SŁOWNICTWO 9 (GRUDZIEŃ 2011)

 0    88 Datenblatt    ZIELINSKAKA
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
liberal
The Labour Party supports a liberal policy on abortion.
Lernen beginnen
liberalny
Partia Pracy popiera liberalną politykę w kwestii aborcji.
double
I'd like to book a double room for the weekend.
Lernen beginnen
podwójny
Chciałbym zarezerwować pokój dwuosobowy na weekend.
undermine
As science develops all axioms are undermined.
Lernen beginnen
podważyć
Wraz z rozwojem nauki wszystkie aksjomaty są podważane.
buzz
Bees were buzzing all over the meadow.
Lernen beginnen
bzyczeć, buczeć
Pszczoły brzęczały nad całą łąką.
greet
The host greeted everybody with champagne.
Lernen beginnen
pozdrawiać, witać
Gospodarz powitał wszystkich szampanem.
give up
Give up, you've got no chance.
Lernen beginnen
poddać się, zrezygnować
Poddaj się, nie masz żadnych szans.
tempt
Laurence used to sit on a river bank, singing and tempting the boatmen.
Lernen beginnen
kusić
Laurence siadywała na brzegu rzeki, śpiewając i kusząc żeglarzy.
spot
There were so many people that it was difficult to spot her.
Lernen beginnen
zauważać (szczegół, obiekt)
Było tak dużo ludzi, że trudno było ją dostrzec.
say
How dare you say such a thing to me!
Lernen beginnen
powiedzieć
Jak śmiesz mówić do mnie coś takiego!
expect
Don't expect him to come on time. He never does.
Lernen beginnen
oczekiwać
Nie oczekuj, że przyjdzie na czas. Nigdy tego nie robi.
hand
Jane handed me the wedding invitation.
Lernen beginnen
wręczyć, podawać
Jane wręczyła mi zaproszenie na ślub.
unlike
Unlike Polish people, the English are not too fond of soup.
Lernen beginnen
w odróżnieniu od, niepodobny do
Inaczej niż Polacy, Anglicy nie bardzo przepadają za zupami.
concentrate
Concentrate on your studies instead of parting all the time!
Lernen beginnen
koncentrować się
Skoncentruj się na nauce, zamiast cały czas imprezować!
locate
A radar locates objects that we can't see.
Lernen beginnen
lokalizować
Radar lokalizuje obiekty, których nie widzimy.
satisfactory
Company profits have reached a satisfactory level this month.
Lernen beginnen
zadawalająco
Zyski firmy osiągnęły w tym miesiącu zadowalający poziom.
badly
Two police officers were badly hurt during the riots.
Lernen beginnen
ciężko (np. ranny)
Dwóch policjantów zostało ciężko rannych w czasie zamieszek.
manifest
Crowds manifested around the White House.
Lernen beginnen
manifestować
Tłumy manifestowały wokół Białego Domu.
remember
Remember to lock the door.
Lernen beginnen
pamiętać
Pamiętaj, by zamknąć drzwi. (na klucz)
eventually
He stayed for three hours but eventually left after eating all the food.
Lernen beginnen
w końcu, ostatecznie
Został na trzy godziny, ale w końcu wyszedł po tym, jak wszystko zjadł.
formally
He isn't formally hired yet, but it's certain he will get the job.
Lernen beginnen
oficjalnie, formalnie
Nie jest jeszcze oficjalnie zatrudniony, ale jest już pewne, że otrzyma tę pracę.
bury
His father was buried at the cemetery outside town.
Lernen beginnen
pogrzebać, pochować
Jego ojciec został pochowany na cmentarzu za miastem.
influence
Can you influence them in any way? Maybe they will change their minds?
Lernen beginnen
mieć wpływ (na coś)
Potrafisz wpłynąć na nich w jakiś sposób? Może zmienią zdanie?
domestic violence
Cases of domestic violence are rarely reported to the police.
Lernen beginnen
przemoc domowa
Przypadki przemocy domowej rzadko zgłaszane są policji.
repayment
The bank asked for immediate repayment of the loan.
Lernen beginnen
spłata
Bank poprosił o natychmiastową spłatę pożyczki.
pet
She was petting a kitten.
Lernen beginnen
pieścić
Głaskała kotka.
search
The police train dogs to search for explosives.
Lernen beginnen
poszukiwać
Policja szkoli psy do szukania materiałów wybuchowych.
interior
They had their house furnished by an interior decorator.
Lernen beginnen
wnętrze (wewnętrzny obszar, np. kontynentu)
Ich dom urządzał dekorator wnętrz.
pensioner
Pensioners are entitled to all kinds of discounts.
Lernen beginnen
rencista
Emeryci są upoważnieni do wszelkiego rodzaju zniżek.
execute
It is a good plan, but now it has to be equally well executed.
Lernen beginnen
wykonywać, wykonać (np. polecenie)
To dobry plan, ale teraz musi być równie dobrze wykonany.
control
Janice could no longer control her emotions and burst in tears.
Lernen beginnen
kontrolować (mieć kontrolę)
Janice nie mogła już dłużej kontrolować swoich emocji i wybuchła płaczem.
smuggler
A border patrol guard caught 2 smugglers last night.
Lernen beginnen
przemytnik
Patrol graniczny złapał 2 przemytników wczoraj w nocy.
heading
The missing paper had the heading Conclusions on it - can you help me look for it?
Lernen beginnen
nagłówek (w tekście)
Zaginiony papier miał nagłówek Wnioski - możesz pomóc mi go szukać?
cover
I will cover all the damage costs if you don't press charges.
Lernen beginnen
pokrywać, obejmować
Pokryję wszystkie koszty zniszczenia, jeśli nie wniesiesz oskarżenia.
comment
Everybody commented on her new hairstyle.
Lernen beginnen
komentować
Wszyscy komentowali jej nową fryzurę.
hierarchy
The hierarchy of the Church was distrusted by the Communists.
Lernen beginnen
hierarchia
Hierarchia Kościoła nie miała zaufania ze strony komunistów.
creditor
His creditors didn't stop hounding him even after he filed for bankruptcy.
Lernen beginnen
wierzyciel
Wierzyciele nie przestali go nękać nawet po tym, jak ogłosił bankructwo.
install
Since he has had cable television installed, Mark watches it all day long.
Lernen beginnen
zainstalować
Odkąd Markowi zainstalowali telewizję kablową, ogląda ją całymi dniami.
occur
Do you think that such a terrible tragedy will ever occur again?
Lernen beginnen
pojawić się, wystąpić (np. problemy), zdarzyć się
Czy sądzisz, że taka straszliwa tragedia zdarzy się jeszcze kiedyś?
prosecutor
The prosecutor will seek the death penalty.
Lernen beginnen
prokurator
Prokurator zażąda kary śmierci.
essence
This painting captures the essence of the subject.
Lernen beginnen
istota, sedno
Ten obraz chwyta istotę tematu.
match
These two pieces of the jigsaw puzzle don't match.
Lernen beginnen
pasować (do, np. kolorem)
Te dwa elementy układanki nie pasują do siebie.
place
The employment agency placed her with an insurance firm.
Lernen beginnen
położyć, umieścić
Agencja zatrudnienia umieściła ją w firmie ubezpieczeniowej.
ozone layer
Scientists report that the ozone layer is getting thinner and thinner.
Lernen beginnen
warstwa ozonowa
Naukowcy donoszą, że warstwa ozonowa jest coraz cieńsza.
dusk
I want to get home before dusk.
Lernen beginnen
zmierzch
Chcę wrócić do domu przed zmierzchem.
possess
They possess eight acres of land.
Lernen beginnen
posiadać
Oni posiadają osiem akrów ziemi.
explore
We must explore all possible ways to increase food production.
Lernen beginnen
poznawać, eksplorować
Musimy zbadać wszelkie możliwe sposoby zwiększenia produkcji żywności.
warmth
I took a long draught of hot chocolate and enjoyed the nice warmth spreading through my body.
Lernen beginnen
ciepło
Wypiłem duży łyk gorącej czekolady i rozkoszowałem się ciepłem ogarniającym moje ciało.
coverage
The TV will show the complete coverage of the Olympic Games opening ceremony.
Lernen beginnen
relacja, sprawozdanie (np. telewizyjne)
Telewizja pokaże pełną relację z ceremonii otwarcia igrzysk olimpijskich.
base
The company I work for is based in Singapore.
Lernen beginnen
mieć siedzibę
Firma, w której pracuję, ma siedzibę w Singapurze.
recommend
Could you recommend us a good restaurant?
Lernen beginnen
polecać, rekomendować
Czy mógłby pan nam polecić jakąś dobrą restaurację?
adjustment
If your mother is to move in with us some adjustments will be necessary.
Lernen beginnen
dopasowanie, regulacja (np. głosu)
Jeśli twoja matka ma się do nas wprowadzić, konieczne będą pewne dostosowania.
vines
He's been making wine from grapes from the same vines for thirty years.
Lernen beginnen
winorośl
On robi wino z winogron z tych samych winorośli od trzydziestu lat.
fasten
Fasten your seat belts!
Lernen beginnen
przymocować
Proszę zapiąć pasy!
need
The boy needs a heavy coat for this winter.
Lernen beginnen
potrzebować
Chłopak potrzebuje porządnego płaszcza na tę zimę.
successor
The prime minister's successor was a bitter man and very unpopular.
Lernen beginnen
następca (np. tronu)
Następca premiera był człowiekiem gorzkim i bardzo niepopularnym.
wax
Spread the wax thinly on the floor.
Lernen beginnen
wosk
Rozprowadź pastę po podłodze cienką warstwą.
measure
Did you measure the size of the windows before buying the curtains?
Lernen beginnen
mierzyć
Czy zmierzyłeś okna przed zakupem zasłon?
tend
Women tend to wear less make up in bed than at work.
Lernen beginnen
skłaniać się ku, mieć tendencję
Kobiety mają tendencję do nakładania słabszego makijażu do łóżka niż do pracy.
classmate
The two classmates maintained their friendship for the next forty years.
Lernen beginnen
kumpel z klasy
Dwaj koledzy z klasy podtrzymywali przyjaźń przez następne czterdzieści lat.
flake
My aunt believes that soap flakes are better than any washing powder.
Lernen beginnen
płatek (np. śniegu)
Moja ciotka wierzy, że płatki mydlane są lepsze od proszków do prania.
remain
I find it hard to remain sober on New Year's Eve.
Lernen beginnen
pozostawać
Trudno mi jest pozostać trzeźwym w Sylwestra.
assist
A volunteers' job is to assist elderly patients with everyday activities.
Lernen beginnen
pomagać, asystować
Zadaniem wolontariuszy jest pomaganie starszym pacjentom w codziennych czynnościach.
mugging
Muggings often take place in parks.
Lernen beginnen
napad rabunkowy
Napady rabunkowe często mają miejsce w parkach.
shipping
With all orders over 500 pounds shipping is free.
Lernen beginnen
transport morski
Przy zamówieniu powyżej 500 funtów transport gratis.
Catholic
Catholics believe in the resurrection of Jesus.
Lernen beginnen
katolik
Katolicy wierzą w zmartwychwstanie Jezusa.
second
This is the second revised edition of this dictionary.
Lernen beginnen
drugi
To jest drugie, poprawione, wydanie tego słownika.
undergraduate
He's an undergraduate student at the moment, but he's already thinking about doing his Master's.
Lernen beginnen
student (po absolutorium, bez dyplomu)
Jest studentem studiów licencjackich, ale już zastanawia się nad zrobieniem magisterium.
rapist
He's a convicted rapist.
Lernen beginnen
gwałciciel
Jest skazanym przez sąd gwałcicielem.
or
Turn the tap off or there'll be water everywhere.
Lernen beginnen
lub
Zakręć kurek, albo wszędzie będzie woda.
besides
Besides, we have never been real friends.
Lernen beginnen
poza tym
Poza tym nigdy nie byliśmy prawdziwymi przyjaciółmi.
nursery
I was sent to nursery when I was 2 years old because my mother returned to work.
Lernen beginnen
żłobek
Zostałam posłana do żłobka, gdy miałam 2 lata, bo moja matka wróciła do pracy.
addiction
People who lack self-control are prone to addictions.
Lernen beginnen
uzależnienie
Ludzie, którym brakuje samokontroli, są podatni na uzależnienia.
we
Are we late?
Lernen beginnen
my
Czy my jesteśmy spóźnieni?
aside
Step aside, please.
Lernen beginnen
na bok (np. odłożyć coś na bok)
Proszę się odsunąć na bok.
mortality
The infant mortality rate in Sierra Leone is high.
Lernen beginnen
śmiertelność
Wskaźnik śmiertelności niemowląt w Sierra Leone jest wysoki.
sheaf
The crops lay in sheaves in the field.
Lernen beginnen
stóg, wiązka
Ścięte zboże leżało na polu ułożone w stogi.
forever
I'll love you forever and ever, she promised him.
Lernen beginnen
na zawsze, trwale
Będę cię zawsze kochać, obiecała mu.
her
Her words were so beautiful that everyone in the room started crying.
Lernen beginnen
jej (np. jej koleżanka)
Jej słowa były tak piękne, że wszyscy w pokoju zaczęli płakać.
sentiment
The popular sentiment towards war is negative.
Lernen beginnen
sentyment, uczucie
Powszechne odczucia na temat wojny są negatywne.
shorthand
Fewer people take notes in shorthand now that Dictaphones are so common.
Lernen beginnen
stenografia
Mniej ludzi robi notatki stenografując, kiedy tak powszechne są dyktafony.
later
I'll give you the book later, because I haven't finished it yet.
Lernen beginnen
później
Dam ci tę książkę później, bo jeszcze jej nie skończyłem.
onto
The cat jumped onto the table.
Lernen beginnen
na (np. położyć coś na)
Kot wskoczył na stół.
bare
The garden looked bare when all the plants were removed.
Lernen beginnen
nagi (np. człowiek, skała)
Ogród wyglądał nago, gdy usunięto wszystkie rośliny.
controversial
The revised version of the report isn't as controversial.
Lernen beginnen
kontrowersyjny
Poprawiona wersja raportu nie jest tak kontrowersyjna.
on
The Director won't be available on Friday.
Lernen beginnen
na (np. na stole), w (z użyciem dni tygodnia)
Dyrektor nie będzie dostępny w piątek.
scuba diving
Jack was astonished to see his mother take up scuba diving.
Lernen beginnen
nurkowanie z akwalungiem
Jack był zdumiony widząc, jak jego matka zaczęła nurkować.
institutional
The offer is open to institutional investors only.
Lernen beginnen
instytucjonalny
Oferta jest otwarta tylko dla inwestorów instytucjonalnych.
smoked
I prefer smoked ham to boiled.
Lernen beginnen
wędzone (np. mięso)
Wolę szynkę wędzoną od gotowanej.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.