slowka od F do N

 0    177 Datenblatt    amemikos
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
stawiać czoła, mieć do czynienia, zmierzyć się z czymś
Lernen beginnen
faced
nie zdać (egzaminu), zawieść, nie udać się
Lernen beginnen
fail
upaść
Lernen beginnen
fall
obawiać się, bać się, lękać, strach
Lernen beginnen
fear
wiercić się (nerwowo)
Lernen beginnen
fidget
walczący
Lernen beginnen
fighting
dane, liczby, figury, symbole,
Lernen beginnen
figures
plik
Lernen beginnen
file
twórca filmowy
Lernen beginnen
filmmaker
znaleźć (odkryć), które jest trudniejsze
Lernen beginnen
find more difficult
straż pożarna
Lernen beginnen
fire station
pierwsze wrażenie
Lernen beginnen
first impression
łódź rybacka
Lernen beginnen
fishing boat
pasować (rozmiar), zdrowy, wysportowany, w dobrej kondycji,
Lernen beginnen
fit
kategorycznie odmawia
Lernen beginnen
flatly refuses
współlokator (ale nie członek rodziny)
Lernen beginnen
flatmate
podążyć za, pójść za, iść za, gonić
Lernen beginnen
follow
następujący fragment
Lernen beginnen
following pieces
zagraniczny, obcy,
Lernen beginnen
foreign
zapomnieć, zapominać
Lernen beginnen
forget (stative verbs)
poprzedni, dawny, były
Lernen beginnen
former
napęd na cztery koła
Lernen beginnen
four wheel driver
opał, paliwo
Lernen beginnen
fuel
wesołe miasteczko
Lernen beginnen
funfair
przyszły, przyszłość
Lernen beginnen
future
wybory powszechne
Lernen beginnen
general election
wsiąść do samochodu, taxi
Lernen beginnen
get in
wsiąść do czegoś, co ma platformę (można stać), np., pociąg
Lernen beginnen
get on
poruszanie się po mieście
Lernen beginnen
getting around
wyjdzie im na sucho
Lernen beginnen
getting away with it
radzić sobie, przetrwać
Lernen beginnen
getting by
dotrzeć tam
Lernen beginnen
getting tere
rezygnuje, zostawia
Lernen beginnen
gives up
mówimy jak coś wydaje coś np. ich głos wydaje kłamstwo
Lernen beginnen
giving him away
spojrzenie, mignięcie (kiedy ledwo coś dojrzeliśmy)
Lernen beginnen
glimpse
będzie
Lernen beginnen
going to be
złote pola
Lernen beginnen
goldfields
wyjechał i nie wrócił
Lernen beginnen
gone to
dobrze wyglądający
Lernen beginnen
good looking
duża część dnia
Lernen beginnen
good part of the day
dojść do siebie, wyzdrowieć
Lernen beginnen
got over
regulowane, rządzić
Lernen beginnen
governed
rząd
Lernen beginnen
government
największy
Lernen beginnen
greatest
zgadnąć, domyślać się, zgadywać, sądzić
Lernen beginnen
guess
włosy, włos
Lernen beginnen
hair
fryzura, uczesanie
Lernen beginnen
hairstyle
przyrodni brat
Lernen beginnen
half brother
pół, połowa, wpół, przy podawaniu godziny
Lernen beginnen
half
długo i szczęśliwie
Lernen beginnen
happily ever after
szczęśliwie, na szczęście, z chęcią
Lernen beginnen
happily
trudny, ciężki
Lernen beginnen
hard
założyć się
Lernen beginnen
has accepted
Czy ten 11:40 do Warszawy odjechał już?
Lernen beginnen
Has the 11:40 for Warsza left jet?
nienawidzić, nie cierpieć, nie znosić
Lernen beginnen
hate (stative verbs)
mieć, posiadać
Lernen beginnen
have (stative verbs)
Czy masz rozmienić 10 fumtowy banknot?
Lernen beginnen
Have you got change for a ten pound note?
Nieomal zrezygnował pierwszego dnia, kiedy jego pierwsze podwiezienie (autostopem) zabrało mu tylko 3 mile.
Lernen beginnen
He almost gave up on the first day when his first lift took him only three miles
On natychmiast się zgodził
Lernen beginnen
He immediately agreed
on był w stanie uporządkować problem (znaleźć odpowiedź na problem)
Lernen beginnen
He was able to sort the problem out (found an answer to a problem)
głowa
Lernen beginnen
head
skrót wiadomości, nagłówki
Lernen beginnen
headlines
zdrowa cera
Lernen beginnen
healthy complexion
on odgryzł więcej, niż może żuć w sensie, że zadanie kogoś przerosło
Lernen beginnen
he's bitten off more than he can chew
on kłamie
Lernen beginnen
he's lying
Jego misją jest wywołać uśmiech w życiu ludzi spotkanych przypadkiem w jego podróżach.
Lernen beginnen
His mission is to bring a smile into the lives of the people he runs into on his travels
jechać autostopem
Lernen beginnen
hitchhike
trzymaj, pakiet akcji, udział, zasoby, stan posiadania
Lernen beginnen
holding
uczciwy, szczery
Lernen beginnen
honest
uczciwość, szczerość
Lernen beginnen
honesty
Jak masz zamiar dotrzeć do domu?
Lernen beginnen
How are you getting home?
Jak długo zajęło zwycięzcom zakończenie wycieczki?
Lernen beginnen
How long did it take the winners to complete the trip?
Jak wielu ludzi określa siebie jako Brytyjczyków?
Lernen beginnen
How many people describe themselves as British?
Ilu ludzi mieszka w Szkocji?
Lernen beginnen
How many people live in Scotland?
Ile osób wzięło udział w wycieczce?
Lernen beginnen
How many people took part in the trip?
Jak ich wykryć?
Lernen beginnen
How to spot them?
ogromne zadanie
Lernen beginnen
huge task
polowanie, łowy, pościg, poszukiwanie, gonitwa
Lernen beginnen
hunt
ranić, boleć
Lernen beginnen
hurt, hurt, hurt
uważam siebie za
Lernen beginnen
I consider myself
kiedyś przeczytałam
Lernen beginnen
I once read
Rozwiązałem to zanim wyszedłem z pracy
Lernen beginnen
I sorted it out before I left work
uważam siebie za...
Lernen beginnen
I think of myself as a...
byłam ciekawa
Lernen beginnen
I was curious
nie będę długo
Lernen beginnen
I won't be long
chciałabym
Lernen beginnen
I would like to
wolałabym
Lernen beginnen
I would rather
Dam ci znać
Lernen beginnen
I'll let you known
Jestem pewien, że ty wkrótce wyzdrowiejesz
Lernen beginnen
I'm sure you'll get over it soon
Jestem na to zbyt zajęty
Lernen beginnen
I'm too busy for that
niemożliwy,
Lernen beginnen
impossible
pod wrażeniem, zafascynowany
Lernen beginnen
impressed
w międzyczasie
Lernen beginnen
in a meantime
w każdym kraju
Lernen beginnen
in each country
Wieczorem, autobusy kursują do późna ale jeśli pominiesz (przegapisz) ostatni, zawsze można wziąć taksówkę
Lernen beginnen
In the evening, the buses run late, but if you miss the last one, you can always take a taxi
w środku, na środku
Lernen beginnen
in the middle of
w tamtych czasach
Lernen beginnen
In those days
W jaki sposób podróż poszerzyła twoje horyzonty?
Lernen beginnen
In what ways has travel broadened your mind?
niewiarygodny, niesamowity, cudowny
Lernen beginnen
incredible
nieokreślony, bezokolicznik
Lernen beginnen
infinitive
nierozłączne czasowniki frazowe
Lernen beginnen
inseparable phrasal verbs (get over, come across, looked after)
na to miejsce, w zamian, zamiast tego
Lernen beginnen
instead
na, w, do (środka)
Lernen beginnen
into
nieodpowiedni, nieistotny, nie mający związku,
Lernen beginnen
irrelevant
nieistotne teraz
Lernen beginnen
irrelevant now
Zazwyczaj trwa cztery lata by zdać test
Lernen beginnen
It usually takes four years to pass the test
to nie ja
Lernen beginnen
It wasn't me
to trudno sobie wyobrazić
Lernen beginnen
It’s impossible to imagine
To również było warte tego
Lernen beginnen
It’s well worth in
kursywa, pismo pochyłe
Lernen beginnen
italics
punkt, pozycja (na liście)
Lernen beginnen
item
w najlepszej krasie były polityk
Lernen beginnen
Its best, former politician
nie warto kłamać
Lernen beginnen
It's not worth lying
on odjeżdża trochę spóźniony, możesz go złapać jeśli pobiegniesz
Lernen beginnen
It's running a bit late, you might catch it if you run
Właśnie (dopiero co) wróciłem z Dublina
Lernen beginnen
I've just come back from Dublin
Ja nigdy nie spotkałem się z tym wcześniej
Lernen beginnen
I've never come across it before
Próbowałem zrezygnować z tego wcześniej wiele razy
Lernen beginnen
I've tried to give it up many times
w przeczeniach oznacza jeszcze
Lernen beginnen
jet
w pytaniach oznacza już
Lernen beginnen
jet
podróż (proces podróży)
Lernen beginnen
journey
sędzia, sądzić, osądzać
Lernen beginnen
judge
żonglerka
Lernen beginnen
juggling
rodzaj, miły, dobry, uprzejmy
Lernen beginnen
kind
znać, wiedzieć
Lernen beginnen
know (stative verbs)
wiedza, znajomość
Lernen beginnen
knowledge
markowe ciuchy
Lernen beginnen
label clothes
etykieta, naklejka, kartka, naklejać etykietę
Lernen beginnen
label
ostatni etap naszej podróży
Lernen beginnen
last leg of our trip
późniejszy, później
Lernen beginnen
later
prawo, zasada
Lernen beginnen
law
prawnik
Lernen beginnen
lawyer
(dla niepoliczalnych), najmiej poważny.
Lernen beginnen
least serious
opuścić, zostawić (the past)
Lernen beginnen
left
lewicowy, lewica
Lernen beginnen
left wing
kłamca
Lernen beginnen
liar
kłamstwa
Lernen beginnen
lies
światło świtu
Lernen beginnen
light of dawn
podobny, taki sam jak, mniej więcej, lubić, podobać się
Lernen beginnen
like (stative verbs)
sympatyczny, dający się lubić
Lernen beginnen
likeable
prawdopodobny, możliwy, wiarygodny, obiecujący
Lernen beginnen
likely
połączyć, powiązać, wiązać, łącze
I can send you the links to some fantastic websites.
Lernen beginnen
link
Mogę wysłać ci linki do fantastycznych stron internetowych.
opiekować się
Lernen beginnen
look after
patrzeć na kogoś prosto w oczy
Lernen beginnen
look at someone straight in the eyes
podziwiać kogoś
Lernen beginnen
look up to someone
opiekować się
Lernen beginnen
looked after
patrzeć na
Lernen beginnen
looking at
szukać
Lernen beginnen
looking for
kochać, uwielbiać
Lernen beginnen
love (stative verbs)
główne zadanie
Lernen beginnen
main task
główne atrakcje turystyczne
Lernen beginnen
major sights
robić dobre wrażenie
Lernen beginnen
make a good impression
przynosi mu duży sukces
Lernen beginnen
makes him a big success
radzić sobie, przetrwać
Lernen beginnen
managing to survive
stan cywilny
Lernen beginnen
marital status
mieć znaczenie
Lernen beginnen
matter (stative verbs)
mieć na myśli, znaczyć
Lernen beginnen
mean (stative verbs)
spotkać przypadkiem
Lernen beginnen
meets by chance
przegapić, tęsknić, spudłować, chybić, pominąć, opuszczać, opuszczać np. zajęcia, spóźnić się, przegapić, brakować, tęsknić, panna,
Lernen beginnen
miss
nowoczesne miasto
Lernen beginnen
modern town
skromny
Lernen beginnen
modest
najbardziej prawdopodobny
Lernen beginnen
most likely
najbardziej poważny
Lernen beginnen
most serious
muskularny, mięśniowy
Lernen beginnen
muscular
osobowości muzyczne
Lernen beginnen
music personalities
się, siebie, sam, sama, osobiście
Lernen beginnen
myself
wąski, ciasny
Lernen beginnen
narrow
prawie, niemalże
Lernen beginnen
nearly
potrzebować, potrzeba
Lernen beginnen
need (stative verbs)
sąsiedzi
Lernen beginnen
neighbours
milszy, przyjemniejszy
Lernen beginnen
nicer
nie ma wątpliwości
Lernen beginnen
no doubt about it
nie, przykro mi kochana. Dokładnie odliczone drobne tylko (do zapłaty)
Lernen beginnen
No, sorry love. Exact change only
Nie jeśli się pośpieszysz, on jest jeszcze na peronie.
Lernen beginnen
Not if you hurry, it's still at the platform
nie podano, nie stwierdzono
Lernen beginnen
not stated
nic się nie dzieje
Lernen beginnen
nothing happens
rzeczownik
Lernen beginnen
noun
nigdzie, znikąd, donikąd
Lernen beginnen
nowhere

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.