SŁOWNICTWO 4 (KWIECIEŃ - MAJ 2011)

 0    72 Datenblatt    ZIELINSKAKA
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
pop
Britney Spears is a pop idol for teenagers.
Lernen beginnen
popularny, popowy
Britney Spears jest idolem muzyki pop dla nastolatków.
diplomatic
He is the Head of Diplomatic Protocol in the Ministry of Foreign Affairs.
Lernen beginnen
dyplomatyczny
Jest Szefem Protokołu Dyplomatycznego w Ministerstwie Spraw Zagranicznych.
turn out
This publishing house turns out hundreds of romances and crime novels every year.
Lernen beginnen
produkować (w dużych ilościach), przyjść, stawić się
To wydawnictwo wypuszcza setki romansów i powieści kryminalnych rocznie.
preserve
They tried hard to preserve the friendly atmosphere.
Lernen beginnen
zachować, utrwalić (np. przetwory)
Bardzo się starali zachować przyjacielską atmosferę.
sweep
Take a broom and sweep that rubbish from the floor!
Lernen beginnen
zamiatać
Weź szczotkę i zamieć te śmieci z podłogi.
behave
Children, behave yourself in the theatre!
Lernen beginnen
zachowywać się
Dzieci, zachowujcie się przyzwoicie w teatrze!
turn out
Many people turned out for the opening of the exhibition.
Lernen beginnen
okazać się, potoczyć się, wypaść (jakoś), przyjść, stawić się
Wiele osób przyszło na otwarcie wystawy.
evolve
The simple plan evolved into a complicated scheme.
Lernen beginnen
ewoluować
Prosty plan ewoluował w kierunku skomplikowanego projektu.
establish
Henry VIII established the Church of England.
Lernen beginnen
założyć, stworzyć
Henryk VIII założył Kościół Anglikański.
assume
I assume his innocence.
Lernen beginnen
zakładać, przypuszczać
Zakładam, że jest niewinny.
replace
This wheel has to be replaced.
Lernen beginnen
wymienić (np. element)
To koło musi być wymienione.
satisfy
All their wants were satisfied.
Lernen beginnen
zaspokoić (np. pragnienia)
Wszystkie ich potrzeby zostały zaspokojone.
wear off
The pain was coming back as the effects of the anaesthetic wore off.
Lernen beginnen
ustępować
Ból powracał wraz z ustępowaniem działania środka znieczulającego.
amount
The monthly cost of being a student amounts to 150 pounds.
Lernen beginnen
wynosić, równać się (np. kwota wynosi...)
Miesięczny koszt utrzymania studenta wynosi 150 funtów.
shrink
Will this sweater shrink when washed?
Lernen beginnen
kurczyć się
Czy ten sweter skurczy się w praniu?
write up
The play hasn't been written up yet, but I'm sure it will be a huge success.
Lernen beginnen
zrecenzować
Sztuka nie została jeszcze zrecenzowana, ale jestem pewna, że będzie wielkim sukcesem.
shear
Last winter he was sheep shearing in Australia.
Lernen beginnen
strzyc (np. owce)
Ostatniej zimy strzygł owce w Australii.
render
The punch rendered him unconscious.
Lernen beginnen
sprawić
Cios sprawił, że stracił przytomność.
method
When all the traditional treatment methods failed they turned to experimental drugs.
Lernen beginnen
metoda
Kiedy wszystkie tradycyjne metody leczenia zawiodły, zwrócili się ku lekom eksperymentalnym.
opening
The President and the first lady are expected to attend the opening ceremony.
Lernen beginnen
otwarcie
Prezydent wraz z pierwszą damą są oczekiwani na ceremonii otwarcia.
portion
They serve very big portions in this restaurant.
Lernen beginnen
porcja
Podają bardzo duże porcje w tej restauracji.
design
I don't like the design for the building of the new school.
Lernen beginnen
projekt, wygląd
Nie podoba mi się projekt budynku nowej szkoły.
athlete
John is a born athlete: he plays football, basketball and does judo training.
Lernen beginnen
atleta, sportowiec
John to urodzony sportowiec: gra w piłkę, koszykówkę i trenuje judo.
season
In the wet season it poured for 40 days and nights.
Lernen beginnen
pora roku
W porze deszczowej lało przez 40 dni i nocy.
ozone layer
Scientists report that the ozone layer is getting thinner and thinner.
Lernen beginnen
warstwa ozonowa
Naukowcy donoszą, że warstwa ozonowa jest coraz cieńsza.
efficiency
The Director's appraisal of our efficiency was positive overall.
Lernen beginnen
wydajność, sprawność
Nasza wydajność została oceniona przez dyrektora raczej pozytywnie.
announcement
Can I have your attention, please. I want to make an announcement.
Lernen beginnen
ogłoszenie (np. przez megafon)
Czy mogę prosić o uwagę? Chcę wygłosić oświadczenie.
evaluation
A final evaluation of the programme will be possible only after it is completed.
Lernen beginnen
ocena
Ostateczna ocena programu będzie możliwa dopiero po jego zakończeniu.
operator
He works as a crane operator.
Lernen beginnen
operator (np. komputera)
On pracuje jako operator dźwigu.
option
The shipyard sold 3 ships with an option on another 4.
Lernen beginnen
opcja
Stocznia sprzedała 3 statki z opcją na następne 4.
fitness
If you want to regain your fitness you should go to the gym more often.
Lernen beginnen
sprawność fizyczna, kondycja
Jeśli chcesz odzyskać kondycję, powinieneś częściej chodzić na siłownię.
consciousness
He regained consciousness four years after the accident.
Lernen beginnen
przytomność
Odzyskał przytomność cztery lata po wypadku.
designer
Her wardrobe is full of designer clothes.
Lernen beginnen
projektant
Jej szafa jest pełna markowych ubrań.
population
The rabbit population rose by 30% last year.
Lernen beginnen
populacja
Populacja królików wzrosła o 30% w ostatnim roku.
liquid
He poured the liquid into the bucket and then put some water in as well.
Lernen beginnen
płyn, ciecz
Wlał płyn do wiadra, a potem wlał tam też trochę wody.
spending
If you show prudence in your spending, you'll have some money left for our holiday.
Lernen beginnen
wydatki
Jeśli wykażesz rozwagę w swoich wydatkach, zostanie ci trochę pieniędzy na wakacje.
expectation
Children watched the sky in expectation of the first star.
Lernen beginnen
oczekiwanie
Dzieci obserwowały niebo w oczekiwaniu na pierwszą gwiazdkę.
margin
Don't make notes in the margin of a borrowed book!
Lernen beginnen
margines
Nie rób notatek na marginesie pożyczonej książki!
impact
You could say it in a few words and the impact of the speech would be greater.
Lernen beginnen
wpływ (np. sił, zjawisk)
Mógłbyś powiedzieć to w kilku słowach, a oddziaływanie przemówienia byłoby większe.
inquiry
There have been three inquiries into why the train still hasn't left.
Lernen beginnen
zapytanie
Były trzy zapytania, dlaczego pociąg jeszcze nie odjechał.
fuel
My car will not go because it has no fuel.
Lernen beginnen
paliwo
Mój samochód nie chce ruszyć, bo nie ma paliwa.
recording
Have you heard the new recording of the Fifth Symphony?
Lernen beginnen
nagranie
Słyszałeś nowe nagranie Piątej Symfonii?
claim
His claim was justified, but he didn't get any money.
Lernen beginnen
żądanie
Jego żądanie było uzasadnione, ale nie dostał żadnych pieniędzy.
concern
Sticking-out ears is Peter's big concern.
Lernen beginnen
zmartwienie
Odstające uszy są dużym zmartwieniem Petera.
metal
Some metals produce magnetic forces.
Lernen beginnen
metal
Niektóre metale wytwarzają energię magnetyczną.
level
I passed intermediate level of French in school.
Lernen beginnen
poziom
W szkole zdałem francuski na poziomie średniozaawansowanym.
handful
Only a handful of people came.
Lernen beginnen
garstka (np. ludzi)
Przyszła jedynie garstka ludzi.
copper
Poland trades in grain and copper.
Lernen beginnen
miedź
Polska handluje zbożem i miedzią.
mark
What mark did you get on the maths test?
Lernen beginnen
ocena (w szkole)
Jaką ocenę dostałeś ze sprawdzianu z matematyki?
measure
A kilogram is a measure of weight.
Lernen beginnen
miara
Kilogram jest miarą ciężaru.
hazard
Are you aware of the hazards of dangerous driving?
Lernen beginnen
niebezpieczeństwo, ryzyko
Czy jesteś świadom zagrożeń płynących z niebezpiecznego prowadzenia samochodu?
classmate
The two classmates maintained their friendship for the next forty years.
Lernen beginnen
kumpel z klasy
Dwaj koledzy z klasy podtrzymywali przyjaźń przez następne czterdzieści lat.
protection
Some wild animals are under legal protection.
Lernen beginnen
ochrona, zabezpieczenie
Niektóre dzikie zwierzęta są pod prawną ochroną.
maximum
The purpose of every business is to make the maximum profit available.
Lernen beginnen
maksymalny
Celem każdego biznesu jest przyniesienie maksymalnego możliwego zysku.
commodity
Beauty products are among the most desired commodities in beauty departments.
Lernen beginnen
towar, artykuł
Produkty upiększające należą do najbardziej pożądanych artykułów w centrach urody.
vein
Blood circulates in the veins and the arteries.
Lernen beginnen
żyła
Krew krąży w żyłach i tętnicach.
adequate
Always remember to take adequate clothes when you go mountain climbing.
Lernen beginnen
odpowiedni, właściwy (adekwatny)
Zawsze pamiętaj, by brać odpowiednie ubrania, kiedy jedziesz na wspinaczkę.
previous
His head ached for the whole day because of how much he'd drunk the previous evening.
Lernen beginnen
poprzedni
Głowa bolała go przez cały dzień z powodu tego, ile wypił poprzedniego wieczoru.
acid rain
Sulphur dioxide causes acid rain.
Lernen beginnen
kwaśny deszcz
Dwutlenek siarki powoduje kwaśne deszcze.
sanction
The EU is gradually lifting sanctions imposed on Libya after the Lockerby tragedy.
Lernen beginnen
sankcja
UE stopniowo znosi sankcje nałożone na Libię po tragedii w Lockerby.
helpful
You should always be helpful to the old and those who are blind.
Lernen beginnen
pomocny
Powinieneś zawsze być pomocny w stosunku do starszych i niewidomych.
alert
You should be alert if you see an abandoned bag in bus.
Lernen beginnen
czujny, w pogotowiu
Powinieneś być czujny, jeśli zauważysz porzuconą torbę w autobusie.
regiment
During the war the general was in charge of the fifth regiment.
Lernen beginnen
pułk
W czasie wojny generał dowodził piątym pułkiem.
splash
I heard a loud splash and saw that the dog had jumped into the lake and was following our boat.
Lernen beginnen
plusk
Usłyszałem głośny plusk i zobaczyłem, że pies wskoczył do jeziora i płynie za naszą łódką.
objective
The most objective way to check his work is to ask four or five people about it.
Lernen beginnen
obiektywny
Najbardziej obiektywnym sposobem sprawdzenia jego pracy jest zapytanie o nią czterech lub pięciu osób.
musical
The violin is my favourite musical instrument.
Lernen beginnen
muzyczny
Skrzypce to mój ulubiony instrument muzyczny.
mark
Put a question mark at the end of that sentence.
Lernen beginnen
znak
Postaw znak zapytania na końcu tamtego zdania.
flash
It's too bright, the flash won't go off.
Lernen beginnen
lampa błyskowa
Jest za jasno, flesz nie zadziała.
potential
The function of this programme is to help us search for potential customers on the Web.
Lernen beginnen
potencjalny
Funkcją tego programu jest szukanie nowych potencjalnych klientów w Sieci.
separate
The oil company divided and there are now two separate companies.
Lernen beginnen
oddzielny
Firma naftowa podzieliła się i teraz są dwie oddzielne firmy.
similarity
The similarity between the two paintings suggest they were done by the same painter.
Lernen beginnen
podobieństwo
Podobieństwo pomiędzy tymi dwoma obrazami sugeruje, że są dziełami tego samego malarza.
shift
Recent polls show a shift in public opinion.
Lernen beginnen
zmiana (w pracy), zmiana zdania
Ostatnie sondaże pokazują zmianę w opinii publicznej.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.