SŁOWNICTWO 21 (LUTY 2013)

 0    80 Datenblatt    ZIELINSKAKA
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
comparable
Going on holiday to Katowice is not comparable with going to Cyprus.
Lernen beginnen
porównywalny
Wyjazd na wakacje do Katowic jest nieporównywalny z wyjazdem na Cypr.
composed
The group was composed of three men and two women.
Lernen beginnen
złożony, skomponowany (np. z kilku części)
Grupa była złożona z trzech mężczyzn i dwóch kobiet.
bring
Every war brings with it pain and suffering.
Lernen beginnen
przynosić
Każda wojna przynosi ze sobą ból i cierpienie.
borrow
He borrowed thirty thousand pounds from his mother.
Lernen beginnen
pożyczyć (od kogoś)
Pożyczył trzydzieści tysięcy funtów od swojej matki.
barbaric
The bomb explosion on a Madrid train was a barbaric act of terrorism.
Lernen beginnen
barbarzyński (okrutny)
Wybuch bomby w pociągu w Madrycie był barbarzyńskim aktem terroryzmu.
wanted
Wanted dead or alive.
Lernen beginnen
ścigany, poszukiwany (przez policję)
Poszukiwany żywy lub martwy.
answer
You have to answer me today.
Lernen beginnen
odpowiadać
Musisz mi odpowiedzieć dzisiaj.
compare
I compared the two models of a digital camera and chose the cheaper one.
Lernen beginnen
porównywać, zestawiać
Porównałam dwa modele aparatów cyfrowych i wybrałam tańszy.
blue
This sentimental music makes me feel blue.
Lernen beginnen
smutny
Ta sentymentalna muzyka sprawia, że czuję się smutna.
mean
Even after he gave her a present she was extremely mean to him.
Lernen beginnen
podły, skąpy
Była dla niego potwornie podła, nawet po tym jak dał jej prezent.
of course
Of course, it's no trouble at all.
Lernen beginnen
oczywiście
Oczywiście to żaden kłopot.
almost
Our new house is almost as big as the old one.
Lernen beginnen
prawie
Nasz nowy dom jest prawie tak duży, jak ten stary.
obedient
If you're not obedient to your wife, she'll throw you out.
Lernen beginnen
posłuszny
Jeśli nie będziesz posłuszny swojej żonie, wyrzuci cię.
cooperative
The salesman in the shop was very cooperative.
Lernen beginnen
pomocny, wspólny
Sprzedawca w tym sklepie był bardzo pomocny.
our
The flood greatly damaged our house.
Lernen beginnen
nasz
Powódź poważnie uszkodziła nasz dom.
after hours
I've agreed to stay after hours in exchange for a Friday off.
Lernen beginnen
po godzinach
Zgodziłam się zostać po godzinach w zamian za wolny Piątek.
unsuitable
These garish clothes are unsuitable for work.
Lernen beginnen
nieodpowiedni, nie pasujący
Te jaskrawe ubrania są nieodpowiednie do pracy.
savage
The dog was so savage that they couldn't keep it in the house.
Lernen beginnen
dziki
Pies był tak dziki, że nie mogli trzymać go w domu.
through
We drove through the tunnel.
Lernen beginnen
przez (np. przez tunel)
Jechaliśmy przez tunel.
each other
They blamed each other.
Lernen beginnen
siebie nawzajem, wzajemnie
Obwiniali siebie nawzajem.
swollen
His face was swollen after the attack last night.
Lernen beginnen
spuchnięty
Jego twarz była spuchnięta po ataku ostatniej nocy.
unwell
I was feeling unwell after the ferry trip because of the storm.
Lernen beginnen
niezdrowy (o osobie)
Czułam się niedobrze po podróży promem w trakcie sztormu.
quickly
Do you have any tips on how to improve my tennis quickly?
Lernen beginnen
szybko
Czy masz jakiekolwiek wskazówki, jak szybko poprawić moją grę w tenisa?
early
We came to the party too early and found the hostess unprepared.
Lernen beginnen
wcześnie
Przyjechaliśmy na przyjęcie za wcześnie i zastaliśmy gospodynię nieprzygotowaną.
agreeable
Mark left the city council because he wasn't agreeable to the new development plans.
Lernen beginnen
przyjemny, zgodny
Mark odszedł z rady miasta, ponieważ nie zgadzał się z nowymi planami rozwoju.
mad
I used to work as a teacher before I got attacked by a mad student.
Lernen beginnen
szalony
Pracowałam kiedyś jako nauczyciel, zanim zostałam zaatakowana przez szalonego ucznia.
convinced
I'm not convinced that lending money to Steven was a good idea.
Lernen beginnen
przekonany
Nie jestem przekonana, czy pożyczenie pieniędzy Stevenowi to był dobry pomysł.
self-confident
You need to be more self-confident to succeed.
Lernen beginnen
pewny siebie
Potrzebujesz być bardziej pewny siebie, by odnieść sukces.
coolheaded
Only a coolheaded person can be a good negotiator.
Lernen beginnen
trzeźwo myślący
Tylko trzeźwo myśląca osoba może być dobrym negocjatorem.
eager
Dogs are always eager to fight with cats whenever they see them.
Lernen beginnen
zapalony, gorliwy
Psy są zawsze chętne do walki z kotami, gdy je widzą.
tidy
Jill is very tidy - her desk is always clean.
Lernen beginnen
porządny
Jill jest bardzo porządna - jej biurko jest zawsze czyste.
acceptable
I find his offer acceptable.
Lernen beginnen
możliwy do przyjęcia
Uważam, że jego oferta jest do przyjęcia.
superficial
The differences between these two reports are only superficial - they both reach the same conclusion.
Lernen beginnen
powierzchowny
Różnice pomiędzy tymi dwoma raportami są tylko powierzchowne - w końcu oba dochodzą do tych samych wniosków.
foul
After hours of searching we finally discovered that the foul smell was coming from a dead cat.
Lernen beginnen
cuchnący, śmierdzący
Po godzinach poszukiwań odkryliśmy, że paskudny zapach pochodził od martwego kota.
bright
Although he's very bright nobody likes him very much.
Lernen beginnen
bystry (o osobie)
Mimo, że jest bardzo bystry, nikt go za bardzo nie lubi.
safe
I don't feel safe on the street late in the evening.
Lernen beginnen
bezpieczny
Nie czuję się bezpiecznie na ulicy późno wieczorem.
logical
Her reasoning seems quite logical.
Lernen beginnen
logiczny
Jej rozumowanie wydaje się całkiem logiczne.
reachable
The installed hard disc is not reachable.
Lernen beginnen
osiągalny, będący w zasięgu
Zainstalowany twardy dysk nie jest dostępny.
naive
Don't be so naive!
Lernen beginnen
naiwny
Nie bądź naiwny!
may
Take an umbrella. It may rain.
Lernen beginnen
móc, może
Weź parasol. Może padać.
dedicated
Tom is such a dedicated husband and father.
Lernen beginnen
oddany, pełen poświęcenia
Tom jest oddanym mężem i ojcem.
Irish
There are millions of Americans of Irish descent.
Lernen beginnen
irlandzki
Miliony Amerykanów są irlandzkiego pochodzenia.
think
He is much wiser than you think.
Lernen beginnen
sądzić, myśleć
On jest o wiele mądrzejszy, niż ci się zdaje.
keep
Don't keep this book for too long.
Lernen beginnen
trzymać, dotrzymywać
Nie trzymaj tej książki zbyt długo.
demanding
It is a very demanding job - are you sure you can manage?
Lernen beginnen
wymagający
To bardzo wymagająca praca - czy jesteś pewien, że dasz sobie radę?
deafening
Deafening music was coming out of the building.
Lernen beginnen
ogłuszający
Z budynku dochodziła ogłuszająca muzyka.
give
Give me an honest answer.
Lernen beginnen
dawać
Daj mi szczerą odpowiedź.
use
The police had to use force.
Lernen beginnen
używać
Policja musiała użyć siły.
deaf-mute
Helen's son is a deaf-mute but managed to get to university.
Lernen beginnen
głuchoniemy
Syn Helen jest głuchoniemy, ale zdołał dostać się na uniwersytet.
executive
The planned implementation depends on the executive committee.
Lernen beginnen
wykonawczy, kierowniczy
Wprowadzenie planu w życie zależy od komitetu wykonawczego.
see
Did anyone see the accident?
Lernen beginnen
widzieć
Czy ktokolwiek widział wypadek?
break
I broke my leg whilst skiing.
Lernen beginnen
złamać (np. kość)
Złamałam nogę podczas jazdy na nartach.
domesticated
Jane is lucky to have a domesticated husband - he does all the cooking and cleaning.
Lernen beginnen
domator
Jane jest szczęściarą, że ma męża domatora - on gotuje i sprząta.
done
I like my steaks well done.
Lernen beginnen
ugotowany, usmażony, skończony
Lubię steki dobrze wysmażone.
turn
The path turns to the left at that big tree.
Lernen beginnen
skręcić (np. w lewo)
Ścieżka skręca w lewo przy tamtym dużym drzewie.
star
Tom Hanks stars in the new Steven Spielberg movie Terminal.
Lernen beginnen
grać (np. w filmie)
Tom Hanks gra główną rolę w nowym filmie Stevena Spielberga pt. Terminal.
hopeless
The wrestler felt he was in a hopeless situation when he saw how big his opponent was.
Lernen beginnen
beznadziejny (np. o osobie)
Zapaśnik poczuł, że jest w beznadziejnej sytuacji, gdy zobaczył, jak duży jest jego przeciwnik.
discontent
I am discontent with our department's profits.
Lernen beginnen
niezadowolony
Jestem niezadowolony z zysków osiągniętych przez nasz dział.
throw
I threw a ball to my friend.
Lernen beginnen
rzucać (np. dyskiem)
Rzuciłam piłkę mojemu koledze.
dance
May I have this dance?
Lernen beginnen
taniec
Czy mogę prosić do tańca?
fair
The missing 6-year-old has fair hair, green eyes and was last seen dressed in a yellow t-shirt.
Lernen beginnen
ładny (o pogodzie), jasny (np. włosy)
Zaginiony sześciolatek ma jasne włosy, zielone oczy i był ubrany w żółtą koszulkę.
cheap
My uncle is so cheap that he'd rather walk 5 miles in the rain than call a cab.
Lernen beginnen
sknerowaty, skąpy
Mój wujek jest tak skąpy, że woli iść 5 mil w deszczu, niż zadzwonić po taksówkę.
newspaper
What's the biggest regional newspaper?
Lernen beginnen
gazeta
Jaka jest największa regionalna gazeta?
signal
On my signal both teams run into the river.
Lernen beginnen
sygnał
Na mój sygnał obie drużyny biegną do rzeki.
restless
The children were tired and were becoming restless and cranky.
Lernen beginnen
niespokojny
Dzieci były zmęczone, stały się niespokojne i nieposłuszne.
fatal
Even though the rescuers arrived quickly, the injuries proved to be fatal.
Lernen beginnen
śmiertelny, fatalny
Pomimo tego, że ratownicy przybyli szybko, obrażenia okazały się śmiertelne.
play
The first act of the play was the most interesting.
Lernen beginnen
sztuka (w teatrze)
Pierwszy akt sztuki był najbardziej interesujący.
palace
The palace was rebuilt in the 17th century.
Lernen beginnen
pałac
Pałac został przebudowany w XVII wieku.
extinct
Many languages of North American tribes will soon become extinct.
Lernen beginnen
wymarły (np. gatunek)
Wiele języków plemion Północnej Ameryki wkrótce wymrze.
chronic
The education system in this country suffers from chronic underinvestment.
Lernen beginnen
chroniczny
System edukacyjny w tym kraju cierpi na chroniczne niedoinwestowanie.
rose
The gardener developed a new kind of rose.
Lernen beginnen
róża
Ogrodnik wyhodował nową odmianę róży.
role
The actor won an Academy Award for his role in this film.
Lernen beginnen
rola
Aktor zdobył Nagrodę Akademii za swoją rolę w tym filmie.
checked
This is not my umbrella - mine was checked with a brown handle.
Lernen beginnen
w kratkę
To nie mój parasol - mój był w kratkę i miał brązową rączkę.
conform
All students must conform to the rules.
Lernen beginnen
dopasować, podporządkowywać się
Wszyscy studenci muszą dopasować się do zasad.
thief
How could the thief access the safe?
Lernen beginnen
złodziej
Jak złodziej mógł dostać się do sejfu?
snowfall
Heavy snowfalls are forecast for the East Coast this weekend.
Lernen beginnen
opad śniegu
Ciężkie opady śniegu są prognozowane na ten weekend dla Wschodniego Wybrzeża.
modernize
If you don't modernize the factory, you'll lose to the competition.
Lernen beginnen
modernizować
Jeśli nie zmodernizujecie fabryki, przegracie z konkurencją.
obey
As young pupils we had to obey many rules at school.
Lernen beginnen
przestrzegać, być posłusznym
Jako młodzi uczniowie musieliśmy przestrzegać wielu zasad w szkole.
element
We have the element of surprise on our side.
Lernen beginnen
składnik, element
Mamy po swojej stronie element zaskoczenia.
someone
He said someone was trying to poison him.
Lernen beginnen
ktoś
Powiedział, że ktoś próbował go otruć.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.