Technologia biurowa

 0    77 Datenblatt    esterapankowska
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
intranet
Lernen beginnen
intranet
Wi-fi
Lernen beginnen
Wifi
browser
Google Chrome is my favourite browser.
Lernen beginnen
przeglądarka
Google Chrome jest moją ulubioną przeglądarką.
home page
Lernen beginnen
strona główna
user name
Lernen beginnen
nazwa użytkownika
password
I keep on forgetting my password.
Lernen beginnen
hasło
Wciąż zapominam swoje hasło.
acces
Lernen beginnen
Dostęp
accesible via the net
Lernen beginnen
dostepne poprzez sieć
You can access the company Wi-Fi information from the home page.
Lernen beginnen
Możesz uzyskać dostęp do firmowych informacji Wi-Fi ze strony głównej.
Our intranet allows us to safely share information within the company.
Lernen beginnen
Nasz intranet pozwala nam bezpiecznie udostępniać informacje w firmie.
Wi-fi - wireless network
Lernen beginnen
Wi-Fi - sieć bezprzewodowa
switch on
Lernen beginnen
włączać
switch on the sign
Lernen beginnen
włączać znak
scroll on
Lernen beginnen
przewiń dalej
scroll down
Lernen beginnen
przewinąć w dół
scroll down the menu
Lernen beginnen
przewiń w dół menu
scroll down options
Lernen beginnen
przewiń w dół opcje
scroll down a page
Lernen beginnen
przewiń w dół stronę
tap on
Lernen beginnen
stuknij
tap one's fingers
Lernen beginnen
dotknij swoich palców
tap one’s telephone
Lernen beginnen
dotknij własnego telefonu
He typed in the information.
Lernen beginnen
Wpisał informacje.
Multipart verbs for technology
Lernen beginnen
Wielozakresowe czasowniki dla technologii
Separable
Lernen beginnen
Rozdzielny
Switch on the computer
Lernen beginnen
Włącz komputer
Switch the computer on
Lernen beginnen
Włącz komputer
Switch it on
Lernen beginnen
Włącz to
Put them in
Lernen beginnen
Włóż je
Inseparable
Lernen beginnen
Nierozerwalny
Log in with your password
Lernen beginnen
Zaloguj się za pomocą hasła
You can double-click on the icon to open the file
Lernen beginnen
Możesz dwukrotnie kliknąć ikonę, aby otworzyć plik
Scroll down the page to find the link
Lernen beginnen
Przewiń stronę, aby znaleźć link
You can zoom in to make the image larger
Lernen beginnen
Możesz powiększyć, aby powiększyć obraz
With a smartphone, tap on the icon to open the program
Lernen beginnen
Za pomocą smartfona dotknij ikony, aby otworzyć program
I guess
Lernen beginnen
Myślę, że
I guess so
Lernen beginnen
tak sądzę
That's life, I guess.
Lernen beginnen
To jest życie, tak myślę.
I gained
Lernen beginnen
zdobyłem
I gained experience in
Lernen beginnen
Zdobyłem doświadczenie w
How does that work?
Lernen beginnen
Jak to działa?
Can you explain how it works?
Lernen beginnen
Czy możesz wyjaśnić, jak to działa?
What do I do?
Lernen beginnen
Co mam zrobić?
How do I do it?
Lernen beginnen
Jak mam to zrobić?
Let me explain how it works.
Lernen beginnen
Pozwól mi wyjaśnić, jak to działa.
First of all, you have to switch it on.
Lernen beginnen
Przede wszystkim musisz go włączyć.
The next thing you have to do is log in.
Lernen beginnen
Następną rzeczą, którą musisz zrobić, to zalogować się.
After that, tap on any icon to open the file.
Lernen beginnen
Następnie dotknij dowolnej ikony, aby otworzyć plik.
Sure. What's up?
Lernen beginnen
Pewnie. Co tam?
innovation
Lernen beginnen
innowacja
perspective
I've looked at life from a different perspective ever since I was in a car accident.
Lernen beginnen
perspektywa
Patrzę na życie z innej perspektywy, odkąd miałem wypadek samochodowy.
curiosity
Little children are filled with curiosity. They ask questions about literally everything.
Lernen beginnen
ciekawość
Małe dzieci są pełne ciekawości. Pytają dosłownie o wszystko.
failure
Lernen beginnen
brak
accurate
Lernen beginnen
dokładny
emerging market
Lernen beginnen
pojawiających się na rynku
pragmatic
Lernen beginnen
pragmatyczny
hands-on method
Lernen beginnen
praktyczne metody
hands-on coaching
Lernen beginnen
coaching praktyczny
hands-on experience
Running a company lets you gain a hands-on experience in business.
Lernen beginnen
praktyczne doświadczenie
Prowadzenie firmy pozwala na zdobycie bezpośredniego doświadczenia w biznesie.
innovate – innovation – innovative
Lernen beginnen
wprowadzać innowacje - innowacje - innowacyjne
fail – failure – failing
Lernen beginnen
brakować - brak - brakujacy
emerge – emergence – emerging
Lernen beginnen
pojawić się - pojawienie się - pojawiający sie
curiosity – curious
Lernen beginnen
ciekawość - ciekawa
pragmatism – pragmatic
Lernen beginnen
pragmatyzm - pragmatyczny
accuracy – accurate
Lernen beginnen
dokładność - dokładna
approach
I have a positive approach to life.
Lernen beginnen
podejście
Mam pozytywne podejście do życia.
shut it down
Lernen beginnen
Zamknij to
reboot
Lernen beginnen
restart
reboot the computer
Lernen beginnen
uruchom ponownie komputer
reboot a computer/restart a computer
Lernen beginnen
uruchom ponownie komputer / uruchom ponownie komputer
expired
Lernen beginnen
przedawniony
back up
I back up all my data regularly.
Lernen beginnen
kopię zapasową
Regularnie robię kopie zapasowe moich danych.
connect to
Lernen beginnen
połączyć się
Oh, no! My computer has crashed.
Lernen beginnen
O nie! Mój komputer się zawiesił.
You can't log in because your password has expired.
Lernen beginnen
Nie możesz się zalogować, ponieważ Twoje hasło wygasło.
Our service must be down.
Lernen beginnen
Nasza usługa musi być wyłączona.
I'll sort the problem out.
Lernen beginnen
Rozwiążę problem.
My computer got too hot and shut down.
Lernen beginnen
Mój komputer jest zbyt gorący i wyłączony.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.