Schweizer IT Unternehmen Umantis

 0    91 Datenblatt    vankwof
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
ci sami, tych samych, te same np. on te same przedmioty studiował
Lernen beginnen
dieselben
dieselben Aktionäre bilden den Vorstand ci sami akcjonariusze mpl tworzą zarząd
ściemniać, opowiadać bujdy,
Lernen beginnen
spinnen
ein [oder sein] Garn spinnen opowiadać [oder pleść] [oder zmyślać] bajdy fam du spinnst ja! chyba zwariowałeś [oder jesteś nienormalny]! fam Intrigen spinnen knuć [oder snuć] intrygi
zawsze
Lernen beginnen
stets
er ist stets hilfsbereit on jest zawsze skory do pomocy
zarząd, członek zarządu
Lernen beginnen
der Vorstand
trzydniowy zarost
Lernen beginnen
der Dreitagebart
obuwie sportowe
Lernen beginnen
der Turnschuh
schicker Turnschuh elegencki but m sportowy Turnschuhe anziehen wkładać [perf włożyć] adidasy
nawet np. ona nawet mówi po chińsku
Lernen beginnen
sogar
sogar Chinesisch spricht sie ona mówi nawet po chińsku sogar wenn nawet jeśli
koszula, podkoszulek
Lernen beginnen
das Hemd (Oberhemd)(Unterhemd)
nass bis aufs Hemd przemoczony do suchej nitki jdn bis aufs Hemd ausziehen [oder ausplündern] fam obrabować kogoś do cna das Hemd ist mir näher als der Rock bliższa ciału koszula f niż sukmana f prov
kolor musztardowy
Lernen beginnen
senffarbe
rezydować np. w starym zamku
Lernen beginnen
residieren
in München/auf einem alten Schloss residieren rezydować w Monachium/na starym zamku geh
światowy, na całym świecie np. o światowym zasięgu
Lernen beginnen
weltweit
specjalista(-tka), specjaliści
Lernen beginnen
die Fachkraft
prostak, prymityw np. ale też nazwisko Prosty
Lernen beginnen
der Stoffel
anders denkend (Bürger) myślący inaczej
inaczej
Lernen beginnen
anders
transportować np. towary, osoby ale też awansować
Lernen beginnen
befördern (Waren, Personen)
wybrany np. do zarządu jako członek, wyszukany np. styl ubioru, styl wymowy
Lernen beginnen
gewählt
dwuklasowe społeczeństwo np. podział w pracy na managerow i zwykłych pracowników ale też do społeczeństwa też morze być
Lernen beginnen
die Zweiklassengesellschaft
rozwiązać np. parlament; likwidować np. konto, gospodarstwo domowe, małżeństwo
Lernen beginnen
auflösen (Parlament, Konto, Haushalt, Geschäft Verlobung)
stopniowy/o np. rozwój, rowziązanie problemu
Lernen beginnen
allmählich
es wird allmählich hell stopniowo się rozwidnia [oder robi się widno] es wird allmählich Zeit, dass wir ihm schreiben pora f, żebyśmy napisali do niego list
rzeczywisty, autentczny, faktyczny, rzeczywiście, faktycznie
Lernen beginnen
tatsächlich
er ist es tatsächlich to rzeczywiście on sie hat tatsächlich gewonnen! [ona] rzeczywiście wygrała! ist das tatsächlich wahr? czy to rzeczywiście prawda?
w podejmowaniu decyzji np. temat np budzetu
Lernen beginnen
mitentscheiden
rozwój produktów, praca nad powstaniem czegoś nowego
Lernen beginnen
produktenwicklung
kształtowanie cen
Lernen beginnen
die Preisgestaltung
schädigende Preisgestaltung szkodliwe kształtowanie cen
zasady gry np. w biznesie
Lernen beginnen
die Spielregeln
system operacyjny, ale też działalność operacyjna w firmie
Lernen beginnen
das Betriebssystem
zmieniać [perf zmienić] np. aby poznać zasady zarządzania w firmie, odmieniać [perf odmienić] verändern, przeobrażać [perf przeobrazić]
Lernen beginnen
verändern
sich zu seinem Vorteil/Nachteil verändern zmieniać [perf zmienić] się na korzyść/niekorzyść
scyzoryk np. szwajcarski
Lernen beginnen
das Taschenmesser
ostry np. nóż, dysciplina; pikantna potrawa, mocny np. alkohol, żrący np. środek do czyszenia
Lernen beginnen
scharf
ostrze
Lernen beginnen
die Klinge
jdn über die Klinge springen lassen fam rujnować [perf z‑] kogoś
dzwonić [perf za‑] rozbrzmiewać
Lernen beginnen
klingen (erklingen) (Glocke) (Gläser)
hohl klingen (Behälter, Wand) wydawać [perf wydać] głuchy dźwięk das Lied klingt schön ta piosenka f brzmi ładnie das klingt gut/interessant to brzmi nieźle/interesująco
zakres np. obowiązków; obszar np. centrum miasta
Lernen beginnen
der Bereich
das Kaufhaus liegt im Bereich der Innenstadt dom m towarowy leży w centralnej części miasta das fällt in meinen Bereich to należy do mojego zakresu [obowiązków] das liegt [nicht] im Bereich des Möglichen to jest w zakresie/[poza zakresem] możliwości
dziarski, sprawny, bystry
Lernen beginnen
agil (beweglich)(gewandt)
bieżący np. projekt, wydatki; ciągle np. sprawiac klopoty
Lernen beginnen
laufend
laufende Ausgaben bieżące wydatki laufender Kredit kredyt m na rachunku bieżącym jdn auf dem Laufenden halten informować kogoś na bieżąco laufend Ärger machen bez przerwy [oder ciągle] sprawiać kłopoty
uprawiać coś (polityke, sport, itp.), prowadzić np. firmę,
Lernen beginnen
etw betreiben (Forschung, Politik, Sport)
ein Gewerbe betreiben prowadzić działalność gospodarczą
jednoczesny np. przebiegać, ukazywać się np gazeta, równoczesny
Lernen beginnen
gleichzeitig (Ereignisse, Vorgänge,
gleichzeitige Aufnahme/Wiedergabe TV nagrywanie nt /odtwarzanie nt jednoczesne
wydawać np. nowe idee, rośliny wydają owoce
Lernen beginnen
hervorbringen
die Epoche der Romantik hat viele hervorragende Dichter hervorgebracht fig epoka f romantyzmu wydała wielu wspaniałych poetów geh Pflanzen bringen Früchte hervor rośliny fpl wydają owoce kein Wort hervorbringen können nie móc wydobyć ani słowa
oddany, zagorzały, zadeklarowany, głęboko wierzący, przekonany
Lernen beginnen
überzeugt
von etw überzeugt sein być o czymś przekonanym von sich überzeugt sein być bardzo pewnym siebie ich habe ihn von meiner Unschuld überzeugt przekonałem go, że jestem niewinny
wybierać np. numer telefonu, kogoś do czegoś
Lernen beginnen
wählen
da hast du klug gewählt w takim razie mądrze wybrałeś er wurde in den Vorstand gewählt on został wybrany do zarządu jdn zum Kanzler wählen wybierać [perf wybrać] kogoś na kanclerza
grupa kierująca, kierownictwo,
Lernen beginnen
die Führungsriege
Telekom-Chef plant radikalen Umbau der Führungsriege szef m Telekomunikacji planuje radykalną przebudowę kierownictwa
głos
Lernen beginnen
die Stimme
zgadzać się np. wyliczenia, kasa, być w porządku
Lernen beginnen
stimmen
für jdn/etw stimmen głosować za kimś/czymś
przynajmniej, co najmniej np. 2/3 grupy
Lernen beginnen
mindestens
dwie trzecie
Lernen beginnen
zwei Drittel
kierować [perf po‑] kimś/czymś
Lernen beginnen
jdn/etw leiten
jdn durch ein Museum leiten oprowadzać [perf oprowadzić] kogoś po muzeum (Vorsitz haben) Diskussion leiten prowadzić [perf po‑] dyskusję etw an die zuständige Stelle leiten przekazywać [perf przekazać] coś odpowiedzialnej jendostce
odczarowywać [perf odczarować]
Lernen beginnen
entzaubern
małe pudełko np. do zaznaczania krzyżyka
Lernen beginnen
kästchen
zaznaczyć krzyżykiem np w ankiecie
Lernen beginnen
ankreuzen
Zutreffendes bitte ankreuzen właściwe proszę zaznaczyć krzyżykiem
mianować kogoś kimś
Lernen beginnen
jdn zu jdm ernennen
jdn zum Vorsitzenden ernennen mianować kogoś przewodniczącym selbst ernannt mianowany przez siebie [samego]
wykwintny, wyszukany, doborowy, nad wyraz
Lernen beginnen
ausgesucht (Wein, Speisen, Gesellschaft)
mit ausgesuchter Freundlichkeit z nadzwyczajną uprzejmością
wcześniej, bardziej, raczej
Lernen beginnen
eher
ein eher bescheidenes Haus raczej skromny dom das ist eher möglich [to] jest bardziej możliwe warum hast du das nicht eher gesagt! dlaczego nie powiedziałeś tego wcześniej!
ten sam, tenże, to jest, bowiem, mianowicie np a mianowicie ten sam
Lernen beginnen
nämlich
das war nämlich ganz anders [to] było bowiem całkiem inaczej es ist nämlich leider so, dass ... bowiem jest niestety tak, że...
obawy utraty np. posady
Lernen beginnen
verlustängste
obrażony/a, urażony/a
Lernen beginnen
gekränkte
podle np. czuć się podle, źle, paskudnie
Lernen beginnen
mies
sich mies verhalten zachowywać [perf zachować] się podle sich mies fühlen czuć się podle [oder kiepsko]
cały np. majątek, wszystkie np książki
Lernen beginnen
sämtliche
sämtliche Unterlagen waren verschwunden wszystkie dokumenty mpl zaginęły sie waren sämtlich verschwunden oni wszyscy przepadli jak kamień m w wodę sämtliche Bücher wszystkie książki fpl
zapewniać [perf zapewnić], udowadniać [perf udowodnić]
Lernen beginnen
sicherstellen
die Beute sicherstellen zabezpieczać [perf zabezpieczyć] łupy das ist hiermit eindeutig sichergestellt w ten sposób jest to udowodnione ponad wszelką wątpliwość wir müssen sicherstellen, dass ... musimy zadbać o to, aby...
sporny, kontrowersyjny
Lernen beginnen
strittig (Frage, Angelegenheit, Fall)
dzielić np. poglądy, koszty; zatwierdzać, popierać akceptować kogoś np. mimo innych poglądów
Lernen beginnen
mittragen
w decyzjach
Lernen beginnen
mitentscheiden
składowa entscheiden über etw entscheiden decydować [perf z‑] o czymś entscheiden, dass/ob/wann ... decydować [perf z‑], że/czy/kiedy...
głosować, uzgadniać, dopasowywać
Lernen beginnen
abstimmen
ein gut abgestimmtes Programm dobrze ułożony program m Programme/Systemteile aufeinander abstimmen dopasowywać do siebie programy/elementy systemu
kolektywny, wspólny, zbiorowy,
Lernen beginnen
kollektiv
kollektives Arbeitsrecht zbiorowe prawo nt pracy
używać [perf użyć]
Lernen beginnen
nutzen (Gegenstand)
etw nutzen Gelegenheit korzystać [perf s‑] z czegoś jdm Nutzen bringen przynosić [perf przynieść] komuś korzyści sie hat den Augenblick genutzt um zu gehen wykorzystała moment i wyszła
samopoczucie np. nastrój
Lernen beginnen
die Verfassung
ich bin nicht in der Verfassung zu der Party zu gehen nie jestem w nastroju na imprezę in einer guten/schlechten Verfassung sein być w dobrej/złej kondycji
przypadek, sprawa, kwesta np mieć słowo (np. ostatnie) w danej sprawie
Lernen beginnen
der Fall
rządy, władza większości
Lernen beginnen
das Mehrheitsprinzip
Prinzip zasada gegen seine Prinzipien verstoßen naruszyć swoje [oder własne] zasady
kadencja np senatu w USA, ale też szefa w firmie np 1 rok
Lernen beginnen
die Wahlperiode
zauważyć, spostrzec, miarkować
Lernen beginnen
merken
fam er merkte nicht, dass ... [on] nie zauważył, że... woran hast du das gemerkt? po czym to zauważyłeś? bis das einer merkt, sind wir über alle Berge fam zanim ktoś to zauważy, nie będzie już po nas ani śladu
niezadowolony z czegoś, kogoś
Lernen beginnen
unzufrieden
mit jdm/etw unzufrieden sein być z kogoś/czegoś niezadowolonym
spodziewać się czegoś [po kimś/czymś]
Lernen beginnen
sich dat etw [von jdm/etw] erhoffen
was erhoffst du dir davon? czego się po tym spodziewasz? was erhoffst du dir davon? co sobie po tym obiecujesz?
wieczność np. coś trwa wieczność; życie wieczne;
Lernen beginnen
dei Ewigkeit
das dauert ja eine Ewigkeit to trwa wieczność bis in alle Ewigkeit na wieki
poprawka, zmiana konstytucji (zasad)
Lernen beginnen
die Verfassungsänderung
Wniosek o zmianę konstytucji (zasad)
Lernen beginnen
Verfassungsänderung beantragung
oczywisty/ście,
Lernen beginnen
selbstverständlich
etw für selbstverständlich halten uważać coś za oczywiste das tue ich selbstverständlich gern zrobię to oczywiście z przyjemnością er ist wie selbstverständlich mitgekommen [on] poszedł z nami jak gdyby nigdy nic
kluczowym czynnikiem, istotnym czynnikiem
Lernen beginnen
schlüsselfaktor
naukowiec od rynku pracy
Lernen beginnen
der Arbeitswissenschaftler
skuteczny
Lernen beginnen
erfolgreich
erfolgreich Autor, Unternehmer odnoszący sukcesy eine erfolgreiche Maßnahme skuteczny środek m erfolgreich abschließen, durchführen z powodzeniem
renomowany
Lernen beginnen
renommiert
renommieren chełpić się geh
utrzymać
Lernen beginnen
behaupten (Vorsprung, Platz)
behaupten[, dass ...] twierdzić[, że...] er behauptete stand und fest, dass ... z uporem twierdził, że... die Aktien tendieren gut behauptet notowania akcji utrzymują się na stałym, wysokim poziomie
metoda, postępownie
Lernen beginnen
das Verfahren
ein Verfahren gegen jdn einleiten wszczynać [perf wszcząć] postępowanie przeciw[ko] komuś gegen jdn läuft ein Verfahren przeciwko komuś toczy się postępowanie
właściwy np. moment, osoba;, stosowny,; odpowiedni;
Lernen beginnen
geeignet (Moment
im geeigneten Augenblick w odpowiedniej chwili für eine Arbeit geeignet sein nadawać się do jakiejś pracy die CD eignet sich [sehr gut] zum Verschenken płyta f kompaktowa nadaje się [bardzo dobrze] na prezent
odmienny/nie, różny/nie np. myslenie, perspektywy
Lernen beginnen
unterschiedlich
unterschiedlich groß sein różnić się wzrostem, etw unterschiedlich einschätzen oceniać [perf ocenić] coś odmiennie
rozdawać, rozdzielać np. ulotki, rozmieszczać ulotki w domu
Lernen beginnen
verteilen
er hat sein ganzes Geld an [oder unter] die Armen verteilt on rozdał biednym wszystkie swoje pieniądze sich auf die Teilnehmer verteilen (Kosten) rozkładać [perf rozłożyć] się na uczestników
pisać np artykuł, redagować np artykuł, sporządzać np ustawe
Lernen beginnen
verfassen Buch, Brief
pojmować, rozumieć, zrozumienie
Lernen beginnen
einsehen (Irrtum, Notwendigkeit)
das sehe ich nicht ein! nie pojmuję tego! ich sehe nicht ein, warum ich das tun soll nie rozumiem, dlaczego ja mam to zrobić man kann von der Straße diesen Raum nicht einsehen z tej ulicy nie można zobaczyć, co jest w tym pomieszczeniu
propozycja, wniosek
Lernen beginnen
der Vorschlag
[jdm] einen Vorschlag machen składać [perf złożyć] [komuś] propozycję auf Vorschlag der Chefin na wniosek szefowej auf einen Vorschlag eingehen zgadzać [perf zgodzić] się na propozycję
chwytać [perf chwycić], łapać [perf z‑]
Lernen beginnen
greifen
nach etw greifen sięgać [perf sięgnąć] po coś um sich greifen rozprzestrzeniać się er musste tief in die Tasche greifen fam musiał sięgnąć głęboko do kieszeni
schwytać, podchwytywać [perf podchwycić] np. coś
Lernen beginnen
aufgreifen
eine Idee/ein Thema wieder aufgreifen powracać [perf powrócić] do pomysłu/tematu das Hauptthema aufgreifen podejmować [perf podjąć] temat główny
zgoda, akceptacja, aprobata, np. pisemna zgoda
Lernen beginnen
die Zustimmung
schriftliche Zustimmung pisemna zgoda seine Zustimmung [zu etw dat] geben/verweigern wyrażać [perf wyrazić] [swoją] zgodę/odmawiać [perf odmówić] [swojej] zgody [na coś] lebhafte Zustimmung finden spotykać [perf spotkać] się z żywą [oder gorącą] aprobatą
wątpliwości, zastrzeżenia; namysł, przemyślenie np. nadczymś
Lernen beginnen
das Bedenken
Bedenken haben mieć wątpliwości etw bedenken zastanawiać [perf zastanowić] się nad czymś ich habe da so meine Bedenken mam w tej sprawie pewne wątpliwości
powstrzymanie się od głosu
Lernen beginnen
die Enthaltung
sie wurde mit sieben Jastimmen bei zwei Enthaltungen gewählt została wybrana siedmioma głosami, dwie osoby fpl wstrzymały się od głosu
ten np. mężczyzna który coś
Lernen beginnen
derjenige
derjenige Mann, der ... ten mężczyzna, który ... er ist immer derjenige, der am lautesten schreit zawsze on jest tym, który najgłośniej krzyczy das ist derjenige, welcher! fam to jest właśnie ten!

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.