słownictwo Angielski: popularne czasowniki

 0    68 Datenblatt    Chro100
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
leżeć, kłamać
Lernen beginnen
lie
biegać
Molly byłą pierwszą kobietą, która przebiegła dystans 100 metrów poniżej 10.0 sekund.
Lernen beginnen
to run
Molly became the first woman to run the 100 meter dash in under 10.0 seconds.
brać
Nigdy nie biorą pieniędzy od swoich rodziców.
Lernen beginnen
to take
They never take any money from their parents.
być
Być albo nie być, oto jest pytanie.
Lernen beginnen
to be
To be, or not to be, that is the question.
chodzić, spacerować
Pójdźmy dzisiaj pieszo do pracy.
Lernen beginnen
to walk
Let's walk to work today.
całować
Czy pamiętasz gdy całowałeś się po raz pierwszy?
Lernen beginnen
to kiss
Do you remember the first time you kissed?
ciąć
Próbuję przeciąć deskę na pół.
Lernen beginnen
to cut
I'm trying to cut this plank in half.
ciągnąć
Jeśli chcesz otworzyć drzwi, musisz je pociągnąć lub pchnąć.
Lernen beginnen
to pull
You need to push or pull the door to open it.
czekać
Anna czeka na chłopaka ponad godzinę.
Lernen beginnen
to wait
Ann has been waiting for her boyfriend for over an hour.
czytać
Tomek czyta teraz gazetę.
Lernen beginnen
to read
Tom is reading a newspaper now.
dawać
Chciałabym ci wręczyć ten prezent jako wyraz mojej miłości.
Lernen beginnen
to give
I'd like to give you this present as a sign of my love.
dostać
Ona zawsze dostaje to czego chce.
Lernen beginnen
to get
She always gets what she wants.
dzielić
Dzielę mieszkanie z czworgiem francuskich studentów.
Lernen beginnen
to share
I'm sharing the flat with four French students.
grać, bawić się
Większość dzieci uwielbia bawić się na świeżym powietrzu.
Lernen beginnen
to play
Most children love to play outdoors.
iść
Rzadko kiedy chodzimy spać przed północą.
Lernen beginnen
to go
We hardly ever go to bed before midnight.
jeść
Nie chce mi się jeść.
Lernen beginnen
to eat
I don’t feel like eating.
kłaść
Proszę żebyś nie kładł butów na stole.
Lernen beginnen
to put
Don't put the shoes on the table, please.
kochać
Czy kochasz mnie tak jak ja ciebie?
Lernen beginnen
to love
Do you love me as much as I love you?
kupić
Planuję zakup nowego akwarium dla ryb.
Lernen beginnen
to buy
I'm planning to buy a new fish aquarium.
latać
Ptaki migrujące zaczęły odlatywać do domu.
Lernen beginnen
to fly
Migratory birds are already flying back home.
lubić
Nie lubię wstawać tak wcześnie rano.
Lernen beginnen
to like
I don't like to get up so early in the morning.
mieć
Listonosz nie miał dzisiaj dla nas żadnych listów.
Lernen beginnen
to have
The postman didn't have any letters for us today.
naciskać
Pamiętaj o tym, żeby nie naciskać czerwonego przycisku.
Lernen beginnen
to push
Remember not to push the red button!
nauczać
Trudno jest uczyć studentów z dysleksją.
Lernen beginnen
to teach
It's difficult to teach students with dyslexia.
obracać, odwracać się, skręcać
Lernen beginnen
to turn
odwiedzić
W sobotę wieczór zazwyczaj odwiedzam moich przyjaciół lub zapraszam ich do mnie.
Lernen beginnen
to visit
On Saturday evening I usually visit my friends or invite them to my place.
oferować
Bank zaoferował mi pożyczkę.
Lernen beginnen
to offer
The bank offered me a loan.
otwierać
Królowa zamierza otworzyć nowy szpital.
Lernen beginnen
to open
The Queen is going to open a new hospital.
pamiętać
Pamiętaj żeby zamknąć okna zanim wyjdziesz.
Lernen beginnen
to remember
Remember to shut the windows before you leave.
patrzeć
Spójrz na te piękne szybowce.
Lernen beginnen
to look
Look at these beautiful gliders.
pić
Helen wypija dziennie dwie butelki wody mineralnej.
Lernen beginnen
to drink
Helen drinks two bottles of mineral water a day.
pisać
Robert pisze kolejny list z zażaleniem.
Lernen beginnen
to write
Robert is writing another letter of complaint.
płacić
Czy zapłaci Pan kartą kredytową?
Lernen beginnen
to pay
Are you going to pay with a credit card?
pływać
Nauczyłam się pływać w wieku trzech lat.
Lernen beginnen
to swim
I learned to swim at the age of three.
podróżować
Czy wolisz podróżować z grupą znajomych czy samotnie?
Lernen beginnen
to travel
Do you prefer to travel with several friends or alone?
pomagać
Czy mógłbyś pomóc mi otworzyć drzwi?
Lernen beginnen
to help
Could you help me open the door?
poruszać się, przemieszczać się, przeprowadzać się
Lernen beginnen
to move
potrzebować
Czy będziesz potrzebował jutro samochodu?
Lernen beginnen
to need
Will you need the car tomorrow?
powiedzieć
Co próbujesz powiedzieć?
Lernen beginnen
to say
What are you trying to say?
pracować
Pracują dla Muzeum Narodowego w Londynie.
Lernen beginnen
to work
They work for the National Museum in London.
próbować
Spróbuj tego cytrynowego ciasta. Jest wyborne.
Lernen beginnen
to try
Try this lemon cake. It's delicious.
przyjść
John powinien przyjść lada chwila.
Lernen beginnen
to come
John should come here any minute.
robić
Co zamierzasz teraz zrobić?
Lernen beginnen
to do
What are you planning to do now?
robić, tworzyć
Chłopcy zrobili model samolotu.
Lernen beginnen
to make
The boys made a model of a plane.
rozmawiać
Anna uwielbia rozmawiać przez telefon.
Lernen beginnen
to talk
Ann loves talking on the phone.
rozumieć
Próbuję zrozumieć co się dzieje.
Lernen beginnen
to understand
I'm trying to understand what is happening.
siedzieć
Siedzę i nie mogę wstać.
Lernen beginnen
to sit
I'm sitting and I can't stand up.
skakać
Potrafi podskoczyć wysoko.
Lernen beginnen
to jump
He can jump really high.
słuchać
Uwielbia słuchać muzyki w drodze do pracy.
Lernen beginnen
to listen
She loves listening to music on her way to work.
słyszeć
Moja babcia słabo słyszy i musimy krzyczeć.
Lernen beginnen
to hear
My grandmother can't hear well and we have to shout.
spadać, upadać
Aktor spadł z konia i złamał nogę.
Lernen beginnen
to fall
The actor fell of the horse and broke his leg.
spotykać
Spotkajmy się wieczorem w klubie.
Lernen beginnen
to meet
Let's meet tonight at the club.
sprzedawać
Mężczyzna próbował sprzedać skradziony obraz.
Lernen beginnen
to sell
The man was trying to sell the stolen painting.
śledzić
Marek był przerażony, albowiem ktoś go śledził.
Lernen beginnen
to follow
Mark was really scared, because someone was following him.
śmiać się
Śmieję się za każdym razem gdy oglądam tę komedię.
Lernen beginnen
to laugh
I laugh every time I watch this comedy.
śpiewać
Miała zaledwie trzy lata gdy zaczęła śpiewać piosenki Madonny.
Lernen beginnen
to sing
She was only three when she started to sing Madonna's songs.
tańczyć
Anna i Tomek umieją zatańczyć Tango i Cha Chę.
Lernen beginnen
to dance
Ann and Tom know how to dance Tango and Cha Cha.
tracić, gubić, przegrywać
Lernen beginnen
lose
uczyć się
Jaką masz metodę uczenia się?
Lernen beginnen
to learn
What are your learning habits?
uśmiechać się
Jest ładna i zawsze jest uśmiechnięta.
Lernen beginnen
to smile
She's pretty and she's always smiling.
używać
Czy kiedykolwiek używałeś tego mleczka do ciała?
Lernen beginnen
to use
Have you ever used this body lotion?
zaczynać
Uroczystość zaczęła się od przecięcia wstęgi.
Lernen beginnen
to begin
The event began with cutting the ribbon.
zamykać
Proszę zamknij oczy. Mam dla ciebie niespodziankę.
Lernen beginnen
to close
Close you eyes, please. I've got a surprise for you.
zapominać
Nie zapomnij kupić butelkę wina.
Lernen beginnen
to forget
Don't forget to buy a bottle of wine.
złamać, rozbić, połamać
Narciarz przewrócił się i złamał nogę.
Lernen beginnen
to break
The skier fell and broke his leg.
znajdować
Walizkę znaleziono w innym kraju.
Lernen beginnen
to find
The suitcase was found in a different country.
zostawać
Zostanę na noc u babci.
Lernen beginnen
to stay
I'm going to stay at grandma's for the night.
spać
Lernen beginnen
to sleep

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.