Sentence translation 05 World List

 0    15 Datenblatt    annaburdzy
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
Holandia, gdzie w zeszłym tygodniu silny wiatr spowodował bardzo wygokie fale, leży na wybrzeżu Morza Północnego
Lernen beginnen
The Netherlands, where a strong wind caused very high waves last week, is located on the coast of North Sea
Naukowcy przewidują erupcję tego czynnego wulkanu, który góruje nad największym miastem na wyspie.
Lernen beginnen
Scientists are predicting an eruption of the active volcano, which overlooks the biggest city on the island.
Poważne trzęsienie ziemi zniszczyło tamę i rzeka wystąpiła z brzegów.
Lernen beginnen
A major earthquake destroyed a dam and the river burst its banks.
Mieszkańcy tej lokalnej społeczności muszą płacić za bieżącą wodę, ale mają darmowy dostęp do internetu.
Lernen beginnen
The inhabitants of this local community have to pay for running water but they have free internet access to the Internet.
Bieda i przeludnienie są najpoważniejszymi problemami w tym kraju.
Lernen beginnen
Poverty and overpopulation are the most serious problems in this country.
W stolicy jest duże zanieczyszczenie powietrza, więc kupiłem dom na wsi i codziennie korzystam z transportu publicznego.
Lernen beginnen
In the capital city there is a lot of air pollution, so I bought a house in the countryside and usie public transport every day.
Synoptycy przewidują, że w przyszłym tygodniu uderzy huragan, więc konieczna jest ewakuacja.
Lernen beginnen
Forecasters are predicting that a hurricane will strike next week so evacuation is necessary.
Wszyscy powinni oszczędzać elektryczność i używać żarówek energooszczędnych.
Lernen beginnen
Everyone should save electricity and use low-energy light bulbs.
Globalne ocieplenie dotyka zagrożone gatunki, na przykład rekiny, delfiny i wieloryby, które żyją w morzu.
Lernen beginnen
Global warming affects endangered species, for example sharks, dolphins and whales, which live in the sea.
Musimy zatrzymać nielegalną wycinkę drzew, która powoduje wylesienie i odtworzyć gęste lasy deszczowe.
Lernen beginnen
We must stop the illegal loggiing, which causes deforestation, and recrreate dense rainforests.
Dołączyłam do grupy znanych naukowców, którzy obserwują największe lodowce na ziemi.
Lernen beginnen
I have joined a group of famous scientists, who observe the biggest glaciers on earth.
Ta firma produkuje żywność ekologiczną i eksportuje ją na skalę światową.
Lernen beginnen
This company produces organic food and exports it on a global scale.
Odnaleźliśmy małe pustynne plemię, którego wódz chce nawiązać kontakt ze światem zewnętrznym.
Lernen beginnen
We have found a small desert tribe, whose chief wants to make contact with the outside world.
Panele słoneczne są jednym z możliwych źródeł energii odnawialnej.
Lernen beginnen
Solar panels are one of the possible renewable of renewable energy sources.
Tornada, susze i powodzie są przykładami ekstremalnych zjawisk pogodowych.
Lernen beginnen
Tornadoes, droughts and floods are examples of extreme weather.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.