szkoła longman rozszerzenie repetytorium

 0    167 Datenblatt    yuliaprokopiv
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
szkoła z internatem
Lernen beginnen
boarding school
szkoła pomaturalna, kolegium
Lernen beginnen
college, college
szkoła niepubliczna
Lernen beginnen
Independent school
przedszkole
Lernen beginnen
nursery school/ kindergarten
szkoła podstawowa
Lernen beginnen
a primary school
szkoła prywatna
Lernen beginnen
private school/public school
gimnazjum
Lernen beginnen
middle school/ secondary school
szkoła publiczna
Lernen beginnen
public school / state school
szkoła zawodowa
Lernen beginnen
vocational school
rok akademicki
Lernen beginnen
academic year
ubiegać się o przyjęcie na uniwersytet
Lernen beginnen
apply to university
uczęszczać na wykłady
Lernen beginnen
attend lectures
praca licencjacka
Lernen beginnen
dissertation
licencjat w dziedzinie nauk humanistycznych
Lernen beginnen
bachelor of arts
licencjat w dziedzinie nauk ścisłych
Lernen beginnen
Bachelor of science
licencjat w dziedzinie pedagogiki
Lernen beginnen
Bachelor of education
kampus uniwersytecki
Lernen beginnen
campus
dziekan
Lernen beginnen
dean
uzyskać stopień naukowy
Lernen beginnen
do/get a degree
akademik
Lernen beginnen
dorm/halls
dostać stypendium
Lernen beginnen
to get a scholarship/grant
dostać się na uniwersytet
Lernen beginnen
to get into university
absolwent
Lernen beginnen
a graduate
ukończyć studia
Lernen beginnen
graduate
wykładowca
Lernen beginnen
lecturer
magister w dziedzinie nauk humanistycznych
Lernen beginnen
Master of arts
studia magisterskie (po licencjacie) lub podyplomowe
Lernen beginnen
postgraduate course
publikacja naukowa
Lernen beginnen
research paper
urlop naukowy
Lernen beginnen
sabbatical
seminarium naukowe
Lernen beginnen
seminar
praca semestralna
Lernen beginnen
term paper
praca magisterska / doktorska
Lernen beginnen
thesis / PhD
czesne
Lernen beginnen
tuition/university fees
konsultacje
Lernen beginnen
tutorial
student pierwszych trzech lat
Lernen beginnen
undergraduate
warsztaty
Lernen beginnen
workshops
certyfikat
Lernen beginnen
certificate
obowiązkowy
Lernen beginnen
compulsory
wicedyrektor
Lernen beginnen
deputy head
zapisać się na kurs
Lernen beginnen
enrol on a course
zajęcia dodatkowe
Lernen beginnen
extracurricular activities
realizować program nauczania
Lernen beginnen
follow the curriculum
wychowawca
Lernen beginnen
form teacher
dyrektor
Lernen beginnen
headmaster
klasa zlozona z uczniow o roznym poziomie umiejetnosci
Lernen beginnen
mixed-ability class
nieobowiązkowy
Lernen beginnen
optional
uczeń
Lernen beginnen
schoolchild
czesne
Lernen beginnen
school fees
rok szkolny
Lernen beginnen
school year
szkolnictwo publiczne
Lernen beginnen
state education
program nauczania
Lernen beginnen
a curriculum/syllabus
grono pedagogiczne
Lernen beginnen
teaching staff
semestr
Lernen beginnen
term
plan lekcji
Lernen beginnen
timetable
plecak
Lernen beginnen
backpack
cyrkiel
Lernen beginnen
compass
segregator
Lernen beginnen
file/ring binder
pióro wieczne
Lernen beginnen
fountain pen
zakreslacz
Lernen beginnen
Highlighter
dziurkacz
Lernen beginnen
punch
notatnik
Lernen beginnen
notepad
zeszyt
Lernen beginnen
a notebook
spinacz do papieru
Lernen beginnen
paperclip
temperówka
Lernen beginnen
a pencil sharpener
gumka
Lernen beginnen
rubber
linijka
Lernen beginnen
a ruler
ekierka to
Lernen beginnen
set square
zszywacz
Lernen beginnen
a stapler
tablica biała
Lernen beginnen
whiteboard
pisak do tablicy
Lernen beginnen
whiteboard marker
analizować
Lernen beginnen
to analyse (BrE), analyze (AmE)
wykres
Lernen beginnen
graph
przeprowadzać eksperymenty
Lernen beginnen
run/carry out experiments
teksty źródłowe
Lernen beginnen
source texts
probówka
Lernen beginnen
test-tube
opisać doświadczenie
Lernen beginnen
write up an experience
zdolności
Lernen beginnen
abilities
wyniki w nauce
Lernen beginnen
academic results/achievements
poziom nauczania
Lernen beginnen
academic standards
wszechstronny rozwój
Lernen beginnen
all round development
chodzić do szkoły
Lernen beginnen
attend school
przeciętny
Lernen beginnen
average
mól książkowy
Lernen beginnen
bookworm
burza mózgów
Lernen beginnen
brainstorm
wybitny, znakomity
Lernen beginnen
distinguished
celować w czymś
Lernen beginnen
excel at sth
uzdolniony
Lernen beginnen
gifted
omawiać pracę domową
Lernen beginnen
give feedback on/go over/discuss homework
nauczanie domowe
Lernen beginnen
homeschooling
mądrala
Lernen beginnen
know-it-all
trudności w uczeniu się
Lernen beginnen
learning disabilities
robić postępy
Lernen beginnen
make progress
uczyć się na pamięć
Lernen beginnen
memorise/learn by heart
znakomite oceny
Lernen beginnen
outstanding grades
słuchać uważnie
Lernen beginnen
pay attention
wyznaczać cele
Lernen beginnen
to set targets
umiejętności
Lernen beginnen
skills
kujon
Lernen beginnen
swot
sprawdzać listę obecności
Lernen beginnen
take the register/take attendance
praca zespołowa
Lernen beginnen
teamwork
latwizna, pestka
Lernen beginnen
a piece of cake
pracować do późna w nocy
Lernen beginnen
burn the midnight oil
całkowicie się pogubic
Lernen beginnen
feel out of your depth
znać coś na wylot
Lernen beginnen
to know something inside out
zdać śpiewająco
Lernen beginnen
pass with flying colors
być nieobecnym w szkole
Lernen beginnen
be off school
nadrobić
Lernen beginnen
catch up on
dogonić
Lernen beginnen
to catch up with
rzucić szkołę
Lernen beginnen
to drop out of school
mieć zaległości w nauce
Lernen beginnen
fall behind with school work
zabrać się do pracy
Lernen beginnen
get down to work
oddać
Lernen beginnen
hand in
zanotować
Lernen beginnen
note down
przyswajać
Lernen beginnen
take in
spóźnić się
Lernen beginnen
turn up late
dobrowolny
Lernen beginnen
voluntary
towarzystwo
Lernen beginnen
society
orkiestra szkolna
Lernen beginnen
school orchestra
chór szkolny
Lernen beginnen
school choir
brać udział w
Lernen beginnen
participate in
zapisać się do klubu
Lernen beginnen
join the club
kurs pierwszej pomocy
Lernen beginnen
first aid course
rozwijać umiejętności przywódcze/interpersonalne
Lernen beginnen
develop leadership skills / interpersonal
rozwijać zdolności artystyczne
Lernen beginnen
develop artistically
zostać członkiem
Lernen beginnen
become a member
chodzić na kurs
Lernen beginnen
attend a course
świetlica szkolna/kółko zainteresowań
Lernen beginnen
afterschool club
pisać sprawdzian
Lernen beginnen
take a test
podejść do egzaminu
Lernen beginnen
sit/take the exam
przygotować egzamin
Lernen beginnen
set an exam
otrzymać 100 punktów
Lernen beginnen
score/get 100 points
świadectwo szkolne
Lernen beginnen
a school report
egzamin po ukończeniu nauki w szkole
Lernen beginnen
school leaving exam
zdawać egzamin ponownie
Lernen beginnen
resit/retake an exam
zdać test
Lernen beginnen
pass the test
dzienniczek internetowy
Lernen beginnen
online report
egzamin próbny
Lernen beginnen
mock exam
sprawdzać
Lernen beginnen
mark
średnia ocen
Lernen beginnen
grade point Average
stopień
Lernen beginnen
grade
oblać egzamin
Lernen beginnen
flunk an exam
nie zdać testu
Lernen beginnen
fail a test
egzamin wewnętrzny/zewnętrzny
Lernen beginnen
exam internal / external
zasady zdawania egzaminu
Lernen beginnen
examination rules
wyniki egzaminu
Lernen beginnen
exam results
arkusz egzaminacyjny
Lernen beginnen
exam paper
egzamin wstępny
Lernen beginnen
entrance exam
ocena, ocenianie
Lernen beginnen
assessment
słabe punkty
Lernen beginnen
weaker areas
wsparcie
Lernen beginnen
support
specjalne potrzeby edukacyjne
Lernen beginnen
special educational needs
chodzić na wagary
Lernen beginnen
skip lessons
zajęcia wyrównawcze
Lernen beginnen
remedial classes
pokonywać problemy
Lernen beginnen
overcome problems
przewinienie
Lernen beginnen
offense
źle się zachowywać
Lernen beginnen
misbehave
indywidualne podejście
Lernen beginnen
individual approach
beznadziejny z
Lernen beginnen
hopeless at
mieć trudności
Lernen beginnen
have a hard time
mieć słabe wyniki
Lernen beginnen
get poor results
niepowodzenie
Lernen beginnen
failure
nie osiągnąć czegoś
Lernen beginnen
fail to achieve sth
wydalenie
Lernen beginnen
expulsion
wydalić kogoś
Lernen beginnen
expel somebody
mieć dobre/złe wyniki w szkole/na egzaminach
Lernen beginnen
do well/ badly at school / exams
ściągi
Lernen beginnen
crib notes/cheat notes
ściągać
Lernen beginnen
to cheat/copy

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.