnen
unless contrary intention is shown in the instrument of appointment
alimenty ryczałtowe
Lernen beginnen
lump sum
okresowy
Lernen beginnen
periodic
mediacja
Lernen beginnen
mediation
określenie warunków rozwodu
Lernen beginnen
stipulation
zastrzeżenie (jęz. Ogólny)
Lernen beginnen
stipulation
ugoda
Lernen beginnen
settlement agreement
wyrok rozwodowy
Lernen beginnen
divorce judgement
wyrok orzekający rozwód
Lernen beginnen
a decree of divorce
rozprawa prowadzona w trybie zaocznym
Lernen beginnen
default prove-up call
ugoda rozwodowa
Lernen beginnen
divorce settlement
wyrok
Lernen beginnen
decision / order / judgement
decycja (prawo administracyjne)
Lernen beginnen
decision
postanowienie sporne (niekończące postępowania)
Lernen beginnen
interlocutory judgement / decision
sprawy sporne
Lernen beginnen
triiable issue
zatwierdzenie stanu faktycznego
Lernen beginnen
prove-up
w drodze
Lernen beginnen
by means of
zaoczny
Lernen beginnen
default
zaocznie
Lernen beginnen
by default
przyznać opiekę nad
Lernen beginnen
to award custody over
powierzyć komuś władzę rodzicielską
Lernen beginnen
to entrust sb withe the custody
prawo do kontaktu
Lernen beginnen
visitation
wydać wyrok
Lernen beginnen
to enetr a judgement
współwłasność / wspólny majątek / wspólność majątkowa
Lernen beginnen
joint property
ustawowy
Lernen beginnen
statutory
podział majątku wspólnego
Lernen beginnen
division of joint property
majątkowych umów małżeńskich, zniesienia małżeńskiej wspólności ustawowej,
Lernen beginnen
marital property agreements, liquidation
wspólnota majątkowa
Lernen beginnen
community property
mieć tytuł własności
Lernen beginnen
to have the title to
ominąć
Lernen beginnen
omit
uchylić (np. wyrok)
Lernen beginnen
overturn
uchylić / przegłosować
Lernen beginnen
overrule
oddalić
Lernen beginnen
dimiss
podtrzymać
Lernen beginnen
uphold
odrzucić
Lernen beginnen
reject
oddala się po zapoznaniu a odrzuca z powodów formalnych
Lernen beginnen
dismiss for substantive / formal reasons
istotny
Lernen beginnen
substantial
substantive
Lernen beginnen
materialny (prawo)
rozprawa wstępna
Lernen beginnen
preliminary hearing
Numer Identyfikacji Podatkowej
Lernen beginnen
tax identification number

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.