Stimulus description

 0    29 Datenblatt    Silbena
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
precyzyjny
Lernen beginnen
precise
dokładny
3
Lernen beginnen
accurate/precise/exact
sterylny
Lernen beginnen
sterile
maseczka do twarzy
kosmetyczna lub ochronna
Lernen beginnen
face mask
linia produkcyjna
Nasza linia produkcyjna wymaga modernizacji.
Lernen beginnen
production line
Our assembly line needs modernization.
bodziec
+ Pl.; A thing or event that evokes a specific functional reaction in an organ or tissue.
Lernen beginnen
stimulus (stimuli)
optować
Lernen beginnen
opt
wybierać
5
Lernen beginnen
choose/pick/select/opt/go for
jakby
2
Wydawało mi się, jakby ktoś mnie wołał.
Lernen beginnen
as though/as if
I felt as though someone was calling out to me.
A więc, wybrałabym..., głownie ponieważ...
Lernen beginnen
So, I would opt for..., mainly because...
A więc, moim wyborem byłby...
Lernen beginnen
So, my choice would be...
Powód, dla którego nie wybrałbym... jest taki...
Lernen beginnen
The reason I wouldn't go for... is that...
Nie wybrałbym... po prostu dlatego...
Lernen beginnen
I wouldn't choose... simply because...
To wygląda (dla mnie) jakby...
2
Lernen beginnen
It looks (to me) as if/as though...
Wydaje mi się...
3; spoken
Lernen beginnen
I should imagine/think/hope...
Bardziej prawdopodobnie niż nie...
Lernen beginnen
More likely than not...
doręczyciel
2
Lernen beginnen
deliveryman/delivery man
wydajny
(of a system or machine) achieving maximum productivity with minimum wasted effort or expense.
Nasze działania muszą być szybkie i skuteczne.
Lernen beginnen
efficient
Our actions have to be rapid and efficient.
wymagać
(Of someone in authority) instruct or expect (someone) to do something.
Ta praca wymaga dużo cierpliwości.
Lernen beginnen
require
This job requires a lot of patience.
wymagać
Need for a particular purpose.
Trzej pacjenci wymagali operacji.
Lernen beginnen
require
Three patients required operations.
monotonny/żmudny
Too long, slow, or dull; tiresome or monotonous.
monotonna podróż
Lernen beginnen
tedious
a tedious journey
prowadzić życie towarzyskie
Lernen beginnen
socialise
uregulować
opłatę, rachunek
Lernen beginnen
settle
ominąć
Go past or round.
Omiń farmę i kontynuuj do drogi.
Lernen beginnen
bypass
Bypass the farm and continue to the road.
ustawienia
Ten program pozwala na własne ustawienia.
Lernen beginnen
settings
This programme allows to have personal settings.
narzucać coś komuś
Force (an unwelcome decision or ruling) on someone.
Tak robią ludzie, którzy narzucają innym swoją wolę.
Lernen beginnen
impose sth on sb
This is done by people who impose their will on others.
przychów
całość wpływów pieniężnych uzyskanych w danym okresie przed odjęciem kosztów ich uzyskania
Lernen beginnen
revenue
insynuacja
A claim or assertion that someone has done something illegal or wrong, typically one made without proof.
Nie można było znaleźć dowodów wspierających te insynuacje.
Lernen beginnen
allegation
No evidence could ever be found to support the allegations.
dostosowywać się do/przestrzegać
2; Comply with rules, standards, or laws.
Musisz przestrzegać naszych zasad, jeśli chcesz tu mieszkać.
Lernen beginnen
conform to/conform with
You have to conform to our rules if you want to live here.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.