SŁOWNICTWO 16 (WRZESIEN 2012)

 0    62 Datenblatt    ZIELINSKAKA
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
definitely
His prose is definitely better than his poetry.
Lernen beginnen
zdecydowanie
Jego proza jest zdecydowanie lepsza od poezji.
in contrast
In contrast to his neighbours Adam is very poor.
Lernen beginnen
dla porównania
W przeciwieństwie do swoich sąsiadów Adam jest bardzo biedny.
vague
I'd rather see a concrete project instead of some vague ideas.
Lernen beginnen
nieokreślony, niejasny
Wolałabym zobaczyć konkretny projekt, zamiast jakichś mglistych pomysłów.
unprecedented
The government took the unprecedented decision to release all political prisoners at Easter.
Lernen beginnen
bezprecedensowy
Rząd powziął bezprecedensową decyzję o zwolnieniu wszystkich więźniów politycznych na Wielkanoc.
illegally
Most people who download films from the Internet do it illegally.
Lernen beginnen
nielegalnie
Większość ludzi, którzy ściągają filmy z Internetu, robi to nielegalnie.
indoors
If you have a cold you'd better stay indoors today and not go out.
Lernen beginnen
wewnątrz
Jeśli jesteś przeziębiony, lepiej zostań dziś w pomieszczeniu, nie wychodź z domu.
understandable
These bureaucratic procedures are not understandable for a normal person!
Lernen beginnen
zrozumiały
Te biurokratyczne procedury są niezrozumiale dla normalnego człowieka!
justified
His claim was justified, but he didn't get any money.
Lernen beginnen
uzasadniony
Jego żądanie było uzasadnione, ale nie dostał żadnych pieniędzy.
sea level
Mount Everest is 8848 meters above sea level.
Lernen beginnen
poziom morza
Mount Everest wznosi się na wysokość 8848 metrów nad poziomem morza.
prescription
Can I buy this medicine without a prescription?
Lernen beginnen
recepta (na lekarstwo)
Czy mogę kupić to lekarstwo bez recepty?
petty
I'm not interested in all the petty details.
Lernen beginnen
drobny, nieznaczący
Nie interesują mnie te drobne szczegóły.
complimentary
I've heard nothing but complimentary remarks about his skills.
Lernen beginnen
pochlebny
Słyszałam tylko pochlebne opinie o jego umiejętnościach.
swimming pool
I left my wallet in the changing room at the swimming pool.
Lernen beginnen
basen pływacki
Zostawiłem portfel w przebieralni na basenie.
strike
The trade union went on strike for higher wages.
Lernen beginnen
strajk
Związek zawodowy rozpoczął strajk o wyższe pensje.
lifelike
The painting was the most lifelike in the exhibition.
Lernen beginnen
realistyczny (z życia wzięty)
Ten obraz był jak żywy, najbardziej ze wszystkich na wystawie.
disciplinary
Unless your conduct improves, disciplinary action will be taken.
Lernen beginnen
dyscyplinarny
Jeśli wasze zachowanie się nie poprawi, podjęte zostaną kroki dyscyplinarne.
daring
Two rescuers died in a daring attempt to save the drowning people during the flood.
Lernen beginnen
śmiały, odważny
Dwóch ratowników zginęło podczas śmiałej próby ratowania tonących w czasie powodzi.
arbitrary
The decision about who gets a raise was arbitrary.
Lernen beginnen
arbitralny
Decyzja o tym, kto dostanie podwyżkę, była arbitralna.
copy
They sold 30,000 copies in paperback.
Lernen beginnen
egzemplarz
Sprzedali 30 tysięcy egzemplarzy w miękkiej oprawie.
tragedy
Do you think that such a terrible tragedy will ever occur again?
Lernen beginnen
tragedia
Czy sądzisz, że taka straszliwa tragedia zdarzy się jeszcze kiedyś?
public library
You can find this book in a public library.
Lernen beginnen
biblioteka publiczna
Możesz znaleźć tę książkę w bibliotece publicznej.
stop
There was only one person at the bus stop waiting for the bus.
Lernen beginnen
przystanek
Na przystanku autobusowym była tylko jedna osoba czekająca na autobus.
sloppy
She always criticises her husband for being sloppy.
Lernen beginnen
niechlujny (wygląd)
Ona zawsze krytykuje swojego męża za to, że jest niechlujny.
nimble
George was a nimble boy who could climb any tree or fence.
Lernen beginnen
zwinny
George był zwinnym chłopcem, potrafiącym wspiąć się na każde drzewo czy płot.
bookshop
The new Harry Potter novel will be available in bookshops tomorrow.
Lernen beginnen
księgarnia
Nowa powieść o Harrym Potterze będzie dostępna w księgarniach jutro.
nose
She hit him hard on the nose.
Lernen beginnen
nos
Uderzyła go silnie w nos.
filthy
I had never seen a filthier room in my life - it was totally disgusting!
Lernen beginnen
bardzo brudny
W życiu nie widziałam brudniejszego pokoju - był obrzydliwy!
unruly
Susan has two noisy and unruly sons of 6 and 8.
Lernen beginnen
niesforny
Susan ma dwóch niesfornych i głośnych synów: sześcio- i ośmioletniego.
mouth
Leaving the beach I still felt the salty taste of water in my mouth.
Lernen beginnen
usta
Opuszczając plażę wciąż czułem słony smak wody w ustach.
classroom
Don't chew chewing gum in the classroom!
Lernen beginnen
klasa szkolna (sala)
Nie żuj gumy w klasie!
evolutionary
Evolutionary biology was started by Darwin.
Lernen beginnen
ewolucyjny
Biologia ewolucyjna została zapoczątkowana przez Darwina.
legible
Put a legible signature under the statement.
Lernen beginnen
czytelny
Proszę złożyć czytelny podpis pod oświadczeniem.
night
How much is the room per night?
Lernen beginnen
noc
Ile kosztuje pokój na jedną noc?
bath
Mary always has a bath before she goes out at night.
Lernen beginnen
kąpiel
Mary zawsze bierze kąpiel, zanim wyjdzie wieczorem z domu.
misty
It was a misty autumn day.
Lernen beginnen
mglisty
Był mglisty jesienny dzień.
mashed
Would you prefer mashed potatoes or chips?
Lernen beginnen
tłuczony, ubity
Wolisz puree ziemniaczane czy frytki?
victory
The battle of Waterloo was a glorious victory over Napoleon's army.
Lernen beginnen
zwycięstwo
Bitwa pod Waterloo była wspaniałym zwycięstwem nad wojskami Napoleona.
bandit
Unknown bandits robbed the bank killing a security guard.
Lernen beginnen
bandyta
Nieznani bandyci obrabowali bank zabijając strażnika.
deciduous
Oak is a deciduous tree, which means it loses its leaves during winter.
Lernen beginnen
zrzucający liście na zimę
Dąb jest drzewem zrzucającym liście sezonowo, co oznacza, że gubi liście na zimę.
reckless
The accident was caused by his reckless driving.
Lernen beginnen
lekkomyślny
Wypadek był spowodowany jego nieostrożną jazdą.
date
You didn't tell me that you arranged a blind date for me!
Lernen beginnen
randka
Nie powiedziałeś, że zorganizowałeś dla mnie randkę w ciemno!
soul
He is devoted body and soul to the new project.
Lernen beginnen
dusza
On jest ciałem i duszą oddany nowemu projektowi.
roomy
We sat in the roomy hallway waiting for the jury's verdict.
Lernen beginnen
przestronny
Usiedliśmy w przestronnym holu, czekając na werdykt jury.
piteous
After the accident our car was in a piteous condition.
Lernen beginnen
żałosny
Po wypadku nasz samochód był w żałosnym stanie.
arm
We walked arm in arm down the street.
Lernen beginnen
ramię
Szliśmy ramię przy ramieniu w dół ulicy.
hair
She has blond hair nowadays and is more popular with the boys.
Lernen beginnen
włosy
Ona ma teraz blond włosy i bardziej podoba się chłopakom.
furry
The floor was covered with the thick furry carpet.
Lernen beginnen
futrzasty, włochaty
Podłoga była pokryta grubym futrzastym dywanem.
whisk
He whisked the knife from the table.
Lernen beginnen
porwać, zabrać błyskawicznie
Porwał nóż ze stołu.
myth
Greek myths are still relevant to our culture.
Lernen beginnen
mit
Greckie mity są wciąż aktualne w naszej kulturze.
girlfriend
He brought his new girlfriend to show her off.
Lernen beginnen
dziewczyna (sympatia)
Przyprowadził swoją nową dziewczynę, żeby się nią pochwalić.
scratch
My back is beginning to itch, can you scratch it for me?
Lernen beginnen
drapać
Plecy zaczynają mnie swędzieć, możesz mnie podrapać?
venture
Putting this tender forward was a worthwhile venture.
Lernen beginnen
zaryzykować
Złożenie oferty na ten przetarg było wartym zachodu przedsięwzięciem.
disco
Nobody knew where he picked up that girl he came to the disco with.
Lernen beginnen
dyskoteka
Nikt nie wiedział, gdzie on poderwał dziewczynę, z którą przyszedł na dyskotekę.
wood
Wet wood won't burn.
Lernen beginnen
drewno
Mokre drzewo nie chce się palić.
spite
You'll only spite yourself if you refuse to go on holiday because she scratched your car.
Lernen beginnen
robić na złość
Zrobisz sama sobie na złość, jeśli odmówisz wyjazdu na wakacje, bo ona podrapała ci samochód.
starve
They were forced to live on the streets when in Laos and almost starved.
Lernen beginnen
głodować
Byli zmuszeni do życia na ulicach, gdy byli w Laosie i prawie głodowali.
test
I fear that I'm going to fail the test.
Lernen beginnen
test
Boję się, że nie zaliczę testu.
painting
Thieves stole a very precious painting from the museum.
Lernen beginnen
obraz (malowany)
Złodzieje ukradli bardzo cenny obraz z muzeum.
contribute to
The protagonists who manage to endear themselves to the audience contribute to the popularity of the soap opera they are starring in.
Lernen beginnen
przyczyniać się do, pisać do (np. magazynu)
Odtwórcy głównych ról, którzy zdołają przypodobać się publiczności, przyczyniają się do popularności opery mydlanej, w której występują.
worship
He's so good looking that all the women where he works worship him.
Lernen beginnen
czcić (np. bóstwo)
On jest tak przystojny, że tam, gdzie pracuje, wielbią go wszystkie kobiety.
student
The teacher examined the students.
Lernen beginnen
uczeń, student
Nauczyciel przeegzaminował uczniów.
touch
Joan felt his touch on her cheek.
Lernen beginnen
dotyk
Joan czuła jego dotyk na swoim policzku.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.