SLOWNICTWO 38 (LISTOPAD 2014)

 0    76 Datenblatt    ZIELINSKAKA
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
give
Give me an honest answer.
Lernen beginnen
dawać
Daj mi szczerą odpowiedź.
use
The police had to use force.
Lernen beginnen
używać
Policja musiała użyć siły.
platter
A seafood platter was served as a starter.
Lernen beginnen
półmisek
Na przystawkę podano półmisek owoców morza.
follower
A 20-year-old follower of the Falun Gong sect died today in hospital after setting himself on fire yesterday in Nanao.
Lernen beginnen
naśladowca, zwolennik
Dwudziestoletni wyznawca sekty Falun Gong zmarł dzisiaj w szpitalu po tym jak wczoraj w Nanao podpalił się.
see
Did anyone see the accident?
Lernen beginnen
widzieć
Czy ktokolwiek widział wypadek?
break
I broke my leg whilst skiing.
Lernen beginnen
złamać (np. kość)
Złamałam nogę podczas jazdy na nartach.
stem
The wine glass broke at the stem.
Lernen beginnen
nóżka (kieliszka, grzyba)
Kieliszek do wina złamał się w nóżce.
recipient
Who was the latest recipient of the Nobel Peace Prize?
Lernen beginnen
odbiorca, adresat
Kto był ostatnim laureatem (odbiorcą) Pokojowej Nagrody Nobla?
turn
The path turns to the left at that big tree.
Lernen beginnen
skręcić (np. w lewo)
Ścieżka skręca w lewo przy tamtym dużym drzewie.
star
Tom Hanks stars in the new Steven Spielberg movie Terminal.
Lernen beginnen
grać (np. w filmie)
Tom Hanks gra główną rolę w nowym filmie Stevena Spielberga pt. Terminal.
revival
We are observing an economic revival.
Lernen beginnen
ożywienie, odrodzenie
Obserwujemy ożywienie gospodarcze.
narrative
The narrative more suitable for a novel is too complex for a short story.
Lernen beginnen
narracja
Narracja bardziej odpowiednia dla powieści jest zbyt złożona jak na nowelę.
politician
We spoke to the various politicians.
Lernen beginnen
polityk
Rozmawialiśmy z rozmaitymi politykami.
mirror
She looked at her reflection in the mirror.
Lernen beginnen
lustro
Spojrzała na swoje odbicie w lustrze.
suite
They booked a luxurious suite in Acapulco for their honeymoon.
Lernen beginnen
apartament (w hotelu)
Zarezerwowali luksusowy apartament w Acapulco na swój miesiąc miodowy.
scout
The scouts reported that the enemy was building a camp by the river.
Lernen beginnen
zwiadowca, skaut
Zwiadowcy donieśli że wróg buduje obóz nad rzeką.
fascism
Fascism was born in Italy.
Lernen beginnen
faszyzm
Faszyzm narodził się we Włoszech.
vote
Every vote counts in the coming elections.
Lernen beginnen
głos (w wyborach)
Każdy głos się liczy w nadchodzących wyborach.
precipice
The climber tripped and nearly fell down the precipice.
Lernen beginnen
przepaść, urwisko
Alpinista potknął się i niemal spadł wzdłuż urwiska.
shower
The forecast shows showers and gales over Scotland.
Lernen beginnen
przelotny deszcz
Prognozy zapowiadają przelotne deszcze i wichury w Szkocji.
wardrobe
Her wardrobe is full of designer clothes.
Lernen beginnen
szafa na odzież
Jej szafa jest pełna markowych ubrań.
republic
Poland was proclaimed a republic in 1991.
Lernen beginnen
republika
Polska została proklamowana republiką w 1991 roku.
plaster
He slammed the door so hard that some of the plaster fell off the ceiling.
Lernen beginnen
tynk
Tak mocno trzasnął drzwiami, że z sufitu odpadł kawał tynku.
breathtaking
The view from the top of the mountain is absolutely breathtaking.
Lernen beginnen
zapierający dech w piersiach
Widok z wierzchołka góry zapiera dech w piersiach.
senate
During the meeting the senate debated whether to build the new highway.
Lernen beginnen
senat
Podczas tego posiedzenia senat debatował nad tym czy powinno się zbudować nową autostradę.
travel agency
The travel agency arranged our trip to Australia via India.
Lernen beginnen
biuro podróży
Biuro podróży zorganizowało naszą wycieczkę do Australii przez Indie.
malicious
Your remarks are very malicious.
Lernen beginnen
złośliwy
Twoje uwagi są bardzo złośliwe.
bumpy
There is a bumpy road ahead of us.
Lernen beginnen
wyboisty
Przed nami wyboista droga.
state
State schools educate the greatest number of children.
Lernen beginnen
państwo
Szkoły państwowe kształcą największą liczbę dzieci.
membership
Party membership costs an annual fee.
Lernen beginnen
członkostwo
Członkostwo w partii kosztuje roczne składki.
unconscious
A heavy blow on the head knocked him unconscious.
Lernen beginnen
nieprzytomny, nieświadomy
Mocne uderzenie w głowę sprawiło że stracił przytomność.
mid
Don't plant the flowers before mid-April.
Lernen beginnen
średni (około połowy)
Nie sadź tych kwiatów przed połową kwietnia.
ceiling
Their flat has high ceilings.
Lernen beginnen
sufit
Ich mieszkanie ma wysokie sufity.
parliament
Polish Parliament consists of two chambers.
Lernen beginnen
parlament
Polski Parlament składa się z dwóch izb.
abnormal
He's abnormal behaviour attracted the attention of the police patrol.
Lernen beginnen
nienormalny
Jego nienormalne (dziwaczne) zachowanie przyciągnęło uwagę patrolu policji.
applied
I studied applied linguistics at Warsaw University.
Lernen beginnen
stosowany (np. fizyka stosowana)
Studiowałam lingwistykę stosowaną na Uniwersytecie Warszawskim.
government
The Government wants to reform the tax system.
Lernen beginnen
rząd (władza)
Rząd chce zreformować system podatkowy.
window
He broke the window by accident so they didn't punish him.
Lernen beginnen
okno
Rozbił to okno przypadkiem więc go nie ukarali.
gloomy
He looked so gloomy after he lost his job that his brother paid for a holiday for him.
Lernen beginnen
ponury, mroczny, przygnębiający
Wyglądał tak ponuro po tym jak stracił pracę że jego brat zapłacił za jego wakacje.
gorgeous
The weather was gorgeous for three days but then became a little cloudy.
Lernen beginnen
wspaniały, cudowny, śliczny
Pogoda była cudowna przez trzy dni ale potem zrobiło się trochę pochmurno.
police officer
The police officer killed an attacker in self-defence.
Lernen beginnen
policjant
Policjant zabił napastnika w obronie własnej.
seat
The seat of his family is in Oxfordshire.
Lernen beginnen
siedziba (np. firmy)
Siedziba jego rodu jest w Oxfordshire.
homely
The hotel has a homely decor and reasonable prices.
Lernen beginnen
przytulny, swojski
Hotel ma przytulny wystrój i przystępne ceny.
psychiatric
She had a breakdown and had to go to the psychiatric hospital.
Lernen beginnen
psychiatryczny
Miała załamanie nerwowe i musiała iść do szpitala psychiatrycznego.
firefighter
Firefighters saved 4 people from the burning house.
Lernen beginnen
strażak
Strażacy uratowali 4 osoby z płonącego domu.
administration
Colin Powell is the Secretary of State in the George Bush administration.
Lernen beginnen
administracja
Colin Powell jest Sekretarzem stanu w administracji George'a Busha.
takeaway
There's a Chinese takeaway at the bottom of my road selling the best food in the area.
Lernen beginnen
na wynos (np. jedzenie)
Na końcu mojej ulicy jest chiński bar z potrawami na wynos sprzedający najlepsze jedzenie w okolicy.
weird
The way he behaves nowadays is very weird. I wonder what happened while he was in Turkey.
Lernen beginnen
dziwny
Sposób w jaki on się ostatnimi czasy zachowuje jest bardzo dziwny. Zastanawiam się co się wydarzyło gdy był w Turcji.
assume
I assume his innocence.
Lernen beginnen
zakładać, przypuszczać
Zakładam, że jest niewinny.
encourage
Bob encouraged his wife to go to art classes as he thought she was good.
Lernen beginnen
zachęcać
Bob zachęcił żonę do uczęszczania na lekcje rysunku bo sądził że jest w tym dobra.
devoted
His dog is devoted to him and follows him everywhere.
Lernen beginnen
oddany (wyznawca)
Jego pies jest mu oddany i wszędzie za nim chodzi.
costly
She has a lot of costly ideas concerning internal design.
Lernen beginnen
kosztowny
Ona ma wiele kosztownych pomysłów odnośnie wystroju wnętrz.
establish
Henry VIII established the Church of England.
Lernen beginnen
założyć, stworzyć
Henryk VIII założył Kościół Anglikański.
view
She viewed furniture showrooms in search of new furniture.
Lernen beginnen
oglądać, przeglądać
Przeglądała wystawy meblowe w poszukiwaniu nowych mebli.
up-to-date
Sylvia couldn't keep up-to-date with the accounts and the company went bankrupt.
Lernen beginnen
bieżący, aktualny
Sylvia nie mogła nadążyć z rachunkami i firma zbankrutowała.
fond
Unlike Polish people the English are not too fond of soup.
Lernen beginnen
lubiany
Inaczej niż Polacy Anglicy nie bardzo przepadają za zupami.
phobia
I've got a phobia of spiders.
Lernen beginnen
fobia
Boję się pająków.
general
The general gave the order to attack.
Lernen beginnen
generał
Generał wydał rozkaz ataku.
concise
Her description of the play was concise and without any unnecessary information.
Lernen beginnen
zwięzły
Jej opis sztuki był zwięzły i bez żadnych niepotrzebnych informacji.
qualified
There's no point considering her for the job because she's not qualified.
Lernen beginnen
wykwalifikowany
Nie ma sensu brać jej pod uwagę w związku z tą pracą, bo ona nie ma kwalifikacji.
obsession
Computer games are his obsession.
Lernen beginnen
obsesja
Gry komputerowe są jego obsesją.
circus
We had a lot of fun watching the clowns at the circus.
Lernen beginnen
cyrk
Dobrze się bawiliśmy oglądając klownów w cyrku.
lean
She eats no other meat but lean veal.
Lernen beginnen
chudy (mięso, rok)
Ona nie je innego mięsa poza chudą cielęciną.
slippery
The tennis court was very slippery after the rain.
Lernen beginnen
śliski
Po deszczu kort tenisowy był bardzo śliski.
telly
Turn the telly off if you're not watching it.
Lernen beginnen
telewizja (potocznie)
Wyłącz telewizor jeśli nie oglądasz.
exhibition
She was late for the opening night of her own exhibition.
Lernen beginnen
wystawa (sztuki)
Spóźniła się na otwarcie swojej własnej wystawy.
tyrant
The people must unite against the tyrant and overthrow him.
Lernen beginnen
tyran
Ludność musi zjednoczyć się przeciw tyranowi i obalić go.
problem
I have absolutely no idea how to solve this problem.
Lernen beginnen
problem
Nie mam pojęcia, jak rozwiązać ten problem.
bare
It is nicer to walk bare-foot on the beach.
Lernen beginnen
bosy (stopy)
Przyjemniej chodzi się po plaży na bosaka.
handicapped
Although physically handicapped Brian is independent and copes just fine.
Lernen beginnen
upośledzony
Choć upośledzony fizycznie Brian jest niezależny i dobrze daje sobie radę.
daydreamer
Lizzie is such a daydreamer - she can't concentrate at school properly.
Lernen beginnen
rozmarzony (osoba)
Lizzie jest taką marzycielką - nie może się odpowiednio skoncentrować w szkole.
chamber
Polish Parliament consists of two chambers.
Lernen beginnen
komnata, izba
Polski Parlament składa się z dwóch izb.
mobile
The emergence of mobile phones as a major communication device surprised many.
Lernen beginnen
przenośny (np. telefon)
Pojawienie się telefonów komórkowych jako ważnego środka komunikacji zaskoczyło wielu.
compact
An avalanche coming down in a compact mass of stones swept away the whole village.
Lernen beginnen
zwarty
Lawina schodząca zwartą masą kamieni zmiotła całą wioskę.
gym
I've recently started going to the gym.
Lernen beginnen
sala gimnastyczna, siłownia
Zacząłem ostatnio chodzić na siłownię.
degree
She had a temperature of thirty nine degrees and her mother was worried.
Lernen beginnen
stopień w skali (np. temperatury)
Miała temperaturę trzydzieści dziewięć stopni i jej matka się martwiła.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.