spadek poprawiony

 0    115 Datenblatt    wapno98
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
kodycyl (dokunent zmieniający testament)
Lernen beginnen
codicil
dziedziczenie
Lernen beginnen
succession / inheritance
dziedziczenie testamentowe
Lernen beginnen
testate succession
dziedziczenie ustawowe
Lernen beginnen
intestate succession
spadkodawca
Lernen beginnen
testator / testatrix(female) / will-maker (NZ)
spadkobierca
Lernen beginnen
successor / beneficiary
zapisobierca lub spadkobierca
Lernen beginnen
beneficiary
spadkodawca (ustawowy)
Lernen beginnen
deceased / decedent
spadkobierca (ustawowy)
Lernen beginnen
heir / intestate successor
przejście majątku spadkowego
Lernen beginnen
devolution of estate
przejść (o spadku)
Lernen beginnen
devolve / pass from
majątek spadkowy
Lernen beginnen
estate / inheritance
ogół praw i obowiązków
Lernen beginnen
general rights and obligations
zmarły
Lernen beginnen
deceased
testament (wszystkie dokumenty stanowiące o ostatniej woli zmarłego)
Lernen beginnen
last will
testament (1 dokument)
Lernen beginnen
testament
testament zwykły
Lernen beginnen
ordinary testament
własnoręczny / holograficzny
Lernen beginnen
holographic
notarialny
Lernen beginnen
notarial
allograficzny / urzędowy
Lernen beginnen
allographic / official
testament szczególny
Lernen beginnen
extraordinary / special / priviledged / emergency testament
ustny
Lernen beginnen
oral / werbal
testament sporządzony na polskim statku morskim lub powietrznym
Lernen beginnen
travel testament / seagoing vessel / will made on aircraft
testament poświadczony (Szkocja)
Lernen beginnen
atested will (signed on every page)
testament wspólny (Anglia i Walia)
Lernen beginnen
joint will
spadek
Lernen beginnen
inheritance / estate
dział spadku
Lernen beginnen
division / partition of the estate
dokonać podziału spadku
Lernen beginnen
make / perform / divide
drogą umowy
Lernen beginnen
by means of agreement / by ways of agreement
w drodze postępowania przed sądem
Lernen beginnen
by court proceedings
sądowy dział spadku
Lernen beginnen
court division of estate
masa spadkowa
Lernen beginnen
estate
obowiązki majątkowe
Lernen beginnen
rights and duties concerning property
powstający z chwilą otwarcia spadku
Lernen beginnen
arising on opening the succession
niegodność dziedziczenia
Lernen beginnen
unworthiness of succession / unworthiness to inherit
odrzucenie spadku
Lernen beginnen
desclaimer / rejection of estate / succession
dowiedział się o tytule swojego powołania do spadku
Lernen beginnen
to find out his/her right to inherit
odrzucić spadek
Lernen beginnen
reject the estate / inheritance
przyjąć spadek
Lernen beginnen
accept
jak gdyby nie dożył otwarcia spadku
Lernen beginnen
as if he predeceased the testator
nie należy mylić
Lernen beginnen
should not be mistaken
zrzeczenie się dziedziczenia
Lernen beginnen
renunciation of succession
krąg spadkobierców ustawowych
Lernen beginnen
circle of heirs
wniosek o stwierdzenie nabycia spadku
Lernen beginnen
petition for ascertainment of acquisition of the estate of the deceased person
przyszły spadkodawca
Lernen beginnen
future testator
udział spadkowy
Lernen beginnen
share in the estate / hereditary portion
ułamek
Lernen beginnen
fraction
uprawniony
Lernen beginnen
the entitled person
w przypadku
Lernen beginnen
in case of / under the rules of
zachowek
Lernen beginnen
legitim / forced heirship
rosczenie pieniężne
Lernen beginnen
pecuniary / monetary claim
przysługujący
Lernen beginnen
due to
zstępny
Lernen beginnen
descendant / issue
być powołanym do spadku
Lernen beginnen
to be called to succession
przeciwko spadkobiercom
Lernen beginnen
against heirs
osoby obdarowane
Lernen beginnen
donees
nie przysługuje
Lernen beginnen
does not apply
osoby uznane za niegodne
Lernen beginnen
people declared / found unworthy to inherit
osoby wydziedziczone
Lernen beginnen
disinherited persons
dochodzić roszczenia
Lernen beginnen
pursue the claim
od kogoś
Lernen beginnen
due somebody
komuś
Lernen beginnen
due to
zapisobierca lub spadkobierca
Lernen beginnen
legacy
zwykły zapis
Lernen beginnen
ordinary legacy
zapis windykacyjny
Lernen beginnen
absolute legacy / legatum per vindicatione
wykonawca testamentu
Lernen beginnen
executor / executrix
zarządzanie majątkiem spadkowym
Lernen beginnen
administration of the estate
spłacenie długów padkowych
Lernen beginnen
payment of the estate debts
wykonanie zapisów i poleceń
Lernen beginnen
execution of legacies and burdens
wydanie spadkobiercom majątku spadkowego
Lernen beginnen
distribution of the estate to the heirs
osoby powołane do zarządzania masą spadkową
Lernen beginnen
personal representatives
upoważnienie
Lernen beginnen
representation
zarządca
Lernen beginnen
administrator
przyznanie probacji
Lernen beginnen
grant of probate
sąd spadkowy
Lernen beginnen
probate court
orzeczenie o powołaniu na wykonawcę testamentu
Lernen beginnen
letters od administration
postępowanie spadkowe w przypadku dziedziczenia ustawowego
Lernen beginnen
administartion proceedings
postępowanie spadkowe w przypadku dziedziczenia testamentowego
Lernen beginnen
probate proceedings
sąd spadkowy (gdy jest postępowanie nieprocesowe)
Lernen beginnen
probate service
legat reszty spadkowej
Lernen beginnen
residuary legacy
zapisywać
Lernen beginnen
to bequeath / to devise
przechodzenie do reszty spadkowej
Lernen beginnen
gift lapse (may occur)
zapisobierca nieruchomości
Lernen beginnen
devisee
europejskie poświadczenie spadkowe
Lernen beginnen
European Certificate of Succession
stwierdzenie ważności testamentu
Lernen beginnen
probate of will
akt poświadczenia dziedziczenia
Lernen beginnen
certificate of inheritance
akt zgonu
Lernen beginnen
death certificate
długi spadkowe
Lernen beginnen
debts
karta zgonu
Lernen beginnen
medical dertificate of cause of death
orzeczenie o uznaniu zmarłego
Lernen beginnen
declaration of presumed death
odwołanie testamentu
Lernen beginnen
revocation of testament
podstawienie
Lernen beginnen
substitution
powłanie do spadku
Lernen beginnen
call to succession / to inherit
protokół dziedziczenia
Lernen beginnen
written record of inheritance
nabycie spadku
Lernen beginnen
acquisition of estate
stwierdzenie nabycia spadku
Lernen beginnen
certificate of estate acquisition
wniosek o
Lernen beginnen
application / petition for
przyjęcie spadku
Lernen beginnen
acceptance of estate
przyjęcie spadku wprost
Lernen beginnen
simple acceptance
z dobrodziejstwem inwentarza
Lernen beginnen
acceptance of estate under benefit of inventory
odrzucenie spadku
Lernen beginnen
rejection of succession
oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku
Lernen beginnen
statement / declaration of acceptance or rejection of the estate
postępowanie w sprawie o stwierdzenie nabycia spadku
Lernen beginnen
proceedings to estate acquisition
zapewnienie spadkowe
Lernen beginnen
declaration of inheritance
wstępny
Lernen beginnen
ascendant
zdolność dziedziczenia
Lernen beginnen
capacity to inherit
zdolnośc testowania
Lernen beginnen
capacity to testate
zapisobierca
Lernen beginnen
legatee
zbycie spadku
Lernen beginnen
transfer of estate
sądowe postępowanie działowe
Lernen beginnen
partition proceedings / partition action
polecenie
Lernen beginnen
instruction
ośiwdczenie jako zobowiązanie
Lernen beginnen
representation
oświadczenie
Lernen beginnen
statement / declaration of acceptance or rejection of the estate
długi spadkowe
Lernen beginnen
inherited debts / inheritance debts
koszty pogrzeby spadkodawcy
Lernen beginnen
the costs of the deceased funeral

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.