Speaking - przydatne wyrażenia

 0    57 Datenblatt    andrzejkwiatek
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
In my experience...
Lernen beginnen
Z mojego doświadczenia...
As far as I'm concerned...
Lernen beginnen
Jeśli chodzi o mnie...
Speaking for myself...
Lernen beginnen
Mówiąc za siebie...
In my opinion...
Lernen beginnen
Moim zdaniem...
Personally, I think...
Lernen beginnen
Osobiście myślę, że...
I'd say that...
Lernen beginnen
Powiedziałbym, że...
I'd suggest that...
Lernen beginnen
Sugeruję, że...
I'd like to point out that...
Lernen beginnen
Chciałbym zwrócić uwagę, że...
I believe that...
Lernen beginnen
Wierzę w to, że...
What I mean is...
Lernen beginnen
Chodzi mi o to...
If you want my honest opinion...
Lernen beginnen
Jeśli chcesz mojej szczerej opinii...
It is thought that...
Lernen beginnen
Uważa się, że...
Some people say that...
Lernen beginnen
Niektórzy mówią, że...
It is considered...
Lernen beginnen
Jest rozważane...
It is generally accepted that...
Lernen beginnen
Jest ogólnie akceptowane, że...
I absolutely/totally agree.
Lernen beginnen
I absolutnie / całkowicie zgadzam.
I couldn't agree more.
Lernen beginnen
W zupełności się z tym zgadzam.
I agree entirely.
Lernen beginnen
Zgadzam się całkowicie.
I am of the same opinion.
Lernen beginnen
Jestem tego samego zdania.
I simply must agree with that.
Lernen beginnen
Po prostu muszę się z tym zgodzić.
You have a point there.
Lernen beginnen
Masz rację tam.
I really cannot argue with that.
Lernen beginnen
Naprawdę nie mogę się z tym kłócić.
We see eye to eye on this.
Lernen beginnen
Zgadzamy się w tym temacie. (IDM)
I have to concede/admit that you're right.
Lernen beginnen
Muszę przyznać, / przyznać, że masz rację.
I agree with you 100 percent.
Lernen beginnen
Zgadzam się z Tobą w 100 procentach.
It is only part true that...
Lernen beginnen
To jest tylko w części prawdą, że ​​...
That's true, but...
Lernen beginnen
To prawda, ale...
I can agree with that only with reservations.
Lernen beginnen
Mogę się z tym zgodzić tylko z zastrzeżeniami.
That seems obvious, but...
Lernen beginnen
To wydaje się oczywiste, ale...
That is not necessarily so.
Lernen beginnen
To nie musi tak być.
It is not as simple as it seems.
Lernen beginnen
To nie jest tak proste jak się wydaje.
I agree with you in principle, but...
Lernen beginnen
Zgadzam się z tobą co do zasady, ale...
I agree with you in part, but...
Lernen beginnen
Zgadzam się z Tobą w części, ale...
It may be so, but...
Lernen beginnen
Może być i tak, ale...
To a certain extent yes, but we mustn't overlook some important facts.
Lernen beginnen
Do pewnego stopnia tak, ale nie wolno nam przeoczyć kilka ważnych faktów
There's a lot in what you say but I would like to draw your attention to some other points.
Lernen beginnen
Jest wiele w to, co mówisz, ale chciałbym zwrócić uwagę na kilka innych punktów.
I couldn't agree more, but there's one thing we have to remember.
Lernen beginnen
W zupełności się z tym zgadzam, ale jest jedna rzecz, o której musimy pamiętać.
I disagree I'm afraid.
Lernen beginnen
Nie zgadzam się z tym, obawiam się.
I beg to differ.
Lernen beginnen
Pozwolę sobie być innego zdania.
I'd say the exact opposite.
Lernen beginnen
Powiedziałbym coś wręcz przeciwnego.
That's not always true.
Lernen beginnen
To nie zawsze prawda.
That's not always the case.
Lernen beginnen
Nie zawsze tak się dzieje.
(I'm afraid) I don't share your opinion.
Lernen beginnen
(Obawiam się) Nie podzielam Twojej opinii.
There is more to it than that.
Lernen beginnen
To coś więcej niż tylko to.
I (very much) doubt whether this is true.
Lernen beginnen
I (bardzo) wątpię, czy to prawda.
This is in complete contradiction to what I believe/think.
Lernen beginnen
Jest to w całkowitej sprzeczności do tego, co uważam, / myślę.
I have my reservation about that.
Lernen beginnen
Mam zastrzeżęnia do tego.
I couldn't agree with you less.
Lernen beginnen
Całkowicie się z tobą nie zgadzam.
I really must take issue with you there.
Lernen beginnen
Jestem całkowicie innego zdania na ten temat niż Ty.
I'm not in favour of this solution.
Lernen beginnen
Nie jestem za tym rozwiązaniem.
I don't support this solution.
Lernen beginnen
Nie popieram tego rozwiązania.
I think you are mistaken.
Lernen beginnen
Myślę, że jesteś w błędzie.
I respect your opinion/You have a right to your opinion, but I think...
Lernen beginnen
Szanuję Twoją opinię / Masz prawo do swojej opinii, ale myślę, że...
Can I add something here?
Lernen beginnen
Czy mogę dodać coś tutaj?
Sorry to interrupt, but...
Lernen beginnen
Przepraszam, że przeszkadzam, ale...
If I might add something...
Lernen beginnen
Jeśli mogę coś dodać...
You didn't let me finish, I'm afraid.
Lernen beginnen
Nie pozwoliłeś mi skończyć, obawiam się.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.