SŁOWNICTWO 12 (MARZEC 2012)

 0    85 Datenblatt    ZIELINSKAKA
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
betray
The spies betrayed many secrets to the Russians.
Lernen beginnen
zdradzić
Szpiedzy zdradzili Rosjanom wiele sekretów.
mug
The man tried to mug him as he got off the train in Sofia.
Lernen beginnen
pobić, napaść
Ten człowiek próbował go napaść, gdy wysiadł z pociągu w Sofii.
maximum
The purpose of every business is to make the maximum profit available.
Lernen beginnen
maksymalny
Celem każdego biznesu jest przyniesienie maksymalnego możliwego zysku.
northern
Do you think it is safe to go to Northern India at the moment?
Lernen beginnen
północny
Czy myślisz, że bezpiecznie jest jechać w tym momencie do północnych Indii?
assault
We were assaulted and had to defend ourselves.
Lernen beginnen
napadać, atakować
Zostaliśmy zaatakowani i musieliśmy się bronić.
sue
Robert's decision to sue his friends was met with disapproval.
Lernen beginnen
zaskarżyć (kogoś do sądu)
Decyzja Roberta, aby pozwać do sądu przyjaciół, spotkała się z dezaprobatą.
left
If you turn left at the lingerie shop, you'll see the pub straight ahead of you.
Lernen beginnen
lewy
Jeśli skręcisz w lewo przy sklepie z bielizną, zobaczysz pub dokładnie naprzeciwko ciebie.
mild
This mild soap won't irritate your skin.
Lernen beginnen
łagodny, umiarkowany
To łagodne mydło nie podrażni twojej skóry.
entitle
Tom is entitled to a premium bonus for his high sales this month.
Lernen beginnen
upoważnić
Tom otrzyma premię motywacyjną za wysoką sprzedaż w tym miesiącu.
question
I am going to question them about all the details.
Lernen beginnen
pytać, wypytywać
Mam zamiar wypytać ich o wszystkie szczegóły.
primary
He didn't go to kindergarten before primary school.
Lernen beginnen
podstawowy (np. szkoła)
Nie poszedł do przedszkola przed szkołą podstawową.
positive
She has a positive influence on the rest of the team.
Lernen beginnen
pozytywny, dodatni
Ma pozytywny wpływ na resztę zespołu.
stab
George was robbed and stabbed in the arm on his way home.
Lernen beginnen
pchnąć nożem
George został obrabowany i pchnięty nożem w ramię w drodze do domu.
imprison
Lord Essex was captured and imprisoned in the Tower.
Lernen beginnen
uwięzić
Lord Essex został schwytany i uwięziony w Tower.
Latin
He concluded his essay with a phrase in Latin.
Lernen beginnen
łaciński
Na końcu wypracowania umieścił zwrot po łacinie.
long-term
My long-term goal is to become the editor of a successful daily newspaper.
Lernen beginnen
długoterminowy
Moim celem długoterminowym jest zostanie redaktorem odnoszącego sukcesy dziennika.
blackmail
He blackmailed rich men with compromising photos.
Lernen beginnen
szantażować
Szantażował bogatych ludzi kompromitującymi zdjęciami.
red-handed
The thief was caught red-handed and went to jail.
Lernen beginnen
na gorącym uczynku
Złodziej został złapany na gorącym uczynku i poszedł do więzienia.
icy
Icy roads cause many accidents.
Lernen beginnen
oblodzony
Oblodzone drogi powodują wiele wypadków.
residential
We bought a house in this residential area.
Lernen beginnen
mieszkalny
Kupiliśmy dom w tej dzielnicy mieszkalnej.
hit and run
Hit-and-run accidents are punished more severely than those in which the driver stops.
Lernen beginnen
ucieczka z miejsca wypadku
Ucieczka z miejsca wypadku jest karana surowiej niż wypadek, w którym kierowca zatrzymał się, by pomóc.
boundary
People have always tried to stretch boundaries of human knowledge.
Lernen beginnen
granica, zarys
Ludzie zawsze starali się poszerzać granice swej wiedzy.
sure
I'm sure he'll help you.
Lernen beginnen
pewny (czegoś)
Jestem pewna, że on ci pomoże.
nasty
I can't get rid of this nasty cold.
Lernen beginnen
paskudny, nieprzyjemny, złośliwy
Nie mogę pozbyć się tego okropnego przeziębienia.
frontier
The 20th century has vastly expanded the frontiers of human knowledge.
Lernen beginnen
granica
Wiek XX znacznie poszerzył granice ludzkiej wiedzy.
fantasy
Brenda lives in a fantasy world. She doesn't realise that not everyone is as kind as she is.
Lernen beginnen
fantazja
Brenda żyje w świecie fantazji. Nie zdaje sobie sprawy, że nie każdy jest tak miły jak ona.
horrible
I don't understand him because his pronunciation is horrible.
Lernen beginnen
potworny, straszny
Nie rozumiem go, bo jego wymowa jest okropna.
alert
You should be alert if you see an abandoned bag in bus.
Lernen beginnen
czujny, w pogotowiu
Powinieneś być czujny, jeśli zauważysz porzuconą torbę w autobusie.
enthusiasm
I suggested bungee jumping for Saturday but my idea was met with a lack of enthusiasm from the rest of the group.
Lernen beginnen
entuzjazm
Zaproponowałem na sobotę skoki na bungee, ale mój pomysł spotkał się z brakiem entuzjazmu ze strony reszty grupy.
enforcement
The FBI is a law enforcement agency.
Lernen beginnen
wprowadzenie w życie
FBI jest instytucją egzekwowania prawa.
southern
The secession of 11 southern states started the Civil War in the US.
Lernen beginnen
południowy
Secesja 11 południowych stanów rozpoczęła w USA wojnę secesyjną.
musical
The violin is my favourite musical instrument.
Lernen beginnen
muzyczny
Skrzypce to mój ulubiony instrument muzyczny.
dwelling
When asked who owns the dwelling he occupied the defendant refused to answer.
Lernen beginnen
mieszkanie
Zapytany, do kogo należy mieszkanie, które zajmował, oskarżony odmówił odpowiedzi.
mammal
Dolly the sheep was the first big mammal to be cloned.
Lernen beginnen
ssak
Owca Dolly była pierwszym sklonowanym dużym ssakiem.
potential
The function of this programme is to help us search for potential customers on the Web.
Lernen beginnen
potencjalny
Funkcją tego programu jest szukanie nowych potencjalnych klientów w Sieci.
monetary
The EU monetary system is very complex.
Lernen beginnen
pieniężny (np. system)
System monetarny Unii Europejskiej jest bardzo złożony.
appreciation
You could show him your appreciation after what he had done for you.
Lernen beginnen
uznanie, oszacowanie
Mógłbyś okazać mu wdzięczność po tym, co dla ciebie zrobił.
arch
The monumental pillars of the cathedral are topped with stone arches.
Lernen beginnen
łuk (np. okna lub triumfalny)
Monumentalne kolumny katedry kończą się kamiennymi łukami.
liberal
The Labour Party supports a liberal policy on abortion.
Lernen beginnen
liberalny
Partia Pracy popiera liberalną politykę w kwestii aborcji.
double
I'd like to book a double room for the weekend.
Lernen beginnen
podwójny
Chciałbym zarezerwować pokój dwuosobowy na weekend.
attribute
The Queen's crown is an attribute of power.
Lernen beginnen
atrybut
Korona królowej jest atrybutem władzy.
experiment
Experts are optimistic about the results of the experiment.
Lernen beginnen
eksperyment
Eksperci są optymistyczni co do wyników eksperymentu.
greet
The host greeted everybody with champagne.
Lernen beginnen
pozdrawiać, witać
Gospodarz powitał wszystkich szampanem.
collector
The Association of Stamp Collectors selected me as their chairman.
Lernen beginnen
kolekcjoner
Stowarzyszenie kolekcjonerów znaczków wybrało mnie na prezesa.
erosion
Deforestation leads to soil erosion.
Lernen beginnen
erozja
Wycinanie lasów prowadzi do erozji gleby.
say
How dare you say such a thing to me!
Lernen beginnen
powiedzieć
Jak śmiesz mówić do mnie coś takiego!
expect
Don't expect him to come on time. He never does.
Lernen beginnen
oczekiwać
Nie oczekuj, że przyjdzie na czas. Nigdy tego nie robi.
bile
Without our livers producing bile we wouldn't be able to digest properly.
Lernen beginnen
żółć
Bez wątroby produkującej żółć nie moglibyśmy właściwie trawić.
temper
His violent temper has cost him not only his job but his marriage as well.
Lernen beginnen
usposobienie, nastrój
Jego gwałtowny temperament kosztował go nie tylko utratę pracy, ale i małżeństwa.
concentrate
Concentrate on your studies instead of parting all the time!
Lernen beginnen
koncentrować się
Skoncentruj się na nauce, zamiast cały czas imprezować!
locate
A radar locates objects that we can't see.
Lernen beginnen
lokalizować
Radar lokalizuje obiekty, których nie widzimy.
plot
The plot of the book is so messy that I couldn't finish it.
Lernen beginnen
fabuła (np. książki), intryga
Fabuła książki jest tak pogmatwana, że nie mogłem jej skończyć.
pin
She put three pins in the shirt and started to sew it.
Lernen beginnen
szpilka
Spięła koszulę trzema szpilkami i zaczęła ją zszywać.
manifest
Crowds manifested around the White House.
Lernen beginnen
manifestować
Tłumy manifestowały wokół Białego Domu.
remember
Remember to lock the door.
Lernen beginnen
pamiętać
Pamiętaj, by zamknąć drzwi. (na klucz)
gap
There was a large gap between the platform and the train.
Lernen beginnen
szczelina, luka
Między peronem a pociągiem był duży odstęp.
flavour
The flavour of the ice cream was fish, which everyone found strange.
Lernen beginnen
zapach, smak
Smak lodów był rybny, co wszystkim wydało się dziwne.
bury
His father was buried at the cemetery outside town.
Lernen beginnen
pogrzebać, pochować
Jego ojciec został pochowany na cmentarzu za miastem.
influence
Can you influence them in any way? Maybe they will change their minds?
Lernen beginnen
mieć wpływ (na coś)
Potrafisz wpłynąć na nich w jakiś sposób? Może zmienią zdanie?
quid
Can you lend me five quid?
Lernen beginnen
funt brytyjski (slang.)
Możesz pożyczyć mi pięć funtów?
tariff
Tariffs have been imposed on all foreign goods.
Lernen beginnen
stawka celna
Na wszystkie produkty zagraniczne zostały nałożone taryfy.
pet
She was petting a kitten.
Lernen beginnen
pieścić
Głaskała kotka.
search
The police train dogs to search for explosives.
Lernen beginnen
poszukiwać
Policja szkoli psy do szukania materiałów wybuchowych.
follower
Her courage inspired her followers.
Lernen beginnen
naśladowca, zwolennik
Jej odwaga inspirowała idących w jej ślady.
auditor
The company chairman was officially charged after he tried to bribe an auditor.
Lernen beginnen
kontroler (np. finansowy)
Prezes firmy został oficjalnie postawiony w stan oskarżenia po tym, jak próbował przekupić audytora.
execute
It is a good plan, but now it has to be equally well executed.
Lernen beginnen
wykonywać, wykonać (np. polecenie)
To dobry plan, ale teraz musi być równie dobrze wykonany.
control
Janice could no longer control her emotions and burst in tears.
Lernen beginnen
kontrolować (mieć kontrolę)
Janice nie mogła już dłużej kontrolować swoich emocji i wybuchła płaczem.
lump
The sauce was too sour and had lumps in it.
Lernen beginnen
grudka
Sos był za kwaśny i miał grudki.
throne
Prince Charles is the heir to the British throne.
Lernen beginnen
tron
Książę Karol jest następcą brytyjskiego tronu.
cover
I will cover all the damage costs if you don't press charges.
Lernen beginnen
pokrywać, obejmować
Pokryję wszystkie koszty zniszczenia, jeśli nie wniesiesz oskarżenia.
comment
Everybody commented on her new hairstyle.
Lernen beginnen
komentować
Wszyscy komentowali jej nową fryzurę.
graphics
She studied computer graphics.
Lernen beginnen
grafika
Ona studiowała grafikę komputerową.
trading
You need to apply for a certificate of trading. They are available from the Ministry of Trade.
Lernen beginnen
handel, działalność gospodarcza
Musisz złożyć podanie o koncesję handlową. Można je uzyskać w Ministerstwie Handlu.
install
Since he has had cable television installed, Mark watches it all day long.
Lernen beginnen
zainstalować
Odkąd Markowi zainstalowali telewizję kablową, ogląda ją całymi dniami.
occur
Do you think that such a terrible tragedy will ever occur again?
Lernen beginnen
pojawić się, wystąpić (np. problemy), zdarzyć się
Czy sądzisz, że taka straszliwa tragedia zdarzy się jeszcze kiedyś?
hunting
Hunting foxes is a controversial issue in the UK.
Lernen beginnen
myślistwo
Polowanie na lisy to kontrowersyjne zagadnienie w Wielkiej Brytanii.
temptation
The opened biscuit jar turned out to be an irresistible temptation for little Kimmie.
Lernen beginnen
pokusa
Otwarty pojemnik na herbatniki okazał się być dla malej Kimmie pokusą nie do odparcia.
match
These two pieces of the jigsaw puzzle don't match.
Lernen beginnen
pasować (do, np. kolorem)
Te dwa elementy układanki nie pasują do siebie.
place
The employment agency placed her with an insurance firm.
Lernen beginnen
położyć, umieścić
Agencja zatrudnienia umieściła ją w firmie ubezpieczeniowej.
delight
Seeing a new toy, she jumped in delight.
Lernen beginnen
zachwyt
Widząc nową zabawkę, podskoczyła z zachwytu.
sexuality
Gay people often hide their true sexuality.
Lernen beginnen
seksualność
Geje często ukrywają swoją prawdziwą seksualność.
possess
They possess eight acres of land.
Lernen beginnen
posiadać
Oni posiadają osiem akrów ziemi.
explore
We must explore all possible ways to increase food production.
Lernen beginnen
poznawać, eksplorować
Musimy zbadać wszelkie możliwe sposoby zwiększenia produkcji żywności.
revelation
This opera singer is a real revelation.
Lernen beginnen
objawienie
Ten śpiewak operowy jest prawdziwym odkryciem.
mobility
The USA has he largest job mobility in the world.
Lernen beginnen
ruchliwość (mobilność)
USA to kraj o największej na świecie mobilności zatrudnienia.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.