słówka CAE

 0    44 Datenblatt    wwwwwwwwww1996
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
a mite =slightly I think she was a mite embarrassed at the beginning.
Lernen beginnen
trochę
abscond=(to escape, to run away) The suspect absconded easily.
Lernen beginnen
uciekać, zbiegać, uchodzić Podejrzany zbiegł z łatwością.
abundance(great plenty, fullness) You'll enjoy this movie. Witty dialogues, in-jokes and accurate insights into the show-biz are in abundancy.
Lernen beginnen
dostatek, obfitość Spodoba ci się ten film. Dowcipnych dialogów, żartów srodowiskowych i trafnych opisów show-biznesu jest pod dostatkiem.
accede(to accept, to agree;) To my surprise, she acceded to my request.
Lernen beginnen
przystawać (na coś), godzić się, przychylać się (do) Ku mujemu zdumieniu przychyliła się do mojej prośby.
acerbity(bitterness; a bitter way of speaking, acting) He used to treat all his children with acerbity and lack of understanding
Lernen beginnen
cierpkość; zgryźliwość Wszystkie swoje dzieci traktował ze zgryźliwością i brakiem zrozumienia.
acquit (oneself) (You can't deny he's acquitted himself well.)
Lernen beginnen
spisywać się, wywiązywać się, postępować Nie zaprzeczysz, że dobrze się spisał.
acquittal (The judge announced the decision about his acquittal.)
Lernen beginnen
uniewinnienie Sędzia ogłosił decyzję o jego uniewinnieniu.
admonish=to scold, to reprove; to warn (The teacher admonished him for cheating.)
Lernen beginnen
upominać, strofować; karcić; ostrzegać (Nauczyciel skarcił go za ściąganie.)
admonition (No parental admonition will work with him.)
Lernen beginnen
upomnienie, pouczenie (Żadne rodzicielskie upomnienie nie podziała na niego.)
adulation(exaggerated praise; flattery;) sentence: This tabloid seems to have set adulation for this politician as one of its objectives
Lernen beginnen
pochlebstwo, schlebianie (Wydaje się, że ten brukowiec za jeden ze swoich głównych celów obrał schlebianie temu politykowi.)
affable(kind, friendly, easy to talk to) sentence: He seemed an affable kind of person.
Lernen beginnen
miły, uprzejmy, przystępny (Wydał się miłą osobą.)
aficionado („Ann is a Latin cinema aficionado.”)
Lernen beginnen
miłośnik(“Anna jest miłośnikiem kina latynoskiego.”)
ailment(ilness, disease) sentence: She visits doctors every day and tells them stories about her ailments that need treatment.
Lernen beginnen
choroba, dolegliwość (Codziennie chodzi do lekarzy i opowiada im o swoich dolegliwościach, które trzeba leczyć.)
airy(light; delicate; carefree) sentence: He only smiled and said he wasn't worried with an airy wave of the hand.
Lernen beginnen
lekki; przewiewny; delikatny; beztroski, niedbały (Tylko się uśmiechnął i machnąwszy niedbale ręką powiedział, że się nie martwi.)
allay(to soothe, to alleviate; to make something become smaller or less powerful; to make someone feel less worried;) sentence: Nothing could be done to allay the pang of famine.
Lernen beginnen
uśmierzać, uspokajać, uciszać; uśpić (np. podejrzenia) Nic nie dało się zrobić, by uśmierzyć mękę głodu.
allegiance(loyalty) sentence:„All knights had to swear allegiance to their king.”
Lernen beginnen
lojalność (“Wszyscy rycerze musieli przyrzec lojalność swemu królowi.”)
to allot sentence:"She’s been alloted 7 days to move out from the apartment.”
Lernen beginnen
przyznawać, przydzielać, dawać ("Dano jej 7 dni na wyprowadzenie się z mieszkania.”)
allowance(a sum of money received regularly; pocket money) sentence: He receives weekly allowance from his parents.
Lernen beginnen
kwota; pensja; dodatek (do pensji, rodzinny), kieszonkowe (Dostaje od rodziców tygodniowe kieszonkowe.)
amenity(something designed to make life easier or nicer;) sentence: Bathrooms in the hotel have extra amenities.
Lernen beginnen
udogodnienie, wygoda (W łazienkach hotelowych są dodatkowe udogodnienia.)
anguish(suffering, extreme unhappiness;) sentence: Her anguish at her decision to leave was obvious to everybody.
Lernen beginnen
cierpienie, katusze (Jego cierpienie wynikające z jej decyzji o odejściu było dla wszystkich oczywiste.)
anguished sentence: Her anguished cry broke my heart.
Lernen beginnen
udręczony, pełen cierpienia (Jej pełen cierpienia płacz złamał mi serce.)
antic(an extravagant gesture; a caper;) sentence: The ladies were disgusted at this kind of antic.
Lernen beginnen
błazenada, wybryk; (Panie były zdegustowane takim wybrykiem.)
anticlimax(disappointment, an event causing disappointment;) sentence: I wish we could have avoided that sense of anticlimax but it seems we'd been looking forward to this trip too much. disappointment, an event causing disappointment;)
Lernen beginnen
spadek nastroju, rozczarowanie, zawód (Szkoda, że nie uniknęliśmy poczucia zawodu, ale chyba za bardzo nie mogliśmy doczekać się tej wycieczki.)
apprentice(someone who works to learn a trade;) sentence: The work may as well be done by the apprentice.
Lernen beginnen
praktykant, uczeń Ta praca równie dobrze może zostać wykonana przez praktykanta.
apt(suitable, right for a particular occasion;) sentence: She made a really apt comment regarding our students' achievements.
Lernen beginnen
trafny, stosowny (Wygłosiła bardzo trafną uwagę dotyczącą osiągnięć naszych uczniów.)
aptly sentence: The book was aptly called "Grammar in pictures".
Lernen beginnen
trafnie, stosownie (Książka została trafnie nazwana "Gramatyka na rysunkach".)
ardent(showing strong emotions; passionate, zealous;) sentence: Mike's an ardent Manchester United fan.
Lernen beginnen
żarliwy, gorliwy, zapalony, namiętny(Mike jest zapalonym kibicem Manchester United.)
arduous(difficult, requiring effort) sentence: It was an exceptionally arduous task.
Lernen beginnen
mozolny, trudny (To bylo wyjątkowo mozolne zadanie.)
arid(not fertile; dry) sentence: The arid soil couldn't produce enough crops.
Lernen beginnen
suchy, jałowy (Jałowa ziemia nie mogła wytworzyć dość plonów.)
arrears(debts, something that must be made up for or something that hasn't been paid;) sentence: His arrears amount to an incredible sum.
Lernen beginnen
zaległości (zwłaszcza płatnicze)(Jego zaległości płatnicze opiewają na niewiarygodną sumę.)
arrogate(to demand, to claim as one's own) sentence: He arrogated the property to himself.
Lernen beginnen
rościc sobie prawo; przywłaszczać(Przywłaszczył sobie to mienie.)
asinine(stupid, idiotic;) sentence: He made some asinine remark and left
Lernen beginnen
głupi, durny, idiotyczny(Zrobił jakąś idiotyczną uwagę i wyszedł.)
aspersion(slander, calumny) sentence: You're casting aspersions on him. Do you realize the responsibility?
Lernen beginnen
oszczerstwo, pomówienie(Rzucasz na niego oszczerstwa. Zdajesz sobie sprawę z odpowiedzialności?)
aspiring(ambitious, wishing to achieve something;) sentence: She's an aspiring actress- perhaps one day she'll be famous.
Lernen beginnen
ambitny, z ambicjami (Jest aktorką z ambicjami- może kiedyś będzie sławna.)
assault(to attack; an attack) sentence: She saw a man being assaulted in the street.
Lernen beginnen
zaatakować; atak, napaść(Widziała czlowieka, którego napadli na ulicy.)
atmospheric(relating to the atmosphere; relating to special feelings and emotions;) sentence: It is the atmospheric music that I remember best from the entire film.
Lernen beginnen
atmosferyczny; nastrojowy(Najlepiej z całego filmu pamiętam właśnie nastrojową muzykę.)
atone(to expiate) sentence: She certainly atoned for her sins- her life was miserable.
Lernen beginnen
odpokutować(Z pewnością odpokutowała za swoje grzechy- jej życie było nieszczęśliwe.)
attain(to reach, to get, to achieve;) sentence: These goals aren't as easy to attain as it appears.
Lernen beginnen
osiągnąć, zdobyć(Nie tak łatwo osiągnąć te cele, jak mogłoby się wydawać.)
attenuation((formal) the condition of being weakened;) sentence: Their poverty led to starvation and attenuation.
Lernen beginnen
osłabienie(Ich ubóstwo prowadziło do głodu i osłabienia.)
audacious(brave, bold, rude;) sentence: His audacious remarks sound rather impolite.
Lernen beginnen
śmiały, bezczelny, zuchwały(Jego śmiałe uwagi brzmią dość niegrzecznie.)
auspicious sentence:„Victory in the first match was an auspicious beginning of the season for the team.”
Lernen beginnen
pomyślny(“Zwycięstwo w pierwszym meczu było pomyślnym początkiem sezonu dla drużyny.”)
awry(wrong; in the wrong way, in a way that wasn't intended;) sentence: It was one of these days when everything goes awry.
Lernen beginnen
na opak, nie po myśli (To był jeden z tych dni, kiedy wszystko idzie nie po myśli.)
backbiter(someone who gossips and says unfair things about others) sentence: It was risky to tell that backbiter how you feel about your new boss
Lernen beginnen
plotkarz, oszczerca, osoba obgadująca innych za plecami(Ryzykownie było mówić temu plotkarzowi co myślisz o swoim nowym szefie.)
barefaced(blatant, obvious, shameless;) sentence: It was a barefaced lie.
Lernen beginnen
bezczelny, jawny, bezwstydny (To było bezczelne kłamstwo.)

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.