słówka różnorodne od maja

 0    339 Datenblatt    kkkkkkkkkk1996
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
wskazać, zwrócić uwagę
Lernen beginnen
point out
wiązać koniec z końcem
Lernen beginnen
make the ends meet
tempo
Lernen beginnen
pace(rate)
bezośredni
Lernen beginnen
strightforward(direct)
pod żadnym warunkiem
Lernen beginnen
on no account
kusić
Lernen beginnen
tempt(skuszony tempted)
schludny
Lernen beginnen
tidy
posprzątać, wysprzątać
Lernen beginnen
tidy
wynikać, nasunąć się, powstać
Lernen beginnen
arise in(if arguments arise)
niewiarygodnie
Lernen beginnen
incredibly
przede wszystkim
Lernen beginnen
first of all, most of all
nie przeszkadza mi, nie obchodzi mnie
Lernen beginnen
I don't mind
pukać, stukać
Lernen beginnen
knock
tak długo jak
Lernen beginnen
as long as
nie potrafić zrozumieć
Lernen beginnen
fail to understand
bałagan
Lernen beginnen
mess, disorder
kształtować, ukształtować, kształt
Lernen beginnen
shape
niepokój, obawa, zatroskanie
Lernen beginnen
anxiety
pozostałość
Lernen beginnen
leftover, residue
buntowniczy, zbuntowany
Lernen beginnen
rebellious
stał się
Lernen beginnen
has become
niechlujny, bałaganiarski
Lernen beginnen
messy
ingerować, mieszać się
Lernen beginnen
interfere
w międzyczasie
Lernen beginnen
meanwhile
nadążać
Lernen beginnen
keep up with
wyrabiać sobie
Lernen beginnen
build up(build up stamina)
aż do
Lernen beginnen
till
niepokoić, dręczyć
Lernen beginnen
bother
przez(coś)
Lernen beginnen
due to
domowe, rodzinne sprawy
Lernen beginnen
domestic matters
nie tak dawno temu
Lernen beginnen
not so long ago
wędrować
Lernen beginnen
wander around
współcześni
Lernen beginnen
contemporaries
redukcja zatrudnieia
Lernen beginnen
downsize
pozorny
Lernen beginnen
apparent
dorastać
Lernen beginnen
grow up
niezwyciężony, niepokonany
Lernen beginnen
invincible
punkt wyjścia
Lernen beginnen
starting point
próżny, daremny
Lernen beginnen
vain
sądziłam, zakładałam
Lernen beginnen
I assumed
przyjąć
Lernen beginnen
assume
zakladać, że
Lernen beginnen
assume(przypuszczać)
przypuszczać
Lernen beginnen
assume(zakładać,że)
od samego początku
Lernen beginnen
all along
zupełnie sam
Lernen beginnen
all along
wszyscy razem
Lernen beginnen
all along(they were wrong all along)
natknąć się na
Lernen beginnen
stumble on
natknąć się
Lernen beginnen
stumbled upon
niechęć
Lernen beginnen
reluctance, aversion
małomówny
Lernen beginnen
reticent
podczas gdy
Lernen beginnen
whilst
zwierzyć się
Lernen beginnen
confide in
niechęć
Lernen beginnen
relucance
oderwać się, wyrwać się, wyzwolić się, wyswobodzić się
Lernen beginnen
break away from
wskazać
Lernen beginnen
indicate
utrudniać
Lernen beginnen
impade, hinder
włączony, uwzględniony
Lernen beginnen
included
łącznie z
Lernen beginnen
including(Merry)
zawierać
Lernen beginnen
contain, inclde
zawierać, uwzględnić, objąć, mieścić
Lernen beginnen
include
zatem
Lernen beginnen
therefore
dlatego
Lernen beginnen
therefore
a więc
Lernen beginnen
therefore
zatem, dlatego, a więc
Lernen beginnen
herefore
staje się
Lernen beginnen
becomes
odpowiednik, równowartość
Lernen beginnen
equivalent
przedłużać
Lernen beginnen
lengthen
prawie, ledwie
Lernen beginnen
hardly
obciąża
Lernen beginnen
strains
uśpiony
Lernen beginnen
asleep
rozdzielić
Lernen beginnen
separate
wydaje mi się, że
Lernen beginnen
It seems to me that
ponieważ
Lernen beginnen
since
tak więc
Lernen beginnen
thus
odnoszę wrażenie, że
Lernen beginnen
I get the impression that
jeśli chodzi o mnie
Lernen beginnen
When it comes to me
Kolejną istotną kwestią jest to, że.
Lernen beginnen
Another significant point is that
Na pierwszy rzut oka
Lernen beginnen
At the first glimpse
Na pierwszym planie możemy zobaczyć
Lernen beginnen
In the foreground we can see
Na dalszym planie znajduje się
Lernen beginnen
In the background there is
stać na
Lernen beginnen
stand on
mieć alergie na
Lernen beginnen
allergic to
gapić się
Lernen beginnen
gaze at
znany z
Lernen beginnen
famous for
ważny(termin)
Lernen beginnen
valid for
trzymać w sekrecie na małżeństwo
Lernen beginnen
keep married a secret
czy jennifer jest twoim krewnym
Lernen beginnen
is jennifer a relative of yours
pożyczyć coś od kogoś
Lernen beginnen
borrow from
mieć wątpliwości
Lernen beginnen
be doubtful about
jest wyceniony na
Lernen beginnen
is valued at
przedmieście
Lernen beginnen
outskirts
różne
Lernen beginnen
different from
nie jestem w nastroju
Lernen beginnen
I'm not in the mood for
podburzać
Lernen beginnen
incite
odprawiać się
Lernen beginnen
check in
wymeldować się
Lernen beginnen
check out
przyśpieszać
Lernen beginnen
accelerate
wieszać
Lernen beginnen
hanger
wieszać
Lernen beginnen
hang
kuleć
Lernen beginnen
limp
budka telefoniczna
Lernen beginnen
phone box
żyła
Lernen beginnen
vein
polepszenie
Lernen beginnen
betterment
potrzeby
Lernen beginnen
needs
pomagać w trudnej sytuacji
Lernen beginnen
help out
rozróżnić
Lernen beginnen
distinguish
jak najwięcej
Lernen beginnen
as much as it is possible
chętny, skłonny
Lernen beginnen
willing to
wypalać się
Lernen beginnen
burn out
ograniczyć, pohamować
Lernen beginnen
restrain
powściągliwosć
Lernen beginnen
restraint
ciągle, stale, nieprzerywanie, wytrwale
Lernen beginnen
constantly(permamently)
wolny czas
Lernen beginnen
spare time
kojarzyć z, związane z, wiązać z
Lernen beginnen
associated with
skojarzyć z, wiązać z, łączyć z
Lernen beginnen
associate with
2 tygodnie
Lernen beginnen
forthnight
ciekawość to pierwszy...
Lernen beginnen
curiosity killed the cat
z czystej ciekawości
Lernen beginnen
out of curiosity
bieżąca woda
Lernen beginnen
running water
wspierać, poparcie
Lernen beginnen
support
welan
Lernen beginnen
vail
pan młody
Lernen beginnen
groom
panna młoda
Lernen beginnen
bride
ani jeden, ani drugi
Lernen beginnen
neither
przyciemniony, przygasać, ściemniać
Lernen beginnen
dim
nie trzeba
Lernen beginnen
no need for
garstka
Lernen beginnen
handful
pęk, kiść, garść
Lernen beginnen
bunch
cząstka
Lernen beginnen
particle
wzrosła do
Lernen beginnen
grew to
wzbogacić się
Lernen beginnen
to get rich
odebrać, zabrać
Lernen beginnen
take away
wsunąć
Lernen beginnen
slip
rozdać
Lernen beginnen
hand out
zobowiązany
Lernen beginnen
obliged to, committed
istotny, odpowiedni
Lernen beginnen
relevant
wada
Lernen beginnen
drawback, disadvantage
zwyciężyć
Lernen beginnen
prevail
trzymać na dystans
Lernen beginnen
keep me at bay
na próżno
Lernen beginnen
in vain
wsparte
Lernen beginnen
backed up
zmniejszać, pomniejszać, obniżać, maleć
Lernen beginnen
reduce, diminish
wdrażać
Lernen beginnen
deploy
odbić
Lernen beginnen
bounce
czy zechne pan/pani
Lernen beginnen
would you mind + ing
oskarżać
Lernen beginnen
accuse of + ing
zbierać fundusze
Lernen beginnen
collect funds, rise funds
być pośmiewiskiem dla
Lernen beginnen
ridicule for
śmieszne-głupie
Lernen beginnen
ridicules
przecenić, przewartościować
Lernen beginnen
overvaluation
upokorzenie
Lernen beginnen
humiliation
giełda
Lernen beginnen
stock market
dowiedzieć się, zorientować się
Lernen beginnen
figure out
zorientowali się
Lernen beginnen
figured out
przypadkowy
Lernen beginnen
coincidental, random, haphazard
niezgodność, sprzeczność, nierówność
Lernen beginnen
odds
sprzeczność, niezgodność
Lernen beginnen
inconsistency
wieloletni,(długoterminowy)
Lernen beginnen
long-term(perennial)
przeciwnie
Lernen beginnen
contrary
w przypadku
Lernen beginnen
in the case of
zrozpaczony
Lernen beginnen
distraught
opłacalne
Lernen beginnen
profitable
przywiązanie
Lernen beginnen
attachment
tylko dzięki
Lernen beginnen
only through
wzejemny, obustronny
Lernen beginnen
mutal
rzadkość
Lernen beginnen
rarity
członek
Lernen beginnen
member
członkostwo
Lernen beginnen
membership
każda potwora ma swojego amatora
Lernen beginnen
every jill has her jack
mniejszość
Lernen beginnen
minority
pobliski
Lernen beginnen
nearby
za 3 tyg
Lernen beginnen
in 3 weeks
przyśpieszać
Lernen beginnen
accelarate
wyć, zawodzić, jęczeć
Lernen beginnen
wail
upokażać
Lernen beginnen
humiliate
upokorzony
Lernen beginnen
humiliated
upokarzające
Lernen beginnen
humiliating
złodziej
Lernen beginnen
thief
kradzież
Lernen beginnen
thieft
niedożywiony
Lernen beginnen
malnutritious
niedożywienie
Lernen beginnen
malnurition
utknąć w rutynie
Lernen beginnen
stuck in rut
wymyślony
Lernen beginnen
made up
być zaskoczonym
Lernen beginnen
be surprised, take aback(by being)
odnowiony, odświerzony
Lernen beginnen
done up
brać kogoś, coś za pewniaka
Lernen beginnen
take sb for granted
rościć sobie pretensje
Lernen beginnen
to lay claim to sth
odwołać
Lernen beginnen
cancel, call of
przypominać sobie
Lernen beginnen
recollect
dłabość do
Lernen beginnen
weak at
zmieniony
Lernen beginnen
altered
zrozumieły, zrozumiałe
Lernen beginnen
understandable
pragnę
Lernen beginnen
i wish
moment nieuwagi
Lernen beginnen
moment of inattention
rozchmurz się
Lernen beginnen
buck up
przeboleć, dojść do siebie
Lernen beginnen
ge over
odkąd (się poznaliśmy)
Lernen beginnen
ever since
jeśli pozbawiasz mnie wiedzy
Lernen beginnen
if you are depriving me know
wystarczy
Lernen beginnen
only need to
porwać, uprowadzić
Lernen beginnen
hijack
odziedziczyć
Lernen beginnen
inhenit
w stosunku to
Lernen beginnen
towards... her
z całą pewością
Lernen beginnen
with all certainly
zasadniczy
Lernen beginnen
vital
poprzedni
Lernen beginnen
previous
poprzedzający
Lernen beginnen
preceding
były, dawny
Lernen beginnen
former
żal, smutek
Lernen beginnen
grief
odwrócić uwagę
Lernen beginnen
divert attention
jest spełnieniem
Lernen beginnen
is fulfilment of
zgodnie z
Lernen beginnen
accordance with
uwolnić
Lernen beginnen
free
jak do tego doszło
Lernen beginnen
how it happeng
sprzeczka
Lernen beginnen
disagreement
wcielenie, uosobienie
Lernen beginnen
embodiment
zaznajomić się
Lernen beginnen
became familiar with
płynność
Lernen beginnen
smoothes, fluency
płynność wypowiedzi
Lernen beginnen
fluency of expression
dostępność
Lernen beginnen
availability
zniżka
Lernen beginnen
discount
nie ma sposobu
Lernen beginnen
there is no way
podjąć ryzyko
Lernen beginnen
take the risk
w bliskiej(spacerowej) odległosci
Lernen beginnen
with a walking distance
nic nie mogę na to poradzić
Lernen beginnen
i can't help it
nie zwracać uwagi
Lernen beginnen
not pay attantion, take no notice
zwrócić uwagę
Lernen beginnen
pay attention, take notice
sama
Lernen beginnen
of my own- i will find her of my own
nieodpowiedzialny
Lernen beginnen
irresponsible
udawać
Lernen beginnen
pretend, imitate
udawać
Lernen beginnen
pretend
źródło
Lernen beginnen
source
mówi się, że
Lernen beginnen
is said to- new york is said to be a city that never sleeps
niezależność
Lernen beginnen
independence
poprzedzający
Lernen beginnen
precening
poprzedzać
Lernen beginnen
precede
sama obecność
Lernen beginnen
the mere presence of
obecność
Lernen beginnen
presence
zdać, podać, przekazać
Lernen beginnen
pass
głównie
Lernen beginnen
mainly, mostly
wymarły
Lernen beginnen
extinct
wymieranie
Lernen beginnen
extinctive
narzucać, nakladać
Lernen beginnen
impose
moim zdaniem
Lernen beginnen
in my opinion, to my mind, to my way of thinking
jestem głęboko przekonana
Lernen beginnen
i firmly belive
jestem przekonana, że
Lernen beginnen
i am convinced that
jestem skłonna uwierzyć, że
Lernen beginnen
am inclined to belive that
kolejno, odpowiednio
Lernen beginnen
respectively
zbierać, gromadzić
Lernen beginnen
collect, gather(zgromadzić się, spotkanie)
czasochłonne
Lernen beginnen
timeconsuming
zdradzić, oszukać
Lernen beginnen
betray
namówić, skłonić, punktualnie, bezzwłoczny
Lernen beginnen
prompt
skłonić, namówić
Lernen beginnen
prompt
jadalny
Lernen beginnen
edible
postanowił spróbować
Lernen beginnen
he decided to have a go
uwalnia, wydziela, wypuszcza np. uwalnia zapach
Lernen beginnen
release
żeby
Lernen beginnen
in order to
ssaki
Lernen beginnen
mammals
nie trzeba
Lernen beginnen
no need to
choroba, dolegliwość
Lernen beginnen
desease
prace dzieci
Lernen beginnen
child labour
przypisywać(komuś coś)
Lernen beginnen
attribute
niezwykły
Lernen beginnen
extraordinary, out of ordinary
rozlać
Lernen beginnen
spill over
kawałek, odłamek, okruch
Lernen beginnen
bit
zasób
Lernen beginnen
resource
zaradność, zaradny
Lernen beginnen
resourceful
faktyczny, rzeczywisty
Lernen beginnen
factual
appear ->
Lernen beginnen
appearently
przerwać
Lernen beginnen
interrupt
fortune ->
Lernen beginnen
fortunetely, un...
liczyć
Lernen beginnen
count
słynny, sławny, renomowany
Lernen beginnen
renowned
odliczanie
Lernen beginnen
countdown
ogromny, obszerny, rozległy
Lernen beginnen
vast
nozdrze
Lernen beginnen
nostril
wewnętrzny(krajowy, domowy)
Lernen beginnen
internal
odnotowany, nagrany
Lernen beginnen
recorded
zewnętrzny(zagraniczny)
Lernen beginnen
external
zagraniczny
Lernen beginnen
foreign, external
promień
Lernen beginnen
ray
sprostać, radzić sobie z
Lernen beginnen
cope with
radzić sobie z
Lernen beginnen
cope with, deal with, manage with
odzwierciedla
Lernen beginnen
reflect
cień
Lernen beginnen
shade
cień, półmrok
Lernen beginnen
shadow
rosa
Lernen beginnen
dew
pociągać za sobą, powodować
Lernen beginnen
entail
mgła, mgiełka
Lernen beginnen
fog, haze
poziom
Lernen beginnen
level, echelon
wspólpracować
Lernen beginnen
cooperate
jesień
Lernen beginnen
autumn, fall
cegła
Lernen beginnen
brick
macocha
Lernen beginnen
stepmother
sierociniec
Lernen beginnen
orphanage
lot rajowy
Lernen beginnen
domestic flight
lot rejsowy, lot czarterowy
Lernen beginnen
schedulet flight, charter flight
warunek
Lernen beginnen
condition, requirement
kaloryfer
Lernen beginnen
radiator
winda
Lernen beginnen
left, elevetor
schody ruchome
Lernen beginnen
escalator
opona
Lernen beginnen
tyre
przebita opona
Lernen beginnen
flat tyre
szczypta
Lernen beginnen
pinch
popełnić przestępstwo
Lernen beginnen
commit a crime
popełnic samobójstwo
Lernen beginnen
commit a suicide
gumowce
Lernen beginnen
wellingtons
powieka
Lernen beginnen
eyelid
dziąsło
Lernen beginnen
gum
zasługiwać
Lernen beginnen
deserve
rura
Lernen beginnen
pipe
rynna
Lernen beginnen
draining pipe
rdza
Lernen beginnen
rust
bułka
Lernen beginnen
roll
laryngolog
Lernen beginnen
ent specialist
przedział w pociągu
Lernen beginnen
compartment
ręcznik
Lernen beginnen
towel
pogrzeb
Lernen beginnen
funeral
słuchawki na uszy
Lernen beginnen
headphones
aparat słuchowy
Lernen beginnen
hearing aid
kran
Lernen beginnen
tap
prenumerować
Lernen beginnen
subsribe
prenumerata
Lernen beginnen
subscription
zestaw
Lernen beginnen
kit
zestaw do szycia
Lernen beginnen
sawing kit
pierwsza pomoc
Lernen beginnen
first aid
igła
Lernen beginnen
needle
nić
Lernen beginnen
thread
nić porozumienia
Lernen beginnen
thread of common
dom jednorodzinny
Lernen beginnen
detached house
chatka wiejska
Lernen beginnen
cottage
kręgosłup
Lernen beginnen
spine, backbone
urząd skarbowy
Lernen beginnen
Inland Revenue
zwłaszcza
Lernen beginnen
especially
nalegać na
Lernen beginnen
insist on
natarczywy
Lernen beginnen
insistent
zaświadczyć, zeznać
Lernen beginnen
testify
pozornie
Lernen beginnen
seemingly
łup, zdobycz
Lernen beginnen
swag
nigdzie, donikąd
Lernen beginnen
nowhere

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.