Sentences 10_04_2016

 0    35 Datenblatt    amemikos
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
Nie zrobię tego.
Lernen beginnen
I will not do it.
Czy ty mi pomożesz?
Lernen beginnen
Will you help me?
Ona ma zamiar napisać test szybko.
Lernen beginnen
She is going to write the test quickly.
Ona nie ma zamiaru powiedzieć prawdy.
Lernen beginnen
She is not going to tell the truth.
Poproszę o zupę.
Lernen beginnen
I will have soup.
Idziemy na koncert jutro.
Lernen beginnen
We are going at the concert tomorrow.
Sądzę, że ona weźmie rozwód.
Lernen beginnen
I think she will get divorced.
Czy ty sądzisz, że dostaniesz rower od męża?
Lernen beginnen
Do you think you'll get a bicycle from your husband?
Spotkanie kończy się za pięć minut.
Lernen beginnen
The meeting ends in five minutes.
Popatrz na to auto ono uderzy w drzewo.
Lernen beginnen
Look at this car, it is going to hit the tree.
Kiedy uczyłam się angielskiego, ona pisała zdania.
Lernen beginnen
When I was learning English, she was writing sentences.
Gdzie byłaś wczoraj?
Lernen beginnen
Where were you yesterday?
On jeszcze nie wrócił.
Lernen beginnen
He has not come back yet.
Czy ona podjęła już decyzję?
Lernen beginnen
Has she made a decision yet?
Gdzie on poszedł?
Lernen beginnen
Where did he go?
Kiedy ona się urodziła?
Lernen beginnen
When was she born?
Od jak dawna jesteś mężatką?
Lernen beginnen
How long have you been married?
Znam cię od lata.
Lernen beginnen
I have known you since summer.
Kiedy brałam prysznic mój mąż grał w grę
Lernen beginnen
When I was having a shower, my husband was playing the game.
Nie stać mnie by pojechać na wycieczkę.
Lernen beginnen
I can not afford to go on trip.
On nigdy nie jadł buraków.
Lernen beginnen
He has never eaten beetroots.
Ona często kłamie.
Lernen beginnen
She often lies or tells lies.
Oni teraz uczą się.
Lernen beginnen
They are learning now.
Gdzie byłaś wczoraj?
Lernen beginnen
Where were you yesterday?
Czy on lubił swoją pracę?
Lernen beginnen
Did he like his job?
Ona powinna była dać jej prezent.
Lernen beginnen
She should have given her a present.
On nie mógł zostawić jej.
Lernen beginnen
He can’t have left her.
Ona być może miała romans.
Lernen beginnen
She might have had an affair.
Gdzie idziesz?
Lernen beginnen
Where are you going?
Dlaczego ona płacze?
Lernen beginnen
Why is she crying?
Kto ukradł auto?
Lernen beginnen
Who stole the car?
Kto mieszka na wsi?
Lernen beginnen
Who lives in the countryside?
On nie był przystojny.
Lernen beginnen
He was not handsome.
Co robisz jutro wieczorem?
Lernen beginnen
What are you doing tomorrow evening?
Ona zawsze je dużo.
Lernen beginnen
She always eats a lot.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.