Scientists explain ancient Rome's long-lasting concrete - BBC News

 0    50 Datenblatt    rbkowski
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
Naukowcy odkryli(ustalili) chemię betonu rzymskiego
Lernen beginnen
Researchers have unlocked the chemistry of Roman concrete
Naukowcy zbadali próbki
Lernen beginnen
Scientists examined samples
Użył betonu z wapna i wulkanicznego popiołu
Lernen beginnen
used a concrete made from lime and volcanic ash
Związać (zaprawa) się ze skałami
Lernen beginnen
to bind with rocks
wzmocnić konstrukcję
Lernen beginnen
to strengthen the construction
Materiał wulkaniczny reagował z wodą morską
Lernen beginnen
the volcanic material reacted with sea water
Odkrycie mogłoby prowadzić do bardziej przyjaznych dla środowiska materiałów budowlanych.
Lernen beginnen
the discovery could lead to more environmentally friendly building materials.
Rzymska substancja od dawna zastanawiała badaczy
Lernen beginnen
the Roman substance has long puzzled researchers
zastanawiała naukowców
Lernen beginnen
puzzled researchers.
W obecności wody morskiej
Lernen beginnen
in the presence of sea water
Materiał wydaje się uzyskać siłę od ekspozycji (na coś)
Lernen beginnen
the material seems to gain strength from the exposure
Naukowcy odkryli, że
Lernen beginnen
researchers learned that
Beton zawierał rzadki minerał
Lernen beginnen
the concrete contained a rare mineral
prędzej czy później pojawią się konflikty interesów
Lernen beginnen
sooner or later conflicts of interest will arise
rzucił się w
Lernen beginnen
he flung into
rzuca się w
Lernen beginnen
he flings into
Ledwo mogłem powstrzymać się od śmiechu
Lernen beginnen
I could barely restrain myself from laughing
jeśli musisz zrobić coś niepopularnego, zrób to z całego serca
Lernen beginnen
if you have to do something unpopular, do it wholeheartedly
znosić drwiny
Lernen beginnen
endure mockery
porównania mogą być odrażające
Lernen beginnen
comparisons can be repulsive
ta wiedza zachęca zarówno do magicznego, jak i kłamliwego myślenia
Lernen beginnen
this knowledge encourages both magical and mendacious thinking
po prostu pozwól im przyjść i odejść z własnej woli
Lernen beginnen
just let them come and go of their own accord
przepraszam, że wybiegam przed temat, przed siebie
Lernen beginnen
sorry I running ahead of myself
Skinął na nas, żebyśmy weszli, co zrobiliśmy.
Lernen beginnen
He beckoned to us to get in, which we did.
Skinął na innych i wszyscy podeszli.
Lernen beginnen
He beckoned to the others, and they all came over.
Skinąłem na niego, a on stanął obok mnie.
Lernen beginnen
I beckoned to him and he came to stand next to me.
Wcześniejsza emerytura czekała na George'a.
Lernen beginnen
Early retirement beckoned for George.
czekać na kogos
Lernen beginnen
beckon for somebody
przywołać kogoś skinieniem
Lernen beginnen
beckon somebody over
elokwencja, która nie zaskakuje, nie uważam za elokwencję
Lernen beginnen
eloquence which does not startle I don't consider eloquence
przestraszyć, zaskoczyć
Lernen beginnen
startle
zgubny
Lernen beginnen
pernicious
gromadzenie
Lernen beginnen
amassing
systemy zwiększają ubóstwo i demoralizują ludzi
Lernen beginnen
systems are driving up poverty and demoralising the people
I ze swoją kulą, starością i mądrością
Lernen beginnen
And with its crutch, its old age and its wisdom
lśnijcie ich pustkę na moim łóżku
Lernen beginnen
shine their emptiness down on my bed
Miotła sennie zamiata
Lernen beginnen
A broom is drearily sweeping
zadowolony z siebie, prozny
Lernen beginnen
smug
łatwo być zadowolony z siebie
Lernen beginnen
it's easy to feel smug
próbując zachować
Lernen beginnen
trying to retain
zachować
Lernen beginnen
retain
ludzie zostają złapani w pułapkę treningu o niskiej intensywności
Lernen beginnen
people get caught up in low intensity training
długotrwałe skutki
Lernen beginnen
long term effects
długotrwałe skutki
Lernen beginnen
long term effects
„Kim chcesz być, kiedy dorośniesz
Lernen beginnen
“What do you want to be when you grow up
piękny w sentymentach i wyglądzie
Lernen beginnen
beautiful in sentiment and look
stratedzy zachęcają do zmiany
Lernen beginnen
strategists are instigating a switch from
myśli pojawiają się same z siebie
Lernen beginnen
thoughts just show up of their own accord
Czy odczuwasz ból?
Lernen beginnen
Are you in any pain?
Mam problemy skórne, które nie znikają.
Lernen beginnen
I have been having skin problems that aren't going away.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.