Sprawdzian Noj I

 0    12 Datenblatt    kubazylicz
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage język polski Antworten język polski
Wymień znane Ci strofy w stylu wysokim i opisz je, oraz podaj przynajmniej poi jednym przykładzie tekstu w którym dana strofa została użyta.
Lernen beginnen
1). Strofa Saficka • 11- zgł x 3 +5 Np.:” XVI tren” J. Kochanowski(Ren) 2). Tercyna dantejska wiele tercyn 11-zgł rym wiązany aba, bcb, cdc, ded, efe, fgf 3). Sekstyna Np.: „Boska komedia”(poemat) Dante (Śre.) 6 wersów po 11- zgł Rym naprzemienny + rym sąsiadujący (- ab ab cc) Np.: „Grób Agamemnona”=> J. Słowacki (Rom.) 4). Oktawa 8 wersów po 11-zgł ab ab ab cc np.: „Hymn o miłości ojczyzny” => I. Krasicki (Ośw) „Beniowski”(poemat dygresyjny) J. Słowacki (Rom)
Czym jest heksametr? W jakich tekstach występuje?
Lernen beginnen
Heksametr= (styl wzniosły/wysoki) sześciostopowiec, wers w takim tekscie jest złożony z sześciu stóp metrycznych (zgłosek=sylab) Przykłady: „Iliada i Osyseja” => Homer (Ant); „Bema pamięci żałobny rapsod”=> Norwid; „Konrad Wallenrod” => A. Mickiewicz „Pan Tadeusz” = > 13- zgłoskowiec (odpowiednik heksametru) „Balladyna” J. Słowacki 11 i 8 zgłoskowiec
Podaj definicje: wersu, wersetu, zgłoski, strofy oraz mowy wiązanej.
Lernen beginnen
wers= linijka w wierszu werset= najmniejsza jednostka formalno-znaczeniowa w pisamch świętych. zgłoska=sylaba strofa(zwrotka)= powtarzający się w utworze poetyckim kilkuwersowy układ rytmiczny o określonym układzie rymów. mowa wiązana= poezja
Wyjaśnij czym różni się poezja stychiczna od stroficznej.
Lernen beginnen
Poezja=> stychiczna (nie podzielona na zwrotki) i stroficzna (podzielona)
Wyjaśnij czym jest poezja normatywna.
Lernen beginnen
sztuka podająca wzorce, zasady poezji. (określa normy stylistyczne i kompozycyjne utworów literackich)
Wyjaśnij termin synestezja.
Lernen beginnen
Synestezja= bierne słyszenie + łączenie zmysłów z kolorem (np.: Ta zieleń dźwięczała)
Wymień znane ci fonetyczne środki języka i omów je po kolei.
Lernen beginnen
 Rym= współbrzmienie końcówek wyrazów. Rym żeński(1,5 zgłoski)= na przed ostatnią sylabę, r. męski(0.5 zgłoski) na ostatnią sylabę.  Aliteracja= euforia (eufonia=kakofonia) to powtórzenie w celach ekspresywnych jednej lub kilku głosek na początku lub w akcentowanych pozycjach kolejnych wyrazów (zastosowane w Ballady i Romanse= A. Mickiewicz) Np.:(Król Karol); (czarna krowa w kropki bordo)  Onomatopeja= naśladowanie dźwięków przyordy i cywilizacji. 1). Wyrazy dźwiękonaśladowcze= chrzest, skrzy
Wymień synonimy poety i napisz jakie instrumenty symbolizują poezje.
Lernen beginnen
śpiewak, piewca, pieśniarz, lirnik, harfiarz, wieszcz  Skald, trubadur, bard, wajdelota Instrumenty symbolizujące poezje= harfa, lira, flet
Wyjaśnij pojęcie poezja tyrtejska.
Lernen beginnen
Poezja tyrtejska= poezja patriotyczna nawołująca do walki w obronie ojczyzny.
Wymień imiona poetów antycznych mitlogicznych i niemitologicznych.
Lernen beginnen
Imiona poetów antycznych: niemitologicznych (Homer, Horacy); mitlogicznych(Orfeusz)
Jaki nosił tytuł pierwszy tekst antyczny zawierający refleksję teoretyczna na temat literatury.
Lernen beginnen
„Ars poetica” => Arystoteles
Czym jest incipit. Wyjaśnij znaczenie słów "non omnis moriar" oraz podaj nazwę łacińskiego i polskiego inipitu.
Lernen beginnen
 Incipit= pierwsze słowa wiersza/tekstu bez tytułu, funkcjonuje jako tytuł. „Non omnis moria” (nie wszystek umrę) przekonanie artysty lub człowieka, który wiele dokonał, że śmierć fizyczna nie stanowi końca jego istnienia, jego sławy, że będzie znany i wspominany także po wielu latach a). oda Horacego „non omnis moria” b). Jan Kochanowski, Pieśń XXIV "

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.