slowka od T do Y

 0    102 Datenblatt    amemikos
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
przejąć (kontrolę)
Lernen beginnen
take over
przyjmuje
Lernen beginnen
takes on
opalona
Lernen beginnen
tanned
zespół zadaniowy
Lernen beginnen
task force
zadanie, praca, zajęcie, zadany (o pracy, temacie)
Lernen beginnen
task
postój taksówek
Lernen beginnen
taxi rank
pieniądze podatników
Lernen beginnen
taxpayer money
podatnik (płacący podatki państwowe)
Lernen beginnen
taxpayer
mówić kłamstwo
Lernen beginnen
tell a lie
napięcie wokół warg
Lernen beginnen
tension around his lips
których ja znam
Lernen beginnen
that I know
najlepsze momenty
Lernen beginnen
the high points
podmiot zdania
Lernen beginnen
the subject of a sentence
zadanie
Lernen beginnen
the task
Taksówkarz może podwieźć (wysadzić) cię gdziekolwiek ty chcesz
Lernen beginnen
The taxi driver can drop you off wherever you like
Van wysadził ją w pobliżu mety (wysadzić kogoś z naszego samochodu)
Lernen beginnen
The van dropped her off near the finishing line (let someone get out of our car)
kobieta będzie musiała wziąć taksówkę
Lernen beginnen
The woman will have to get a taxi
pociąg kobiety już odjechał
Lernen beginnen
The woman's train has already left
Ich przyjaciele i rodziny pożegnali ich (pożegnać się z kimś, kto wybiera się w podróż)
Lernen beginnen
Their friends and families saw them off (said goodbye to someone who was going on a journey)
im, nimi, nich
Lernen beginnen
them
się, siebie, sami, oni sami, osobiście
Lernen beginnen
themselves
to są wszystkie wyrażenia, które odnoszą się do okresu czasu, który się nie zakończył
Lernen beginnen
They are all expressions that refer to a period of time that hasn't finished
Oni spotkali przypadkiem niedźwiedzia w pobliżu rzeki (spotkać lub znaleźć przez przypadek)
Lernen beginnen
They come across the bear near a river (met or found by chance)
Oni opiekowali się niedźwiadkiem
Lernen beginnen
They looked after the bear cub
Oni spędzili sześć miesięcy na Dalekim Wschodzie Rosji szukając rzadko spotykanego tygrysa syberyjskiego
Lernen beginnen
They spent six months in the far east Russia looking for the rare Siberian tiger
Oni, w przeciwieństwie do mnie, chcą poznać swój kraj przed rozpoczęciem zwiedzania reszty świata
Lernen beginnen
They, unlike me, want to get to know their own country before they start exploring the rest of the world
sądzić, myśleć, uważać
Lernen beginnen
think (stative verbs)
myśl, myślałem, troska, uważałem
Lernen beginnen
thought
Tizio doszedł do siebie po kontuzji (czuć się dobrze i być zadowolonym ponownie po czymś złym)
Lernen beginnen
Tizio got over his injury (felt well or happy again after something bad)
doszukać się, natrafiać, odkrywać, znaleźć,
Lernen beginnen
to find
żeby zwiedzać, aby zobaczyć zabytki
Lernen beginnen
to see the sights
zająć miejsce kogoś, znaleźć się w czyjejś sytuacji
Lernen beginnen
to step into somebody’s shoes
ton jego głosu opadł
Lernen beginnen
tone of his voice has dropped
temat, przedmiot (np. rozmowy)
Lernen beginnen
topic, subject
przewodnik turystyczny
Lernen beginnen
tourist guide
podróże kształcą, podróże poszerzają horyzonty
Lernen beginnen
travel broadens the mind
podróż, wycieczka (indywidualna)
Lernen beginnen
trip
próbować
Lernen beginnen
try
odwrócił się od swojej przeszłości
Lernen beginnen
turned his back on his past
Iść spać (czasownik) poszedł do łóżka
Lernen beginnen
Turned in (verb) went to bed
niepocieszony, niewygodny, nieprzytulny, nieswojo
Lernen beginnen
uncomfortable
zrozumieć
Lernen beginnen
understand (stative verbs)
niesprawiedliwy, nieładny, krzywdzący
Lernen beginnen
unfair
niepowtarzalny, unikalny, wyjątkowy
Lernen beginnen
unique
niezwykłe podróże
Lernen beginnen
unusual jorneys
aż do teraz
Lernen beginnen
up till now
zwykł coś robić (kiedyś, ale już nie teraz), mieć zwyczaj coś robić, przyzwyczajony
Lernen beginnen
used to
zwykły
Lernen beginnen
usual
ochotnik, zgłosić się na ochotnika, wolontariusz
Lernen beginnen
volunteer
głosować
Lernen beginnen
vote
chcieć, potrzebować,
Lernen beginnen
want (stative verbs)
magazyn, dom towarowy, hurtownia
Lernen beginnen
warehouse
ciepły
Lernen beginnen
warm
marnować, tracić, odpad
Lernen beginnen
waste
marnuje czas,
Lernen beginnen
wasting time
falowane
Lernen beginnen
wavy
My rozbiliśmy namiot w nocy w pobliżu najlepszego miejsca by oglądać wschód słońca
Lernen beginnen
We camped out last night near the best places to watch the sunrise
mamy trudne zadanie do wykonania
Lernen beginnen
We have a difficult task to perform
gościliśmy przy ognisku społeczności Aborygenów
Lernen beginnen
We’ve been guests at the campfires of Aboriginal communities
strona internetowa
Lernen beginnen
web page
dobrze znany
Lernen beginnen
well known
znane zabytki i atrakcje specyficzne dla danego kraju miejsca
Lernen beginnen
well known sights and landmarks
Wyślemy od razu
Lernen beginnen
We'll send one right away
mokra pogoda
Lernen beginnen
wet weather
Co on powiedział?
Lernen beginnen
What did he say?
Co oznacza CRE?
Lernen beginnen
What does CRE stand for?
Co ona lubi?
Lernen beginnen
What does she like?
Jak ona wygląda? (wygląd)
Lernen beginnen
What does she look like? (appearance)
Co ten kraj robi dla mnie?
Lernen beginnen
What does this country do for me?
Co się wydarzyło w 1066?
Lernen beginnen
What happened in 1066?
Co się stało z patriotyzmem?
Lernen beginnen
What happened to patriotism?
Jaka ona jest? (osobowość)
Lernen beginnen
What is she like? (personality)
Jaki numer ty wybierasz do służb ratowniczych?
Lernen beginnen
What number do you dial for the emergency services?
Jakie było twoje pierwsze wrażenie z nich?
Lernen beginnen
What was your first impression of them?
jaki sposób
Lernen beginnen
what ways
Kiedy i gdzie ostatni raz spotkałeś kogoś nowego?
Lernen beginnen
When and where was the last time you met someone new?
Kiedy mogą brytyjscy policjanci aresztować ciebie bez przyczyny?
Lernen beginnen
When can the British police arrest you without a reason?
Kiedy skończycie to zadanie możecie iść do domu.
Lernen beginnen
When you complete this task you can go home
Czy pierwsze wrażenie było celne, dokładne?
Lernen beginnen
Where your first impressions accurate?
odjeżdża co 25 minut
Lernen beginnen
which runs to 25 minutes
który zajmuje 25 minut do centrum miasta
Lernen beginnen
which takes 25 minutes to the city centre
Kogo obchodzą te rzeczy?
Lernen beginnen
Who cares about this things?
Dla kogo on pracuje?
Lernen beginnen
Who does he work for?
Kto uratował go w Alpach?
Lernen beginnen
Who rescued him in the Alps?
Kto to był?
Lernen beginnen
Who was it?
cały, w całości
Lernen beginnen
whole
Dlaczego potrzebujemy testu?
Lernen beginnen
Why do we need a test?
Dlaczego ty nie mógłbyś odebrać tego po drodze do domu
Lernen beginnen
Why don't you pick it up on your way home
szeroki, obszerny, rozległy
Lernen beginnen
wide
dużo, znacznie, obszernie, szeroko, powszechnie, intensywnie
Lernen beginnen
widely
dzika przyroda, dzika zwierzyna
Lernen beginnen
wildlife
cudowny, wspaniały
Lernen beginnen
wonderful
szyk wyrazów
Lernen beginnen
word order
zmartwiony, zaniepokojony, przejęty
Lernen beginnen
worried
byś, by, byście (czasownik posiłkowy),
Lernen beginnen
would
przejdzie test,
Lernen beginnen
would pass the test
można dojechać
Lernen beginnen
you can catach
Nie możesz osądzać książki po okładce
Lernen beginnen
You can’t judge a book by its cover
trzeba zdać test z języka angielskiego, by stać się kierowcą żółtej taksówki
Lernen beginnen
You have to pass an English language test to become a yellow cab driver
Mieszkasz w moją stronę
Lernen beginnen
You live my way
Raz się żyje i żyć w biurze po prostu nie jest życiem
Lernen beginnen
You only live once and live in an office just isn't a life
Żyje się tylko raz
Lernen beginnen
You only live once

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.