Spółki handlowe

 0    78 Datenblatt    Skrok
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
umowa/statut
Lernen beginnen
Articles of Association
umowa sp. partnerskiej
Lernen beginnen
Partnership Agreement
prowadzona pod firmą
Lernen beginnen
conducted under the business name
firma spółki kapitałowej
Lernen beginnen
corporate name
siedziba
Lernen beginnen
seat / registered office
terenem działania spółki jest
Lernen beginnen
the company shall operate in the territory
przedmiotem działalności spółki
Lernen beginnen
the objects of the company shall be
wpisana do rejestru przedsiebiorców
Lernen beginnen
entered into the register of enterpreneurs
prowadzony przez Sąd Rejonowy
Lernen beginnen
kept by the District Court
nr REGON
Lernen beginnen
Statistical ID No.
jednogłośnie
Lernen beginnen
unanimously
proporcjonalnie
Lernen beginnen
pro rata
prawo poboru
Lernen beginnen
pre-emption right / preemptive right
zbywalny
Lernen beginnen
alienable
zastawiony
Lernen beginnen
pledged
zwołać
Lernen beginnen
convene/summon/call
wpłaty na udziały
Lernen beginnen
contributions for shares
wartość nominalna
Lernen beginnen
nominal/par/face value
aport
Lernen beginnen
in-kind contribution
kompetencje Zarządu
Lernen beginnen
powers of the Board
rok obrotowy
Lernen beginnen
financial year
zatwierdzenie sprawozd. Zarządu
Lernen beginnen
granting approval to the managemet report (management commentary)
sprawozdanie finansowe
Lernen beginnen
financial statements (accounts)
udzielenie skwitowania członkom zarządu
Lernen beginnen
granting discharge to members...
prawo rzeczowe
Lernen beginnen
right in rem / real right
podział zysku
Lernen beginnen
profit distribution
pokryce strat
Lernen beginnen
loss coverage
zmiany Umowy Spółki
Lernen beginnen
amendments to the Articles of Association
przenosić prawo własności
Lernen beginnen
alienate
1. członek zarządu 2. kurator, zarządca czyjąś własnością
Lernen beginnen
trustee
przepis wewn., statut, regulamin
Lernen beginnen
by-law
wynikajacy z czegoś
Lernen beginnen
incidental to
niezgodny z prawem
Lernen beginnen
repungant to law
wynagrodzenie
Lernen beginnen
remuneration, compensation
odprawa
Lernen beginnen
severance
wykonywać obowiązki
Lernen beginnen
discharge duties
pociągnięty do odpowiedzialności
Lernen beginnen
held personally liable
rażące zaniedbanie
Lernen beginnen
gross negligence
rozumieć
Lernen beginnen
construe
udzielić absolutorium
Lernen beginnen
grant discharge to
zapisać się na akcje
Lernen beginnen
subscribe for
przyjąć (o uchwale)
Lernen beginnen
pass / adopt
z zastrzeżeniem
Lernen beginnen
with the proviso of
warunek wstępny, wymóg
Lernen beginnen
prerequisite
spłacić dług, kredyt
Lernen beginnen
redeem
cena wykupu
Lernen beginnen
redemption price
akcje w obiegu
Lernen beginnen
outstanding shares
po złożeniu certyfikatu
Lernen beginnen
upon surrender of certificate
złożyć sekretarzowi
Lernen beginnen
file with the secretary
odwoływać, anulować, unieważnić
Lernen beginnen
revoke
powiernik, instytucja powiernicza
Lernen beginnen
fiduciary
obligacja, skrypt dłużny
Lernen beginnen
debenture
nadawać, przyznać
Lernen beginnen
confer on/upon
głos za, głos potwierdzający
Lernen beginnen
affirmative voice
ogółem biorąc
Lernen beginnen
in the aggregate
jednogłośność
Lernen beginnen
unanimity
przyjęta zwyklą większością głosów
Lernen beginnen
by a simple majority
nalezycie wyznaczony, powołany
Lernen beginnen
duly appointed
oddać głos na
Lernen beginnen
cast a vote for
odwołać
Lernen beginnen
revoke
głosować osobiście
Lernen beginnen
vote in person
głosować pzrze pełnomocnika
Lernen beginnen
vote by proxy
obligatariusz
Lernen beginnen
bondholder
przyjęcie porządku obrad
Lernen beginnen
adoption of the agenda
Monitor Sądowy i Gospodarczy
Lernen beginnen
Court and Economic Gazette
o treści i w kolejności zamieszczonej w...
Lernen beginnen
with the content and order as published in...
rozpatrzenie sprawozdania
Lernen beginnen
Examination of the report
lista obecności
Lernen beginnen
attendance
zdolny do podejmowania uchwał
Lernen beginnen
capable of adopting resolutions
osiągnięty zysk
Lernen beginnen
generated profit
łącznie
Lernen beginnen
in total, in the aggregate
odbyć zgromadzenie
Lernen beginnen
hold a meeting
w głosowaniu jawnym
Lernen beginnen
on a show of hands
w głosowaniu tajnym
Lernen beginnen
on a poll
akcje, udziały własne
Lernen beginnen
treasury shares
głosować w spr. uchwały
Lernen beginnen
vote on the resolution
uprawnieni członkowie
Lernen beginnen
eligible members
akcjonariusz, posiadacz akcji imiennych
Lernen beginnen
shareholder of record

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.