słówka FCI

 0    287 Datenblatt    eeeeeeeeee1996
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
absorbed(occupied, busy, worried;) sentence: Tim was completely absorbed in preparation for the conference.
Lernen beginnen
zaabsorbowany, zaprzątnięty (Tim był całkowicie pochłonięty przygotowaniem do konferencji.)
abandon, quit
Lernen beginnen
porzucić
absorbing(interesting, making one spend much time on it) sentence: Her new hobby turned out really absorbing.
Lernen beginnen
zajmujący, absorbujący(Jej nowe hobby okazało się bardzo zajmujące.)
accurate(exact; precise) sentence: In the 18th century maps weren't accurate enough.
Lernen beginnen
dokładny, ścisły; celny(W osiemnastym wieku mapy nie były dostatecnie dokładne.)
acknowledge(to accept; to admit; to accept someone's authority or right;) sentence: He is acknowledged as one of the most influential modern writers.
Lernen beginnen
uznawać, przyznawać, potwierdzać(On jest uznany za jednego z najbardziej wpływowych współczesnych pisarzy.)
acute(sharp, shrill) sentence: Acute pain in the right foot made me unable to walk.
Lernen beginnen
ostry, przenikliwy(Ostry ból w prawej stopie sprawił, że nie mogłem chodzić.)
addictive
Lernen beginnen
uzależniający, uzależniające
additivesentence: These sweets contain lots of artificial additives.
Lernen beginnen
dodatek, domieszka(Te cukierki zawierają mnóstwo sztucznych dodatków.)
adjust
Lernen beginnen
dostosować, wyregulować, dostroić
advisedlysentence: The issue is strictly confidential, and I use these words advisedly.
Lernen beginnen
celowo, rozmyślnie, w przemyślany sposób(Ta sprawa jest ściśle tajna, i rozmyślnie używam tych słów.)
agitationsentence: She was waiting for the news in agitation.
Lernen beginnen
podniecenie, niepokój, zdenerwowoanie; agitacja(Czekeła na wiadomość z niepokojem.)
alarmed(anxious, nervous, worried) sentence: I was a bit alarmed to hear that they were in such trouble
Lernen beginnen
zdenerwowany, zaniepokojony, zatroskany(Trochę się zaniepokoiłem, że maja takie kłopoty.)
all-roundsentence: Mike was regarded as an all-round athlete.
Lernen beginnen
wszechstronnie utalentowany; ogólny (np. o edukacji)(Mike'a uznawano za wszechstronnie utalentowanego sportowca.)
allergic tosentence: Are you allergic to cats?
Lernen beginnen
uczulony, mający alergię
aloofsentence: Henry seemed aloof, but in fact he just didn't know anybody at the party.
Lernen beginnen
powściągliwy, pełen rezerwy, trzymający się z dala(Henry wydawał się pełen rezerwy, ale tak naprawdę po prostu nie znał nikogo na przyjęciu.)
arteletionsentence: With some patients certain inexplicable alterations of the personality could be observed.
Lernen beginnen
zmiana; przeróbka; przebudowa(U niektórych pacjentów zauważyć można było pewne niewytłumaczalne zmiany osobowości.)
ambiguity(confusion) sentence: There was more ambiguity in the instructions than we had supposed.
Lernen beginnen
niejasność, dwuznaczność(W poleceniach było więcej niejasności niż przypuszczaliśmy.)
ambiguoussentence: The whole story seemed ambiguous to me.
Lernen beginnen
dziwaczny, niejasny(Cała historia wydała mi się niejasna.)
appalling(awful) sentence: I was really disgusted at the appalling service.
Lernen beginnen
przerażający, okropny, zatrważający(Byłem naprawdę oburzony na okropną obsługę.)
appealsentence: This series appeals to teenage girls
Lernen beginnen
podobać się, przemawiać do (wyobraźni, uczuć) (Ten serial podoba się nastoletnim dziewczynkom.)
awkward
Lernen beginnen
niezręczny(człowiek), niezręczna(sytuacja)
applaudsentence: Sandra's parents applauded her decision to stay.
Lernen beginnen
oklaskiwać; przyklaskiwać, wyrażać aprobatę
apprehendsentence: Are they going to apprehend the science?
Lernen beginnen
ująć, pojmać; pojmować, rozumieć(Czy oni pojmą tę naukę?)
approachable sentence: The place is approachable by car.
Lernen beginnen
dostępny; przystępny(Można się tam dostać samochodem.)
arguablesentence: It is arguable how this issue should be solved.
Lernen beginnen
dyskusyjny, sporny(Jest sprawą dyskusyjną, jak rozwiązać tę kwestię.)
artificialsentence: Artificial ingredients are unhealthy.
Lernen beginnen
sztuczny(Sztuczne składniki są niezdrowe.)
artificiallysentence: I understood the truth the moment I saw her smile artficially.
Lernen beginnen
sztucznie, nienaturalnie(W chwili, gdy zobaczyłem, jak sztucznie się uśmiecha, zrozumiałem prawdę.)
asininesentence: Your asinine remarks won't make me stop doing what I think is right.
Lernen beginnen
głupi, durny(Twoje durne uwagi nie odwiodą mnie od tego, co uważam za słuszne.)
asocialsentence: Jim's an asocial, unkind guy.
Lernen beginnen
nietowarzyski, aspołeczny
aspire(to aim at sth, to try to achieve or dream about achieving sthsentence: To my surprise, Sheila said she had always aspired to become an actress.
Lernen beginnen
aspirować do, dążyć(Ku mojemu zdumieniu Sheila stwierdziła, że zawsze dążyła do tego, by zostać aktorką.)
assent(consent, to agree) sentence: We cannot introduce the new regulations without their assent.
Lernen beginnen
zgoda, akceptacja; sankcjonować, zgadzać się, akceptować(Nie możemy wprowadzić nowych przepisów bez ich zgody)
assignsentence: That piece of work was assigned to me, which really worried me at first.
Lernen beginnen
przydzielać, przypisywać, wyznaczać(Ta praca została przydzielona mnie, co na początku bardzo mnie martwiło.)
assumptionsentence: To be honest, I know nothing about Einstein's works, but I make an assumption that the experts who consider him a genius have the right to claim so.
Lernen beginnen
założenie, przypuszczenie(Szczerze mówiąc nie mam pojęcia o pracach Einsteina, ale zakładam, że eksperci, którzy uważają go za geniusza mają prawo tak twierdzić.)
astonished(really surprised, stunned) sentence: I was absolutely astonished when I learned what had happened.
Lernen beginnen
zdumiony, zdziwiony(Byłem kompletnie zdumiony, kiedy dowiedziałem się, co się stało.)
astoundsentence: The view astounded us.
Lernen beginnen
zdumiewać, zadziwiać(Ten widok nas zadziwił)
astounded(We were astounded when we heard the decision of the judge.)
Lernen beginnen
zdumiony(Byliśmy zdumieni, kiedy usłyszeliśmy decyzję sędziego.)
astounding(Her reaction to my decision was astounding- she gave up contacting me at all.)
Lernen beginnen
zadziwiający(Jej reakcja na moją decyzję była zadziwiająca- w ogóle przestała się ze mną kontaktować.)
atrocious(Their atrocious behaviour should be punished.)
Lernen beginnen
okropny, ohydny, wstrętny(Ich okropne zachowanie powinno zostać ukarane.)
attain(to reach, to gain, to achieve) sentence: The young athlete attained exceptional physical fitness.
Lernen beginnen
zdobyć, osiągnąć, uzyskać(Młody sportowiec osiągnął wyjątkową sprawność fizyczną.)
attainable(The goals you've set yourself are not really attainable.)
Lernen beginnen
osiągalny(Cele, które sobie wyznaczyłeś, nie sa osiągalne.)
attempt
Lernen beginnen
próba, próbować
attentively(They were listening really attentively)
Lernen beginnen
uważnie, bacznie; troskliwie(Słuchali bardzo uważnie.)
attest(Her career attests that she's not a poor artist. It's only her own country where her works haven't been appreciated.)
Lernen beginnen
zaświadczać, poświadczać, świadczyć (Jej kariera świadczy o tym, ze nie jest złą artystką. Tylko we własnym kraju jej prace nie zostały docenione.)
banter(The moment we approached the boys, they were bantering and laughing.)
Lernen beginnen
przekomarzać się; żartować; żarty, przekomarzanie się(W chwili, gdy podeszliśmy do chłopców, żartowali sobie i śmiali się.)
bearable(Her behaviour was just bearable.)
Lernen beginnen
znośny, do zniesienia(Jej zachowanie było znośne.)
beastly=awful, unpleasant(You're so beastly to me. It's not fair.)
Lernen beginnen
okropny, obrzydliwy, paskudny(Jesteś dla mnie okropny. To nie fair.)
becoming(You have a really becoming hat on, dear.)
Lernen beginnen
twarzowy
begrudge(I had an impression she sort of begrudges Alice the position.)
Lernen beginnen
zazdrościć komuś czegoś, żałować komuś czegoś(Odniosłem wrażenie, że ona w pewien sposób zazdrości Alicji tego stanowiska.)
big-hearted(Your mother was a big-hearted woman.)
Lernen beginnen
dobry, wielkiego serca
bigheaded(Tom's a bigheaded boy- it's hard to stand his behaviour.)
Lernen beginnen
przemądrzały(Tom jest przemądrzały- trudno znieść jego zachowanie.)
bitterly(It can be bitterly cold here in February.)
Lernen beginnen
przeraźliwie, przeszywająco, potwornie (o zimnie)
blackmail(He was trying to blackmail the whole family.)
Lernen beginnen
szantaż, szantażować(Próbował zaszantażować całą rodzinę.)
blank(What do I put in the blank space?)
Lernen beginnen
pusty; czysty; bez wyrazu(Co mam wpisac w pustej luce?)
bleak(gloomy)(The neighbourhood was bleak and not welcoming.)
Lernen beginnen
posępny, ponury(Okolica była ponura i nieprzyjazna.)
blissful(It was a blissful time in my marriage.)
Lernen beginnen
błogi, szczęśliwy(To był szczęśliwy okres w moim małżeństwie.)
blissfully(She was blissfully happy at that time.)
Lernen beginnen
błogo, szczęśliwie, bardzo (o szczęściu itp.) (Była wówczas niezwykle szczęśliwa.)
blush(Tony blushed when he saw his ex.)
Lernen beginnen
czerwienić się, rumienić się
boast(Mike boasted that his parents were very rich.)
Lernen beginnen
chwalić się(Mike chwalił się, że jego rodzice są bardzo bogaci.)
boastful(Henry's always been a boastful boy.)
Lernen beginnen
chełpliwy, zarozumiały(Henry zawsze był zarozumiały.)
bold(In a bold step the management decided to downisize the staff.)
Lernen beginnen
śmiały, odważny(Zarząd zrobił śmiały krok decydując się na redukcję personelu.)
bold-faced(cheeky, bold)(Her neighbour called her a bold-faced girl.)
Lernen beginnen
zuchwały
bore(He's such a bore! How can you spend so much time with him?)
Lernen beginnen
nudziarz; nuda, nudziarstwo(To taki nudziarz! Jak możesz spędzać z nim tyle czasu?)
bothersome=annoying(It's the most bothersome situation we've ever faced.)
Lernen beginnen
uciążliwy, kłopotliwy()To najbardziej kłopotliwa sytuacja, w jakiej się kiedykolwiek znaleźliśmy.)
breathless(uptight) The exhibition left us breathless.
Lernen beginnen
bez tchu, zadyszany; zapierający dech w piersiach; duszny, napięty(Wystawa zapierała nam dech w piersiach.)
breathlessly()The children were breathlessly watching the cartoon.)
Lernen beginnen
bez tchu; z zapartym tchem(Dzieci z zapartym tchem oglądały kreskówkę.)
breathtaking()We had a breathtaking view from our hotel room.)
Lernen beginnen
zapierajacy dech w piersiach(Z pokoju hotelowygo mieliśmy zapierajacy dech w piersiach widok.)
breathtakingly(ekstremely) It was a breathtakingly beautiful place
Lernen beginnen
niezwykle, zadziwiająco(To było niezwykle piękne miejsce)
breeze(I like such cool breeze)
Lernen beginnen
bryza, wietrzyk(Lubię taki chłodny wietrzyk.)
brisk(He took a brisk walk to relax and think the problem over.)
Lernen beginnen
rześki, ożywiony, energiczny, żwawy(Poszedł na żwawy spacer, żeby odpocząć I przemyśleć problem.)
bumpy(We were driving along some bumpy road.)
Lernen beginnen
wyboisty, nierówny(Jechaliśmy jakąś wyboistą drogą.)
bystander(A group of bystanders gathered where the accident had happened.)
Lernen beginnen
przechodzień, widz, gap(Grupka gapiów zebrała się w miejscu wypadku.)
byway(If you drive that byway, it may take longer but you won't get lost.)
Lernen beginnen
boczna droga(Jeśli pojedziesz tą drogą boczną, może ci to zabrać więcej czasu, ale nie zabłądzisz.)
calamity(a misfortune, disaster) The whole village suffered from serious calamities, such as frequent floods.
Lernen beginnen
katastrofa, klęska, nieszczęście(Cała wioska cierpiała na skutek poważnych klęsk, takich, jak częste powodzie.)
callow(immature, inexperienced) She's just a callow teenager so you shouldn't expect too much.
Lernen beginnen
niedojrzały, niedoświadczony(Ona jest tylko niedojrzałą nastolatką, więc nie powinienś oczekiwać zbyt wiele)
can-do(Ann's can-do attitude always makes me feel more confident.)
Lernen beginnen
pozytywny, optymistyczny(Optymistyczne nastawienie Ann zawsze dodaje mi pewności siebie.)
capricious(moody, changeable) She tends to be capricious, but generally she's a well-behaved girl.
Lernen beginnen
kapryśny(Czasami jest kaprysna, ale ogólnie to dobrze wychowna dziewczynka.)
caring(You're the most caring person in the world.)
Lernen beginnen
troskliwy, opiekuńczy (Jesteś najbardziej opiekuńczą osobą na świecie.)
castaway(It's another story about a miserable castaway.)
Lernen beginnen
rozbitek(To kolejna historia o nieszczęsnym rozbitku.)`
catchy(This singer is famous for catchy hits and spectacular concerts.)(Mary's been ill. I wonder if it's catchy.)
Lernen beginnen
wpadający w ucho, zaraźliwe
catnap(I was working all night long. A catnap would do me good.)
Lernen beginnen
krótka drzemka(Całą noc pracowałem. Krótka drzemka dobrze by mi zrobiła.)
cautious/careful/(She's always been a cautious driver.)
Lernen beginnen
ostrożny, rozważny, przezorny(Zawsze była ostrożnym kierowcą.)
cautiously(You should deal with the issue cautiously.)
Lernen beginnen
rozważnie, ostrożnie(Powinieneś ostrożnie zabrać się do tej sprawy.)
prudent(Daedalus and his son Icarus flew off the island, but Icarus, ignoring his father's prudent flight plan, flew too high.)
Lernen beginnen
rozważny; ostrożny; roztropny
cease(The protests ceased after a long dispute.)
Lernen beginnen
przestać, zaprzestać, ustać(Protesty ustały po długiej dyskusji.)
challenging(She tends to be satisfied with easy tasks. She should be given a challenging one to develop her skills.)
Lernen beginnen
trudny, ambitny, wymagający(Ona na ogół zadawala się łatwymi zadaniami. Powinno się dać jej jakieś ambitne, żeby mogła rozwijać swoje umiejętności.)
charmless(After the fire the town was rebuilt in a charmless way.)
Lernen beginnen
pozbawiony wdzięku(Po pożarze miasteczko odbudowano bez wdzięku.)
chary/very careful;/(He's always been really chary whatever he was doing.)
Lernen beginnen
ostrożny, rozważny; skąpy(Zawsze był bardzo rozważny, cokolwiek robił.)
chatty/talkactive/(Who's thatchatty boy you were talking to?)
Lernen beginnen
gadatliwy(Kim jest ten gadatliwy chłopak, z którym rozmawiałeś?)
cheekily(She answered me way too cheekily.)
Lernen beginnen
bezczelnie(Odpowiedziała mi zbyt bezczelnie.)
cheeky(His questions sound rather cheeky.)
Lernen beginnen
bezczelny(Jego pytania brzmią dosyć bezczelnie.)
chirpy(What's happened? You seemed so chirpy in the morning and now you're upset.)
Lernen beginnen
ożywiony, w dobrym nastroju(Co sie stało? Rano wydawało się, że jesteś w dobrym nastroju, a teraz jesteś przygnębiony.)
citizen, citizenship
Lernen beginnen
obywatel, obywatelstwo
claim(She claims that it wasn't her fault.)
Lernen beginnen
twierdzić, utrzymywać (że); żądać, domagać się(Ona twierdzi, że to nie jej wina.)
claimant/indignation/(The news resulted in clamour from the people.)
Lernen beginnen
zgiełk, wrzawa, oburzenie; podnosić wrzawę, głośno się czegoś domagać(Wiadomość spowodowała oburzenie wśród ludzi.)
indignation
Lernen beginnen
oburzenie
clarify(I hope he'll clarify this point. Otherwise I won't understand it.)
Lernen beginnen
klarować, oczyszczać; wyjaśniać(Mam nadzieję, ze on wyjaśni ten punkt. W przeciwnym razie nie zrozumiem go.)
clumsy(Why are you being so clumsy?! You've broken my favourite cup!)
Lernen beginnen
niezgrabny, niezręczny(Dlaczego jesteś taki niezgrabny?! Stłukłeś moją ulubioną filiżankę!)
cocksureness(Jamie's cocksureness makes me sick.)
Lernen beginnen
zarozumialstwo, zadufanie(Zarozumialstwo Jamiego przyprawia mnie o mdłości.)
comfiness/comfort(She claimed that comfiness was more important than the price of the room.)
Lernen beginnen
wygoda, luksus(Twierdziła, że wygoda jest ważniejsza niż cena pokoju.)
comfy/comfortable (Her room was tiny and a bit messy, but really comfy at the same time)
Lernen beginnen
wygodny, przytulny(Jej pokój był malutki i trochę nieporządny, ale równocześnie bardzo przytulny.)
commemorate(The government decided to commemorate the anniversary.)
Lernen beginnen
czcić pamięć, upamiętniać(Rząd postanowił uczcić tę rocznicę.)
compassionate(We didn't expect such a compassionate response to our appeal.)
Lernen beginnen
współczujący, pełen współczucia, litościwy(Nie spodziewaliśmy się tak pełnej współczucia reakcji na nasz apel.)
competetive
Lernen beginnen
konkurencyjny
complex(The whole issue appears much more complex than it really is.)
Lernen beginnen
złożony, skomplikowany(Cała ta sprawa wydaje się znacznie bardziej złożona niż jest w rzeczywistości.)
comprehend(This community finds it hard to comprehend. They simply discuss why she acted that way.)
Lernen beginnen
rozumieć, pojmować(Ta społeczność nie może tego pojąć. Po prostu dyskutują, dlaczego tak postąpiła.)
comprehensive(This comprehensive study is where you can find reasonable answers to your questions.)
Lernen beginnen
obszerny, kompletny, wszechstronny(W tej obszernej pracy znajdziesz sensowne odpowiedzi na swoje pytania.)
conclude(The boss concluded no further training was necessary.)
Lernen beginnen
dochodzić do wniosku, stwierdzać(Szef doszedł do wniosku, że dalsze szkolenie nie jest konieczne.)
concussion(He's in hospital now with a concussion)
Lernen beginnen
wstrząśnienie mózgu
confusing(The questions were quite confusing- I was well prepared and still had lots of doubts during the test.)
Lernen beginnen
mylący, wprowadzający w zakłpotanie, niepewność(Pytania wprowadzały w zakłpotanie- byłem dobrze przygotowany, a mimo to podczas testu miałem mnóstwo wątpliwości.)
conscience-stricken (She must feel conscience-stricken now.)
Lernen beginnen
dręczony wyrzutami sumienia(Muszą ją teraz dręczyć wyrzuty sumienia.)
conscientious(reliable, meticulous) He's an extremely conscientious student.
Lernen beginnen
sumienny, skrupulatny(On jest niezwykle sumiennym uczniem.)
constrein; forced(I felt constrained to obey my teacher though I hated the idea.)
Lernen beginnen
ograniczać; zmuszać; zniewalać(Czułem sie zmuszony, żeby posłuchać nauczyciela, chociaż nie chciałem.)
constraint; limitation(Your decision to cooperate with them would mean additional constraints.)
Lernen beginnen
ograniczenie; przymus (Twoja decyzja o współpracy z nimi oznaczałaby dodatkowe ograniczenia.)
contentment(Her self-confidence and contentment make others trust her as a leader.)
Lernen beginnen
zadowolenie, radość, uradowanie(Jej pewność siebie i zadowolenie sprawiają, że inni pokładają w niej zaufanie jako przywódcy.)
contingency; a possibility; an accident(Have you discussed all the possible contingencies?)
Lernen beginnen
mnożliwość, ewentualność; wypadek, przypadek(Czy omówiliście wszystkie możliwe ewentualności?)
contingency plan(Suzie always makes up a contingency plan!)
Lernen beginnen
plan awaryjny(Suzie zawsze obmysla plan awaryjny!)
contrary; opposite; (I think the contrary, if you ask me.)
Lernen beginnen
przeciwny; przeciwnie, odwrotnie(Jeśli o mnie chodzi, myślę zupełnie odwrotnie.)
counterfeit; fake(Lots of counterfeited tools can be bought at bazaars.)
Lernen beginnen
; podrbiać, fałszować; podróbka, fałszerstwo(Na bazarach można kupić mnóstwo podrobionych narzędzi.)
coyly(She answerd coyly, blushing and looking down)
Lernen beginnen
skromnie; nieśmiało(Odpowiadała nieśmiało, czerwieniąc się i spoglądając w dół.)
cramp
Lernen beginnen
skurcz
craven; cowardly, fainthearted(Your strategy has been craven submission, which will lead you nowhere)
Lernen beginnen
bojaźliwy, tchórzliwy, nędzny(Jak dotąd twoja strategia to tchórzliwa uległość, a to prowadzi donikąd.)
crawly; making you feel scary(It must have been a crawly experience.)
Lernen beginnen
przyprawiający o gęsią skórkę(To doświadczenie musiało przyprawiać o gęsią skórkę.)
craze(This game is the latest craze among teenagers.)
Lernen beginnen
przelotna moda, szaleństwo(Ta gra to ostatni krzyk mody wśród nastolatków.)
creak("What was it?" "It might be the door creaking in our neighbour's garage.")
Lernen beginnen
skrzypieć, trzeszczeć("Co to było?" "To chyba skrzypiały drzwi w garażu u sąsiada.")
credible
Lernen beginnen
wiarygodny
credibly(You cannot credibly compare this household to an average one.)
Lernen beginnen
wiarygodnie(Ich gospodarstwa domowego nie można wiarygodnie porównać do przeciętnego.)
credulous; nive(It sometimes makes me worried, really. She's so credulous and naive.)
Lernen beginnen
łatwowierny(Czasem naprawdę się tym martwię. Ona jest taka łatwowierna i naiwna.)
creep(He crept to the door without being noticed.)
Lernen beginnen
skradać się; czołgać się(Niezauważony doczołgał się do drzwi.)
creepy; scary, terrible(Sarah likes such creepy movies.)
Lernen beginnen
straszny, niesamowity, przyprawiający o gęsią skórkę
crossly; angrily;("She was late again!" the teacher said crossly.)
Lernen beginnen
gniewnie, ze złością("Znowu się spóźniła!", powiedział ze złością nauczyciel.)
crucial
Lernen beginnen
zasadniczy, kluczowy; decydujący
crumble(A couple of children were crumbling bread for birds in the park)
Lernen beginnen
kruszyć(Kilkoro dzieci kruszyło w parku chleb dla ptaków.)
crumple(This dress will crumple easily.)
Lernen beginnen
gnieść (się), miąć(Ta sukienka łatwo się gniecie)
crunch(We watched the rabbit crunch carrots.)
Lernen beginnen
chrupać(Patrzyliśmy na królika chrupiącego marchewkę.)
crunchy(I love crunchy vegetables.)
Lernen beginnen
chrupki, chrupiący
crutch
Lernen beginnen
kula (stanowiąca podporę w przypadku problemów z chodzeniem)
cuddle(The girl cuddled her teddy.)
Lernen beginnen
tulić, przytulać(Dziewczynka przytuliła pluszowego misia.)
curse; to swear(He realised the bus had left and cursed)
Lernen beginnen
przeklinać, kląć
cursory(This article is a typical mixture of stereotype and cursory judgements.)
Lernen beginnen
powierzchowny(Ten artykuł to typowe połączenie stereotypów i powierzchownych sądów.)
customary(She's not behaving in her customary manner.)
Lernen beginnen
tradycyjny; zwyczajowy; zwyczajny(Ona nie zachowuje się w zwykły (dla niej) sposób.)
DAFT; silly; stupid; unintelligent'silly-nilly; foolish; asinine(He's so daft, what's he doing in the team?)
Lernen beginnen
głupi, głupkowaty
daunting(Don’t leave me alone with the daunting task of cleaning up the whole house!)
Lernen beginnen
zniechęcający, odstraszający(Nie zostawiaj mnie samego ze zniechęcającym zadaniem posprzątania całego domu!)
deafening(Deafening sounds of techno music made our conversation impossible.)
Lernen beginnen
ogłuszający(Ogłuszające dźwięki muzyki techno uniemożliwiły nam rozmowę.)
deathly(His words were followed by nothing but deathly silence.) silence
Lernen beginnen
śmiertelny, śmiercionośny; grobowy, trupi(Po jego słowach nastąpiła jedynie grobowa cisza.) cisza, milczenie
deceive(If you deceive her once, she's never going to trust you.)
Lernen beginnen
oszukiwać, okłamywać, wprowadzać w błąd
deceiver(I used to trust him, but now I perceive him as a deceiver.)
Lernen beginnen
oszust, kłamca(Kiedyś mu ufałem, ale teraz postrzegam go jako oszusta.)
deceiving; cheating(He spoke to me with a deceiving smile.)
Lernen beginnen
oszukańczy; zwodniczy
decelerate(He decelerated at the sight of the police, but it was too late.)
Lernen beginnen
zwalniać(Zwolnił na widok policji, ale było za późno.)
decently(You ought to dress decently.)
Lernen beginnen
przyzwoicie
decent
Lernen beginnen
przyzwoity
deception(He obtained the money by deception, which has been just discovered.)
Lernen beginnen
oszustwo(Zdobył te pieniędze na drodze oszustwa, co właśnie wykryto.)
decidedly(She was decidedly mean to her daughter.)
Lernen beginnen
zdecydowanie, stanowczo(Była zdecydowanie niedobra dla córki.)
deckchair
Lernen beginnen
leżak
defeat; a terrible and serious failure(What happened ysterday was a crushing defeat and I cannot call it otherwise.)
Lernen beginnen
klęska, porażka(To, co stało się wczoraj, było miażdżącą porażką i nie mogę nazwać tego inaczej.)
deniable(You must understand that these simple facts are not deniable.)
Lernen beginnen
zaprzeczalny, dający się zaprzeczyć(Musisz zrozumieć, że tym prostym faktom nie da się zaprzeczyć.)
denial(Did they believe her denial that she had witnessed the robbery?)
Lernen beginnen
zaprzeczenie; odmowa(Czy uwierzyli w to, jak zaprzeczyła, że była świadkiem rabunku?)
denomination; a religious group sharing certain beliefs(He said he didn't belong to any particular denomination.)
Lernen beginnen
wyznanie w kontekście religii(Powiedział, że nie nie jest wyznawcą żadnej konkretnej religii.)
dependable; reliable(Diana is not the most dependable person in the office.)
Lernen beginnen
słowny, rzetelny, niezawodny(Diana nie jest najbardziej rzetelną osobą w biurze.)
deranged; confused; thrown out of mental balance(Now that I've observed his behaviour for a while I'm sure he's mentally deranged.)
Lernen beginnen
szalony, zaburzony, obłąkany(Teraz, kiedy przez jakiś czas obserwowałem jego zachowanie jestem pewien, że jest on psychicznie zaburzony.)
derision; mockery(Shouts of derision made her feel helpless.)
Lernen beginnen
drwina, kpina, pośmiewisko(Pełne drwiny okrzyki sprawiły, że poczuła się bezradna.)
derisive; mocking(His derisive remarks should be ignored.)
Lernen beginnen
drwiący, szyderczy(Powinno się ignorować jego szydercze uwagi.)
deserted; about a place: without people, abandoned;(It gave me the creeps to walk in the deserted city.)
Lernen beginnen
opuszczony, opustoszały (o miejscach)(Cierpła mi skóra, kiedy chodziliśmy po opustoszałym mieście.)
despair;(There's no time for despair now. You've got to act.)
Lernen beginnen
rozpacz; rozpaczać(Nie ma teraz czasu na rozpacz. Musisz działać.)
detailed; full of details(She gave me a detailed description of the situation, which made certain things clear.)
Lernen beginnen
szczegółowy(Dała mi szczegółowy obraz sytuacji (szczegółowo opisała sytuację, co wyjaśniło pewne sprawy.)
devote;(You’ve devoted so much time to your studies already that you shouldn’t give it up.)
Lernen beginnen
poświęcać (Poświęciłeś już tyle czasu swoim studiom, że nie powinieneś ich rzucać.)
devotion; commitment, strong attachment; zeal(Her devotion was really moving.)
Lernen beginnen
poświęcenie, oddanie, przywiązanie; pobożność(Jej poświęcenie było naprawdę wzruszające.)
dilemma(She faced the dilemma of quitting a secure job or rejecting a more interesting one.)
Lernen beginnen
dylemat(Stanęła przed dylematem, czy porzucić bezpieczne stanowisko, czy odrzucić ciekawszą pracę.)
diminutive; very small; tiny(Even a diminutive woman like her would be able to lift it.)
Lernen beginnen
mały, drobny(Nawet tak drobna kobieta jak ona byłaby w stanie to podnieść.)
disapprovingly(She watched them disapprovingly.)
Lernen beginnen
z dezaprobatą(Patrzyła na nich z dezaprobatą.)
discern; to notice, to recognise;(I could not discern any object in the dark room.)
Lernen beginnen
dostrzegać, zauważać; rozpoznawać(W ciemnym pokoju nie mogłem rozpoznać żadnego przedmiotu.)
disconsolate; unhappy, disappointed(The class were disconsolate when the trip was cancelled.)
Lernen beginnen
niepocieszony, nieutulony, zawiedziony(Klasa była niepocieszona, kiedy wycieczka została odwołana.)
discredit(The latest news has discredited the party leader.)
Lernen beginnen
kompromitować
discreditable; disgraceful, shameful
Lernen beginnen
kompromitujące
dishearten; to discourage, to make you feel depressed (Micheal is feeling a bit disheartened, so we should help him.)
Lernen beginnen
zniechęcać, przygnębiać(Michael czuje się trochę zniechęcony, więc powinniśmy mu pomóc.)
dispirited; discouraged, upset(The professor couldn't talk the dispirited researchers into another attempt.)
Lernen beginnen
zniechęcony, przygnębiony(Profesor nie mógł namówić zniechęconych badaczy do kolejnej próby.)
disrespectful;(His disrespectful behaviour affected the atmosphere.)
Lernen beginnen
lekceważący, obraźliwy
disruption; interrupting, causing trouble;(Due to serious disruption everybody was late.)
Lernen beginnen
zakłócenie, przerwanie, wstrzymanie(Wskutek poważnych zakłóceń wszyscy się spóźnili.)
distasteful; offensive, disgusting(His very distasteful behaviour hasn't been punished yet.)
Lernen beginnen
niesmaczny, odrażający; odpychający
distinct; different from; clear and obvious(The noise outside is quite distinct in winter when the leaves are off.)
Lernen beginnen
różny, wyróżniający się; jasny, wyraźny, dobitny(Hałas na zewnątrz jest bardzo wyraźny w zimie, kiedy nie ma liści.)
distinctive(One of the Middle Ages most distinctive pigments was extracted from a wingless insect kermes vermilio.)
Lernen beginnen
» wyraźny; znaczny; odróżniający; charakterystyczny
distract; to disrupt(Don't distract me from my work.)
Lernen beginnen
; rozpraszać; odrywać, odciągać; odwracać czyjąś uwagę(Nie odrywaj mnie od pracy.)
distress; great sorrow or despair; to make someone suffer(The way my ex-husband is trying to distress me is really hard to bear.)
Lernen beginnen
strapienie, cierpienie, rozpacz; denerwować, martwić, unieszczęśliwiać(Naprawdę trudno znieść to, jak mój były mąż próbuje mnie unieszczęśliwić.)
distrust(Your distrust will ruin that friendship.)
Lernen beginnen
nieufność(Twoja nieufność zniszczy tę przyjaźń.)
divergence(The divergence of opinion on this problem in the company caused a never-ending discussion.)
Lernen beginnen
rozbieżność(Rozbieżność poglądów w tej kwestii spowodowała niekończącą się dyskusję.)
diverse; various(The models were wearing diverse types of dresses.)
Lernen beginnen
rozmaity, różnorodny, różnoraki(Modelki nosiły rozmaite rodzaje sukienek.)
diversity; variety; difference(Ethnic diversity is typical of the USA society.)
Lernen beginnen
różnorodność, różnorodność, różnica (. Różnorodność etniczna jest typowa dla USA społeczeństwie)
dizzy(She started to feel dizzy.)
Lernen beginnen
zawroty głowy (Poczuła zawroty głowy.)
domesticated(Cats must have been domesticated thousands years ago.)
Lernen beginnen
oswojony, udomowiony(Koty musiały zostać udomowione tysiące lat temu.)
donate(He donated all his savings to a charity.)
Lernen beginnen
darować (Wszystkie oszczędności ofiarował organizacji charytatywnej.)
downpour(We really didn't expect such a downpour!)
Lernen beginnen
ulewa(Naprawdę nie spodziewaliśmy się takiej ulewy!)
dreaded; dreadful, awful(When she heard the dreaded noises, she ran away.)
Lernen beginnen
wzbudzający przerażenie; staszny, okropny(Kiedy usłyszała straszne odgłosy, uciekła.)
dressy; elegant(My mother insisted that I put on something more dressy for the family reunion.)
Lernen beginnen
szykowny, wytworny, elegancki
drowsiness; sleepiness(That medicine could have caused the drowsiness you've been complaining about.)
Lernen beginnen
senność(To lekarstwo mogło powodować senność, na którą się skarżyłeś.)
dryly; harshly(She treated us dryly enough to make us understand she wasn't happy to see us.)
Lernen beginnen
sucho, oschle, szorstko(Potraktowała nas wystarczająco oschle, żeby zrozumieć, że nie cieszy się na nasz widok.)
doubious; doubtful, being in doubt; not clear, not obvious(Her excuse was rather dubious.)
Lernen beginnen
wątpliwy; niepewny, podejrzany(Jej wymówka była dość wątpliwa.)
durable(The device was made of durable materials.)
Lernen beginnen
trwałe (urządzenia został wykonany z wytrzymałych materiałów.)
dutiful; polite, obedient, kind(I don't know what happened with Helen- she always was so dutiful!)
Lernen beginnen
posłuszny, obowiązkowy, dobry(Nie wiem, co się stało z Helen- zawsze była taka posłuszna!)
earthshaking; crucial, special, affecting many people(Forming of the Polish government was supposed to be an earthshaking moment.)
Lernen beginnen
przełomowy, doniosły(Utworzenie polskiego rządu miało być przełomowym momentem.)
ease(This pill should ease the pain.)
Lernen beginnen
łagodzić, zmniejszać, osłabiać(Ta tabletka powinna zmniejszyć ból.)
elaborate; to make something better, to improve something in a detailed way; rzeczownik; complicated or very detailed(I think you should elaborate on this painting. She made an elaborate speech about Borges.)
Lernen beginnen
opracowywać, dopracowywać, uzupełniać; rzeczownik; skomplikowany, szczegółowy
elongate; to lengthen, to extend, to make or become longer(Your sleeves have elongated after washing.)
Lernen beginnen
przedłużać, wydłużać; wydłużać się(Twoje rękawy wydłużyły się po praniu.)
embellish; to decorate, to make beautiful(Students did their best to embellish the gym before the disco.)
Lernen beginnen
ozdabiać; upiększać(Uczniowie zrobili co mogli, żeby ozdobić salę gimnastyczną przed dyskoteką.)
emit(The sound this machine emits is really annoying.)
Lernen beginnen
emitować, wydawać(Dźwięk, który wydaje ta maszyna, jest bardzo irytujący.)
endure; to cope with, to tolerate, to bear; to suffer from(The pain was really hard to endure.)
Lernen beginnen
znosić, wytrzymywać; cierpieć; tolerować (z trudem)(Trudno było wytrzymać ten ból.)
enhance; to increase, to improve(That gossip won't enhance the actress's image.)
Lernen beginnen
usprawniać, poprawiać, ulepszać, powiększać(Te plotki nie poprawią wizerunku aktorki.)
enliven(The news enliveed the class.)
Lernen beginnen
ożywiać(Wiadomość ożywiła klasę.)
enterprise(Actually, I found the whole enterprise unlikely to succeed.)
Lernen beginnen
przedsięwzięcie; inicjatywa; przedsiębiorstwo, firma(Prawdę mówiąc uznałem, że całe to przedsięwzięcie raczej się nie powiedzie.)
enticement(One of enticements they offered was a quick promotion.)
Lernen beginnen
zachęta (Jedną z ich zachęcających propozycji był szybki awans.
entitlement(Natural rights are another category of human entitlements)
Lernen beginnen
uprawnienie, upoważnienie (Prawa naturalne stanowią inną kategorię ludzkich uprawnień.)
enviable (Her enviable career started when she was a child.)
Lernen beginnen
godny pozazdroszczenia
enviously (She was looking enviously at the other girls, who were allowed to take part in the tournament.)
Lernen beginnen
zazdrośnie
enviousness (His enviousness will ruin their relationship.)
Lernen beginnen
zazdrość, zawiść
environs
Lernen beginnen
okolice
envisage(It's typical of Eve to envisage her future in dull colours.)
Lernen beginnen
wyobrażać sobie, przewidywać
equality (Ewa states that you can't even dream of equality at this institute)
Lernen beginnen
równość, równouprawnienie
equity justice; just and equal treatment of people;(The treatise discussing the problem of equity belongs to his major works.)
Lernen beginnen
sprawiedliwość, słuszność
erase(could you please erase...)
Lernen beginnen
wymazać, zetrzeć
ethereal
Lernen beginnen
eteryczny np, eteryczna piękność
exaggerated(Alice greeted us with an exaggerated smile.)
Lernen beginnen
przesadny
exaggeration (To describe her as an excellent teacher is a bit of an exaggeration.)
Lernen beginnen
przesada
exceedingly(She was an exceedingly wealthy person.)
Lernen beginnen
niezmiernie, niezwykle, nawet przesadnie
excessively(Praising the girl excessively won't do any good.)
Lernen beginnen
nadmiernie, przesadnie
exhilarate(The news exhilarated the whole family.)
Lernen beginnen
rozweselić, rozradować
eyewitness
Lernen beginnen
naoczny świadek
fable (All she said is fable!)
Lernen beginnen
bajka (Wszystkie powiedziała to bajka!)
fabler (How many more times do I have to tell you not to trust that fabler?)
Lernen beginnen
ktoś kto mówi bzdury, oszukuje, kłamie
factor()Bad weather is an important factor in road accidents.
Lernen beginnen
czynnik, współczynnik
faint She glanced at the telephone in the faint hope they could call.
Lernen beginnen
słaby, znikomy, niewyraźny, nieznaczny
faint()The small girl fainted during the ceremony.
Lernen beginnen
zemdleć
faint-hearted, cowardly
Lernen beginnen
tchórzliwy
fake(Her fake enthusiasm was just one of those tricks you shouldn't believe.)
Lernen beginnen
Fałszywyudawać; fałszować; fałszywy, udawany; osoba, która udaje
fanciful (She holds some fanciful beliefs about relationships.)
Lernen beginnen
urojony, wyssany z palca, fantazyjny
favourable(The terms were quite favourable.)
Lernen beginnen
przychylny, korzystny
fixed, attached; stable; never changing(The lecturer was talking with a fixed smile.)
Lernen beginnen
stały, niezmienny, niewzruszony
fixedly(Tim gazed fixedly at Mary, without a single word)
Lernen beginnen
niewzruszenie, nieruchomo
flaming
Lernen beginnen
ognisty, płonący; płomienny, jaskrawy
flasky (clathes, make up)
Lernen beginnen
przesadny, w złym tonie, jaskrawy, tandetny
flatly("Do whatever you want", he said flatly.)
Lernen beginnen
bezbarwnym głosem; stanowczo, bez emocji
forcibly()The protesters were forcibly removed from the square yesterday.
Lernen beginnen
siłą
forgetful(If you're so forgetful at work, don't expect great results.)
Lernen beginnen
zapominalski
formality
Lernen beginnen
formalność
fragile(She's so sensitive and fragile.)
Lernen beginnen
kruchy, delikatny
freckled
Lernen beginnen
piegowaty
frenetic()The frenetic pace of their work surprised me- the team used to be rather slow.
Lernen beginnen
szaleńczy, gorączkowy, bardzo szybki
frisky
Lernen beginnen
rozbrykany, rozbawiony
full board(Does the price include full board?)
Lernen beginnen
pełne wyżywienie
fussy (With her education she can't be so fussy when it comes to picking up a job.)
Lernen beginnen
wybredny
general practitioner (GP)
Lernen beginnen
lekarz pierwszego kontaktu
genuine
Lernen beginnen
prawdziwy, autentyczny, szczery
gill
Lernen beginnen
skrzele
glamorous(That glamorous mansion belongs to a famous actor.)
Lernen beginnen
zachwycający, urzekający, olśniewający,
glare(The shop assistant went on glaring at the queue.)
Lernen beginnen
patrzeć ze złością
glimmer(We could see the fire glimmer in the distance. She couldn’t understand there was no glmmer of hope for her husband.)
Lernen beginnen
błysk, przebłysk (np. nadziei); przebłyskiwać
gnaw (I saw her sitting at her desk, gnawing a pencil, unable to put a word to paper.0
Lernen beginnen
gryźć, obgryzać
gradual (I could observe a gradual improvement in her behaviour)
Lernen beginnen
stopniowy, stopniowe
grasp (Harry grasped her by the shoulders. I did my best so my students could grasp the meaning of the play.)
Lernen beginnen
schwycić coś / kogoś, uchwycić coś / kogoś; pojąć(Harry złapał ją za ramiona. Starałem się jak mogłem, żeby moi uczniowie pojęli znaczenie tej sztuki.)
grate
Lernen beginnen
trzeć, ucierać
graze (The girl fell of her bike and grazed her arm.)
Lernen beginnen
zadrasnąć, obetrzeć, paść, wypas
grieve(Sandra is grieving for her father)
Lernen beginnen
boleć, opłakiwać, rozpaczać, smucić sięSandra opłakuje swojego ojca.
grievous (The driver sustained grievous injuries.)
Lernen beginnen
ciężki, poważny (np. o obrażeniu ciała, ranie)
grievously(He was grievously wounded.)
Lernen beginnen
poważnie, dotkliwie; ciężko i psychicznie i fizycznie
grim (His face was grim as he was telling us what had happened.)
Lernen beginnen
posępny, ponury
grubby; dirty (He wore grubby jeans and looked really terribly.)
Lernen beginnen
brudny; niechlujny (Miał na sobie brudne dżinsy i wyglądał naprawdę okropnie)
grudge ()I think she’ll forever bear a grudge against her parents. He is the one who does not hol a grudge
Lernen beginnen
uraza, niechęć
gruelling(After the gruelling battle the warriors felt exhausted.)
Lernen beginnen
wyczerpujący, męczący
grumble
Lernen beginnen
marudzić, zrzędzić
guffaw (Noises of lively discussion and guffaw filled the room.)
Lernen beginnen
śmiać się głośno; głośny śmiech(Odgłosy ożywionej dyskusji I głośny śmiech wypełniły salę.)
gulp(He gulped and jumped into the water.)
Lernen beginnen
połykać, przełykać; nabierać powietrza (oddechu)
habitual (It's a shame Mike's such a habitual liar.)
Lernen beginnen
notoryczny, nałogowy, nawykowy
habitually ()She's habitually unpunctual.
Lernen beginnen
nałogowo; notorycznie
half-hearted () Her half-hearted attempt to get the job has failed.
Lernen beginnen
, niezdecydowany, nieprzekonany, bez zapału
handwriting
Lernen beginnen
charakter pisma
hazardous
Lernen beginnen
niebezpieczny, ryzykowny
headstrong; obstinate (I've never met such a headstrong person before.)
Lernen beginnen
uparty; nieustępliwy, zawzięty
headway (I must admit you're making headway.)
Lernen beginnen
postęp, postępy
heart-to-heart(We had a heart-to-heart talk yesterday.)
Lernen beginnen
szczery, w cztery oczy (np. rozmowa)
heartless She turned out a heartless person indeed.
Lernen beginnen
nieczuły, bez serca
hilarious(The cartoon is really hilarious.)
Lernen beginnen
zabawne, przekomiczne
hilarity ()I can't understand this hilarity.
Lernen beginnen
wesołość rozbawienie
hoarse (He sounded hoarse to me- is he ill?)
Lernen beginnen
ochrypły głos, zachrypnięty
hostile ()I don't understand your hostile attitude towards Emma.)
Lernen beginnen
wrogi, wrogie(nastawienie)
hostilely (She was staring at me hostilely at first.)
Lernen beginnen
wrogo, nieprzyjaźnie
hot-blooded(It appears impossible to argue with this hot-blooded guy.)
Lernen beginnen
w gorącej wodzie kąpany
huddle(The travellers huddled round the fire.)
Lernen beginnen
gromadzić się, skupiać się, zebrać, gromada ludzi, skupisko
humble, modest (Ian was a very humble man.)
Lernen beginnen
pokorny, skromny (
immaculate; spotless (Her house has always been immaculate- she's a stickler for order.)
Lernen beginnen
nieskazitelny; bez skazy (Jej dom zawsze był nieskazitelny-ona jest pedant do celu.)
imprecise (The description was rather imprecise.)
Lernen beginnen
nieprecyzyjny, niedokładny, nieścisły

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.