Słówka 3 część trzecia, czasowniki

 0    42 Datenblatt    kamilaleciejewska
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
złapać czyjąś uwagę
Czym złapać jego uwagę?
Lernen beginnen
catch somebody's attention
How to catch his attention?
starać się
Musisz się postarać tym razem
Lernen beginnen
do your best
You must do your best this time
odrabiać pracę domową
Odrobiłeś już pracę domową?
Lernen beginnen
do your homework
Have you already done your homework?
robić z czegoś kurs
Robisz kurs z hiszpańskiego?
Lernen beginnen
do a course in something
Are you doing a course in Spanish?
pisać test
Bądź cicho, próbuję pisać test!
Lernen beginnen
do a test
Be quiet, I'm trying to do a test!
przystępować do testu
Jutro przystępuję do ważnego testu
Lernen beginnen
take a test
I'm taking an important test tomorrow
przeprowadzać eksperyment
Musimy przeprowadzić eksperyment na ludziach
Lernen beginnen
do an experiment
We have to do this experiment on humans
robić projekt
Jestem dobry w pracy nad projektami
Lernen beginnen
do project work
I'm good at doing project work
robić badania
Przeprowadzamy badania od ponad roku
Lernen beginnen
do research
We have been doing research for over a year
zyskać zaufanie
Jak mam zyskać jej zaufanie?
Lernen beginnen
gain confidence
How can I gain her confidence?
wpaść w tarapaty
Wpadłem w niezłe tarapaty
Lernen beginnen
get into trouble
I have got into some trouble
dać prezentację
Daję jutro prezentację przed całą komisją
Lernen beginnen
give a presentation
I'm giving a presentation in front of the entire comission
mieć okazję
Miał już wiele okazji by nas okraść
Lernen beginnen
have an opportunity
He has had many opportunities to rob us
zrobić bałagan
Kto tak nabałaganił?
Lernen beginnen
make a mess
Who has made this mess?
hałasować
Dobra, teraz wszyscy robią hałas!
Lernen beginnen
make a noise
Ok, now everybody make some noise!
próbować, robić podejście
Zrobiłeś swoje ostatnie podejście
Lernen beginnen
make an attempt
You have made your last attempt
robić postępy
Przestaliście robić postępy
Lernen beginnen
make progress
You have stopped making progress
zapłacić za wstęp
Możesz zapłacić za mój wstęp?
Lernen beginnen
pay your way
Can you pay my way?
prowadzić firmę
Ciężko prowadzić własny biznes
Lernen beginnen
run a business
It is hard to run your own business
korzystać z technologii
Korzystamy z najnowszych technologii
Lernen beginnen
use technology
We are using the latest technology
winić kogoś za coś
Nie możesz go winić za przegraną
Lernen beginnen
blame somebody for something
You cant blame him for loosing
wysadzić w powietrze
Budynek sejmu wysadzono w powietrze
Lernen beginnen
blow up
The building of the Parlament has been blown up
rozbudować
Rozbudowywują gwałtownie swoją firmę
Lernen beginnen
build up
They are rapidly building up their business
nadgonić zaległości
Muszę nadgonić zaległości na tym kursie
Lernen beginnen
catch up on
I have to catch up on my coursework
radzić sobie z czymś
Nie radzę sobie z głupimi ludzmi
Lernen beginnen
cope with
I cant cope with stupid people
rozrysować
Mam Ci to rozrysować?
Lernen beginnen
draw up
Shall I draw it up for you?
przebić się
Nigdy nie przebijemy się przez te słówka
Lernen beginnen
get through
We will never get through this vocabulary
nalegać na
Ona cały czas nalega na kupno samochodu
Lernen beginnen
insist on
She keeps insisting on buying a car
wyglądać czegoś
Wyglądam twojej odpowiedzi
Lernen beginnen
look forward to
I am looking forward to hearing from you
sprzeciwiać się
Muszę się sprzeciwić temu pomysłowi
Lernen beginnen
object to
I must object to this idea
chronić przed
Lernen beginnen
prevent from
This jacket will not prevent you from getting wet
odpychać, obrzydzić
Draniu, obrzydziłeś mi jedzenie!
Lernen beginnen
put somebody off
You bastard, you have put me off my food!
założyć firmę
Myślę o założeniu firmy
Lernen beginnen
set up a business
I'm thinking about setting up a business
oprowadzić
Może oprowadzę Cię po domu?
Lernen beginnen
show through
Shall I show you through the house?
zapisać się na
Ja się na to piszę!
Lernen beginnen
sign somebody up for
Sign me up for this!
wypisać się
Możecie mnie z tego wykluczyć
Lernen beginnen
sign somebody out of
Sign me out of this one
spławiać kogoś, dopiec komuś
Jak mnie znowu zaczepi to mu powiem co o tym sądzę
Lernen beginnen
tell somebody off
If he bothers me again I will tell him off
sądzić, uważać
Co sądzisz o moim nowym współlokatorze?
Lernen beginnen
think of
What do you think of my new flatmate?
odrzucić, zrezygnować
Złożyłam u nich CV ale je odrzucili
Lernen beginnen
turn something down
I applied my CV but they turned me down
w swoim własnym tępie
Proszę pracować w swoim tępie
Lernen beginnen
at you own pace
Please work at your own pace
na pamięć
Proszę nauczyć się wiersza na pamięć
Lernen beginnen
by heart
Please, learn the poem by heart
w pojedynkę
Czy radzisz sobie sama?
Lernen beginnen
on your own
Are you on your own?

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.