SRL Wydawanie licencji/certyfikatów kwalifikacji ATCO

 0    35 Datenblatt    Monika1980
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage język polski Antworten język polski
Licencja jest
Lernen beginnen
świadectwem stwierdzającym posiadanie określonych kwalifikacji oraz dowodem upoważnienia do wykonywania określonych czynności lotniczych
Licencje wydaje się
Lernen beginnen
odrębnie dla każdego rodzaju specjalności członków personelu lotniczego
Licencja ojest wydawana zgodnie z
Lernen beginnen
rozporządzeniem unijnym 2015/340 oraz krajowym z 2017 r. poz. 1115
Prezes Urzędu prowadzi rejestr
Lernen beginnen
personelu lotniczego
Na rejestr personelu lotniczego składają się
Lernen beginnen
1) lista członków personelu lotn. 2) karty osobowe członków personelu lotniczego 3) teczki osobowe członków personelu lotniczego wraz z zawartymi w nich dok.
licencja praktykanta-kontrolera ruchu lotniczego - wymagania w zakresie języka polskiego
Lernen beginnen
co najmniej na poziomie 4 operacyjnym, poświadczoną odpowiednim dokumentem
Uprawnienie uzup. w zakresie jęz. polskiego na poz. 6 biegłym może być wpisane do licencji praktykanta-kontrolera ruchu lotniczego na podstawie
Lernen beginnen
1) świadectwa dojrzałości, po zdaniu egz. maturalnego w języku polskim, 2) wykazania się w trakcie oceny końc. po szkol. wst. biegł. jęz. na poz. 6 biegłym w zakr. fraz. lotniczej i zrozumiałej komunikacji
kandydaci na praktykanta-kontrolera RL muszą ukończyć szkolenie wstępne w
Lernen beginnen
organizacji szkoleniowej spełniającej wymagania określone w załączniku III (część ATCO. OR)
Po jakim czasie od dnia wyd. posiadacz licencji prakt.-kontr. RL, który nie zaczął korzystać z praw wynikających z tej licencji lub przerwał korzystanie z tych praw musi poddać się ocenie poz. wiedzy i umiejętności, aby rozp. lub kont. szkol.?
Lernen beginnen
1 rok
Po jakim czasie od dnia wyd. posiadacz licencji kontr. RL, który przerwał korzystanie z tych praw musi poddać się ocenie poz. wiedzy i umiejętności, aby rozp. lub kont. szkol.?
Lernen beginnen
4 lata
Licencja nie może być wydana osobie
Lernen beginnen
1) zakaz prowadzenia wszelkiego rodzaju pojazdów mechanicznych 2) prowadzenia wszelkiego rodz. pojazdów w ruchu pow.
licencja - kontroler ruchu lotniczego - wymagania wiek i wykszt.
Lernen beginnen
- ukończone 21 lat, wykształcenie co najmniej średnie - świadectwo dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego lub egzaminu dojrzałości
licencja praktykant - kontroler ruchu lotniczego - - wymagania wiek i wykszt.
Lernen beginnen
ukończone 18 lat, - wykształcenie co najmniej średnie -świadectwo dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego lub egzaminu dojrzałości
(ADV)
Lernen beginnen
uprawnienie kontroli lotniska wizualnej
(ADI)
Lernen beginnen
uprawnienie kontroli lotniska instrumentalnej - zapewniania służby kontroli RL dla ruchu lotniskowego na lotnisku, które opubl. proc. pod. lub odlotu według wskazań przyrz. UWAGA uprawnieniu temu towarzyszy co najmniej jedno uprawnienie uzup.
APP
Lernen beginnen
uprawnienie kontroli zbliżania proceduralnej (APP),
APS
Lernen beginnen
uprawnienie kontroli zbliżania dozorowanej (APS),
ACP
Lernen beginnen
uprawnienie kontroli obszaru proceduralnej (ACP),
ACS
Lernen beginnen
uprawnienie kontroli obszaru dozorowanej (ACS),
Uprawnienie kontroli lotniska instrumentalnej (ADI) zawiera co najmniej jedno z następujących uprawnień uzupełniających
Lernen beginnen
AIR, GMC, TWR
AIR
Lernen beginnen
uprawnienie uzupełniające kontroli startów i lądowań (AIR) - zapewniania kontroli w powietrzu dla ruchu w pobliżu lotniska i na drodze startowej
GMC
Lernen beginnen
uprawnienie uzupełniające kontroli ruchu naziemnego (GMC) - zapewniania kontroli ruchu naziemnego
TWR
Lernen beginnen
uprawnienie uzupełniające kontroli lotniska (TWR), - zapewniania służby kontroli lotniska, obejmuje prawa wynikające z uprawnień uzupełniających AIR i GMC
Kontrola lotniska może być zapewniana - stanowiska?
Lernen beginnen
z jednego stanowiska operacyjnego lub być podzielona i zapewniana z dwóch stanowisk operacyjnych, kontroli ruchu naziemnego (GMC) i kontroli startów i lądowań (AIR).
uprawnienie uzupełniające TWR uprawnia posiadacza tego uprawnienia uzupełniającego do zapewniania służby kontroli lotniska - z ilu stanowisk?
Lernen beginnen
z jednego stanowiska operacyjnego, albo do oddzielnego zapewniania AIR lub GMC
GMS
Lernen beginnen
Uprawnienie uzupełniające dozorowania ruchu naziemnego (GMS) - do uprawnienia uzupełniającego kontroli ruchu naziemnego lub uprawnienia uzupełniającego kontroli lotniska UWAGA kontr. ruchu naziemnego za pomocą systemów naprowadzania ruchu na lotnisku
RAD
Lernen beginnen
Uprawnienie uzupełniające kontroli za pomocą radaru (RAD) - do uprawn. uzup. kontroli startów i lądowań lub uprawnienia uzupełniającego kontroli lotniska UWAGA kontr. na lotnisku za pomocą radarowych urządzeń dozorowania
Uprawnienia uzupełniające w jednostce są ważne
Lernen beginnen
przez okres określony w programie utrzymania poziomu wiedzy i umiejętności w jednostce - max 3 lata
Okres ważności uprawnień uzupełniających w jednostce, które wydaje się po raz pierwszy lub wznawia, rozpoczyna się nie później niż
Lernen beginnen
30 dni od daty pomyślnego przejścia oceny
przedłużenie uprawnień w jedn. - wiedza i umiejętności wnioskodawcy zostały ocenione zgodnie z programem utrzymania poziomu wiedzy i umiejętności w jednostce nie wcześniej niż
Lernen beginnen
3 miesiące przed datą wygaśnięcia
przedłużenie uprawnień liczy się od
Lernen beginnen
daty wygaśnięcia
program utrzymania wiedzy i umiejętności obejmuje minimalną liczbę godzin korzystania z praw wynikających z uprawnienia uzupełniającego w jednostce w określonym okresie, który nie przekracza
Lernen beginnen
12 miesięcy
Okres ważności uprawnienia uzupełniającego w zakresie biegłości językowej w przypadku poziomu operacyjnego (poziom 4)
Lernen beginnen
trzy lata od daty oceny
Okres ważności uprawnienia uzupełniającego w zakresie biegłości językowej w przypadku poziomu operacyjnego w przypadku poziomu rozszerzonego (poziom 5)
Lernen beginnen
sześć lat od daty oceny
Okres ważności uprawnienia uzupełniającego w zakresie biegłości językowej w przypadku poziomu operacyjnego INNE JĘZYKI
Lernen beginnen
czas nieokreślony

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.