SLOWNICTWO 39 (GRUDZIEN 2014)

 0    62 Datenblatt    ZIELINSKAKA
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
ethical
The issue of the death penalty raises difficult ethical questions.
Lernen beginnen
etyczny
Kwestia kary śmierci stawia trudne pytania etyczne.
terminal
She has terminal cancer.
Lernen beginnen
nieuleczalnie chory
Ona ma nieuleczalnego raka.
disgust
I can't think about his act without feeling disgust.
Lernen beginnen
obrzydzenie, wstręt
Nie mogę myśleć o jego postępku bez obrzydzenia.
candle
Light a candle for all the dead soldiers on Independence Day.
Lernen beginnen
znicz
Zapal znicz (świecę) poległym żołnierzom na Dzień Niepodległości.
postal
The postal department distributes the mail by districts.
Lernen beginnen
pocztowy
Poczta rozprowadza korespondencję według dzielnic.
exempt from
Nothing exempts you from the duty to serve your country!
Lernen beginnen
zwolniony z (obowiązku powinności)
Nic nie zwalnia cię z obowiązku by służyć krajowi!
complex
Many young girls have a complex about their looks.
Lernen beginnen
kompleks (budynków, ale też np. niższości)
Wiele młodych dziewcząt ma kompleks na punkcie swojego wyglądu.
Dutch
It costs a lot of money to get a document translated from Dutch to Spanish.
Lernen beginnen
(język) holenderski, Holender
Mnóstwo pieniędzy kosztuje przetłumaczenie dokumentu z holenderskiego na hiszpański.
humid
The humid climate wasn't good for Roger's health so they had to move back to England from Florida.
Lernen beginnen
wilgotny (np. klimat)
Wilgotny klimat nie był dobry dla zdrowia Rogera więc musieli przeprowadzić się z powrotem z Florydy do Anglii.
exterior
The exterior walls look fine but inside the building is in ruin.
Lernen beginnen
zewnętrzny
Zewnętrzne ściany wyglądają dobrze ale w środku budynek jest w ruinie.
tattoo
Unless you cover those tattoos you'll never get the job.
Lernen beginnen
tatuaż
Jeśli nie zakryjesz tych tatuaży w życiu nie dostaniesz pracy.
bacterium
You can see a bacterium only using a microscope.
Lernen beginnen
bakteria
Bakterię można zobaczyć tylko używając mikroskopu.
senseless
The whole nation is shocked by the senseless murder committed with unthinkable savagery.
Lernen beginnen
bezsensowny
Cały naród jest wstrząśnięty tym bezsensownym morderstwem popełnionym z niewyobrażalnym okrucieństwem.
persistent
The persistent recession has surprised the analysts.
Lernen beginnen
wytrwały
Utrzymująca się recesja zaskoczyła analityków.
back
Did you know there is a huge stain on the back of your jacket?
Lernen beginnen
tył (np. samochodu)
Czy wiesz że z tyłu twojej kurtki jest wielka plama?
culmination
Being awarded a Nobel Peace Prize was the culmination of his life.
Lernen beginnen
kulminacja, punkt kulminacyjny
Pokojowa Nagroda Nobla była kulminacyjnym punktem w jego życiu.
unwanted
Volunteers from our organisation work with the local community to raise awareness of unwanted pregnancies.
Lernen beginnen
niechciany
Wolontariusze z naszej organizacji pracują ze społecznością lokalną w celu podniesienia świadomości o zapobieganiu niechcianym ciążom.
pointless
She won't believe us, it's pointless trying to convince her.
Lernen beginnen
bezcelowy
Nie uwierzy nam, próbowanie przekonania jej jest bezcelowe.
speaker
The guest speaker at the weekly club meeting will be Dr. Burrows.
Lernen beginnen
mówca (osoba)
Gościnnym mówcą na cotygodniowym spotkaniu naszego klubu będzie dr Burrows.
variation
Genetic variation between people is enormous.
Lernen beginnen
odmiana, zróżnicowanie
Zróżnicowanie genetyczne między ludźmi jest ogromne.
intent
He was so intent on playing computer games that he didn't notice his boss coming.
Lernen beginnen
skupiony
Był tak skupiony na grze komputerowej że nie zauważył nadchodzącego szefa.
rugged
A rugged road led to the village.
Lernen beginnen
nierówny, wyboisty
Do wioski prowadziła wyboista droga.
seafood
He is allergic to seafood.
Lernen beginnen
owoce morza
Jest uczulony na owoce morza.
the chemist's
Go to the chemist's and buy me painkillers and cotton pads please.
Lernen beginnen
apteka, drogeria
Idź do drogerii i kup mi proszki przeciwbólowe i waciki.
overcast
The sky is overcast we are expecting it to rain later.
Lernen beginnen
zachmurzony, ponury
Niebo jest zachmurzone i oczekujemy deszczu.
crunchy
I like my toast to be crunchy and hot.
Lernen beginnen
chrupiący, chrupki
Lubię kiedy tost jest chrupki i gorący.
mass
The lawn was covered with a mass of leaves.
Lernen beginnen
masa
Trawnik pokryty był masą liści.
tear
I was truly moved by his tears.
Lernen beginnen
łza
Byłem prawdziwie poruszony jego łzami.
dual
Maggie has dual citizenship since her mum is British and her dad is Italian.
Lernen beginnen
podwójny
Maggie ma podwójne obywatelstwo bo jej mama jest Brytyjką a tata Włochem.
teenage
Most teenage girls keep a diary.
Lernen beginnen
nastoletni
Większość nastolatek pisze pamiętnik.
pixel
How many pixels do I need to have a good quality picture?
Lernen beginnen
piksel
Ilu pikseli potrzebuję by mieć zdjęcie dobrej jakości?
moustache
He has a dark beard and moustache.
Lernen beginnen
wąsy
Ma ciemną brodę i wąsy.
lone
The lone skier was getting away from the approaching avalanche.
Lernen beginnen
samotny (np. drzewo)
Samotny narciarz uciekał przed zbliżającą się lawiną.
handmade
The house was furnished entirely with handmade items.
Lernen beginnen
ręcznie robiony
Dom był umeblowany całkowicie przedmiotami ręcznej roboty.
nickname
John Wayne had the nickname Duke.
Lernen beginnen
przydomek
John Wayne miał przydomek Duke.
fascination
I looked on in fascination as she showed me her art work.
Lernen beginnen
fascynacja
Patrzyłem z fascynacją gdy pokazywała mi swe dzieło sztuki.
integral
Intelligence is an integral part of our personality.
Lernen beginnen
integralny
Inteligencja jest integralną częścią naszej osobowości.
inferior
A mountain climber can't afford to take chances with inferior equipment.
Lernen beginnen
gorszej jakości
Wspinacz górski nie może pozwolić sobie na ryzyko związane z użyciem kiepskiego sprzętu.
power
Do you believe in the power of magic?
Lernen beginnen
moc, potęga
Czy wierzysz w moc magii?
present
Don't forget to thank your aunt for the presents.
Lernen beginnen
prezent
Nie zapomnij podziękować ciotce za prezenty.
countless
We drove across the continent passing through countless towns and villages.
Lernen beginnen
niezliczony
Przejechaliśmy przez cały kontynent mijając niezliczone miasta i wsie.
lengthy
Everybody felt sleepy at the end of his lengthy speech.
Lernen beginnen
przydługi
Wszyscy czuli się senni pod koniec jego przydługiego przemówienia.
court
Ben is a huge tennis enthusiast - he spends every weekend at tennis court.
Lernen beginnen
kort (tenisowy)
Ben jest wielkim entuzjastą tenisa - każdy weekend spędza na korcie.
sensation
The new Versace collection will be a great sensation.
Lernen beginnen
wydarzenie, sensacja
Nowa kolekcja Versace będzie wielkim wydarzeniem.
vigilant
Always remain vigilant when mountain climbing.
Lernen beginnen
czujny
Kiedy uprawiasz wspinaczkę zawsze zachowuj czujność.
sack
He was not very efficient at his job and they sacked him.
Lernen beginnen
wywalić (np. z pracy)
Nie był zbyt wydajny w pracy i zwolnili go.
model
It's a newly released model.
Lernen beginnen
model, makieta
To jest nowo wypuszczony model.
steel
These tools are made of stainless steel.
Lernen beginnen
stal
Te narzędzia są zrobione ze stali nierdzewnej.
hover
The helicopter hovered over the treetops.
Lernen beginnen
unosić się, wisieć
Helikopter unosił się ponad czubkami drzew.
accomplish
If you only believe in yourself and work hard enough you will accomplish what you want in life.
Lernen beginnen
osiągnąć (dokonać), ukończyć
Jeśli będziesz wierzył w siebie i pracował wystarczająco ciężko osiągniesz to czego chcesz w życiu.
manner
That's a strange manner of answering the phone.
Lernen beginnen
zachowanie, sposób (np. bycia)
To dziwny sposób odbierania telefonu.
city
These days many people live in big cities.
Lernen beginnen
duże miasto
Obecnie wielu ludzi mieszka w wielkich miastach.
dive
The policeman dived into the river to save the drowning child.
Lernen beginnen
nurkować
Policjant zanurkował w rzece żeby uratować tonące dziecko.
acquaint
Let me acquaint you with our new employee.
Lernen beginnen
zapoznać (kogoś z czymś)
Pozwól, że zapoznam cię z naszym nowym pracownikiem.
register
He asked for a register of members of the corporation.
Lernen beginnen
rejestr
Poprosił o rejestr członków korporacji.
renovation
Painting has been taken away for renovation.
Lernen beginnen
renowacja
Obraz został zabrany do renowacji.
mould
Mould dough into small balls.
Lernen beginnen
kształtować, modelować
Ukształtuj ciasto w małe kulki.
yawn
After 30 minutes of the lecture half of the audience was yawning.
Lernen beginnen
ziewać
Po 30 minutach wykładu połowa słuchaczy ziewała.
intelligence
He answered with a rude remark, questioning my intelligence of all things.
Lernen beginnen
inteligencja
Odpowiedział niegrzeczną uwagą, podając w wątpliwość moją inteligencję.
conception
I have only a general conception about how a computer works.
Lernen beginnen
koncepcja
Mam tylko ogólne pojęcie tego jak działa komputer.
mob
Michael Jackson is mobbed by fans wherever he goes.
Lernen beginnen
tłumnie oblegać (np. znaną postać)
Michael Jackson jest oblegany przez fanów, gdziekolwiek nie pójdzie.
underline
The teacher underlined the spelling mistakes in my essay in red.
Lernen beginnen
podkreślić
Nauczyciel popodkreślał na czerwono błędy ortograficzne w moim wypracowaniu.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.