SŁOWNICTWO 5 (CZERWIEC 2011)

 0    64 Datenblatt    ZIELINSKAKA
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
isolated
The racist attack was just an isolated incident - claimed the authorities.
Lernen beginnen
odosobniony (izolowany)
Ten rasistowski atak był tylko odosobnionym incydentem - twierdzą władze.
positive
She has a positive influence on the rest of the team.
Lernen beginnen
pozytywny, dodatni
Ma pozytywny wpływ na resztę zespołu.
settlement
The plaintiff agreed to the USD 10,000 settlement.
Lernen beginnen
zapłata, odszkodowanie
Powód zgodził się na odszkodowanie w wysokości 10 000 dolarów.
significance
One cannot overestimate the significance of this meeting!
Lernen beginnen
znaczenie, waga (ważność)
Nie da się przecenić znaczenia tego spotkania!
Latin
He concluded his essay with a phrase in Latin.
Lernen beginnen
łaciński
Na końcu wypracowania umieścił zwrot po łacinie.
personal
Mary is my personal assistant.
Lernen beginnen
osobisty
Mary jest moją osobistą asystentką.
contractor
Our company is looking for another building contractor.
Lernen beginnen
kontrahent
Nasza firma szuka nowego kontrahenta budowlanego.
lighting
The lighting in the building is in rather poor condition.
Lernen beginnen
oświetlenie
Oświetlenie w budynku jest w raczej kiepskim stanie.
finished
I'm almost finished.
Lernen beginnen
zakończony, skończony
Prawie skończyłam.
residential
We bought a house in this residential area.
Lernen beginnen
mieszkalny
Kupiliśmy dom w tej dzielnicy mieszkalnej.
implementation
The implementation of the new technology will be more difficult than previously expected.
Lernen beginnen
zastosowanie, wprowadzenie w życie
Wprowadzenie nowej technologii będzie trudniejsze, niż początkowo sądzono.
recruitment
University recruitment starts in June.
Lernen beginnen
rekrutacja
Rekrutacja na Uniwersytet zaczyna się w czerwcu.
urban
Urban life is too chaotic for me.
Lernen beginnen
miejski
Miejskie życie jest zbyt chaotyczne dla mnie.
horrible
I don't understand him because his pronunciation is horrible.
Lernen beginnen
potworny, straszny, okropny
Nie rozumiem go, bo jego wymowa jest okropna.
repayment
The bank asked for immediate repayment of the loan.
Lernen beginnen
spłata
Bank poprosił o natychmiastową spłatę pożyczki.
striker
The company management agreed to negotiate with the strikers.
Lernen beginnen
strajkujący (osoba)
Zarząd firmy zgodził się negocjować ze strajkującymi.
mild
This mild soap won't irritate your skin.
Lernen beginnen
łagodny, umiarkowany
To łagodne mydło nie podrażni twojej skóry.
wise
It is wise to avoid sugar if you have diabetes.
Lernen beginnen
mądry
Mądrze jest unikać cukru, gdy ma się cukrzycę.
provision
Our main objective is the provision of food and drinking water to those who need it.
Lernen beginnen
zaopatrzenie
Naszym głównym celem jest zaopatrzenie w żywność i wodę pitną tych, którzy tego potrzebują.
instance
Jane's cooking is tremendous, take her meat loaf for instance, it's the best.
Lernen beginnen
przykład, przypadek
Kuchnia Jane jest niesamowita, na przykład sztuka mięsa w jej wykonaniu - jest najlepsza.
specific
These plants can live only in a very specific environment.
Lernen beginnen
określony, specyficzny
Te rośliny żyją tylko w określonym środowisku.
suitable
That isn't a suitable dress for a young lady like you, my dear.
Lernen beginnen
odpowiedni, pasujący
To nie jest odpowiednia sukienka dla takiej młodej damy jak ty, moja droga.
blank
Never sign a blank cheque.
Lernen beginnen
pusty, czysty (np. strona)
Nigdy nie podpisuj czeku in blanco.
coming
In the coming year I will go to America, China and Australia.
Lernen beginnen
nadchodzący, przyszły
W nadchodzącym roku pojadę do Ameryki, Chin i Australii.
medical
The medical examination proved that he was healthy.
Lernen beginnen
medyczny, lekarski
Badanie lekarskie wykazało, że jest zdrowy.
responsible
Who is responsible for the fire?
Lernen beginnen
odpowiedzialny
Kto jest odpowiedzialny za pożar?
efficient
He was not very efficient at his job and they sacked him.
Lernen beginnen
wydajny, sprawny
Nie był zbyt wydajny w pracy i zwolnili go.
opposed
The workers are strongly opposed to any changes in their working conditions.
Lernen beginnen
przeciwny
Pracownicy są zdecydowanie przeciwni jakimkolwiek zmianom ich warunków zatrudnienia.
northern
Do you think it is safe to go to Northern India at the moment?
Lernen beginnen
północny
Czy myślisz, że bezpiecznie jest jechać w tym momencie do północnych Indii?
offer
She accepted the job when they offered her more money.
Lernen beginnen
oferować, proponować
Przyjęła pracę, gdy zaoferowano jej więcej pieniędzy.
keen
He has become keen on Italian food since visiting Rome.
Lernen beginnen
zapalony, gorliwy
Stał się wielbicielem kuchni włoskiej od czasu swojej wizyty w Rzymie.
excessive
Due to his excessive sickness we've had to make him redundant.
Lernen beginnen
nadmierny
Ze względu na jego przedłużającą się chorobę, musieliśmy go zwolnić.
expect
Don't expect him to come on time. He never does.
Lernen beginnen
oczekiwać
Nie oczekuj, że przyjdzie na czas. Nigdy tego nie robi.
view
She viewed furniture showrooms in search of new furniture.
Lernen beginnen
oglądać, przeglądać
Przeglądała wystawy meblowe w poszukiwaniu nowych mebli.
rough
Can you write the letter in rough and I'll type it up neatly?
Lernen beginnen
przybliżony, z grubsza
Czy możesz napisać ten list w zarysie, a ja go przepiszę porządnie na maszynie?
remarkable
There was nothing remarkable about the man's speech, but everyone still listened.
Lernen beginnen
warty odnotowania, nadzwyczajny
Nie było nic wybitnego w przemówieniu tego człowieka, ale wszyscy nadal słuchali.
restrict
There are a lot of parking restrictions here in Warsaw.
Lernen beginnen
ograniczać (np. możliwości ruchu)
Wiele jest ograniczeń dotyczących parkowania tu, w Warszawie.
say
How dare you say such a thing to me!
Lernen beginnen
powiedzieć
Jak śmiesz mówić do mnie coś takiego!
indirect
We had to take an indirect route because we missed the train.
Lernen beginnen
pośredni
Musieliśmy znaleźć niebezpośrednie połączenie, bo spóźniliśmy się na pociąg.
distinct
I had the distinct feeling that I was being watched.
Lernen beginnen
wyraźny, różny (łatwy do odróżnienia)
Miałam wyraźne wrażenie, że mnie śledzono.
produce
Can you ask them to produce three copies, one for each of us?
Lernen beginnen
wytwarzać, produkować
Czy możesz ich poprosić o przygotowanie trzech kopii, po jednej dla każdego z nas?
greet
The host greeted everybody with champagne.
Lernen beginnen
pozdrawiać, witać
Gospodarz powitał wszystkich szampanem.
splendid
We had a splendid view of the old cathedral from our hotel window.
Lernen beginnen
wspaniały, świetny
Mieliśmy wspaniały widok na starą katedrę z okien naszego hotelu.
lacking
The word you are lacking in your crossword puzzle is migraine.
Lernen beginnen
brakujący
Brakującym słowem w twojej krzyżówce jest migrena.
limit
He ignored the motorway speed limit.
Lernen beginnen
ograniczać (np. prędkość)
Zignorował ograniczenie prędkości na autostradzie.
influence
Can you influence them in any way? Maybe they will change their minds?
Lernen beginnen
mieć wpływ (na coś)
Potrafisz wpłynąć na nich w jakiś sposób? Może zmienią zdanie?
conscious
It was my conscious choice.
Lernen beginnen
przytomny, świadomy
To był mój świadomy wybór.
outstanding
The team gave an outstanding performance at the weekend.
Lernen beginnen
wybitny
Drużyna miała znakomity występ podczas weekendu.
warn
I warned you that he is a dangerous man.
Lernen beginnen
ostrzegać
Ostrzegałem cię, że to niebezpieczny człowiek.
settle
The first people that arrived in America settled in Massachusetts.
Lernen beginnen
osiedlić się
Pierwsi ludzie, którzy przybyli do Ameryki, osiedlili się w Massachusetts.
outer
All the outer walls should be painted dusky pink.
Lernen beginnen
zewnętrzny (położony na zewnątrz)
Wszystkie ściany zewnętrzne powinny być pomalowane na przyciemniony róż.
hostile
If the questioner is hostile do not try to put them down with sarcasm, this will immediately draw the audience's sympathy.
Lernen beginnen
wrogi
Jeśli osoba, która zadaje ci pytanie, jest nieprzyjazna, nie próbuj jej ośmieszyć - to natychmiast przyciągnie do niej sympatię publiczności.
organize
Gay parades are organised in many cities every summer.
Lernen beginnen
organizować
Parady gejów są organizowane w wielu miastach każdego lata.
protest
What are these people protesting against?
Lernen beginnen
protestować
Przeciwko czemu protestują ci ludzie?
approximate
What is the approximate height of the Eiffel Tower?
Lernen beginnen
przybliżony
Jaka jest przybliżona wysokość Wieży Eiffla?
systematic
Only systematic studying will enable you to learn the English language properly.
Lernen beginnen
systematyczny
Tylko systematyczna nauka umożliwi dobre nauczenie się języka angielskiego.
possess
They possess eight acres of land.
Lernen beginnen
posiadać
Oni posiadają osiem akrów ziemi.
propose
He proposed postponing the meeting.
Lernen beginnen
proponować, złożyć
Zaproponował, żeby przełożyć zebranie.
favourable
Helen made a favourable first impression on her future parents-in-law.
Lernen beginnen
korzystny, przychylny
Helen zrobiła korzystne pierwsze wrażenie na jej przyszłych teściach.
returnable
This is a returnable bottle, don't throw it away.
Lernen beginnen
zwrotny (np. butelka)
To jest butelka zwrotna, nie wyrzucaj jej.
judge
You have no right to judge me!
Lernen beginnen
osądzać
Nie masz prawa mnie osądzać!
install
Since he has had cable television installed, Mark watches it all day long.
Lernen beginnen
zainstalować
Odkąd Markowi zainstalowali telewizję kablową, ogląda ją całymi dniami.
benefit
I benefited from my father's advice.
Lernen beginnen
przynosić korzyści, skorzystać
Skorzystałem na radzie mojego ojca.
recall
Although he couldn't recall her face, he still remembered her name.
Lernen beginnen
przypominać sobie
Mimo, że nie mógł przypomnieć sobie jej twarzy, pamiętał nadal jej imię.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.