Słownik ISEL - A

 0    145 Datenblatt    RoniDB
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
umiejętność
On posiada umiejętność jasnego tłumaczenia rzeczy.
Lernen beginnen
ability
He’s got the ability to explain things clearly.
powyżej, nad
Nasze biuro jest nad zakładem fryzjerskim.
Lernen beginnen
above
Our office is above the hairdresser’s.
za granicą
Susan spędziła rok za granicą.
Lernen beginnen
abroad
Susan spent a year abroad.
nieobecność
Wiele się wydarzyło pod moją nieobecność.
Lernen beginnen
absence
A lot has happened in my absence.
nieobecny
Fred był nieobecny w szkole.
Lernen beginnen
absent
Fred was absent from school.
akceptować
Akceptuję twoją ofertę.
Lernen beginnen
accept
I accept your offer.
dostęp
Czy masz dostęp do Internetu?
Lernen beginnen
access
Do you have access to the Internet?
wypadek
Miał wypadek w zeszłym/ubiegłym tygodniu.
Lernen beginnen
accident
He had an accident last week.
według, zgodnie z
Wszystko poszło zgodnie z planem.
Lernen beginnen
according
Everything went according to plan.
konto, rachunek; raport, relacja
Chciałbym otworzyć rachunek.
Lernen beginnen
account
I’d like to open an account.
oskarżać
Oskarżyła go o kłamstwo.
Lernen beginnen
accuse
She accused him of lying.
ból
Czuję ból w ramieniu.
Lernen beginnen
ache
I feel an ache in my arm.
osiągnąć
On osiągnął swoje cele.
Lernen beginnen
achieve
He’s achieved his objectives.
w poprzek, przez
Powoli przeszedłem przez ulicę.
Lernen beginnen
across
I walked slowly across the street.
akt; grać; działać, postępować
Musimy działać szybko.
Lernen beginnen
act
We must act quickly.
działanie, akcja
Film jest pełen akcji.
Lernen beginnen
action
The movie has a lot of action.
aktywny
Ona jest bardzo aktywną osobą.
Lernen beginnen
active
She’s a very active person.
działalność, zajęcie
Klub oferuje wiele zajęć w plenerze.
Lernen beginnen
activity
The club offers many outdoor activities.
aktor
On jest znanym aktorem.
Lernen beginnen
actor
He’s a famous actor.
aktorka
Ona zawsze chciała zostać aktorką.
Lernen beginnen
actress
She has always wanted to become an actress.
faktyczny, rzeczywisty
Jakie są twoje faktyczne powody? (O co ci naprawdę chodzi?)
Lernen beginnen
actual
What are your actual reasons?
faktycznie, w rzeczywistości
W rzeczywistości nie powiedział niczego ważnego.
Lernen beginnen
actually
He didn’t actually say anything important.
ogłoszenie, reklama
Przeczytaj wszystkie reklamy w dzisiejszej gazecie.
Lernen beginnen
ad
Read all the ads in today’s newspaper.
dodawać
Dodaj (trochę) cukru do śmietany.
Lernen beginnen
add
Add some sugar to the cream.
dodatek; dodawanie
Widziałem nowy dodatek do gazety.
Lernen beginnen
addition
I’ve seen a new addition to the newspaper.
dodatkowy
Będą potrzebowali dodatkowej pomocy.
Lernen beginnen
additional
They will need additional help.
przymiotnik
Jaka jest kolejność przymiotników?
Lernen beginnen
adjective
What’s the order of adjectives?
podziwiać
On podziwia swoją nauczycielkę francuskiego.
Lernen beginnen
admire
He admires his French teacher.
przyznawać
Przyznaję, że się myliłem
Lernen beginnen
admit
I admit I was wrong.
dorosły
Film jest tylko dla dorosłych.
Lernen beginnen
adult
The film is for adults only.
postęp; posuwać się naprzód
Nastąpił szybki postęp w technice.
Lernen beginnen
advance
There have been rapid advances in technology.
zaleta, przewaga
Jakie są zalety tej metody?
Lernen beginnen
advantage
What are the advantages of this method?
przygoda
Mieli w Afryce niezapomnianą przygodę.
Lernen beginnen
adventure
They had an unforgettable adventure in Africa.
przysłówek
„Szybko” jest przysłówkiem.
Lernen beginnen
adverb
“Quickly” is an adverb.
reklamować, ogłaszać
Wiele firm reklamuje swoje produkty w Internecie.
Lernen beginnen
advertise
A lot of companies advertise their products on the Internet.
reklama
Ich nowa reklama była kontrowersyjna.
Lernen beginnen
advertisement
Their new advertisement was controversial.
rada, porada
Czy możesz udzielić mi rady?
Lernen beginnen
advice
Can you give me some advice?
doradzać
Doradził, abym zaczekał kilka dni.
Lernen beginnen
advise
He advised me to wait a couple of days.
sprawa
Nie mieszaj się w ich sprawy.
Lernen beginnen
affair
Don’t interfere with their affairs.
oddziaływać, wpływać na coś, dotyczyć
Ten problem dotyczy wielu osób.
Lernen beginnen
affect
This problem affects a lot of people.
pozwolić sobie na coś
Nie możemy pozwolić sobie na nowy samochód. (Nie stać nas na nowy samochód.)
Lernen beginnen
afford
We can’t afford a new car.
be afraid of something – bać się czegoś
On boi się ciemności.
Lernen beginnen
afraid
He’s afraid of the dark.
po
Wyjeżdżamy po śniadaniu.
Lernen beginnen
after
We are leaving after breakfast.
popołudnie
Do zobaczenia po południu.
Lernen beginnen
afternoon
See you in the afternoon.
znowu
Chciałbym cię znów zobaczyć.
Lernen beginnen
again
I’d like to see you again.
przeciwko
Jesteśmy przeciwko badaniom na zwierzętach.
Lernen beginnen
against
We’re against animal testing.
wiek
Oni są w tym samym wieku. (Oni są rówieśnikami)
Lernen beginnen
age
They are the same age.
agencja
Ona pracuje w agencji reklamowej.
Lernen beginnen
agency
She works in an advertising agency.
agent
On jest agentem firmy ubezpieczeniowej.
Lernen beginnen
agent
He is an agent for insurance company.
2 years ago – 2 lata temu
Jak dawno temu zmarł?
Lernen beginnen
ago
How long ago did he die?
zgadzać się
Czy ona zgodziła się z nimi pójść?
Lernen beginnen
agree
Did she agree to go with them?
zgoda, porozumienie
W końcu osiągnęliśmy porozumienie.
Lernen beginnen
agreement
We’ve finally reached an agreement.
przed, z przodu, na przedzie
Dwaj żołnierze szli przed nami.
Lernen beginnen
ahead
Two soldiers walked ahead of us.
pomoc; pomagać
Ten kraj pilnie potrzebuje pomocy humanitarnej.
Lernen beginnen
aid
This country urgently needs humanitarian aid.
cel; dążyć do; celować
Wyjechałem do Anglii w celu poprawienia mojego angielskiego.
Lernen beginnen
aim
I went to England with the aim of improving my English.
powietrze
Idę na zewnątrz zaczerpnąć świeżego powietrza.
Lernen beginnen
air
I’m going outside for some fresh air.
samolot
Nikt nie wie, dlaczego samolot się rozbił.
Lernen beginnen
airplane, plane
Nobody knows why the airplane crashed.
lotnisko
Spotkali mnie na lotnisku.
Lernen beginnen
airport
They met me at the airport.
alkohol
Czy palisz papierosy albo pijesz alkohol?
Lernen beginnen
alcohol
Do you smoke cigarettes or drink alcohol?
podobny
Oni są bardzo podobni (do siebie).
Lernen beginnen
alike
They are very much alike.
żywy
Górnicy są wciąż żywi.
Lernen beginnen
alive
The miners are still alive.
wszystko; wszyscy
To wszystko, co powiedziała.
Lernen beginnen
all
That’s all she said.
pozwalać
Czy rodzice pozwalają ci samemu wychodzić (z domu)?
Lernen beginnen
allow
Do your parents allow you to go out alone?
prawie
Prawie skończyłem tę książkę.
Lernen beginnen
almost
I’ve almost finished this book.
sam
Zostaw mnie samego!
Lernen beginnen
alone
Leave me alone!
wzdłuż
Co wieczór spacerowałem wzdłuż plaży.
Lernen beginnen
along
Every evening I walked along the beach.
już
Ona już wyszła.
Lernen beginnen
already
She’s already left.
także
Mówię także trochę po hiszpańsku.
Lernen beginnen
also
I also speak a little Spanish.
chociaż
Moja córka poszła do szkoły, chociaż była chora.
Lernen beginnen
although
My daughter went to school although she was ill.
zawsze
Piotr zawsze się spóźnia.
Lernen beginnen
always
Peter is always late.
ambasador
Rosyjski ambasador w Polsce nie pojawił się na spotkaniu.
Lernen beginnen
ambassador
The Russian ambassador to Poland didn’t appear at the meeting.
karetka pogotowia
Wezwij karetkę/pogotowie!
Lernen beginnen
ambulance
Call an ambulance!
wśród
Wśród pasażerów jest troje/trójka dzieci.
Lernen beginnen
among
There are three children among the passengers.
suma, kwota
To będzie kosztowało ogromną sumę pieniędzy.
Lernen beginnen
amount
It will cost a huge amount of money.
bawić, rozbawić
Jego żart rozbawił wszystkich.
Lernen beginnen
amuse
His joke amused everybody.
kąt
W kwadracie wszystkie kąty są proste.
Lernen beginnen
angle
In a square all angles are right angles.
zły, rozzłoszczony
Michelle jest na mnie zła.
Lernen beginnen
angry
Michelle is angry with me.
ogłaszać
Ogłosili, że zamierzają się pobrać.
Lernen beginnen
announce
They announced they were going to get married.
drażnić, irytować
Takie rzeczy zawsze mnie irytują.
Lernen beginnen
annoy
Things like these always annoy me.
inny
On szuka innej pracy.
Lernen beginnen
another
He’s looking for another job.
odpowiedź
Nie ma łatwej odpowiedzi na to pytanie.
Lernen beginnen
answer
There’s no easy answer to this question.
zaniepokojony
Ona jest bardzo zaniepokojona o swoją przyszłość.
Lernen beginnen
anxious
She was very anxious about her future.
jakiś
Masz jakieś pytania?
Lernen beginnen
any
Do you have any questions?
ktoś, ktokolwiek
Czy ktoś tu jest?
Lernen beginnen
anybody
Is anybody here?
w każdym razie; tak czy owak
Tak czy owak, nie będę mógł ci pomóc.
Lernen beginnen
anyhow
Anyhow, I won’t be able to help you.
ktoś, ktokolwiek
Czy ktoś mnie słucha?
Lernen beginnen
anyone
Is anyone listening to me?
coś, cokolwiek
Czy mogę coś dla ciebie zrobić?
Lernen beginnen
anything
Can I do anything for you?
tak czy inaczej; w każdym razie
W każdym razie tak mi powiedziała.
Lernen beginnen
anyway
Anyway, that’s what she told me.
gdzieś, gdziekolwiek
Widziałeś gdzieś Johna?
Lernen beginnen
anywhere
Have you seen John anywhere?
osobno
Nigdy nie zobaczysz ich osobno.
Lernen beginnen
apart
You can never see them apart.
mieszkanie (American English)
Chcę mieszkać w przestronnym mieszkaniu.
Lernen beginnen
apartment
I want to live in a spacious apartment.
przepraszać
Przeprosiła za spóźnienie.
Lernen beginnen
apologise
She apologised for being late.
pojawiać się
Jej mąż nagle pojawił się w drzwiach.
Lernen beginnen
appear
Her husband suddenly appeared in the doorway.
wygląd
Była zaszokowana jego wyglądem.
Lernen beginnen
appearance
She was shocked by his appearance.
jabłko
Nie jedz niedojrzałych jabłek.
Lernen beginnen
apple
Don’t eat unripe apples.
podanie; zastosowanie
Wysłał wiele podań o pracę.
Lernen beginnen
application
He has sent off a lot of job applications.
ubiegać się, składać wniosek; stosować, używać
Złożyłem wniosek o amerykańską wizę.
Lernen beginnen
apply
I applied for an American visa.
wyznaczyć
Został wyznaczony do prowadzenia śledztwa.
Lernen beginnen
appoint
He was appointed to conduct the inquiry.
umówione spotkanie
Chciałbym umówić się na wizytę u doktora Jonesa.
Lernen beginnen
appointment
I’d like to make an appointment with Dr Jones.
właściwy, odpowiedni
Te buty nie są odpowiednie do pieszych wycieczek.
Lernen beginnen
appropriate
These shoes aren’t appropriate for hiking.
aprobować
Moi rodzice nie aprobują tego, że z nim chodzę.
Lernen beginnen
approve
My parents don’t approve of me going out with him.
kwiecień
Rozwiedli się w kwietniu.
Lernen beginnen
April
They divorced in April.
you are – ty jesteś, wy jesteście; we are – my jesteśmy; they are – oni/one/to są
Skąd jesteś?
Lernen beginnen
are
Where are you from?
obszar, powierzchnia
Jaka jest powierzchnia Polski?
Lernen beginnen
area
What’s the area of Poland?
kłócić się
Oni zawsze się kłócą.
Lernen beginnen
argue
They are always arguing.
argument; kłótnia
W parlamencie wybuchła kłótnia o podatki.
Lernen beginnen
argument
An argument about taxes broke out in the parliament.
powstawać; pojawiać się
Problem powstał z braku porozumienia.
Lernen beginnen
arise
The problem arose from a lack of communication.
ramię
Wziął ją w ramiona.
Lernen beginnen
arm
He put his arms around her shoulders.
broń
Handel bronią jest w tym kraju zakazany.
Lernen beginnen
arms
Arms trade is forbidden in this country.
armia, wojsko
Wstąpił do wojska w wieku 20 lat.
Lernen beginnen
army
He joined the army at the age of 20.
dookoła, wokół
Kiedy on nie może zasnąć, chodzi wokół łóżka.
Lernen beginnen
around
When he can’t fall asleep, he walks around his bed.
organizować
Oni mogą to zorganizować za niewielką opłatą.
Lernen beginnen
arrange
They can arrange it for a small charge.
porozumienie, umowa; arrangements – przygotowania
Muszę poczynić przygotowania do podróży.
Lernen beginnen
arrangement
I have to make arrangements for my journey.
aresztować
Policja aresztowała szefa gangu.
Lernen beginnen
arrest
The police arrested the gang boss.
przybycie, przyjazd, przylot
Przylot samolotu był opóźniony.
Lernen beginnen
arrival
The arrival of the plane was delayed.
przybywać
Na wesele przybyło wielu gości.
Lernen beginnen
arrive
Many guests arrived at the wedding.
sztuka
Nie rozumiem sztuki nowoczesnej.
Lernen beginnen
art
I don’t understand modern art.
artykuł
Przeczytałeś ten artykuł?
Lernen beginnen
article
Have you read this article?
sztuczny
To sztuczne jezioro.
Lernen beginnen
artificial
It’s an artificial lake.
jako
Mieszkała w tym kraju jako dziecko.
Lernen beginnen
as
She lived in the country as a child.
zawstydzony
Powinieneś się wstydzić!
Lernen beginnen
ashamed
You should be ashamed of yourself!
pytać; prosić
Chciałbym cię o coś zapytać.
Lernen beginnen
ask
I’d like to ask you something.
we śnie; be asleep – spać
Gdy wracam z pracy, ona już śpi.
Lernen beginnen
asleep
When I get back from work, she is already asleep.
stowarzyszenie
Wszyscy członkowie stowarzyszenia przybyli na spotkanie.
Lernen beginnen
association
All members of the association arrived at the meeting.
zakładać
Zakładam, że ty też przyjdziesz.
Lernen beginnen
assume
I assume you’re coming too.
przy, u, w, na, o, po
Megan opowiedziała nam tę historię przy obiedzie.
Lernen beginnen
at
Megan told us this story at dinner.
atmosfera
W zespole jest dobra atmosfera.
Lernen beginnen
atmosphere
There’s a good atmosphere in the team.
atak; atakować
Został zaatakowany przez bandę/grupę młodych ludzi.
Lernen beginnen
attack
He was attacked by a gang of youths.
próba; próbować, usiłować
Jej ostatnia próba była udana.
Lernen beginnen
attempt
Her last attempt was successful.
uczęszczać, brać udział
W demonstracji wzięło udział ponad tysiąc osób.
Lernen beginnen
attend
Over a thousand people attended the demonstration.
uwaga
Mogę prosić o uwagę?
Lernen beginnen
attention
May I have your attention please?
przyciągać
Ta miejscowość wypoczynkowa przyciąga wielu turystów.
Lernen beginnen
attract
This resort attracts a lot of tourists.
atrakcyjny
Ona jest najbardziej atrakcyjną dziewczyną w mojej klasie.
Lernen beginnen
attractive
She is the most attractive girl in my class.
widownia, publiczność
Publiczność zaczęła bić brawo.
Lernen beginnen
audience
The audience started clapping.
sierpień
Chcą wyjechać na wakacje w sierpniu.
Lernen beginnen
August
They want to go on holiday in August.
ciotka
Moja ciotka jest bardzo bogatą kobietą.
Lernen beginnen
aunt
My aunt is a very rich woman.
autor
Kto jest autorem tej książki?
Lernen beginnen
author
Who is the author of this book?
jesień
Niektórzy ludzie uważają, że jesień jest najpiękniejszą porą roku.
Lernen beginnen
autumn
Some people think autumn is the most beautiful season.
osiągalny, dostępny
Informacja jest dostępna za darmo w Internecie.
Lernen beginnen
available
The information is available for free on the Internet.
średnia
To jest średnia cena.
Lernen beginnen
average
That’s the average price.
unikać
Spróbujmy uniknąć jazdy w godzinach szczytu.
Lernen beginnen
avoid
Let’s try to avoid rush hour traffic.
budzić się, uświadomić sobie; przebudzony
Niemowlęta często budzą się kilka razy w ciągu nocy.
Lernen beginnen
awake
Babies often awake several times at night.
nagroda; nagradzać
Jego film zdobył nagrodę.
Lernen beginnen
award
His film won an award.
świadomy
Nie byłem świadomy niebezpieczeństwa/zagrożenia.
Lernen beginnen
aware
I wasn’t aware of the danger.
z dala, daleko
Trzymaj się z dala ode mnie!
Lernen beginnen
away
Stay away from me!

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.