SŁOWNICTWO 6 (WRZESIEŃ 2011)

 0    78 Datenblatt    ZIELINSKAKA
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
relax
I will take a bubble bath to relax.
Lernen beginnen
odpoczywać, relaksować się
Wezmę kąpiel w pianie, żeby się zrelaksować.
lower
The deer lowered its head to drink from the pond.
Lernen beginnen
obniżyć
Jeleń pochylił głowę, żeby napić się ze stawu.
hand
Jane handed me the wedding invitation.
Lernen beginnen
wręczyć, podawać
Jane wręczyła mi zaproszenie na ślub.
buzz
Bees were buzzing all over the meadow.
Lernen beginnen
bzyczeć, buczeć
Pszczoły brzęczały nad całą łąką.
base
The company I work for is based in Singapore.
Lernen beginnen
mieć siedzibę
Firma, w której pracuję, ma siedzibę w Singapurze.
measure
Did you measure the size of the windows before buying the curtains?
Lernen beginnen
mierzyć
Czy zmierzyłeś okna przed zakupem zasłon?
indicate
The land is ploughed in spring.
Lernen beginnen
wskazywać, wykazywać
Ziemia jest orana na wiosnę.
overcome
In the end we overcame all difficulties and finished the course.
Lernen beginnen
przezwyciężać
W końcu przezwyciężyliśmy wszystkie trudności i zakończyliśmy bieg.
manifest
Crowds manifested around the White House.
Lernen beginnen
manifestować
Tłumy manifestowały wokół Białego Domu.
tend
Women tend to wear less make up in bed than at work.
Lernen beginnen
skłaniać się ku, mieć tendencję
Kobiety mają tendencję do nakładania słabszego makijażu do łóżka niż do pracy.
radiate
Heat radiated from the fireplace.
Lernen beginnen
promieniować
Ciepło promieniowało z kominka.
specify
You need to specify who does what job in your department or conflicts will arise.
Lernen beginnen
wyszczególniać
Musi pan sprecyzować podział zadań w swoim departamencie, bo inaczej będą narastać konflikty.
succeed
You won't succeed if you don't listen to advice.
Lernen beginnen
odnieść sukces
Nie powiedzie ci się, jeśli nie będziesz słuchał rad.
remain
I find it hard to remain sober on New Year's Eve.
Lernen beginnen
pozostawać
Trudno mi jest pozostać trzeźwym w Sylwestra.
curse
Don't curse! There're children in the room.
Lernen beginnen
przeklinać
Nie przeklinaj! W pokoju są dzieci.
display
Plane arrivals are displayed in the main hall.
Lernen beginnen
wyświetlać, wystawiać
Przyloty samolotów są wyświetlane w głównym holu.
dismiss
Don't dismiss my opinions just because I'm younger!
Lernen beginnen
zwolnić (kogoś), odsuwać, lekceważyć
Nie lekceważ moich opinii tylko dlatego, że jestem młodszy!
cease
The artillery ceased fire.
Lernen beginnen
wstrzymać (np. ogień), przestać
Artyleria wstrzymała ogień.
recently
They have visited us a couple of times recently.
Lernen beginnen
ostatnio
Odwiedzili nas kilka razy ostatnio.
they
They will become better after some training.
Lernen beginnen
oni
Staną się lepsi po treningu.
tackle
The players had to tackle a new problem - the manager wanted to change tactics completely.
Lernen beginnen
zmierzyć się z (np. z problemem)
Zawodnicy musieli stawić czoło nowemu problemowi - menadżer chciał kompletnie zmienić taktykę.
acknowledge
He finally acknowledged his responsibility for the situation.
Lernen beginnen
przyznawać, uznać
W końcu przyznał się do swojej odpowiedzialności za sytuację.
later
I'll give you the book later, because I haven't finished it yet.
Lernen beginnen
później
Dam ci tę książkę później, bo jeszcze jej nie skończyłem.
forever
I'll love you forever and ever, she promised him.
Lernen beginnen
na zawsze, trwale
Będę cię zawsze kochać, obiecała mu.
pin
Bob pinned the letter to the noticeboard for all to read.
Lernen beginnen
przypinać (np. broszkę)
Bob przypiął list do tablicy informacyjnej do przeczytania dla wszystkich.
tempt
Laurence used to sit on a river bank, singing and tempting the boatmen.
Lernen beginnen
kusić
Laurence siadywała na brzegu rzeki, śpiewając i kusząc żeglarzy.
out
I live out of the city now and it's definitely cleaner.
Lernen beginnen
na zewnątrz, poza domem
Mieszkam teraz poza miastem i jest zdecydowanie czyściej.
since
Since five o'clock I've taken three bags of rubbish to the bins.
Lernen beginnen
odkąd (od kiedy)
Od piątej wyniosłem do śmietnika trzy torby śmieci.
bend
As she bent over her bed, Susan sang a lullaby to her little daughter.
Lernen beginnen
zginać
Susan śpiewała swojej córeczce kołysankę, pochylona nad jej łóżeczkiem.
confuse
Maggie's inconsistent behaviour towards her children confuses them.
Lernen beginnen
zmieszać (kogoś)
Niekonsekwentne postępowanie Maggie wobec swoich dzieci miesza im w głowach.
besides
Besides, we have never been real friends.
Lernen beginnen
poza tym
Poza tym nigdy nie byliśmy prawdziwymi przyjaciółmi.
occasionally
They occasionally go to the opera, but they prefer the cinema.
Lernen beginnen
czasami
Czasem chodzą do opery, ale wolą kino.
capture
After months of a manhunt American soldiers captured Saddam Hussein.
Lernen beginnen
złapać, wziąć do niewoli
Po miesiącach polowania amerykańscy żołnierze schwytali Saddama Husseina.
upset
You shouldn't upset her by talking to her like that.
Lernen beginnen
denerwować, martwić się
Nie powinieneś jej denerwować mówiąc tak do niej.
on
The Director won't be available on Friday.
Lernen beginnen
na (np. na stole), w (z użyciem dni tygodnia)
Dyrektor nie będzie dostępny w piątek.
we
We were all eager to discuss yesterday's game.
Lernen beginnen
my
Wszyscy byliśmy skorzy dyskutować na temat wczorajszego meczu.
spoil
She spoiled the dinner when she fell asleep and left the duck in the oven.
Lernen beginnen
zepsuć
Zepsuła obiad, gdy zasnęła i zostawiła kaczkę w piekarniku.
spot
There were so many people that it was difficult to spot her.
Lernen beginnen
zauważać (szczegół, obiekt)
Było tak dużo ludzi, że trudno było ją dostrzec.
aside
Step aside, please.
Lernen beginnen
na bok (np. odłożyć coś na bok)
Proszę się odsunąć na bok.
generally
Easygoing people generally have lots of friends.
Lernen beginnen
ogólnie
Ludzie otwarci mają zwykle mnóstwo przyjaciół.
slide
He slid the note into the pocket of her coat and left unnoticed.
Lernen beginnen
wsunąć
Wsunął jej wiadomość do kieszeni płaszcza i wyszedł niezauważony.
pursue
If you pursue your dreams then you will surely achieve a few.
Lernen beginnen
dążyć
Jeśli podążysz za swoimi marzeniami, kilka z nich z pewnością osiągniesz.
obviously
Obviously, I don't have to explain how important this project is.
Lernen beginnen
oczywiście, wyraźnie
Oczywiście nie muszę wyjaśniać jak ważny jest ten projekt.
easily
You can put the cupboard together very easily if you follow the instructions.
Lernen beginnen
łatwo
Możesz złożyć tę szafkę bez trudności, jeśli tylko postępujesz zgodnie z instrukcją.
alter
Do you intend to alter your last will?
Lernen beginnen
zmieniać się, następować po sobie
Czy zamierza pan zmienić swoją ostatnią wolę?
sufficiently
The food they serve at school isn't sufficiently nutritious for our children.
Lernen beginnen
wystarczająco
Jedzenie podawane w szkole nie jest wystarczająco pożywne dla naszych dzieci.
apart
They gradually drifted apart and their marriage ended.
Lernen beginnen
obok, osobno
Stopniowo oddalali się od siebie, aż ich małżeństwo się skończyło.
right
It's on the right.
Lernen beginnen
na prawo, w prawo
Jest z prawej.
socially
This behaviour is socially unacceptable.
Lernen beginnen
społecznie (np. pracować)
To zachowanie jest społecznie nie do zaakceptowania.
badly
He got badly sunburnt because of his pale skin.
Lernen beginnen
ciężko (np. ranny)
Został poważnie poparzony przez słońce z powodu swojej bladej skóry.
seriously
The soldiers were seriously ill after being exposed to the atomic bomb.
Lernen beginnen
poważnie
Żołnierze byli poważnie chorzy po tym, jak zostali wystawieni na oddziaływanie bomby atomowej.
little
A little bird sat on the branch and sang beautifully.
Lernen beginnen
mało/y, niewiele (np. czasu)
Mały ptaszek usiadł na gałęzi i pięknie zaśpiewał.
dealing
Do we have any dealings with this company?
Lernen beginnen
handlowanie
Czy my mamy jakieś stosunki handlowe z tą firmą?
applicant
Being a student he cannot be considered as an applicant for this position.
Lernen beginnen
kandydat
Będąc studentem nie może być rozpatrywany jako kandydat na to stanowisko.
process
We cumulate knowledge throughout the learning process.
Lernen beginnen
proces, przebieg
Wiedzę kumulujemy w ciągu całego procesu nauczania.
confidence
I have full confidence in her honesty.
Lernen beginnen
pewność, zaufanie
Mam pełne zaufanie do jej uczciwości.
conscience
I don't care what people say - my conscience is clear!
Lernen beginnen
sumienie
Nie obchodzi mnie, co mówią ludzie - moje sumienie jest czyste!
commodity
Beauty products are among the most desired commodities in beauty departments.
Lernen beginnen
towar, artyku
Produkty upiększające należą do najbardziej pożądanych artykułów w centrach urody.
concept
The concept of human rights is fairly new in our history.
Lernen beginnen
koncepcja, pojęcie
Koncepcja praw człowieka jest stosunkowo nowa w naszej historii.
connection
I can barely hear you, it's a very poor connection.
Lernen beginnen
połączenie (np. telefoniczne)
Ledwo cię słyszę, połączenie jest bardzo słabe.
correlation
There is a strong correlation between smoking and lung cancer.
Lernen beginnen
korelacja
Występuje silna korelacja pomiędzy paleniem a zachorowalnością na raka płuc.
cultivation
Sugar cane cultivation is the main source of income for many families in Haiti.
Lernen beginnen
uprawa (ziemi), kultywowanie
Uprawa trzciny cukrowej to główne źródło utrzymania dla wielu rodzin z Haiti.
mouse
My favourite cartoon film is the one with that pink mouse with the big ears.
Lernen beginnen
mysz
Moją ulubioną kreskówką jest ta z różową myszą z dużymi uszami.
amount
They have a small amount of money.
Lernen beginnen
kwota, ilość (ogólna wartość), suma
Oni mają niewielką sumę pieniędzy.
discharge
The factory discharged sewage straight into the river polluting it.
Lernen beginnen
rozładowanie, wyładowanie, zwolnienie
Fabryka wypuściła ścieki prosto do rzeki i zanieczyściła ją.
trust
Trust is a fundamental part of a good healthy relationship.
Lernen beginnen
zaufanie
Zaufanie jest fundamentalne dla dobrego związku.
reason
There is no reason to stay here one more day.
Lernen beginnen
powód
Nie ma powodu, żeby zostawać tu dłużej.
truth
Always tell the truth, it's a principle!
Lernen beginnen
prawda
Zawsze mów prawdę, to zasada!
domain
Prosecuting the criminals lies outside the domain of the police.
Lernen beginnen
domena
Stawianie przestępców w stan oskarżenia leży poza domeną policji.
boycott
The popular boycott of their petrol stations forced the Shell company to reinvent their environmental policy.
Lernen beginnen
bojkot
Powszechny bojkot stacji paliw Shella zmusił koncern do opracowania nowej polityki względem środowiska naturalnego.
case
The lawyer cited a previous case to support her argument.
Lernen beginnen
przypadek, sprawa
Prawniczka przytoczyła wcześniejszą sprawę, żeby podeprzeć swój argument.
portion
They serve very big portions in this restaurant.
Lernen beginnen
porcja
Podają bardzo duże porcje w tej restauracji.
deck
All hands on deck!
Lernen beginnen
pokład (np. statku)
Wszystkie ręce na pokład!
excess
Don't work to excess or you'll damage your health.
Lernen beginnen
nadmiar
Nie pracuj ponad miarę, bo zniszczysz sobie zdrowie.
sheep
Dolly the sheep was the first big mammal to be cloned.
Lernen beginnen
owca
Owca Dolly była pierwszym sklonowanym dużym ssakiem.
lesson
Everybody can leave now. The lesson is over.
Lernen beginnen
lekcja
Wszyscy mogą wyjść. Lekcja jest skończona.
encouragement
Instead of shouting at him you could say a word of encouragement from time to time.
Lernen beginnen
zachęta
Zamiast na niego krzyczeć, mógłbyś mu powiedzieć od czasu do czasu słowo zachęty.
expenditure
US Congress has risen the expenditure on defence.
Lernen beginnen
wydatek
Amerykański Kongres podniósł wydatki na obronę.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.